Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "skurdas" rezultatai: (7)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Moterys ir skurdas
Moterys ir skurdas. Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija. BENDRA SKURDO SAMPRATA. Socialinė atskirtis. UŽIMTUMAS. NEDARBAS. SOCIALINĖ APSAUGA.

Lietuvos gyvenimo lygis
Įvadas. Gyvenimo lygis ir skurdas. Gyventojų pajamų lygis ir dinamika. Namų ūkių paskirstymas pagal socialines – ekonomines grupes. Vartojimo išlaidos. Vidutinės vartojimo išlaidos 2002 – 2003m. Skurdo matavimas. Santykinio skurdo rodikliai. Santykinio skurdo lygis. Santykinio skurdo lygis mieste ir kaime. Išsilavinimo įtaka nelygybei. Nelygybė tarp socialinių – ekonominių grupių. Santykinio skurdo lygio priklausomybė nuo namų ūkio sudėties. Skurstančiųjų pasiskirstymas. Įvairių veiksnių įtaka nelygybei. Santykiniame skurde gyvenančių namų ūkių gyvenimo lygis. Europos sąjungos socialinės atskirties rodikliai. Ekonominė ir socialinė plėtra. Bendrasis vidaus produktas. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos. Investicijos. Išvados. Literatūra.

Ekonomikos konspektai (4)
EKONOMIKOS TEORIJOS ĮVADAS. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Mikroekonominis ir makroekonominis. ekonominių procesų tyrimo lygiai. Ekonominės veiklos rezultatai ir ekonomikos ištekliai. Ūkinės veiklos tipai. Ekonominė politika, jos tikslai ir priemonės. Valstybės mokesčių sistema ir mokesčių funkcijos. Istoriniai ūkio tipai ir jų raidos veiksniai. PELNAS IR GAMYBOS KAŠTAI. Pelnas – ūkinės veiklos efektyvumo kriterijus. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Trumpo laikotarpio gamybos produktas. Trumpo laikotarpio kaštai. Ilgo laikotarpio vidutiniai kaštai. RINKOS ELEMENTAI IR JOS VEIKIMAS. Rinkos samprata. Produktų, išteklių. ir pinigų apyvarta rinkos ūkyje. Rinkos struktūros. Konkurencija ir jos tipai. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos kitimą veikiantys veiksniai. Rinkos pusiausvyros kitimas kintant paklausia ir pasiūlai. Bendrasis ir ribinis produkto naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Paklausa ir ribinis naudingumas. PAGRINDINĖS RINKOS ORGANIZAVIMO FORMOS. Tobulos ir netobulos konkurencijos rinkos. Rinkos efektyvumo kriterijai. Tobulos konkurencijos rinka: prielaidos, paklausa ir pasiūla. Įmonės pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje trumpame ir ilgame laikotarpyje. Tobulos konkurencijos rinkos efektyvumas. Monopolinė rinka. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Monopolija ir efektyvumas. Natūralios monopolijos kainos reguliavimas. Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka. Samprata ir ypatybės. Konkurencija oligopolinėje rinkoje. Pagrindiniai oligopolinės rinkos kainų modeliai. Oligopolinės rinkos efektyvumas. Oligopolinės rinkos koncentracijos rodikliai. GAMYBOS VEIKSNIŲ RINKOS IR PAJAMŲ PASKIRSTYMAS. Gamybos veiksnių paklausa kaip išvestinė paklausa. Darbo rinka ir jos ypatybės. Tobulos konkurencijos darbo rinka. Netobulos konkurencijos darbo rinka. Darbo užmokesčio formos ir jo diferenciacija. Skolinamojo kapitalo rinkos ypatybės. Palūkanos. Žemės ir natūralių išteklių rinkų ypatybės. Renta. PAJAMŲ NELYGYBĖ IR KITOS RINKOS PROBLEMOS. Pajamų nelygybė, jos priežastys ir matavimas. Lorenco kreivė ir absoliučios lygybės tiesė. skurdas ir jį mažinančios priemonės. Rinkos ribotumas ir jį lemiantys veiksniai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. MAKROEKONOMIKA. NACIONALINIS PRODUKTAS IR JO MATAVIMAS. Bendrojo nacionalinio produkto samprata. ir apskaičiavimo metodai. Nominalusis, realusis ir potencialusis BNP. Kiti nacionalinio produkto rodikliai. tema. EKONOMIKOS PUSIAUSVYRA. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Visuminės paklausos kreivė. Klasikinė visuminės pasiūlos kreivė. Keinsistinė visuminės pasiūlos kreivė. Ekonominės pusiausvyros susidarymas. Klasikinis ir keinsistinis pusiausvyros aiškinimas. PAGRINDINĖS MAKROEKONOMIKOS PROBLEMOS. (NEDARBAS. INFLIACIJA. EKONOMIKOS CIKLIŠKUMAS). Nedarbas ir jo rūšys. Visiškas užimtumas ir natūralus nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Infliacijos esmė ir atmainos (rūšys). Infliacijos priežastys. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Ūkinės veiklos cikliškumas ir jo priežastys. VALSTYBĖS BIUDŽETAS IR VYRIAUSYBĖS FISKALINĖ POLITIKA. Valstybės biudžetas ir jo sandara. Valstybės pajamos ir išlaidos. Biudžeto balansas. Biudžeto deficito finansavimas ir jo pasekmės. Valstybės skola ir jos padengimo būdai. Valstybės fiskalinė politika ir jos realizavimo priemonės. Klasikinis ir keinsistinis požiūris į fiskalinės politikos efektyvumą. ŠIUOLAIKINIAI PINIGAI IR CENTRINIO BANKO PINIGŲ POLITIKA. Pinigų prigimtis ir rūšys. Šiuolaikinių pinigų funkcijos ir jų rūšys. Pinigų kiekio apskaičiavimas. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Centrinio banko pinigų politika ir jos priemonės. Klasikinis ir keinsistinis požiūris į pinigų politikos efektyvumą. ATVIROS EKONOMIKOS ELEMENTAI. Tarptautinė prekyba ir jos prielaidos. Užsienio prekybos balansas. Tarptautinės prekybos nauda ir prieštaravimai. Valstybės užsienio prekybos politikos formos. Protekcionistinės politikos priemonės. Užsienio investicijų paskirtis, rūšys, nauda ir problemos. Grynosios užsienio investicijos. Tarptautinė valiutų sistema. Užsienio valiutos paklausa ir pasiūla. Fiksuotas ir lankstus valiutos kursas. Tarptautinės valiutų sistemos raida. Aukso standarto sistema. Bretton Woods sistema. Jamaikos valiutų sistema.

