Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "makroekonomika" rezultatai: (9)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Ekonomikos namų darbas (1)
Šio mano darbo tikslas yra susipažinti su vartotojo elgsena: ribiniu naudingumu, Smito vertės paradoksu, optimalaus pirkimo taisyklė. Taip pat susipažinti su Japonijos makroekonomika, jos rodikliais bei juos išanalizuoti.

Mikroekonomikos konspektai
Ekonomika ir ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos pagrindinės sąvokos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos realybė ir ekonomikos teorija. Mokslo metodai ir jų ypatybės. Pozityvinė ir normatyvinė teorija. Ekonomikos politika ir jos tikslai. Išteklių ribotumas, pasirinkimas ir ekonominės problemos. Pasirinkimo problema ir gamybos galimybių kreivė. PPF ir alternatyvieji kaštai. PPF ir efektyvumas. PPF ir ekonominis augimas. Ekonominių sistemų įvairovė. pecializacija, mainai ir pinigai. Rinka ir pelnas. Valstybės vaidmuo. Prekių ir pinigų cirkuliacijos srautai. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros. Paklausa ir pasiūla. Pasiūla ir pasiūlos kreivė. Pasiūlos ir paklausos sąveika - rinkos pusiausvyra. aklausos kitimo veiksniai. Pasiūlos kitimo veiksniai. Pasiūlos ir paklausos kitimas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata. Elastingumo rūšys, jų grafinė išraiška. Atskaitos taško problema. Atskaitos taško ir ryšio tarp kreivės nuolydžio ir elastingumo problema. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumas ir jo veiksniai. aklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis naudojimas. Geometriniai elastingumo skaičiavimo metodai. Vartotojo elgsena. Poreikiai ir naudingumas. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo pusiausvyra. Ribinis naudingumas ir paklausos dėsnis. Kardinalus ir ordinarus naudingumas. Vartotojo prioritetai ir indiferentiškumo kreivės. Biudžetinis apribojimas ir biudžetinė tiesė. Vartotojo pusiausvyros analizė ir vaizdavimas indiferentiškumo kreivių metodu. Firma ir produkcijos kaštai. Kaštai. Gamybos funkcija. Trumpo laikotarpio kaštai ir mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Ilgo laikotarpio kaštai. Ilgo ir trumpo laikotarpio kaštų ryšys. Firma ir šaka tobulos konkurencijos rinkoje. Tobulos konkurencijos rinkos modelio ypatybės. Firmos pajamos tobulos konkurencijos rinkoje. Firmos pelno maksimizavimas ir nuostolių minimizavimas trumpo laikotarpio sąlygomis. Firmos pasiūlos ir šakos paklausos kreivės trumpu laikotarpiu. Firmos pelno maksimizavimas ilgo laikotarpio sąlygomis. Firmos ir šakos pusiausvyra. Monopolija ir monopsonija, rinkos galia. Grynoji monopolija. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolijos kaina ir gamybos apimtis trumpo laikotarpio sąlygomis. Monopolinės galios matavimas. Daugiagamyklinė monopolija. Monopolijos pasekmės. Natūralių monopolijų reguliavimas. Monopolija ir diskriminacija kainomis. Monopsonija. Abipusė monopolija. Netobulos konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos bruožai. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpo laikotarpio sąlygomis. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra ilgo laikotarpio sąlygomis. Monopolinės konkurencijos rinka ir ekonominis efektyvumas. Reklamos vaidmuo. Oligopolija ir jos bruožai. Įėjimo į oligopolinę rinką barjerai. Oligopolinių firmų elgsenos modeliai. 1.Laužta paklausos kreivė ir nelanksti kaina. Suokalbiai dėl kainų ir gamybos apimties. Kainų lyderė. A.Cournot modelis (duopolija). takelberg modelis (duopolija). Oligopolijų kainodaros praktika. 1.Oligopolinės rinkos struktūros efektyvumas. Gamybos veiksnių rinka (Gamybos veiksnių rinkos ir pajamos). 1.Ekonominių išteklių įvertinimo kainomis reikšmė ir sudėtingumai. Ekonominių išteklių paklausa kaip išvestinė paklausa. Gamybos veiksnių ribinio produktyvumo teorija. Gamybos veiksnių rinkos paklausos kreivės pasislinkimą lemiantys veiksniai. Gamybos veiksnių paklausos elastingumas. Kelių gamybos veiksnių optimalus derinimas. Kaštų minimizavimo ir pelno maksimizavimo taisyklės. Darbo užmokestis, jo veiksniai, darbo rinkos struktūros ir sąjungos. Individualaus ir visuminio darbo pasiūla. Darbo užmokesčio esmė (savarankiškai). nominalusis ir realusis darbo užmokestis. darbo užmokestis kaip darbo kaina. realus darbo užmokestis ir darbo našumas. (savarankiškai) Darbo užmokesčio diferenciacija ir veiksniai (kvalifikacija, darbo sąlygos, atsakomybė, monopolizacija). Darbo rinkos struktūros: konkurencinė darbo rinka. monopsonija. monopolija. abipusė monopolija. Darbo užmokesčio reguliavimas.

