Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "vadovavimo stiliai" rezultatai: (12)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


vadovavimo stiliai
Įvadas. vadovavimo sąvoka ir stiliai. vadovavimo sąvoka. Pagrindinės vadovo veiklos sritys. vadovavimo stiliai ir elgsena. vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. vadovavimo stilių samprata. Stilių derinamumas. Vadovų savybės ir funkcijos. Vadovų savybės. Vadovų funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Orientacija į žmogų. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinamumo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Reikalavimai vadovui. Praktinė dalis įmonėje x. Išvados. Vadovauti žmonėms –mokslas ir menas. Vadovavimas –vienas iš žmonijos tarpusavio santykių išraiškų. Valdymo būtinumas egzistavo visais laikais. Garsiosios Egipto piramidės ir kiti gilioje senovėje žmonijos sukurti stebuklai galėjo atsirasti tik koordinuotų, organizuotų pastangų pasekoje. Taigi be vadovaujančio individo Žemėje nebūtu nei vieno stebuklo. Šio darbo tikslas, išsiaiškinti, kokie dažniausiai pasitaikantys vadovavimo stiliai. Manau didelė dalis verslo sėkmės priklauso nuo vadovavimo tam verslui. Neužtenka turėti genealią verslo idėją, susidaryti fantastišką verslo planą, bet nesugebant suderinti savo siekiamų tikslų su versle dalyvaujančių žmonių tikslais, verslas gali žlugti, nors finansiškai buvo stiprus.

Vadovo asmeninių sąvybių įtaka mokyklos mikroklimatui
ĮVADAS. TEORINIAI MIKROKLIMATO FORMAVIMO PAGRINDAI. Mikroklimato samprata. Organizacijos mikroklimato diagnostika. Organizacijos mikroklimato veiksniai. Organizacinio mikroklimato keičiamumas ir kokybė. Organizacijos kultūros ir mikroklimato sąsajos. MOKYKLOS MIKROKLIMATO SAMPRATA. Mokyklos mikroklimatą įtakojantys veiksniai. VADOVAVIMAS MOKYKLOJE KAIP MIKROKLIMATO VEIKSNYS. Lyderiavimas ir vadovavimas. vadovavimo veiklos ypatybės. Gerų vadovų asmeninės savybės veikiančios mikroklimatą. vadovavimo stiliai įtakojantys mikroklimatą. VADOVO ASMENINIŲ SAVYBIŲ ĮTAKA MOKYKLOS MIKROKLIMATUI. Tyrimo metodikos, eigos ir imties charakteristika. Mokytojų mikroklimato esmės suvokimas ir jų nuomonė apie mikroklimato raišką. Gero darbo samprata, mokytojų nuomonė. Būdingiausios vadovų asmeninės savybės mokytojų nuomone. Mokyklos mikroklimato ir vadovų asmeninių savybių koreliaciniai ryšiai. Mokytojų nuomonė apie vadovavimo pobūdį. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI

Vadybos paruoštukė
VADOVO DARBO YPATYBĖS. Vadovo vaidmenų grupės. ŽINIOS, REIKALINGOS VADOVO DARBE. vadovavimo stiliai. ORGANIZACIJA KAIP SISTEMA, JOS ELEMENTAI. VALDYMAS IR VADYBA. ORG – VADYBINĖS VEIKLOS ERDVĖ. Kibernetinis valdymo modelis. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. ORGANIZACIJŲ ĮVAIROVĖ. VADOVO DARBO PRODUKTAI. VADYBOS SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESAS. TIKSLO NUSTATYMAS SPRENDŽIANT. VADYBOS SPRENDIMŲ PAIEŠKOS BŪDAI. EURISTINĖ SPRENDIMŲ PAIEŠKA. GRUPINIS PROTINIS DARBAS SPRENDŽIANT. Organizacijos paskirtis ir strategija. VADYBOS F-JOS. Teorinė vadybos funkcijų problema. Vadybos funkcijų kompozicijų įvairovė. Vadybos sprendimų įgyvendinimas. Organizacijų valdymo struktūros. Planavimas - vadybos ciklo pradžia. ORGANIZACIJOS VALDYMO STRUKTŪROS PROJEKTAVIMAS. McGregor’o motyvacijos teorijos X ir Y. DARBO VERTINIMAS. SKATINIMAS. KONTROLĖ IR REGULIAVIMAS. TEISINIAI VALDYMO PAGRINDAI. Svarb. nuolat veikiantieji vadybos dokumentai. 1Komunikacijos proceso žingsniai. Kliūtys komunikacijos procese. Komunikacijų įvairovė. Efektyvaus komunikacijos proceso laidavimas. Pokyčių valdymas. Konfliktų priežastys ir pasekmės.

