Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "valstybes tarnyba" rezultatai: (12)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Valstybės tarnyba
Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Bendrosios nuostatos. Valstybės tarnybos įstatymo taikymas. Priėmimas į valstybės tarnybą. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojų klasifikavimas. Tarnybiniai nusižengimai. Išvados. Darbas yra susijęs su valstybės tarnyba. Valstybės tarnyba yra vienas iš svarbiausių administracinės teisės institutų. Tai sudėtingas, kompleksinis teisės institutas, kurį sudaro ne tik administracinės teisės, bet ir kitų teisės sistemos rūšių (šakų) - konstitucinės, darbo, socialinės apsaugos, civilinės teisės - normų reguliuojami visuomeniniai santykiai...

Statutinių pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų atsakomybė
Įvadas. Valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų sąvokos ir jų kaita. Valstybės tarnybos samprata ir teisės aktai, reglamentuojantys valstybės tarnybą. Valstybės tarnautojo ir statutinio valstybės tarnautojo sąvoka. Bendrojo priėmimo į valstybės tarnybą ypatumai ir apribojimai. Valstybės tarnautojų skatinimas būdai. Statutinių valstybės tarnautojų motyvacija. Valstybės tarnautojų motyvacija. Valstybės tarnautojų tarnybinės (drausminės) atsakomybės teisinis reglamentavimas. Tarnybinės (drausminės) atsakomybės taikymo pagrindas. Tarnybinių (drausminių) nuobaudų taikomų už nusižengimus valstybės tarnyboje, rūšys ir bendra charakteristika. Tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo tvarka ir trūkumai. Išvados. Literatūros sąrašas. Santrauka. išnagrinėti valstybės tarnybos, statutinių ir valstybės tarnautojų sampratą, statutinių ir valstybės tarnautojų skatinimo formas ir būdus, valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės teisinį reglamentavimą.

Valstybės tarnybos pagrindiniai principai
Įvadas. Lietuva. Prancūzija. JAV. Išvados. Ištrauka iš darbo. Valstybės tarnyba yra pakankamai sudėtingas reiškinys. Tai nėra eilinės darbo vietos ar eilinės pareigos, kurias gali užimti bet koks asmuo. Valstybės tarnyba skiriasi nuo įprastų tarnybų jau vien tik dėl jos pavadinimo. Patekti į tokią tarnybą yra sunkiau negu tarkim į privatų sektorių – reikia specialaus išsilavinimo. Valstybės tarnyba kaip reiškinys egzistuoja visur kur tik yra valstybė, todėl savaime aišku, kad kiekvienoje valstybėje yra valstybės tarnautojų. Visame pasaulyje yra be galo daug tokių tarnautojų, kurie atlieka įvairias funkcijas. Todėl būtent ir reikalingi kažkokie tarnybos principai, kuriais vadovaujantis galima būtų nepriekaištingai dirbti, kilti karjeros laiptais, priimti į tarnybą ar netgi iš jos atleisti. Šiame darbe aš ir pabandysiu apžvelgti pagrindinius valstybės tarnybos principus. Kaip būsimiems tarnautojams mums ši tema yra aktuali. Reikia suvokti kaip visų pirma patekti į tarnybą, kaip atlikti savo darbą, ir kuo vadovautis, kad mūsų tarnyba būtų geriausia. Nagrinėdamas šią temą, neskaitant Lietuvos aš pasirinkau dar dvi valstybes – Prancūziją ir JAV. Prancūziją pasirinkau kaip unitarinės valstybės atstovę, o JAV – kaip federacinės.

Biurokratijos samprata
ĮVADAS. BIUROKRATIJOS VIETA MODERNIOJE VISUOMENĖJE. BIUROKRATIJOS SAMPRATA. BIUROKRATIJOS VEIKSNYS FORMUOJANT POLITIKĄ. VALSTYBĖS TARNYBOS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE 1990 – 1999. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. 1990 m. kovo 11d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir po to prasidėję bei dabar vyks-tantys demokratiniai procesai politinės, ekonominės ir socialinės veiklos sferose, šalies valdžios institucijoms kasmet kelia vis naujus uždavinius valstybės reikalams geriau tvarkyti. Pastaruoju metu, Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, Lietuvos Vyriausybės svarbiausias uždavinys yra sustiprinti viešąjį valdymą bei padidinti jo aktyvumą. Temos aktualumas. Valdymo sistema negali efektyviai funkcionuoti ir be kompetentin-gų valstybės tarnautojų. Valstybės tarnyba neturi funkcionuoti kaip asmeninių, socialinių, partinių – politinių ar net nacionalinių ryšių tinklas. Tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl reikalingas ypa-tingas Valstybės tarnybos taisyklių rinkinys. Ypač svarbu ne tik apibrėžti, bet ir įstatymu įtvirtinti valstybės tarnautojo statusą.

