Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "personalo valdymas" rezultatai: (31)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


personalo valdymas (3)
personalo valdymo samprata. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Pagrindiniai personalo valdymo principai. personalo valdymas europoje. personalo valdymo ypatumai lietuvoje. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė ir personalo planavimas. personalo verbavimas, atranka ir adaptavimas. personalo vertinimas ir karjeros planavimas. personalo mokymas ir vystymas. personalo kompensavimas ir apsauga. Darbo santykių valdymas.

personalo valdymas
personalo organizavimo turinys ir įgyvendinimas įmonėje. personalo organizavimo turinys. personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko požiūriu. Darbo su personalu organizavimo formos. personalo tarnybos organizavimo tvarka. personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Grupės ir komandos samprata. Grupės sąvoka. Grupės tikslai. Grupių klasifikacija. Formalios ir neformalios grupės. Komandinio darbo nauda. Komandų klasifikavimas. Komandos ir jų kūrimas. Komandos gyvavimo ciklas. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Komandos sutelktumas. Grupinio darbo organizavimo nauda. Išvados. Organizuojant ir valdant personalą atsirado atotrūkis tarp naujų reikalavimų ir senųjų tradicijų. Gerokai didesnį dėmesį reikėtų skirti darbuotojams vetinti, kryptingai organizuoti karjerą ir kelti kvalifikaciją. Vadovaujant turėtų būti orientuojamasi į bendradarbiavimo, darbuotojų motyvavimo, atsakomybės didinimą. Turi būti derinamas pažangus Vakarų šalių patyrimas su Lietuvoje susiformavusiomis tradicijomis ir aplinka, nes tik tokiu būdu užtikrinamas personalo vadybos efektyvumas. Su šiomis problemomis susiduriame visuose lygiuose – tiek aukščiausiajame – valdymo, tiek vykdytojų lygyje. Pertvarkai svarbus visų kategorijų darbuotojų pasirengimas, nes tik sklandus visų lygių darbas garantuoja pertvarkos sėkmę.

personalo valdymas
personalo vertinimas ir mokymas. personalo ugdymo samprata. personalo ugdymo sistema. personalo vertinimo samprata. personalo vertinimo tikslai. personalo vertinimo organizavimas. personalo vertinimo metodai. Vertinimo rezultatų paskelbimas. Vertinimo laikas. Vertinimo pokalbio organizavimas. Pagrindinės vertinimo klaidos. personalo vertinimo patikimumas. Kvalifikaciją apibūdinama kaip... Kompetencijos samprata. Pagrindiniai mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo principai. Pagrindiniai mokymo proceso pagrindiniai etapai. Pagrindiniai mokymo tikslai. Mokymo planavimas. Mokymo rezultatų įvertinimas. Konfliktų sprendimas. Konfliktų esmė. Konfliktų tipai. Konfliktų priežastys. Konfliktų valdymo strategijos. Konfliktų valdymo principai. Elgsena konfliktų sprendimo metu. Konfliktinių situacijų sprendimo etapai. Konfliktų sprendimo būdai. Diskusijų metodo naudojimo etapai. personalo susirinkimai. Susirinkimo samprata. Susirinkimo rūšys. Operatyviniai pasitarimai. Elgsena, padedanti siekti tikslo. Elgsena, skatinanti dalyvavimą. Susirinkimo eiga. Susirinkimų klaidos. Organizavimo klaidos. Susirinkimo eigos klaidos. Susirinkimo pabaigos klaidos. personalo karjeros planavimas. Karjeros samprata. Karjeros formos. Karjeros modeliai. Individualus karjeros planavimas. Karjeros koncepcijos. Karjeros planavimo būtinumas. Karjeros planavimas organizacijoje. Remiantis rezervu ir pavadavimo planu sudaromos individualios karjeros. Karjeros planavimo etapai. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Kompetencijų vertinimas. Kompetencijos samprata. Kompetencijos modeliai. Kompetencijų panaudojimas. Kompetencijos modelių naudojimas. Kompetencijos struktūros integravimas į personalo valdymo veiklas. Kompetencijų vertinimas. Kompetencijų skalė. personalo motyvavimas. Maslow teorija. J. Atkinsono siekių motyvacijos teorija. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. D. Adamso teisingumo teorija. Porter ir Louler motyvacijos modelis (išsamiausia teorija). Motyvavimo priemonės. Motyvavimo priemonių sistema. Materialinis skatinimas (skirtumas tarp tiesioginio ir netiesioginio). Motyvavimo sistemos kūrimas įmonėje. Palankios aplinkos sukūrimas. Skatinimo sistemos sukūrimas. Skatinimo sistemos įgyvendinimas. Motyvavimo taisyklės.

personalo valdymas informacinių technologijų imonėje
Įvadas. IT įmonės veiklos aprašymas. IT įmonės veiklos charakteristika. IT įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių darbo vietų darbo analizė. Pareigybių darbo vietų parinkimas. Pasirinktų pareigybių darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms darbo vietoms. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas ir jų vertės (balais) nustatymas. Pareigybių darbo vietų vertinimas ir bazinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms darbo vietoms sudarymas. Išvados.

