Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 

"vilnelės" darželio vadovo asmenybės savybės ir jų įtaka vadovavimo stiliui
Įvadas. Vadovo ir vadovavimo savokų sampratos. Vadovo samprata. Vadovavimo samprata. Pagrindinės asmenybės savybės. Asmenybės samprata. Pagrindiniės asmenybės savybės. Vadovavimo stilių ypatumai. Atukratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūra. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti mokslinę literatųrą. Išsiaiškinti Vadovo asmenybės savybes. Išsiaiškinti darbuotojų požiūrį į jų vadovo vadovavimo stilių. Apibūdinti asmenybės savybes. Apibūdinti vadovavimo stilius.
Pedagogikos Kursinis darbas (24 pus.)


Adaptacija lopšelyje - darželyje
Adaptacija reiškia prisitaikymą prie aplinkos. Tai būdinga ir suaugusiems žmonėms, kurie tokias situacijas kasdieniame gyvenime išgyvena gana dažnai. Suaugusieji jau turi patirties prisitaikyti prie naujo darbo, kolektyvo, naujos gyvenamosios vietos, todėl pasikeitimui gali pasiruošti iš anksto. Skirtingai nei suaugusio , vaiko, kurį planuojama atiduoti į ikimokyklinę ugdymo įstaigą, atsiskyrimas nuo namų aplinkos ir artimiausių žmonių vyksta pirmą kartą, todėl jam sunku įsivaizduoti, ko nėra jis patyręs.
Pedagogikos Pristatymas (2 pus.)


Aktyvaus poveikio metodų taikymo ypatybės pradinių klasių mokinių muzikos pamokose
ĮVADAS. AKTYVAUS POVEIKIO METODŲ TAIKYMO YPATYBĖS MUZIKOS PAMOKOSE TEORINIAI PAGRINDAI. Pradinio mokyklinio amžiaus vaikų muzikinės veiklos ypatybės. Muzikinių žaidimų reikšmė pradinių klasių mokiniams. Vaikų muzikinio ugdymo mokykloje ypatumai. Aktyvius domėjimasis muzika kaip saviraiškos būdas. Mokinių muzikinės veiklos samprata. Muzikos pamokų organizavimas pradinėse klasėse. AKTYVAUS POVEIKIO METODAI – PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MUZIKINĘ VEIKLĄ OPTIMIZUOJANTYS VEIKSNIAI. Aktyvaus poveikio metodų apibrėžtis. Aktyvaus poveikio metodų taikymo pradinių klasių mokinių muzikos pamokoje ypatumai. AKTYVAUS POVEIKIO METODŲ TAIKYMO YPATUMAI PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MUZIKOS PAMOKOJE TYRIMAS. Tyrimo imtis, metodika ir organizavimas. Pradinių klasių muzikos mokytojų požiūrio į aktyvaus poveikio metodų taikymo muzikos pamokoje tyrimas. IŠVADOS. REKOMENDACIJOS. LITERATŪRA. PRIEDAI.
Pedagogikos Diplominis darbas (63 pus.)


Andragogika
Įvadas. Mokymosi samprata ir procesas. Mokymosi metodai. Metodų klasifikacija. Metodų pasirinkimo kriterijai. Grupiniai metodai. Mokytis atrasti padeda darbas grupėse. Grupiniai metodai – aktyvūs mokymo metodai. Mokymasis bandradarbiauti. Grupinių metodų pavyzdžiai. Šio referato tikslas – glaustai apžvelgti naują mokymosi sampratą ir grupinių metodų naudą mokymo procese. Uždaviniai. Apžvelgti mokymosi sampratos kaitą, mokymosi sėkmės faktorius. Aptarti mokymo procese vyraujančius metodus, jų pasirinkimo kriterijus, svarbą, reikšmę mokymuisi. Aprašyti grupinius metodus bei pateikti pavydžių.
Pedagogikos Referatas (15 pus.)


Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo problemos
Įvadas. Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo problemos. Vaikų adaptacijos problema lopšelyje. Trečiųjų metų krizė. Ankstyvojo amžiaus vaikų nedrausmingumas ir jo priežastys. Ankstyvojo amžiaus vaikų netinkamo elgesio koregavimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir aptarimas. Išvados. Pirmieji vaiko gyvenimo metai yra nepaprastai svarbūs, nes būtent šiuo metu formuojasi jo fiziniai ir psichiniai įgūdžiai. Ankstyvojo amžiaus mažyliui palankiausia terpė augti yra mylinti, darni ir atsakinga šeima. Tačiau vaikai jau pradedami vesti į lopšelius, ugdymo problemas tėvams padeda spręsti lopšelių pedagogės. Šiandien aktualiausia problema - adaptacija, ją skausmingai išgyvena tėvai ir vaikai, su nerimu mažylių laukia pedagogės. Aktualios trijų metų krizės problemos, kai nekantrūs tėvai slopina vaikų savarankiškumą. Svarbus savalaikis ugdymo problemų sprendimas. Spręsti problemas reikėtų tokiu būdu, kuris neduotų pagrindo atsirasti naujoms problemoms. Žinant, kaip skleidžiasi vaiko asmenybė - kada ir kaip keičiasi savivoka, emocijos, elgesys, būdas, kokios psichologinės tų pokyčių priežastys, galima išvengti elgesio ir ugdymo problemų.
Pedagogikos Kursinis darbas (35 pus.)


