Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "tarptautine prekyba" rezultatai: (8)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Tarptautinė prekyba
Urugvajaus raundas. Prekybos sąlygos. Naudos matas. Elastingumas. Elastinga paklausa. Neelastinga paklausa. Pasiūlos kainų elastingumas. Dempingas. Absoliutus ir santykinis pranašumas tarptautinėje prekyboje. Hekšerio-Olino tarptautinės prekybos teorija. Leontjevo paradoksas. Konkurencija. Valstybės ūkio konkurencingumas. Atskiros šakos konkurencingumas. Bendras konkurencingumo matas. Muitų tarifų. Muitai skirstomi. Romos sutartis. Valiutų operacijos. Arbitražas. Išankstiniai sandoriai. Opcionai ir pasirinkimo sandoriai. Apsikeitimų sandoriai. Ateities sandoriai. Apsidraudimo sandoriai. Brokeriai ir dileriai. Rezidentas. Nerezidentas. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas. Tarptautinės ekonomikos subjektai. Transnacionalinės korporacijos. Tarptautinė valiutos sistema. Tarptautiniai atsiskaitymai. Mokėjimų balansas ir mokėjimų krizės. Tarptautinės finansų ir valiutų rinkos. Finansų rinka. Globalizacija.

Tarptautinė prekyba ir prekybos politika
Palyginamojo pranašumo dėsnio esmė ir pasekmės. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos politikos formos, priemonės, nauda ir žala. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Tarptautinės prekybos pagrindas yra mainai ir specializacija. Tarptautinių mainų prielaida - gamybos sąlygų skirtingumas (skiriasi gamtinės sąlygos, apsirūpinimas ištekliais, darbo jėgos išlaidos, naudojama skirtinga technologija ir t.t.).

Tarptautinė prekyba (2)
Tarptautinės prekybos teorijos. Absoliutus pranašumas. Lyginamasis pranašumas. Heckscher-Ohlin teorija. Alternatyvios prekybos teorijos. Tarptautinės prekybos nauda ir jos pasiskirstymas. Muitų taikymo pasekmės. Netarifinės prekybos kliūtys

Makroekonomikos egzamino klausimai
Kauno technologijos universiteto Makroekonomikos egzamino klausimai. Egzamino paruoštukėEkonomikos pusiausvyros pagrindai. Bendrosios paklausos ir pasiūlos modelis. Makro ekonomikos pusiausvyros ir nepusiausvyros atvejai. Prielaidos ekonomikos pusiausvyrai tirti: vartojimas ir investicijos, jų kitimo padariniai. Vyriausybės ir tarptautinių ekonominių ryšių įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Iždo (fiskalinės) politikos teoriniai bruožai. Valstybės biudžiato deficito problema ir valstybės skola bei jos aptarnavimas. Grynojo exporto kitimų įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Pinigų paklausa ir pasiūla. Prekių rinkos pusiausvyra ir investicijų santaupų (IS) modelis. Pinigų rinkos pusiausvyra ir LM (pinigai, aktyvai) modelis. Prekių ir pinigų rinkos bendra pusiausvyra. Monetarinė politka. Monetarinės politikos (MP) esmė uždaviniai ir priemonės. Komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. MP įtaka BNP kainų lygiui ir ek ryšiams su užsieniu. MP privalumai ir trūkumai. Fiskalinės ir MP derinimo galimybės ir problemos. Keinsinės makroekonomikos teorijos alternatyvos, monetarizmas ir racionalių lūkesčių teorija. Keinsininkų ir monetaristų nesutarimai makro klausimais. Keinsininkų ir monetaritų pažiūros į fskalinę ir monetarinę politiką. Pagrindiniai racionalių lūkesčių teorijos bruožai. Monetarizmo ir RLT teorijos įnašas į šiuolaikinę makro teoriją. Nedarbo ir infliacijos sąveika, ekonomikos stabilizavimas. Kainų stabilumas ir užimtumas. Nedarbo ir infliacijos sąveika. Ekonomikos stabilizavimo politika. Tarptautinė prekyba. Kodėl šalys prekiauja. Tarptautinės prekybos ir prekybos šalies viduje. Obsoliutaus ir lyginamojo pranšumo dėsniai. Argumantai už ir prieš muitų ir kvotų naudojimą. Valiutų kursai. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo esmė, jos rodikliai ir veiksniai. Ekonomikos augimo valstybinis reguliavimas. Ekonomikos augimo teigiamos ir neigimos pasekmės

Makroekonomikos konspektai (1)
MAKROEKONOMIKOS MOKSLO OBJEKTAS. Makroekonomikos tyrimo objektas. Makroekonominės analizės tikslas. Ekonominė politika. Dažniausiai išskiriami šie ekonominės politikos tikslai. Ekonominės politikos tikslams keliami reikalavimai. Ekonominės politikos priemonės. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Valstybės biudžetinė politika. Valiutinė politika. Ekonominės politikos tikslai ir priemonės. Multiplikatorius. NACIONALINIŲ PAJAMŲ APSKAITA. Nacionalinių sąskaitų sistema (NSS). Bendrasis vidaus produktas (BVP). Kainų lygio poveikis. Kainų lygio kitimui apskaičiuoti. Gamybos metodas. Eksportas. Importas. Prekių ir paslaugų grynasis eksportas. Pajamų apskaitos metodas. Grynosios vidaus (nacionalinės) pajamos. Nuomos pajamos. Palūkanos. Pelnas. Netiesioginiai mokesčiai. Nusidėvėjimas. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. PUSIAUSVYROS NACIONALINIS PRODUKTAS. Vartojimo paklausa. Ribinis polinkis vartoti. Vidutinis polinkis vartoti. Veiksniai veikiantys taupymą ir vartojimą. Investicijų paklausa. Nominalioji palūkanų norma. Realioji palūkanų norma. Bendroji paklausa. Bendroji pasiūla. Pusiausvyros nacionalinis produktas. FIKSALINĖ POLITIKA. Valstybės biudžetas. Svarbiausias valstybės biudžeto pajamų šaltinis. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos: Laiko problema. Politines problemos. NEDARBAS: Nedarbas ir jo priežastys. Darbo jėga. Gyventojai, aktyvūs gyventojai. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Nedarbo tipai. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Sezoninis nedarbas. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. INFLIACIJA. Infliacijos formos. Infliacijos priežasčių nustatymas. Numatyta infliacija. Netikėta infliacija. Perskirstymo savybė. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. tarptautine prekyba: Palyginamasis pranašumas. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos politika vykdoma įvairiomis formomis... Laisvosios prekybos nauda. Protekcionizmas. Dempingas. Embargas. TP politikos priemonės. Muitų naudojimo priežastys. Kvota. Importo kvotų naudojimo tikslai. Eksporto kvotų naudojimo tikslai. Netarifiniai apribojimai. Eksporto subsidijos. PINIGAI IR BANKAI. Barterinė ekonomika. Turtas. Istorinė pinigų raida. Moneta. Popieriniai pinigai turi turėti šias savybes. Aukso standartas. Pinigų paklausa. Sandėrio motyvas. Atsargos (apsidraudimo motyvas). Turto motyvas. Pinigų pasiūla. Bankų atsiradimas. Bankai atlieka šias funkcijas. Bankų rūšys. Pagal nuosavybės formas bankai skirstomi į... Pagal veiklos pobūdį bankai skirstomi į... Centrinis bankas. Monetarinė politika. Atviros rinkos operacijos. Reikalavimai rezervams. Rezervų norma. VALIUTŲ RINKA. Veiksniai, keičiantys valiutos paklausą ir pasiūlą. Fiksuotas valiutos kursas. Valiutos devalvacijos pasekmės. Valiutos revalvacijos pasekmės. Plaukiojančio kurso režimas. Mokėjimų balansas. ŠALIŲ EKONOMINIO VYSTIMO YPATUMAI: Pasaulio šalys skirstomos. Žmogaus vystymosi indeksas. Šalių ekonominio vystymosi ypatumai. Gamtiniai ištekliai. Darbo ištekliai. Kapitalo kaupimas. Technikos pažanga. Socialinės ir kultūrinės kliūtys. Lietuvos ekonomikos vystymosi problemos. Privačios verslininkystės silpnumas. Infrastruktūra. Prievartinis kaupimas ir kapitaliniai įdėjimai. Socialinės problemos. Įstatymų įgyvendinimas ir tvarka.