Vadybos paruoštukė
Organizacija ir vadyba. Organizacija ir jos tipai. Administravimo ir vadybos supratimas. Administratoriai ir vadybininkai. Vadybos teorijų raida. Vadybos raidos etapai. H.Faylio efektyvaus valdymo principas. M.Weberio biurokratijos koncepcija. Modernūs požiūriai į vadybą. Organizacijos aplinka ir jos įtaka subjekto veiklai. vidaus aplinkos pastovūs ir kintami elementai. Išoriniai aplinkos veiksniai ir jų įtaka organizacijai. Organizacijos ryšiai su gamtine aplinka ir visuomene. Etika, jos problemos ir sprendimai. Organizacija ir gamtinė aplinka. Organizacija ir jos socialinė atsakomybė. Strategija ir jos parengimas. Organizacijos veikla ir jos struktūra. Prielaidos organizacijos struktūrai kurti. Struktūra, jos sudėtiniai elementai ir ryšiai, kolegialūs valdymo organai.Centralizacija ir decentralizacija. Valdymo normos. Veiklos organizavimas. Veiklos organizavimas ir jo principai. Individuali darbo vieta. Veiklos planavimas. Planavimo esmė, koordinavimo supratimas. Planų tipai ir jų turinys. Asmeninio laiko vadyba. Kontrolės esmė. Kontrolės sistema, audito supratimas. Kontrolės principai. Kontrolės procesas. Kokybės kontrolės ypatumai. Vadovai ir vadovavimo teorijos. Valdžia, vadovai ir vadovavimo elementai. vadovavimo teorijos ir stiliai. Atsitiktinumų (kontingencijos) teorija. Motyvacija ir jos teorijos. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Motyvacijos teorijos. Motyvacijos metodo parinkimas. Žmonių ryšiai ir bendravimas. Komunikacijos ir bendravimas. Grupės. Psichologinis komfortas ir diskomfortas. Komanditinė veikla ir jos plėtotė. Konfliktai ir jų valdymas. Konfliktai, jų priežastys ir jų raida. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. Analizė ir sprendimai. Problemos, jų analizė ir sprendimo modeliai. Sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų mokslinių metodų supratimas. Darbo ištekliai ir jų vystymas. Personalo vadyba ir jos ugdymo sistema. Personalo vadybos formavimas. Karjera ir jos planavimas. Operatyvus (gamybos) valdymas. Operatyvaus valdymo tikslai ir objektas. Operatyvaus valdymo sistema. Operatyvinio valdymo ypatumai. Visuotinės kokybės vadyba. Kokybės ir jos vadybos supratimas. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija.

