Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "policija" rezultatai: (7)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


policija visuomenės akyse
Įvadas. Visuomenės nuomonė apie policiją. Policijos veiklos kryptys ryšių su visuomene srityje. Visuomenės pasitikėjimo policija didinimo būdai. Išvados. Lietuvoje policijai pavedamas įgyvendinti vienas iš svarbiausių uždavinių – užtikrinti viešąją tvarką, eismo bei visuomenės saugumą. policija yra ta institucija, kuri siekia pažaboti agresiją ir apsaugoti gyventojus nuo galimos prievartos ir keršto.

Lietuvos nepriklausomybės kovos. 1918- 1920 m.
Krašto gynimo organizavimas. Kovos su rusais bolševikais ir taika su jais. Kovos su bermontininkais. Pradžia konflikto su lenkais. Vilniaus atgavimas, Suvalkų sutartis ir gen. Želigovskio smurtas. Literatūros sąrašas. Jaunai Lietuvos valstybei teko kovoti su Sovietų Rusijos Raudonąja armija, su Antantės remiamais bermontininkais ir su lenkais. Tas 1818- 1920 m. laikotarpis buvo vadinamas Nepriklausomybė kovomis. Pirmosios vyriausybės sunkenybės. Pirmasis ministrų kabinetas buvo sudarytas ne partijų koalicijos, bet darbo pamatais. Jo programa buvo viešai išdėstyta Valstybės Tautos posėdyje, lapkričio 14d. Vilniuje. Tada okupacinė valdžia buvo paėmusi į savo rankas vokiečių kareivių (paskelbusių revoliuciją) tarybos. Krašte pairo tvarka; Pačiame Vilniuje ėmė organizuotis Rusijos pavyzdžiu komunistai; be to, vietiniai lenkai kvietė Lenkijos Regentų Tarybą užimti Lietuvą. Tuo tarpu naujoji vyriausybė neturėjo net savo saugumui organizuotos ginkluotos jėgos. Nebuvo nė lėšų. Norėdamas pirmučiausia apsaugoti valstybę nuo netvarkos, kabinetas ėmė kurti milicija ir policiją, kurių iki tol neleido organizuoti okupacinė valdžia. Tiek administracijos aparatų, tiek Savivaldybių organus reikėjo naujai įsteigti. Vokiečiams nualinus sodžių, ypač sunkus buvo maisto klausimas miestuose. Okupacinės valdžios leidžiamų popierinių pinigų vertė ėmė kriste kristi; tuo būdu bar labiau pasunkėjo mainai. Vyriausybė, neperėmusi iš okupantų jokio iždo ir negalėdama tuojau sutvarkyti mokesčių, turėjo versti paskola. Ją tuomet galėjo suteikti tik Vokietija, nes jokia kita valstybė nebuvo pripažinusi Lietuvos. Visi tie rūpesčiai ir darbai buvo itin skubūs, ir vyriausybė karštai kvietė visus į talką.

Agresyvumas
Įvadas. Agresyvumas atkeliauja iš šeimos. Genai. Televizoriaus įtaka. Rizikos grupės vaikai. policija - į mokyklą. "Brangūs" keiksmažodžiai. Keikiasi ir pradinukai. Iškreiptas demokratijos suvokimas. Šalintų iš mokyklos. Nusikaltėliai kasmet jaunėja. Išvados. Šiandieniniame gyvenime gana dažnai mes susiduriame su agresyviai nusiteikusiais žmonėmis. Tai ypač ryškiai pasireiškia jaunimo tarpe. Yra labai daug šitą nulemiančių veiksnių. Žmogaus agresyvumas priklauso tai bendravimo klasei, kuri gali būti suprasta tik išnagrinėjus daug mokslinių disciplinų-natūralių ir socialinių.

