Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "skirgaila" rezultatai: (9)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Vincas Krėvė. "skirgaila"
Ištrauka iš darbo. V.Krėvės gyvenimo ir kūrybos kelias ėjo per istorinį įvykių kupiną laikotarpį. tai jis ir atskleidė savo kūryboje, ypač tai ryšku viename iš geriausių dramos kūrinių “skirgaila”. “Skirgailoje” veiksmas vyksta tada, kai Lietuva, oficialiai priėmusi krikštą, buvo bejėgė kovoti su Dievo iškilimu. Gresia pavojus ir Lietuvos valstybingumui. Viduje maištauja kunigaikščiai, o lenkai ir kryžiuočiai, prisidengdami naujo Dievo vardu, siekia sunaikinti senąją Lietuvos kultūrą, religiją, papročius. Šių įvykių kryžkelėje ir atsiranda Didysis Lietuvos kunigaikštis skirgaila. Jam buvo lemta sujungti du tikėjimus - krikščionybę ir pagonybę - į vieną.

Vincas Krėvė – Mickevičius „skirgaila“ interpretacija
IV dalies „Bedugnė“ III veiksmo ištraukos analizė ir interpretacija. Ištrauka iš darbo. Vincas Krėvė – Mickevičius – prozininkas ir dramaturgas savo raštais gaivinęs Lietuvos valstybingumo idėją. Svarbiausias jo kūrinys – istorinė keturių dalių drama „skirgaila“. Tai labiausiai vakarų dramos kanonus atitinkantis V. Krėvės kūrinys, kuriame nagrinėjamos įvairios žmogaus pasaulėžiūros ir egzistencijos problemos. Viena svarbiausių kūrinio problemų – vidinė žmogaus kova tarp gyvybės instinktų ir garbės principų. Būtent tokia kova aprašoma IV dalies „Bedugnė“ III veiksmo ištraukoje, kur riteris Keleris guli Stardo karste, o už jį kalba su jo sąžinės balsai.

V. Krėvės-Mickevičiaus dramos "skirgaila" interpretacija
Ištrauka iš darbo. Vincas Krėvė-Mickevičius – XX amžiaus lietuvių prozininkas ir dramaturgas, derinęs realistinį konkretumą ir romantinį pakilumą. Vienas reikšmingiausių jo veikalų – istorinė drama „skirgaila“. Tai keturių dalių drama iš senovės lietuvių gyvenimo, vaizduojanti XIV amžiaus pabaigos Lietuvos valdovą Skirgailą ir to meto politines, kultūrines ir religines problemas. Dėl psichologinio gilumo, charakterių ryškumo ir draminės kompozicijos „skirgaila“ yra vienas žymiausių ne tik Krėvės, bet ir visos lietuvių dramaturgijos veikalų.

Pamokos planas. V.Krėvės "skirgaila"
Įvadiniai darbai. Pirminis kūrinio suvokimas. Pokalbis. Teksto suvokimo gilinimas. Euristinė užduotis. Vertinimas.

Lietuvos istorija XIV - XIX a.
Vytauto valdymas (1392-1430 m.). Lietuvos valstybės susikūrimas. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas. Liublino unija. Lietuvių tautinis sąjūdis. Lietuva pirmojo pasaulinio karo metais. Lietuva ATR sudėtyje. Lietuvos valstybė XVI a. Krėvos sutartis. Lietuvos krikštas. Renesansas, reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. 1830-1831 m. sukilimas. 1863-1864 m. sukilimas. 1905 m. revoliucija ir didysis Vilniaus seimas. ATR politinis smukimas ir žlugimas XVII-XVIII a. baudžiavos panaikinimas Lietuvoje. Dinastinė valdžia Lietuvoje. Nuo etninės prie politinės tautos. VYTAUTO VALDYMAS (1392-1430 m.). Įsitvirtinimas valdžioje. Jogailai tapus Lenkijos karaliumi, iškilo LDK valdymo klausimas. Vytautas buvo nepatenkintas, kad Jogaila savo vietininku paskyrė brolį Skirgailą, todėl paprašė karinės ir politinės Ordino paramos, suartėjo su Maskva. Norėdamas išsaugoti Lenkijos sostą ir nutraukti Gediminaičių dinastijos karą, Jogaila Astravo sutartimi (1392 m.) pasiūlė Vytautui taiką ir LDK vietininko pareigas. Vytauto vidaus politika. Vytautas suprato, kad LDK, didelei, nevienalytei valstybei reikalinga centralizacija. Matydamas, kad daug kunigaikščių ne visuomet klauso didžiojo kunigaikščio, jis atėmė iš Gediminaičių jų valdytas sritis ir skyrė ten savo vietininkus, daugiausia sau ištikimus bajorus. Jie buvo giminystės saitais nesusiję su Gediminaičių dinastija, todėl negalėjo pretenduoti į didžiojo kunigaikščio valdžią ar jos nepaisyti.

Lietuvių egzamino bilietai
Lietuvių liaudies pasakos arba mitologinės sakmės. Vienos pasakos arba sakmės analizė pasirinktu aspektu. V. Mačernio poezija. Pasirinktų eilėraščiu analizė. Lietuvių liaudies dainos. Vienos dainos analizė. A.Vaičiulaičio arba J.Savickio kūryba. Vieno autoriaus kūrinio aptarimas. Senovės graikų teatras. Vienos tragedijos aptarimas. A.Miškinio arba B.Brazdžionio poezija. Pasirinkto eilėraščio analizė. Viduramžių literatūros ypatybės. Vieno kūrinio analizė. Baltrušaičio arba O.Milašiaus poezija. Pasirinktų eilėraščių analizė. V.Šekspyro laikų teatras. Vienos V.Šekspyro dramos aptarimas. Aisčio poezija. Pasirinkto eilėraščio analizė. J.V.Gėtės "Faustas" 1 d. aptarimas. A.Vienuolis apsakymo "Paskenduolė" aptarimas arba ištraukos analizė. Romantizmo literatūros ypatybės. A.Mickevičiaus vieno kūrinio analizė. B.Sruogos asmenybė ir kūryba. Pasirinkto kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. Baltų kalbos. Vieno XIXa. realizmo autoriaus (O.Balzako, Stendalio) kūrinio aptarimas. V.Mykolaičio-Putino poezija. Pasirinkto eilėraščių rinkinio analizė arba eilėraščio aptarimas. XX a. literatūra. E.M.Remarkas, B.Brechtas, E.Hemingvėjus. Vieno kūrinio analizė. M.Katiliškio vieno kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. Pasirinkto XX a. V.Europos moderniosios prozos, poezijos, dramos autoriaus vieno kūrinio arba rinkinio aptarimas (E.Kafka, A.Kamiu, H.Hese). K.Binkio poezija. Pasirinkto eileraščio analizė. Pirmosios lietuviškos knygos, jų kūrėjai. Just.Marcinkevičiaus kūryba. Poetines dramos "Mažvydas" analizė. Indoeuropiečių kalbų šeima. K.Donelaičio asmenybė. Lietuviškumo gynimas K.Donelaičio "Metuose". K.Bradūno, H.Nagio arba N.Nykos-Niliūno poezija. Vieno autoriaus eilėraščio analizė. K.Donelaičio "Metai". Raiškiai perskaityti ištrauką, išanalizuoti. V.Mykolaičio-Putino romanas "Altorių šešėly". Ištraukos analizė. K.Būga. Jo kalbiniai darbai. XIX a. antroji pusė. Lietuvių spaudos uždraudimas. Kultūrinė kova. Knygnešiai. Slaptosios lietuviškos mokyklos. M.Valančius. S.Gedos, J.Strielkūno poezija. Pasirinkto autoriaus eilėraščio analizė. V.Kudirkos asmenybė. Satyriniai proza. Vienos satyros aptarimas. J.Apučio novelistika. Novelės aptarimas arba ištraukos analizė. Jonas Jablonskis - bendrinės kalbos kūrėjas. S.Nėries poezija. Pasirinkto eilėraščių rinkinio aptarimas arba eilėraščio analizė. B.Radzevičiaus pasirinkto kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. A.Baranausko poema "Anykščių šilelis". Nurodytos ištraukos skaitymas ir analizė. R.Granausko pasirinkto kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. Tėvynės praeitis ir dabartis Maironio lyrikoje. Vieno eilėraščio analizė. I.Simonaitytės romano "Vilius Karalius" problematika ir veikėjų charakteriai arba pasirinktos ištraukos analizė. Širdies troškimai Maironio lyrikoje. Vieno eilėraščio analizė. J.Grušo pasirinkto kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. J.Žemaitės asmenybė ir kūryba. Pasirinkto kūrinio aptarimas ir analizė. A.Mackaus arba L.Sutemos poezija. Ištraukos ir pasirinkto eileraščio analizės. Pirmosios lietuvių kalbos gramatikos ir pirmieji žodynai. J.Biliūno asmenybė ir kūryba. Pasirinkto kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. H.Radausko poezija. Pasirinkto eilėraščio analizė. Šatrijos Raganos arba Vydūno asmenybė ir kūryba. Vieno autoriaus kūrinio analizė. Naujausioji novelistika. Vieno prozininko kūrybos aptarimas. V.Krėvės proza. Pasirinkto kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. Rezistentų kūryba (memuarai, dainos, eilėraščiai). Pasirinkto kūrinio aptarimas. V.Krėvės dramaturgija. "skirgaila" arba "Šarūnas" analizė. Tremties ir lagerių kūryba (memuarai, dainos, eilėraščiai). Pasirinkto kūrinio aptarimas. Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos ir žodynai. J.Tumo-Vaižganto asmenybė ir kūryba. Apysakos "Dėdės ir dėdienės" aptarimas. J.Degutytės, J.Vaičiūnaitės arba O.Baliukonytės poezija. Pasirinktos autorės eilėraščio analizė. Svarbiausi kalbos kultūros leidiniai. I.Šeiniaus vieno kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. P.Cvirkos arba K.Borutos kūryba. Pasirinkto autoriaus kūrinio aptarimas. A.Škėmos kūrinio aptarimas arba ištraukos analizė. Naujausioji poezija Vieno poeto kūrybos aptarimas.Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, jo reikšmė.

Puslapiai: 1 | 2 |