Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "tyrimu metodologija" rezultatai: (5)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Rinkos tyrimai
Įvadas. Rinkos tyrimai ir jų vieta marketingo tyrimuose. Pagrindinės rinkos tyrimų rūšys. Rinkos tyrimų klasifikavimas ir formos. Rinkos tyrimų metodologija. Rinkos tyrimų etapai. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Rinkos pažinimas, tyrimas ir analizė. Rinka, jos samprata, klasifikavimas. Rinkos egzistavimo sąlygos, subjektai ir objektai. Rinkos funkcijos. Informacinės visuomenės plėtros Lietuvos regionuose tyrimo apžvalga. Išvados. Šiuolaikinėms konkurencijos sąlygomis įmonėms, siekdamos sėkmingos veiklos, turi mokėti valdyti didelės apimties komercinę informaciją, suprasti ir analizuoti rinkoje vykstančius procesus. Tai ir norėdamos pagrįsti savo marketingo ar kitus valdymo sprendimus, jos dažnai atlieka rinkos tyrimus

Organizacijos kultūros samprata
ĮVADAS. ŠVIETIMO ORGANIZACIJOS KULTŪROS SAMPRATA. Kultūros ir organizacijos samprata. Organizacijos kultūros samprata. Švietimo organizacijos kultūros ypatybės. ORGANIZACIJOS KULTŪROS NEVALSTYBINĖSE KOLEGIJOSE EMPIRINIO TYRIMO metodologija IR METODIKA. Tyrimo metodologinės nuostatos. Tyrimo imtis (tyrimo dalyviai). Tyrimo instrumentai ir jų matavimo charakteristika. Tyrimo eiga ir tyrimo etikos ypatumai. ORGANIZACIJOS KULTŪROS NEVALSTYBINĖSE KOLEGIJOSE TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ LYGINAMUOJU ASPEKTU. Kiekybinio tyrimo rezultatų analizė. Kokybinio tyrimo rezultatų analizė. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Išnagrinėjus įvairių mokslinių tyrimų išvadas ir siūlomus sprendinius bei atsižvelgus į šiandieninę kolegijų situaciją Lietuvoje, galima teigti, jog organizacijos kultūra kolegijose yra aktuali tyrimo problema, kuri iki šiol moksliškai nenagrinėta. Tokių organizacijų kultūrą ypač aktualu tyrinėti, nes šios organizacijos atspindi modernios organizacijos idėją, jos užima ypatingą vietą visuomenėje, savo aktyvumu įtakodamos visuomenės vystymosi procesus...

Rinkos tyrimai
Įvadas. Rinkos tyrimai ir jų vieta marketingo tyrimuose. Pagrindinės rinkos tyrimų rūšys. Rinkos tyrimų klasifikavimas ir formos. Rinkos tyrimų metodologija. Rinkos tyrimų etapai. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Rinkos pažinimas, tyrimas ir analizė. Rinka, jos samprata, klasifikavimas. Rinkos egzistavimo sąlygos, subjektai ir objektai. Rinkos funkcijos. Informacinės visuomenės plėtros Lietuvos regionuose tyrimo apžvalga. Išvados. Literatūra.

Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo kokybės valdymo modeliavimas bendrojo lavinimo mokykloje
ĮVADAS. MOKYKLOS IR ŠEIMOS BENDRADARBIAVIMO KOKYBĖS VALDYMO TEORINIAI PAGRINDAI. Kokybės problema šiuolaikinėje mokykloje ir bendradarbiavimo su tėvais kokybės vadyba. Kokybės kultūros vertybės mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo procese. Visuotinės kokybės vadybos priemonės ir principai mokyklos ir šeimos bendradarbiavime. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas, tobulinant švietimo paslaugų kokybę. Mokytojų ir tėvų, kaip ugdymo dalyvių, konstruktyvi sąveika, taikant šiuolaikinio mokymo(si) modelius. Bendradarbiavimo su tėvais vadybinių funkcijų tobulinimas mokykloje, taikant konstruktyvios sąveikos modelį. MOKYKLOS IR ŠEIMOS BENDRADARBIAVIMO KOKYBĖS VALDYMO EMPIRINIS TYRIMAS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE. Tyrimo metodologija ir organizavimas. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo patirties analizė Šiaulių „Juventos“ mokykloje, visuotinės kokybės vadybos principų taikymo aspektu. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo longitudinių tyrimų pobūdis ir duomenys. Mokyklos dokumentų, reglamentuojančių bendradarbiavimo su šeima valdymo kokybę, analizė. Mokykla, kaip švietimo paslaugas teikianti organizacija. Tėvų lūkesčiai mokyklos atžvilgiu. Mokytojų funkcijos. Tėvų įsipareigojimai. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo kokybės valdymo sąlygos. Bendradarbiavimo principai. Tėvų įsijungimas į bendradarbiavimą. Tėvų tapatinimasis su mokyklos bendruomene. Tėvų informacinių poreikių tenkinimas. Tėvų pedagoginis švietimas. GAIRĖS. IŠVADOS. PRIEDAI. LITERATŪRA.

Bibliotekininkystės teorija
Bibliotekininkystės mokslo objekto problema. Požiūrių įvairovė. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslo struktūra, integracija, diferenciacija. Bibliotekininkystės teorijos raida pasaulyje. Šiuolaikinio bibliotekininkystės mokslo paradigmos. Bibliotekininkystės mokslo raida Lietuvoje. Bibliotekininkystės studijų raida Lietuvoje. Bibliotekininkystės vieta mokslų sistemoje. Bibliotekininkystės ryšys su kitais mokslais (bibliografija, knygotyra, informatika, informacijos mokslu, informologija ir kt.). Bibliotekos ir bibliotekininkystės samprata: definicijos, jų raida. Jesse Shera bibliotekininkystės koncepcija. Š.Ranganatano bibliotekininkystės koncepsija. J. Stoliarovo bibliotekininkystės koncepcija. F. Miksa bibliotekininkystės koncepcija. Biblioteka socialinės komunikacijos institucijų sistemoje. Biblioteka - kultūros ir švietimo institucija: tradicinė samprata. Bibliotekininkystės ir bibliotekų funkcijos. Bibliotekų klasifikavimo ir tipologijos problema. Nacionalinės bibliotekos. Viešosios bibliotekos (VB). Mokslinės bibliotekos. Akademinės bibliotekos. Specialiosios bibliotekos (SB). Universalios bibliotekos (UB). Technikos bibliotekos. Medicinos bibliotekos. Mokymo įstaigų bibliotekos. Virtualios bibliotekos. Bibliotekos ir informacijos (dokumentacijos centrai): panašumai ir skirtumai. Biblioteka ir intelektualinė laisvė. Bibliotekininkystės tyrimų metodologija. Mokslinio tyrimo eiga ir procesas. Bendramoksliniai metodai bibliotekininkystėje. Specialieji biblioetkininkystės tyrimo metodai. Svarbiausi bibliotekininkystės tyrimo metodų charakteristika. Bibliotekininkystės ir informacijos specialisto modelis.

Puslapiai: 1 |