Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "sportas" rezultatai: (14)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


sportas yra socialinis reiškinys
Savo prigimtimi ir esme sportas yra labai artimas menui. Bet jeigu sportas nėra menas, tai dar nereiškia, kad sporto vieta kultūros vertybių sistemoje yra menkesnė. Netgi sporto apibrėžimas kildintas iš anglų kalbos žodžio to disport, šis – iš lotyniško deportare (linksmintis, pramogauti). Taigi, sportas ir menas vienas kitą papildo.

sportas ir nacionalizmas
Įvadas. Nacionalizmas ir patriotizmas. Aviacija ir krepšinis. sportas sovietų sąjungoje. sportas lietuvai einant nepriklausomybės link. Sporto ir nacionalizmo santykis šiomis dienomis. Išvados. Literatūra. Rašto darbo tikslas: Šiame rašto darbe bus ieškoma sąsajų tarp sporto ir lietuviškojo tautiškumo skleidimo. Tyrimo uždaviniai. ) Sporto ir nacionalizmo sąsajos lietuvos istorijoje.) sportas kaip vienas iš lietuvybės skleidomo būdų okupacijos metais. ) Šių dienų lietuviškojo tautiškumo apraiškos sporte. Tyrimo metodai: Darbe naudoti šie tyrimo metodai: įvairių literatūrinių šaltinių ir internetinių puslapių informacija.

Visuomenės dalyvavimas sportiniame judėjime
Įvadas. Individualus piliečių dalyvavimas sportiniame judėjime. Apie sportą. Neprofesionalus sportas. Profesionalus sportas. Techninių sporto šakų atsiradimas ir piliečių dalyvavimas jame. Plaukimo veteranų sporto sąjūdžio pradžia Lietuvoje. sportas mokslo įstaigose. sportas mokykloje. sportas universitete. Piliečių fizinis aktyvumas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Europos Sąjungos kompetensijos sritys
Kaip veikia Europos Sąjunga: aiškesnis kompetencijų apibūdinimas. Tinkamo kompetencijų naudojimo pagrindas: subsidiarumo principas. Išimtinė kompetecija. Muitų sąjunga. Konkurencija. Euro zonos valstybių pinigų politika. Bendra prekybos politika. Bendra kompetencija. Vidaus rinka. Tam tikri socialinės politikos aspektai. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Žemės ūkis ir žvejyba. Aplinkosauga. Vartotojų apsauga. Transportas. Transeuropiniai tinklai. Energija. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė. Moksliniai tyrimai, ir technologijų plėtra bei kosmosas. Tam tikri bendradarbiavimo vystymosi labui ir humanitarinės pagalbos srityse aspektai. Rėmimo, koordinavimo ar papildomų veiksmų sritys. Žmonių sveikatos apsauga. Pramonė. Kultūra. Turizmas. Švietimas, jaunimas, sportas ir profesinis mokymas. Civilinė sauga. Administracinis bendradarbiavimas.

Klaipėda
Įžanga. Geografinė Klaipėdos padėtis. Klimatas. Bendruomenė. Miesto istorija. Transportas. Socialinės įstaigos. Subalansuota regiono plėtra. Regiono ekonomikos restruktūrizavimas. Pramonės plėtra. Turizmas ir rekreacija. Žuvininkystė ir uostų veikla. Miesto plėtros prioritetai. Investicinė aplinka. Statistika. Lankytinos vietos. sportas. Literatūra

17 m KREPŠININKŲ VERTYBIŲ RAIŠKA KOMANDOJE
ĮVADAS. NAGRINĖJAMOS PROBLEMOS TEORINIAI ASPEKTAI. Mokinių, turinčių nežymų protinį sutrikimą, charakteristika. Nežymaus protinio atsilikimo paplitimas ir priežastys. Endogeninės sutrikimų priežastys. Egzogeninės sutrikimų priežastys. Laimėjimų įtaka tikslų įgyvendinimui žaidžiant krepšinį. Sportinė veikla kaip visuomeninės kultūros reiškinys. Sportinėje veikloje pasireiškiančios vertybės. Dorovinės vertybės krepšinio komandoje. Sutrikusio intelekto vaikų dorinis ugdymas. TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR METODAI. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ. Vertybės „Naudingumas visuomenei“ raiška komandoje. Vertybės „Bendravimas ir bendradarbiavimas su žmonėmis“ raiška komandoje. Vertybės „Turtingas kultūrinis gyvenimas“ raiška komandoje. Vertybės „Gera sveikata“ raiška komandoje. Vertybės „Gera šeima, santarvė joje“ raiška komandoje. Vertybės „Išsimokslinimas ir savęs tobulinimas“ raiška komandoje. Vertybės „Geras ir įdomus darbas“ raiška komandoje. Vertybės „Maksimalus savo galimybių realizavimas, darbinė karjera“ raiška komandoje. Vertybės „Malonus, nerūpestingas gyvenimas. Turiningas laisvalaikis“ raiška komandoje. Vertybės „Pinigai ir materialinė gerovė“ raiška komandoje. APIBENDRINIMAS. IšVADOS. sportas yra gražus ne vien tik sportiniais rezultatais, sportinės kovos emocingumu, kilnumu, garbingumu, dramatizmu, bet ir dorovinėmis vertybėmis. Todėl treneriui reikia pažinti ir išugdyti savo auklėtinių vertybines orientacijas, pratinti, kad jie visur ir visada elgtųsi dorai.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 |