Auklėjamojo mokymo per pamokas svarba
Įvadas. Mokymas - pagrindinė mokyklos veikos sritis. Auklėjimo reikšmė. Auklėjimas mokykloje per pamokas. Išvados. Literatūra. Mokymas – tai pagrindinė mokyklos veikla. Tai svarbiausia mokyklos funkcija ir kartu pagrindinis susistemintų žinių, praktinių bei protinių mokėjimų ir įgūdžių įgijimo būdas, turintis didžiulę įtaką mokinių parengimui darbui ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.
Pedagogikos Referatas (12 pus.)


Bendradarbiavimo kompetencijos ugdymo ypatumai pradinėje mokykloje
Įvadas. Bendradarbiavimo kompetencijos ugdymo. Pradinėje mokykloje teoriniai aspektai. Mokymosi bendradarbiaujant istorinė raida užsienio šalyse. Bendradarbiavimo ugdymas lietuvoje. Mokymosi bendradarbiaujant ypatumai. Pradinėje mokykloje. Bendradarbiaujančių grupių samprata. Grupių mokymo tikslai ir sudarymo principai. Bendradarbiaujančios grupės ypatumai ir sąlygos. Bendradarbiaujančių grupių vertinimai. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Mokymosi bendradarbiaujant metodai. Tyrimo organizavimas ir rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūra. Priedai. Tyrimo objektas- pradinių klasių pedagogų veikla ir požiūris į bendradarbiavimo kompetencijos ugdymą. Tyrimo tikslas- atskleisti bendradarbiavimo kompetencijos ugdymo ypatumus pradinėje mokykloje. Tyrimo uždaviniai. Išanalizuoti pedagoginę, psichologinę literatūrą vaikų bendradarbiavimo kompetencijos ugdymo klausimais. Pagrįsti bendradarbiaujančių grupių poveikį mokinių tarpusavio santykiams ir socialinių gebėjimų ugdymui. Ištirti grupinio darbo paplitimą ir efektyvumą bendradarbiavimo kompetencijos ugdymui pradinėje mokykloje. Atskleisti pedagogų požiūrį į bendradarbiavimo kompetencijos ugdymą per pamokas pradinėse klasėse.
Pedagogikos Diplominis darbas (39 pus.)


Bendravimo svarba žmogaus gyvenime
Įvadas. Pagrindiniai bendravimo elementai. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Bendravimas ir jo būdai. Nesėkmingas bendravimas. Mokėjimas klausytis. Išvados. Literatūra. Tikslas: išsiaiškinti bendravimo svarbą žmogaus gyvenime. Uždaviniai: Sužinoti pagrindinius bendravimo elementus. Išsiaiškinti kokios yra nesėkmės ir sėkmės bendravime. Sužinoti ar žmogus moka klausytis kalbančiojo. Sužinoti bendravimo svarbą žmogaus gyvenime.
Pedagogikos Referatas (12 pus.)


Bendravimo šeimoje svarba
Įvadas. Bendravimo šeimoje svarba. Tėvų ir vaikų bendravimas pirmykščiame ir šiuolaikiniame gyvenime. Tėvų ir vaikų santykiai. Šeiminis bendravimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Žmogus iš prigimties yra sociali būtybė. Ką tik gimusiam kūdikiui jau reikia ne tik maisto, šilumos, bet ir aplinkinių dėmesio bei meilės. Tik tuomet, kai susiformuoja vaiko santykis su artimu žmogumi, kai jis pradeda bendrauti, vaikas tampa žmogumi. Pirmoji bendruomenė, kurioje užsimezga vaiko ryšiai su kitais žmonėmis, yra šeima.
Pedagogikos Referatas (9 pus.)


Darbas grupelėmis per lietuvių kalbos pamokas 1 klasėje
ĮVADAS. MOKYMASIS BENDRADARBIAUJANT. BENDROS ŽINIOS APIE GRUPĘ. Sąvoka. Grupės narių vaidmenys. Mokytojo vaidmuo. Grupės dydis. Mokymosi bendradarbiaujant pagrindiniai elementai. Grupės veiklos vertinimas. NUO KO PRADĖTI? LIETUVIŲ KALBOS MOKYMO METODAI IR UŽDUOTYS. VADOVĖLIO IR PRATYBŲ MEDŽIAGOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS. TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS, APKLAUSOS REZULTATŲ ANALIZĖ. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI.
Pedagogikos Kursinis darbas (22 pus.)


Puslapiai  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |