Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "valdymo apskaita" rezultatai: (20)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Finansinė ir valdymo apskaita
Teorinė dalis. valdymo apskaita - sprendimų priėmimo sistema. valdymo apskaitos samprata. Išlaidų klasifikavimas ir jų apskaita. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Atsargų apskaita ir įvertinimo metodai. Konkrečių kainų metodas. Praktinė užduotis. UAB " skuba" didžiosios knygos sąskaitos. UAB "skuba" balansas. Informacijos šaltinių sąrašas.

valdymo apskaita
TURINYS. Įvadas. ĮMONĖS VEIKLOS MODELIAVIMAS. Įmonės apibūdinimas. Vertės grandinė produktams. Procesų modelis parduodamiems produktams. Tiekėjai. Pagrindiniai veiklų centrai. Administraciniai veiklų centrai. KAŠTŲ APSKAITOS SISTEMOS MODELIAVIMAS. Kaštų objektai ir jų apskaitos tikslai. Produktų tiesioginių (kintamų) kaštų struktūra. Kaštų centrų hierarchinė schema. Ilgalaikis turtas, jo vertė ir nusidėvėjimo apskaita veikų centruose. Pastoviųjų (laikotarpio) kaštų struktūra kaštų centruose. Veikų kaštų struktūra. Veikų kaštų veiksniai. Veiklos biudžetų modeliavimas. Produktų pardavimo programa ir kainodara. Įmonės departamentų atskaitomybė ir pajėgumų derinimais. Tiesioginio darbo laiko ir kaštų planavimas produktams. Tiesioginių medžiagų poreikio, atsargų ir kaštų planavimas produktams. Kitų kintamų kaštų planavimas produktams ir kaštų centrų biudžetai. Kaštų centrų paskirstymo normų skaičiavimas. Produktų kaštai ir kontribucija. Produktų pelningumo įvertinimas.Įmonės pelno/nuostolio bazinis biudžetas.

Įmonės finansų balansas: "Aremesta"
ĮVADAS. ĮMONĖS APRAŠYMAS. Glausta istorija. Veiklos rūšys. Įmonės parduodama produkcija. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. FINANSINĖS BŪKLĖS TYRIMO METODO PAGRINDIMAS. ĮMONĖS FINANSINĖS BŪKLĖS TYRIMAS. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, įtakojantys įmonės finansinę būklę. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. APYVARTUMO RODIKLIAI. IŠVADOS. NAUDOTI INFORMACIJOS ŠALTINIAI. Finansinė įmonės veiklos analizė susijusi su tam tikros veiklos prognozavimu, apskaita ir kontrole. Turėdami ekonominę informaciją iš įmonės bei pasitelkę finansų analizės metodus bei būdus, galime objektyviai įvertinti įmonės finansinę veiklą ir būklę, analizuoti anksčiau priimtus sprendimus bei priimti perspektyvinius valdymo sprendimus.

Specializacijos II (vadybinės) profesinės veiklos praktikos ataskaita: turizmo sodyba ,,Pas Gražiną"
ĮVADAS. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA. ĮMONĖS TIEKĖJAI, TIEKIAMAS ASORTIMENTAS. PASLAUGŲ PAKLAUSA. KAIMO TURIZMO SODYBOS UŽSAKYMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS. ĮMONĖS ĮVAIZDIS, VIETOVĖ, KURIOJE ĮMONĖ RANDASI. RĖMIMO VEIKSNIŲ TAIKYMAS FORMUOJANT ĮMONĖS ĮVAIZDĮ. ĮMONĖS VALDYMAS. Įmonės valdymo, organizacinė struktūra. Įmonės personalo sudėtis. ĮMONĖS SAVIKONTROLĖS SISTEMA. SUTARČIŲ ANALIZĖ. DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI ĮMONĖJE. MATERIALINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS IR SĄLYGOS ĮMONĖJE. ĮMONĖS SSGG ANALIZĖ. ĮMONĖS KONKURENCINĖ APLINKA. PASLAUGŲ KAINODAROS PRINCIPAI. ĮMONĖS FINANSINĖS VEIKLOS RODIKLIAI. PREKIŲ (PASLAUGŲ) PAJAMAVIMAS IR apskaita. ĮMONĖS VADYBININKO VEIKLA. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. Praktikos reikšmė yra didžiulė, tik jos metu galima savo turimas teorines žinias pritaikyti praktiškai ir susipažinti su prekybos įmonės veikla, jos įstatais, organizacine struktūra, saugaus darbo reikalavimais bei pamatyti darbuotojų darbo aplinką iš arčiau. Vadybinę praktiką atlikau kaimo turizmo sodyboje ,,Pas Gražiną“, kuri yra įsikūrusi adresu: Telšių rajonas, Viešvėnų seniūnija, Pakapių kaimas, už 6 kilometrų nuo Viešvėnų.