Vadybos konspektai (3)
Valdymas. Vadyba. Sistema. Organizacija. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos aplinka. Valdymo objektas ir valdymo subjektas. Vadybos mokyklos. Organizacijų įvairovė. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Sprendimų parengimas ir priėmimas. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Valdymo informacinės technologijos. Valdymo struktūros. Pirmasis vadovo darbas. Valdymo struktūrų projektavimas ir aktualizavimas. Pavedimai ir jų kontrolė: Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Organizacinės valdymo struktūros. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Norminių aktų hierarchija; įstatymai; įstatai; nuostatai;instrukcijos; normos. Kolektyvinė darbo sutartis. Svarbiausi nuolat veikiantieji vadybos dokumentai. Misija ir vizija. Tikslai, jų hierarchija. Organizacijos tikslai, jų hierarchija. Aplinka. Valdymo funkcijų klasifikacija. Strateginis planavimas ir valdymas. Strategijos parengimas. Strategijos įgyvendinimas. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas. Gamybos organizavimas. Darbo organizavimas. Įgaliojimų paskirstymas. Planinių sprendimų parengimas. Tinklinis planavimas. Operatyvusis planavimas. SPRENDIMO PRIEMIMO PROCESAS. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Reguliavimo, kaip valdymo funkcijos samprata. Kontrolė. Apskaita. Analizė. Analizė. Valdžia ir asmeninė įtaka. vadovavimo stiliai. Skatinimas. Valstybės valdymas. Įmonės kūrimo technologija. Steigėjai. Steigimo dokumentai. Įmonių registravimas. Savininkų vaidmuo valdyme. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Gamybos tipai. Įmonės gamybos struktūra. Gamybos procesas. Gamybinės struktūros. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Darbo įvertinimas. Darbo užmokestį sąlygojantys veiksniai. Kokybė. Kokybės standartai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimas. APRŪPINIMAS. Marerialių išteklių poreikio nustatymas. Aprūpinimo ištekliais organizavimas. Išteklių atsargų valdymas. Sandėlių ūkis.

Vadybos konspektai (4)
SISTEMINIS POŽIŪRIS IR ORGANIZACIJA. Bendrosios sistemų teorijos idėjos (L. Bertalanfi). Bendroji sistemų klasifikacija (K. Boldingas). Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Sistemų klasės pgl jas sudarančių elementų bei jų ryšių turinį, pgl bendrąsias sistemų savybes.Organizacija kaip sistema. Sistemų struktūrų tipai: hierarchinė, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos – funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu: programinis, adaptyvinis, mišrus, jų privalumai ir trūkumai. Valdymo sistemų struktūrų tipai: linijinė, funkcinė, linijinė funkcinė, jų privalumai ir trūkumai, taikymo ypatumai. ORGANIZACIJA KAIP SOCIALINĖ EKONOMINĖ SISTEMA. Org-zacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Bendroji organizacijų struktūra. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Idealios organizacijos charakteristikos (Laikertas). Organizacija ir aplinka. Aplinkos aspektai: bendroji ir specifinė aplinka, jų įtaka organizacijai. Vidaus ir išorės aplinka. Organizacijos elgsena aplinkoje. Org-zacijos elgsena kitų org-zacijų atžvilgiu, elgsenos ypatybės viešajame ir privačiame sektoriuose. ORGANIZACIJOS VALDYMAS. Organizacija kaip tikslinga sistema. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, “tikslų medis“. Administracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams siekti. Administracinės veiklos elementai ir principai (H. Fajolis). Organizacijos valdymas, jo esmė. Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Bendrosios valdymo funkcijos. Sprendimo priėmimo būdai – vienasmenis, kolegialus, visuotinis, jų esmė, privalumai ir trūkumai. Planavimas kaip sprendimo įgyvendinimo eigos numatymas. Planų skirstymas įvairiais požiūriais. ORGANIZACIJOS VALDYMAS. Organizacija kaip tikslinga sistema. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, “tikslų medis“. Administracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams siekti. Administracinės veiklos elementai ir principai (H. Fajolis). Organizacijos valdymas, jo esmė. Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Bendrosios valdymo funkcijos. Sprendimo priėmimo būdai – vienasmenis, kolegialus, visuotinis, jų esmė, privalumai ir trūkumai. Planavimas kaip sprendimo įgyvendinimo eigos numatymas. Planų skirstymas įvairiais požiūriais: įgyvendinimo laikotarpio, turinio, tikslų bei apimties požiūriu. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Poveikio būdai: organizacinis administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Dviejų veiksnių grupių (motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija. INFORMACIJA IR VALDYMAS. Valdymas kaip informacinis procesas. Informacija – valdymo proceso substancija. Pagr. informacijos vertinimo požiūriai (pragmatinis, semantinis, pagal pateikimo formą). Infor-cijos klasifikacija, 5 infor-cijos rūšys: elementarioji, genetinė, biologinė, semantinė, technologinė. Reikalavimai infor-cijai, kokybiška infor-cija ir jos požymiai (stabilumas, patikimumas, objektyvumas, pakankamumas, glaustumas, aiškumas, technologiškumas). Informacijos kokybės įtaka valdymui. Technologijų ir įrangos įtaka informacijos kokybei. Organizacijos informacinė sistema. Valdymo informacinė posistemė. PERSONALO VALDYMAS. Valdymo metodų esmė. Poreikių tenkinimas ir jo ryšis su valdymo metodais. Poreikių hierarchija (A. Maslou). Valdymo metodų grupės. Ekonominiai metodai, užtikrinantys darbuotojo fiziologinių poreikių realizavimą. Organizacijos galimybės ekonominiams metodams įgyvendinti. Psichologiniai metodai (E. Meijo), užtikrinantys pagarbos ir saviraiškos poreikių realizavimą. Filosofiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo gyvenimo prasmės poreikių realizavimą. Teisiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo saugumo poreikių realizavimą. Administraciniai organizaciniai metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Personalo vaidmuo organizacijos valdyme. Darbuotojų dalyvavimas organizacijos valdyme. Darbuotojų atranka, verbavimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas. Atrankos proceso etapai. Kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo būdai ir formos. Darbuotojų karjeros planavimas. VADOVAS IR JO FUNKCIJOS. Valdžia ir autoritetas (M.Folet). Valdžios formos (prievarta paremta valdžia, atlyginimu paremta valdžia, eksperto valdžia, pavyzdžio valdžia, teise paremta valdžia). Valdžia ir atsakomybė. vadovavimo ir valdžios santykis organizacijoje. vadovavimo teorijos: bruožų, elgsenos, atsitiktinumai. vadovavimo stiliaus turinys ir reikšmė. Trys vadovavimo stiliai. Keturios R. Laikerto vadovavimo stiliaus sistemos. vadovavimo stiliaus rūšys pagal V. Vrumą. Dvi vadovo veiklos sferos – perspektyvinė ir operatyvinė veikla. ORGANIZACIJOS RAIDA. Vadybos raidos etapai. Klasikinė vadybos mokykla (1885-1930) arba Darbo mokslinio organizavimo mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla (neoklasikinė) (1930 – dabartinis laikotarpis). Kiekybinių metodų (šiuolaikinė) mokykla. Naujausios vadybos teorijos. Empirinė valdymo koncepcija. Organizacinis organizacijos vystymasis (V. Frenčas, N. Margulis, P.Drakeris). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme. Sąlygos, užtikrinančios organizacinį organizacijos vystymąsį. Organizacijos projektavimas ir jo sudėtinės dalys. Žmogiškasis veiksnys ir jo įtaka organizacijos raidai. J. Hakmano tezės –darbo derinimas prie darbuotojo - esmė. Organizacijos valdymo tobulinimas. Atsitiktinių situacijų valdymas (F. Fidleris), trys situacijų ir trys vadovų grupės. Teorija 3-R. Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai (T. Pitersas, R. Vuotermanas). Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Ateities organizacijos vizija. Vadybos vystymosi tendencijos. Modulinės organizacijos modelis. STRATEGINIO VALDYMO SAMPRATA, METODOLOGIJOS IR SITUACINĖS ANALIZĖS METODAI. Strateginio valdymo samprata, savybės, tikslai, privalumai, trūkumai ir teikiama nauda. Strateginio valdymo mokyklos ir 5P modelis. Nustatytinė ir plėtotinė strateginio valdymo metodologijos. Situacinės analizės metodai: aplinkos dinamiškumo analizė, PEST analizė, Mc Kinsey 7-S modelis, prognozavimas, Delfi ir scenarijų metodai, SWOT (SSGG) analizė. STRATEGINIS VALDYMAS VIEŠOJO SEKTORIAUS INSTITUCIJOSE. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Strateginio valdymo sistemos paskirtis ir strateginio valdymo proceso stadijos. Darbo programų vadovų įpareigojimai, funkcijos, veiklos vertinimo kriterijai. Programų koordinatorių funkcijos Lietuvoje. Programinis valdymas: raida, funkcijos, nauda ir klaidos. Valdymas pagal tikslus (MBO judėjimas). Strateginio valdymo sistemos funkcionavimo vertinimas.

Puslapiai: 1 | 2 |