Verslo įvadas
Verslininkas, verslumas ir verslininkystė (verslas). Verslininkystės samprata viduramžiais. ”Lo sistema” – poveikis verslui per kredito ir finansų sferą, akcijų pirkimą ir pardavimą. Verslininkystės samprata XVII – XVIII šimtmečiuose. Šiuolaikinė verslininkystės (verslo) samprata. Verslininko apibūdinimas ekonomine, valdymo ir asmens savybių prasme. Verslo sistema ir jo kintanti aplinka. Verslininkystės būsenos vertinimas tarpukario Lietuvoje. Tautos ūkio vystymo per kooperaciją idėja. Nuo ekonominio liberalizmo link autarkijos. Tautos ūkio savirūpos koncepcija. Tarpukario Lietuvos smulkiosios bankininkystės įmonės. Verslininkystės prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Dabartinės Lietuvos ekonominės politikos bruožai ir jos poveikis verslininkystės raidai. Verslininkystės raidos bei jos plėtojimo finansinių šaltinių (investicijų) ypatumai Lietuvoje. Lietuvos ekonomistų ir užsienio ekspertų dabartinės verslininkystės būsenos įvertinimas. Įmonių vadovų (savininkų) nuomonė apie savo verslo plėtojimą. Privačios ir viešosios verslininkystės požymiai ir raiškos ypatumai. Ne pelno sektoriaus esmė, paskirtis ir vaidmuo. Smulkaus ir vidutinio verslo apibūdinimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Ekonominė verslo struktūra įmonėje. Ekonominės verslininkystės struktūra šalyje. Pagrindiniai ekonominiai verslo principai. Verslo įmonė esmė ir jos ekonominiai tikslai. Įmonių rūšys. Individualios (personalinės) įmonės esmė, privalumai ir trūkumai. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Ūkinių bendrijų rūšys ir jų apibūdinimas. Ūkinės bendrijos trūkumai ir pranašumai. Ūkinių bendrijų steigimo ir veikimo Lietuvoje tvarka. AB ir UAB pagrindiniai požymiai.AB ir UAB pranašumai ir trūkumai. AB ir UAB steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Akcinės bendrovės valdymas ir kapitalas. Verslas (verslininkystė) kaip procesas ir jo stadijos. Naujos verslo idėjos sumanymas ir jos įvertinimas. Rinkos tyrimų reikšmė vertinant verslo idėją. Sugebėjimas įkurti įmonę, kaip inovacijos objektą. Įmonės kūrimas frančizės keliu. Verslo plano būtinumas ir esmė.Verslo plano sudarymo etapai. Verslo plano struktūra ir jo skyrių trumpas apibūdinimas. Verslo plano skyriaus “verslo aprašymas” turinys. Verslo plano skyriaus “marketingas” turinys. Verslo plano skyriaus “gamyba (paslaugų tiekimas)” turinys. Verslo plano dalies “vadyba (valdymas)” turinys. Verslo plano skyriaus “rizikos įvertinimas” turinys. Verslo plano skyriaus “finansai” turinys. Reikalingų verslui išteklių paieška. Įsteigtos įmonės valdymas. Vadybos samprata, sąvokų “vadyba”, “valdymas” ir ”administravimas” esmė ir tarpusavio ryšys. Vadybos mokslo ir studijų sistema bei jos elementai. Ankstyvosios vadybos teorijos raidos etapas. Naujos vadybos teorijos. Vadybos mokslo ištakos Lietuvoje. Vadybos turinys ir Lietuvos vadybinė situacija ? Vadybos svarba išvedant šalies ūkį. Vadybos principai. Vadybos funkcijos. Vadybos metodai. personalo vadybos turinys. personalo formavimo ir ugdymo organizavimas. personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Verslininko ir vadybininko (vadovo) funkcijų skirtumai. Specialus verslininko ir vadybininko išsilavinimas. Vadyba kaip profesija. Vadovas ir valdžia. Pagrindinės vadovo funkcijos, jo darbo ypatybės. Kas kliudo vadovui darbus perduoti pavaldiniams? Lietuvos moterų tapti verslininkėmis arba vadybininkėmis vertinimas