Lietuvos kriminalinės policijos raida
Įvadas. Lietuvos kriminalinės policijos raida. Kriminalinės policijos struktūra, uždaviniai, funkcijos. Išvados. Literatūros sąrašas. Kriminalinės policijos veikla yra turbūt, kad pati svarbiausia policijos rūšis, kovojanti su nusikaltimais. Platus kriminalinės policijos tinklas leidžia kovoti su visais, kokie jie bebūtų, nusikaltimais. Tokį dalyko efektyvumą sąlygoja ir tai, kad pasiskirsčius veiklos kryptimis, rengiama teorija, įvairios metodikos ir praktinė patirtis, bet kurio nusikaltimo atskleidimui bei tyrimui. Vykstant glaudžiam kriminalinės policijos dalių bendradarbiavimui, kriminalinė policija yra pajėgi kovoti su visais nusikaltimais, bet kuriame Lietuvos Respublikos regione. Be to, negalima užmiršti, kad kriminalinė policija yra vienintelė policijos rūšis, savo veikloje taikanti slaptus veiksmus. Būtent tai ir leidžia kriminalinei policijai kuo efektyviau kovoti su nusikaltimais ir juos padariusiais asmenimis. Darbo tikslas: išnagrinėti Lietuvos kriminalinę policiją. Šiam tikslui pasiekti, keliami sekantys uždaviniai: aptarti kriminalinės policijos raidą Lietuvoje, išanalizuoti kriminalinės policijos struktūrą, uždavinius, funkcijas.

Korupcija
Korupcijos sampratos problematika. Korupcinio pobūdžio veikos. Korupcijos subjektai. Korupcijos samprata. Korupcijos apibrėžimai. Kyšių tipai. Sisteminė korupcija. Korupcija. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Korupcijos samprata tarptautinėje teisėje. Kiti nusikaltimai, tarptautinėje teisėje siejami su korupcija. Korupcijos teorijos. Integruotos korupcijos teorijos reikšmė. Organizacinė teorija. Etinės – kultūrinės korupcijos teorijos. Integruota korupcijos teorija. Korupcijos klasifikavimas. Korupcijos rūšys, jų reiškimosi sritys ir formos. Korupcija viešajame administravime. Sričių ir paslaugų pažeidžiamumo analizė. Medikų paslaugos. Susidūrimai su kelių policija. Prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas. Socialinės paramos teikimas. Susidūrimai su policija (išskyrus kelių policiją). Asmens dokumentų tvarkymas, civilinės būklės aktų registravimas. Priėmimas į darbą. Kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas. Licenzijų, pažymų išdavimas, registravimas. Mokesčių administravimas. Teisminės paslaugos. Studijos aukštojoje mokykloje. Muitinės formalumų tvarkymas. Mokymasis mokykloje. Ikimokyklinių įstaigų paslaugos. Ūkininkų ūkių registravimas. Valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų suteikimas. Teritorijų planavimas, statinių priežiūra, registravimas. Privatizavimas. Dalyvavimas šaukiant į privalomąją karo tarnybą. Korupcijos priežastingumas, sąlygos. Jos užkardymas, pasekmės. Korupcijos tyrimo metodai. Korupcijos indikatoriai. Korupcijos latentiškumas ir kiti specifiniai jos bruožai. Antikorupcinė politika. Teisinė bazė. Korupcijos prevencijos priemonės. Veiksmingumo problema. Antikorupcinė politika. Institucinė bazė. Antikorupcinis švietimas ir antikorupcinė kultūra.

Policijos departamento prie VRM funkcijos ir uždaviniai
Įvadas. policija kaip teisėsaugos institucija. Policijos departamento sistema, uždaviniai ir funkcijos. Pagrindiniai policijos departamento uždaviniai. Policijos departamento darbo organizavimas. Policijos funkcijos užtikrinant eismo saugumą. Saugaus eismo teisinis reglamentavimas ir policijos veikla. Pd viešosios tvarkos priežiūros funkcija. Policijos pareigūnų teisės užtikrinant saugu eismą. Autoįvykių priežastys ir profilaktika. Išvados. Literatūra.

Puslapiai: 1 | 2 |