Ekonomikos konspektai (4)
EKONOMIKOS TEORIJOS ĮVADAS. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Mikroekonominis ir makroekonominis. ekonominių procesų tyrimo lygiai. Ekonominės veiklos rezultatai ir ekonomikos ištekliai. Ūkinės veiklos tipai. Ekonominė politika, jos tikslai ir priemonės. Valstybės mokesčių sistema ir mokesčių funkcijos. Istoriniai ūkio tipai ir jų raidos veiksniai. PELNAS IR GAMYBOS KAŠTAI. Pelnas – ūkinės veiklos efektyvumo kriterijus. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Trumpo laikotarpio gamybos produktas. Trumpo laikotarpio kaštai. Ilgo laikotarpio vidutiniai kaštai. RINKOS ELEMENTAI IR JOS VEIKIMAS. Rinkos samprata. Produktų, išteklių. ir pinigų apyvarta rinkos ūkyje. Rinkos struktūros. Konkurencija ir jos tipai. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos kitimą veikiantys veiksniai. Rinkos pusiausvyros kitimas kintant paklausia ir pasiūlai. Bendrasis ir ribinis produkto naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Paklausa ir ribinis naudingumas. PAGRINDINĖS RINKOS ORGANIZAVIMO FORMOS. Tobulos ir netobulos konkurencijos rinkos. Rinkos efektyvumo kriterijai. Tobulos konkurencijos rinka: prielaidos, paklausa ir pasiūla. Įmonės pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje trumpame ir ilgame laikotarpyje. Tobulos konkurencijos rinkos efektyvumas. Monopolinė rinka. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Monopolija ir efektyvumas. Natūralios monopolijos kainos reguliavimas. Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka. Samprata ir ypatybės. Konkurencija oligopolinėje rinkoje. Pagrindiniai oligopolinės rinkos kainų modeliai. Oligopolinės rinkos efektyvumas. Oligopolinės rinkos koncentracijos rodikliai. GAMYBOS VEIKSNIŲ RINKOS IR PAJAMŲ PASKIRSTYMAS. Gamybos veiksnių paklausa kaip išvestinė paklausa. Darbo rinka ir jos ypatybės. Tobulos konkurencijos darbo rinka. Netobulos konkurencijos darbo rinka. Darbo užmokesčio formos ir jo diferenciacija. Skolinamojo kapitalo rinkos ypatybės. Palūkanos. Žemės ir natūralių išteklių rinkų ypatybės. Renta. PAJAMŲ NELYGYBĖ IR KITOS RINKOS PROBLEMOS. Pajamų nelygybė, jos priežastys ir matavimas. Lorenco kreivė ir absoliučios lygybės tiesė. Skurdas ir jį mažinančios priemonės. Rinkos ribotumas ir jį lemiantys veiksniai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. MAKROEKONOMIKA. NACIONALINIS PRODUKTAS IR JO MATAVIMAS. Bendrojo nacionalinio produkto samprata. ir apskaičiavimo metodai. Nominalusis, realusis ir potencialusis BNP. Kiti nacionalinio produkto rodikliai. tema. EKONOMIKOS PUSIAUSVYRA. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Visuminės paklausos kreivė. Klasikinė visuminės pasiūlos kreivė. Keinsistinė visuminės pasiūlos kreivė. Ekonominės pusiausvyros susidarymas. Klasikinis ir keinsistinis pusiausvyros aiškinimas. PAGRINDINĖS MAKROEKONOMIKOS PROBLEMOS. (NEDARBAS. INFLIACIJA. EKONOMIKOS CIKLIŠKUMAS). Nedarbas ir jo rūšys. Visiškas užimtumas ir natūralus nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Infliacijos esmė ir atmainos (rūšys). Infliacijos priežastys. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Ūkinės veiklos cikliškumas ir jo priežastys. VALSTYBĖS BIUDŽETAS IR VYRIAUSYBĖS FISKALINĖ POLITIKA. Valstybės biudžetas ir jo sandara. Valstybės pajamos ir išlaidos. Biudžeto balansas. Biudžeto deficito finansavimas ir jo pasekmės. Valstybės skola ir jos padengimo būdai. Valstybės fiskalinė politika ir jos realizavimo priemonės. Klasikinis ir keinsistinis požiūris į fiskalinės politikos efektyvumą. ŠIUOLAIKINIAI PINIGAI IR CENTRINIO BANKO PINIGŲ POLITIKA. Pinigų prigimtis ir rūšys. Šiuolaikinių pinigų funkcijos ir jų rūšys. Pinigų kiekio apskaičiavimas. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Centrinio banko pinigų politika ir jos priemonės. Klasikinis ir keinsistinis požiūris į pinigų politikos efektyvumą. ATVIROS EKONOMIKOS ELEMENTAI. Tarptautinė prekyba ir jos prielaidos. Užsienio prekybos balansas. Tarptautinės prekybos nauda ir prieštaravimai. Valstybės užsienio prekybos politikos formos. Protekcionistinės politikos priemonės. Užsienio investicijų paskirtis, rūšys, nauda ir problemos. Grynosios užsienio investicijos. Tarptautinė valiutų sistema. Užsienio valiutos paklausa ir pasiūla. Fiksuotas ir lankstus valiutos kursas. Tarptautinės valiutų sistemos raida. Aukso standarto sistema. Bretton Woods sistema. Jamaikos valiutų sistema.

Puslapiai: 1 | 2 |