Apskaitos konspektai
Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos reglamentavimas ir apskaitos modeliai. Apskaitos modeliai. Apskaitininko profesija. Finansinė atskaitomybė. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje: svarbiausios kategorijos ir esmė. Finansinės atskaitomybės turinysir jos rengimo bei skelbimo principai.Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Įkainojimas. Balansas. Atskaitomybė Apskaitos procesas ir jos organizavimas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Sąskaitų koregavimai. Operacijų registravimas žurnaluose. Apskaitos proceso nuoseklumas. Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė. Įmonių prekybinės veiklos apskaita. Pardavimo apskaita. Atsargų apskaitos modeliai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pirkimo apskaita. Parduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudoms. Bendros ir administracinės sąnaudos. Pardavimo sąnaudoms. Uždirbto pelno (patirto nuostolio) apskaičiavimas ir jo paskirstymas. Ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Atsargų įkainojimas. Periodinė atsargų apskaita prekybos įmonėse. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. Žaliavų ir medžiagų sąskaitos. Trumpalaikių skolų įmonei apskaita.

Vadybos konspektai (3)
Valdymas. Vadyba. Sistema. Organizacija. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos aplinka. valdymo objektas ir valdymo subjektas. Vadybos mokyklos. Organizacijų įvairovė. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Sprendimų parengimas ir priėmimas. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. valdymo informacinės technologijos. valdymo struktūros. Pirmasis vadovo darbas. valdymo struktūrų projektavimas ir aktualizavimas. Pavedimai ir jų kontrolė: Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Organizacinės valdymo struktūros. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Norminių aktų hierarchija; įstatymai; įstatai; nuostatai;instrukcijos; normos. Kolektyvinė darbo sutartis. Svarbiausi nuolat veikiantieji vadybos dokumentai. Misija ir vizija. Tikslai, jų hierarchija. Organizacijos tikslai, jų hierarchija. Aplinka. valdymo funkcijų klasifikacija. Strateginis planavimas ir valdymas. Strategijos parengimas. Strategijos įgyvendinimas. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas. Gamybos organizavimas. Darbo organizavimas. Įgaliojimų paskirstymas. Planinių sprendimų parengimas. Tinklinis planavimas. Operatyvusis planavimas. SPRENDIMO PRIEMIMO PROCESAS. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Reguliavimo, kaip valdymo funkcijos samprata. Kontrolė. apskaita. Analizė. Analizė. Valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stiliai. Skatinimas. Valstybės valdymas. Įmonės kūrimo technologija. Steigėjai. Steigimo dokumentai. Įmonių registravimas. Savininkų vaidmuo valdyme. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Gamybos tipai. Įmonės gamybos struktūra. Gamybos procesas. Gamybinės struktūros. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Darbo įvertinimas. Darbo užmokestį sąlygojantys veiksniai. Kokybė. Kokybės standartai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimas. APRŪPINIMAS. Marerialių išteklių poreikio nustatymas. Aprūpinimo ištekliais organizavimas. Išteklių atsargų valdymas. Sandėlių ūkis.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 |