Ekonomikos modeliai ir praktika
Ekonomikos sąvoka. Mikro ir makroekonomika. Ekonomikos modeliai ir praktika. Grafikai ir indeksai. Ekonomika ir ekonominis elgesys. Pozityvioji ir normuojančioji ekonomika. Rinkos subalansavimas ir kainos. Sandorio kaštai. Rinkos klaida. Tobulosios konkurencijos ekonomikos bruožai ir sandara. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Paklausa ir jos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Ekonomika –tai mokslas, padedantis iš visų ribotų išteklių panaudojimo alternatyvų pasirinkti geriausią. Pgr. ekonomikos klausimai KĄ, KAIP ir KAM gaminti. Nuo ekonomikos sistemos priklauso kokiu būdu pasirenkama viena iš ribotų išteklių panaudojimo alternatyvų. Ekonomikos sistemos skirtstomos į tipus: Papročių – ekonominės problemos sprendžiamos remiantis religiniais ir socialiniais papročiais, tradicijomis; Grynoji kapitalistinė – remiasi privačia nuosavybe, individų ekonomine laisve. Valst. institucijos ir kitos grupės visiškai nesikiša į ekonomiką (daugybė konkuruojančių firmų, kainų lygis užtikriną minimalų pelną).

Ekonomikos konspektai (1)
EKONOMIKA. EKONOMINĖS SISTEMOS. RINKA. PASIULA, PAKLAUSA RINKOJE. ELASTINGUMAS. VYRIAUSYBĖS DALIVAVIMAS EKONOMIKOJE. GAMYBOS VEIKSNIAI, PAJAMOS. VERSLO ORGANIZAVIMO FORMOS. VERTYBINIAI POPIERIAI. makroekonomika. BNP. BNP SKAIČIAVIMO BŪDAI. VISUMINĖ PAKLAUSA, PASIULA. FISKALINĖ POLITIKA, JOS ESMĖ.

Makroekonomikos konspektai (3)
makroekonomika kaip mokslas (makro ekonomikos objektas). Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. EKONOMIKOS SISTEMOS ELEMENTAI IR JŲ RYŠIAI. Bendras vidaus produktas (bvp). BVP nustatymo būdai. Gamybos būdas. Pajamų sumavimo būdas. BVP įvertinimas pajamų sumavimo būdu. Prekių ir paslaugų gamyba. Nacionalinių pajamų paskirstymas pagal gamybos veiksnius. Vartojimo ir investicijų prekių visuminė paklausa. Palukanų normos vaidmuo, reguliuojant produkto pusiausvyra. Valstybės supirkimų įtaka palūkanų normai. Inversicijų paklausos įtaka palūkanų normai. Ekonomikos plėtros esmė. Gamybos plėtros ir kapitalo kaupimo priklausomybė. Optimalus kapitalo kaupimas. Darbo jėgos ir nedarbo sąnaudos. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Infliacijos tempas, turinys, formos ir nustatymo metodai. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai.

Įmonės veiklos analizė (2)
ĮVADAS. NAMŲ ŪKIO „ARVILPA“ CHARAKTERISTIKA. NAMŲ ŪKIO „ARVILPA“ IŠLAIDŲ IR PAJAMŲ ANALIZĖ. Išlaidų struktūros įvertinimas 10 – 14 metais. Pajamų struktūros įvertinimas. NAMŲ ŪKIO „ARVILPA“ TURTO ANALIZĖ. NAMŲ ŪKIO „ARVILPA“ SKOLŲ ANALIZĖ. IŠVADOS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Visi simuliaciniai žaidimai skirti verslininkystės pradmenų kurso teorinėms žinioms įvertinti (Bagdonas E. 1996, p. 178). Šis žaidimas, kurį mes analizuosime – tai supaprastintas valstybės modelis. Šio žaidimo vienas iš pagrindinių tikslų – įgyti bendradarbiavimo grupėje įgūdžių. Ecosys simuliaciniame žaidime integruojami tokie mokslai kaip: makroekonomika, jos tikslai, rodikliai ir instrumentai. Taip pat sprendžiamos šiuo metu visuomeniniame gyvenime aktualios problemos: ūkinės veiklos cikliškumas, nedarbas, infliacija; ekonomikos augimas; ekonomikos efektyvumas, mikro ir makro struktūros; rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje; ekonominiai interesai; aplinkos taršos problema augant ekonomikai; ekonominės priemonės aplinkos apsaugai valdyti.

Puslapiai: 1 | 2 |