Nelegalios migracijos grėsmės bei jų prevencija
Nelegalios migracijos grėsmės Lietuvos Respublikai. Terorizmo, kaip nelegalios migracijos grėsmės apžvalga Lietuvoje. Organizuoto nusikalstamumo kaip nelegalios migracijos grėsmė Lietuvai. Prekyba žmonėmis. Nelegali migracija ir kitos susijusios grėsmės. Nelegali emigracija kaip grėsmė Lietuvai. Nelegalios migracijos grėsmių samprata ir prevencija Europos Sąjungoje (ES) bei NVS. Nelegalios migracijos bei pabėgėlių srauto keliamų grėsmių samprata bei jų prevencija. Europos Sąjunga. Nelegalios migracijos bei pabėgėlių srauto keliamų grėsmių samprata bei jų prevencija. Nepriklausomų Valstybių Sandrauga. Nelegalios migracijos problemos sprendimas Lietuvoje. Pajėgų sistema, siekiant spręsti nelegalios imigracijos problemą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (VSAT). Užsieniečių registracijos centras (URC). Migracijos departamentas prie VRM. Teisinės priemonės kovai su nelegaliais migrantais. Užsienio piliečių sulaikymas (Teisinis sulaikymo pagrindas). Lietuvos pasirašytos sutartys dėl grąžinimo. Neįsigaliojusios ratifikuotos sutartys. Neratifikuotos sutartys. Lietuvos kova su nelegalia imigracija. Nelegalios imigracijos pobūdis, priežastys ir mastai. Su nelegalia imigracija susijusios institucijos ir jų veiklos rezultatai.

Administracinės teisės konspektas
Administracinės teisės sąvokos ir kategorijos. Administracinės teisės mokslas. At mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos. Lietuvos at doktrina. Administracinės teisės plėtra. At ir socialiniai pokyčiai. Kintančios socialinės teisinės vertybinės orientacijos įtaka administracinei teisinei sistemai. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Viešasis administravimas ir at. Valstybinio viešojo valdymo sąvoka ir esmė. Bendroji valdymo sąvoka. Viešojo administravimo principai. At principai. At principų sistematizavimas. Vykdomosios valdžios institucijos. Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Lr prezidento ir prezidento institucijos administracinė veikla. Respublikos prezidento teisinė padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Respublikos prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Lr vyriausybės administracinė veikla. Vyriausybės samprata. Vyriausybės administracinės veiklos teisiniai pagrindai. Vyriausybės įstatymo pagrindinės funkcijos. Vyriausybės darbo reglamento funkcijos. Vyriausybės veiklos tikslai ir funkcijos. Vyriausybės administraciniai įgaliojimai. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas vyriausybės darbo veikloje. Vyriausybės diskrecinė galia. Lr ministerijos ir kitų centrinės vykdomosios valdžios institucijų administracinė veikla. Lietuvos respublikos ministerijos samprata. Tipinio ministerijos modelio paieška vykstant administracinėms reformoms. Ministerijų teisinio statuso problema. Metų veiklos ataskaitos. Lietuvos respublikos teritorijos administraciniai vienetai. Regioninė plėtra. Apskričių ir savivaldybių valdymo institucijų administracinė veikla. Apskrities valdymo organizavimas. Apskrities valdymo institucijos. Apskrities viršininkas, jo kompetencija ir jo leidžiami teisės aktai. Apskrities viršininko veiklos organizavimas. Apskrities viršininko administracija. Apskrities viršininko santykiai su vietos savivaldos ir valstybės valdymo institucijomis. Apskrities tarybos sudėtis ir jos kompetencija. Lietuvos respublikos piliečių ir užsieniečių teisinė padėtis viešojo administravimo subjektų administracinės veiklos aplinkoje. Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai. Nevyriausybinių organizacijų administracinė veikla. Administracinės veiklos formų ir metodų samprata ir rūšys. Administracinės veiklos aktai. Administracinės veiklos aktų sąvoka ir jų teisinė reikšmė. Administracinės veiklos aktų bruožai. Administracinės veiklos teisėtumo užtikrinimo būdai. Administracinės veiklos teisėtumo užtikrinimo sąvoka. Administracinės veiklos kontrolė. Administracinės veiklos teismo kontrolinės funkcijos. Administracinės veiklos institucijų vykdoma administracinė priežiūra.

Puslapiai: 1 | 2 |