Vaikas augantis skurde
Turinys. Įvadas. Skurdo samprata. Vaikų skurdo samprata. Vaikų augančių skurde priežastys. Valstybės parama mažinant vaikų skurdą. Išvados. Nepakankamą dėmesį vaikų skurdo problemoms spręsti dažnai lemia ir visuomenės bei tarp politikos veikėjų nusistovėjusi nuostata, jog skurdas vienodai paliečia suaugusiuosius ir vaikus. Tačiau reikia pažymėti, kad skurdas turi skirtingas pasekmes vaikams ir suaugusiesiems, todėl tiriant vaikų skurdą tikslinga nagrinėti skirtingus rodiklius, nei tiriant apskritai skurdą šalyje

Lietuvos žemės ūkio raida ir perspektyvos
Įvadas. Lietuvos žemės ūkio raida. Ekologinis žemės ūkis. Ekologinio žemės ūkio samprata. Ekologinio žemės ūkio vystymasis lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio tikslai, principai ir reikalavimai. Ekologinio žemės ūkio prognozės. Lietuvos ūkio problemos. Nedarbas ir skurdas. Klimatinės sąlygos. Žemės ūkio tarša. Lietuvos ūkio perspektyvos. Išvados. Literatūros sąrašas. Kadangi mano pasirinkta darbo tema Lietuvos ūkio raida ir perspektyvos yra labai plati tema, dabą susiaurinau nagrinėdama Lietuvos žemės ūkio raidą ir pespektyvas. Sutelkusi visą dėmesį žemės ūkio raidai išskyriau pagrindinį tyrimo objektą - ekologinį žemės ūkį, kurį išnagrinėjau šiais aspektais: ekologinio žemės ūkio samprata, ekologinio žemės ūkio vystymasis Lietuvoje, ekologinio žemės ūkio tikslai, principai ir reikalavimai bei ekologinio žemės ūkio prognozės.

Moterų patyrusių smurtą šeimoje psichosocialinės problemos
Įvadas. Smurtas prieš moteris šeimoje, kaip socialinis reiškinys. Smurto prieš moteris samprata. Smurto rūšys. Smurto prieš moteris šeimoje kilmė ir priežastys. Smurto padariniai tolimesniam moters gyvenimui. Smurto, prieš moteris šeimoje, prevencija. Socialinė pagalba dirbant su smurtą patyrusiomis moterimis. Smurtą šeimoje patyrusių moterų psichosocialinių problemų tyrimas. Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir siūlymai. Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas. Prievartos priežastys yra sudėtingos, todėl smurto šeimoje negalima paaiškinti paprastai. Dažniausiai įvardijamos šios smurto priežastys: vyrų dominavimas šeimoje, skurdas, vaikystėje patirta prievarta, socialinės nuostatos, kurios toleruoja fizines vaikų bausmes, ir moterų nuvertinimą. Kuo jaunesni vaikai patiria arba stebi smurtą, tuo labiau pasireiškia destruktyvi įtaka jų psichologinei ir fizinei būsenai. Smurtas prieš vaikus ar jų motinas, grindžia kelią naujų smurtautojų ir aukų atsiradimui.

Puslapiai: 1 | 2 |