Pardavimai
PARDAVIMAI. Pratarmė. Dalykinė rodyklė. Pagrindinės sąvokos. Marketingas, kaip įmonės vadybos funkcija. Kas yra marketingas. Marketingo kompleksas ir jo elementai. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Žmonės. Procesai. Marketingo ir pardavimų ryšiai. Užduočių skirstymas marketingui ir pardavimams. Pagrindiniai marketingo uždaviniai. Marketingo tyrimų tikslai. Prekės plėtros būtinumo nustatymas. Pirkimų ir pardavimų sąlygos. Skirstymo galimybių sukūrimas ir plėtra. Rėmimas. Ryšių tarp procesų stebėjimas ir plėtojimas. Administravimas. Pagrindinės pardavimų užduotys. Pardavimų valdymas. Pardavimų užduotys. Pardavimų tinklo valdymas. Pardavimų administravimas. Pardavimų vadovo vaidmuo ir funkcijos komandoje. Pagrindinės valdymo funkcijos. Pagrindinės administracinės funkcijos. Pagrindinės planavimo veiklos rūšys. Marketingo ir pardavimų strategija. Pagrindinės sąvokos. Tikslų nustatymas. Įmonės tikslai. Marketingo ir pardavimų tikslų nustatymas. Pasirengimas kurti marketingo ir pardavimų strategiją. Galimų rinkų ir klientų nustatymas. Ekonominės ir socialinės sąlygos: Padėties apibūdinimas ir analizė. Prekės: Kainos: Pardavimai: Rėmimas: Žmonės: Procesai: Rinkų segmentavimas. Įmonės ir jos prekių pozicionavimas. Vadovo strateginė orientacija ir pardavimų sėkmė. Strateginė orientacija. Gamybos strateginė orientacija. Prekės strateginė orientacija. Pardavimo strateginė orientacija. Marketingo strateginė orientacija. Socialinio etinio marketingo strateginė orientacija. Pardavimų strateginiai sprendimai. Potencialių rinkų tyrimas ir atranka. Pardavimų planavimas. Pagrindinės sąvokos. Pardavimų planavimo etapai. Pardavimų planavimo informacijos šaltiniai. Pardavimų planavimas. Ką prognozuoti. Prognozių parengimo metodai. Praktinis pardavimų prognozavimas. Planų vykdymo kontrolė. Prekybos personalo paieška ir samdymas. Pagrindinės sąvokos. Bendrieji samdos principai ir etapai. Kadrų paieškos ir atrankos etapai. Prekybos atstovo (pardavėjo) savybės, žinios ir įgūdžiai. Pasirengimas personalo paieškos procesui. Pareigų aprašymas. Darbuotojo profilis. Naujo personalo šaltiniai. personalo šaltinių pasiskirstymas. Skelbimas apie priėmimą į darbą. personalo atrankos metodų taikymas. Pirmasis kandidatų atrankos etapas. Antrasis kandidatų atrankos etapas. Pokalbis. Atranka. Santykiai su nepriimtais kandidatais. Pardavimų komandos darbas. Pagrindinės sąvokos. Komandos sudėtis. Komandos požymiai. Bendras tikslas. Bendradarbiavimas. Standartai. Funkcinis vaidmenų paskirstymas. Vaidmenų pusiausvyra komandoje. Drausmė. Atvirumas. Pasitikėjimo atmosfera. Būtinybė keistis informacija ir bendravimas. Lyderis ir jo vaidmenys. Individualūs poreikiai. Tikslo, individualių ir komandos poreikių derinimas. Komandos formavimosi etapai. Sprendimų priėmimas. Požiūrio į darbą formavimas. Bendrųjų vertybių formavimas. Motyvuojantis grįžtamasis ryšys. Naujo darbuotojo priėmimas. Prekybos personalo motyvacija. Pagrindinės sąvokos. Kodėl būtina motyvuoti žmones? Žmonių motyvacija. Praktinis motyvavimas. Nepasitenkinimo signalai. Motyvatoriai. Motyvacijos sistema. Motyvuojanti įvertinimų sistema. Pardavimų procesas. Pagrindinės sąvokos. Pardavimų proceso aprašymas. Pardavimų esmė. Profesionalaus pardavėjo aprašymas. Pirkėjas pardavimų procese. Klientų įvertinimas. Kokios prekybos atstovo savybės labiausiai dirgina klientą. Sprendimo pirkti prekę priėmimo mechanizmas. Pardavimų technika. Pardavimų technikos apžvalga. Kontaktų sukūrimas. Prekybinės derybos. Pagrindinės sąvokos. Derybų vaidmuo pardavimų procese. Derybų proceso aprašymas. Pasirengimas deryboms. Pradinės pozicijos nustatymas. Galimų kompromisų pasirinkimas ir įvertinimas. Derybų technika. Kompromisai. Signalų interpretavimas. Derybų alternatyvos. Elgesio technika derybų metu. Būsimų pardavimų formavimas. Pagrindinės sąvokos. Klientų pasitenkinimas, palankumas ir lojalumas. Klientų lojalumą lemiantys veiksniai. Klientų lojalumo lygiai ir matai. Santykių su lientais valdymas. Klientų lojalumo programos formavimas. Literatūra

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |