Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "lizingas" rezultatai: (10)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


lizingas
Darbe tiriamas lizingas kaip alternatyvus finansavimo šaltinis. Ši darbo tema pasirinkta neatsitiktinai. Šiandieninės ekonominėmis sąlygomis daugelis įmonių sprendžia finansines problemas, kylančias dėl pinigų stokos. Plečiant įmonės veiklą, vadovams reikia rinktis iš kokių šaltinių finansuoti naujus projektus. Neišsivysčiusiose užsienio šalių kapitalo rinkose dažnai nėra didelio išorinių kapitalo kaupimo šaltinių pasirinkimo. Kaip alternatyva bankinėms paskoloms, išsivysčiusiose Vakarų Europos šalyse ypač paplitusi tokia finansavimo rūšis kaip lizingas.

Lizingo produktų Lietuvoje analizė
TURINYS. ĮVADAS. LIZINGO SAMPRATA, LIZINGO RINKA IR JO RŪŠYS. Lizingo samprata. Lizingo rinka Baltijos šalyse ir Lietuvoje. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Veiklos lizingas. Grįžtamasis lizingas. LIZINGO ĮFORMINIMAS IR SU LIZINGU SUSIJUSI RIZIKA. Lizingo įforminimo etapai. Paraiškos apdorojimas. Kredito informacija ir išankstinis patikrinimas. Kredito analizė. Lizingo sąlygų nustatymas. Sandorio užbaigimas. Kontrolė. Rizika. Nuosavybės teisė į turtą ir garantija. Tiekėjo rizika. Sukčiavimo rizika. Mokesčių sistema. LIZINGO PRODUKTAI IR ANALIZĖ. Auto lizingo lizingavimo analizė ir rinka. Auto lizingo teikimo sąlygos komerciniuose bankuose. Pagrindinių finansavimo sąlygų 3 komerciniuose bankuose palyginimas. Auto lizingo rinkos pokyčiai Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Komercinio transporto lizingavimo analizė ir rinka. Komercinio transporto teikimo sąlygos komerciniuose bankuose. Pagrindinių finansavimo sąlygų 3 komerciniuose bankuose palyginimas. komercinio transporto rinkos pokyčiai Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Įrengimų lizingo finansavimo analizė ir rinka. Įrengimų teikimo sąlygos komerciniuose bankuose. Pagrindinių finasavimo sąlygų 3 komerciniuose bankuose palyginimas. Įrengimų lizingo rinkos pokyčiai. Nekilnojamojo turto finansavimo analizė ir rinka. Nekilnojamojo turto teikimo sąlygos komerciniuose bankuose. Pagrindinių finansavimo sąlygų 3 komerciniuose bankuose palyginimas. Nekilnojamojo turto rinkos pokyčiai. Lizingo portfelio palyginimas 3 komerciniuose bankuose. IŠVADOS. Baigiamojo darbo tikslas buvo išanalizuoti lizingo produktų taikymo sąlygas trijuose komerciniuose bankuose. Šiam tikslui pasiekti buvo naudojama įvairi medžiaga, leidžianti nustatyti, kuriame komerciniame banke taikymo sąlygos yra palankesnės ir patrauklesnės lizingo gavėjams. Darbo pradžioje apžvelgiama lizingo rinka Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Apžvelgiant lizingo rinką, išryškėja lizingo paslaugų apimtys mūsų šalyje, kurios augo žymiai greičiau nei kaimyninėse šalyse. Trumpai apžvelgiama lizingo rizika ir įforminimo ypatumai, kokie procesai vyksta apdorojant pareiškėjo duomenis.

Lizingo kaip alternatyvaus finansavimo šaltinio tyrimas
ĮVADAS. Literatūros analizė. Problemos analizė. Teoriniai sprendimai. Lizingo samprata, pagrindinės charakteristikos. Padėtis pasaulinėje lizingo rinkoje. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo ypatybės atskirose šalyse. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Operatyvinis lizingas. Grąžintinas lizingas. Lizingo procedūros organizavimo etapai, sandėrio rizika bei terminų nustatymas. Lizingo įmokų skaičiavimo metodika. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Lizingo potencialiosios naudos įvertinimo metodai. Lizingo potencialiosios naudos nuomininkui įvertinimo metodai. Ekvivalentinės palūkanų normos (EIR) metodas. Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas. Lizingo potencialiosios naudos nuomotojui įvertinimo metodai. Vidinio pelningumo (IRR) metodas. Dualios pelningumo normos (DRR) metodas. Myers/Dill/Bautista modelis. Išvados. Tyrimai ir jų rezultatai. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Alternatyvių finansavimo šaltinių Lietuvoje įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Teorinėje dalyje kalbama apie pagrindines lizingo charakteristikas, rūšis, taikymo principus, su lizingo veikla susijusią riziką, lizingo teikiamus privalumus bei trūkumus sutarties šalims, supažindinama su pagrindiniais lizingo įmokų skaičiavimo bei lizingo alternatyvos įvertinimo metodais.

Nacionalinės ir tarptautinės kredito formos
ĮVADAS. Finansų sistema ir kreditas. Kredito esmė. Kredito funkcijos ir principai. Kredito vaidmuo. NACIONALINIO IR TARPTAUTINIO KREDITO FORMOS. Kaip pasirinkti kredito formą? Banko kreditas. Valstybinis kreditas. Vartotojiškas kreditas. Komercinis kreditas. Hipotekinis kreditas. Tarptautinio kredito formos. Tarptautinio kredito klasifikacija. Tarptautinis komercinis kreditas. Tarptautinis banko ir valstybinis kreditas. Alternatyvios kredito formos. lizingas. Faktoringas. Forfeitingas. KREDITAS LIETUVOJE. Šiandieninės ekonomikos sąlygomis daugelis įmonių sprendžia finansines problemas, kylančias dėl pinigų stokos.Plečiant įmonės veiklą vadovams reikia rinktis iš kokių šaltinių finansuoti naujus projektus. Teoriškai jie turi tris alternatyvias finansavimo galimybes: naudoti įmonės uždirbtą pelną, didinti įmonės kapitalą išleidžiant naujas akcijas ir skolintis.

Kreditų sistema Lietuvoje
Kreditas jo esmė ir būtinumas. Kreditas jo rūšys kaina ir apdraudimas. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolos būstui pirkti. Vartotojiška paskola. Automobilių išperkamoji nuoma (lizingas). Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Kreditas atspindi piniginius santykius, susijusius su įmonių, organizacijų ir gyventojų laisvų lėšų kaupimu ir teikimu grąžintumo sąlygomis. Pagrindinės kredito funkcijos: Perskirstomoji. Tai kreditinių išteklių formavimas ir jų panaudojimas paskolų forma; Pakeičiamoji. Apyvartoje esantys grynieji pinigai pakeičiami kreditinias pinigais, o atsiskaitymuose tarp įmonių grynieji pinigai pakeičiami atsiskaitymais negrynais pinigais, darant atitinkamus įrašus sąskaitose, esančiuose bankuose. Keičiant grynuosius pinigus kreditinėmis operacijomis sumažėja cirkuliacijos kaštai ir spartėja apyartinio kapitalo apyvartumas; Kontrolinė. Kontruoliuojama įmonių ir organizacijų finansinė būklė, nes kreditinės operacijos dažniausiai atliekamos bankuose.

Finansų bilietai
PAGRINDINĖS FINANSAVIMO TAISYKLĖS. FINANSINIS lizingas KAIP VERSLO FINANSAVIMO BŪDAS. FINANSAI IR JŲ SĄVEIKA SU KITOMIS EKONOMINĖMIS KATEGORIJOMIS. KAPITALO ESMĖ IR TAUPYMAS. Pagrindinis (PT/PK) ir apyvartinis turtas (AT/AK), apyvartinio kapitalo valdymo ir finansavimo politika. Kapitalo (K) apytakos procesas. Įstatinis kapitalas (IK). Privalomas (PKRF) ir atsargos (AKRF) kapitalo rezervo fondai. Pelno rezervo fondas (PRF). Kapitalo (KR) ir finansų (FR) rinkos. Pinigų rinka (PR). Finansinių rinkų (FR) tipai. FINANSINIŲ SANDĖRIŲ TIPAI. FINANSŲ GALIMYBĖS. VALSTYBINIS REGULIAVIMAS FINANSAIS. VALSTYBĖS FINANSINĖ POLITIKA. Įm. finansn. santykiai, finansin. fondai. Fi-sų valdymo moks. pagrįstumas. Fin-sų kontrolės supratimas ir jos organizacija. F-sų valdymas. Finansins mechanizmas. Įm-ių teisinės ir organizacinės formos (privalumai ir trūkumai). Individ. įm-ė nuosavybės. Įstatinio fondo (kapitalo) pirminiai šaltiniai ir jų panaudojimas. JAV finansinio aspekto apžvalga pagrindinių priemonių vertės apytakoje. Finansinis aspektas įmonių apyvartinių lėšų apytakoj. Grynojo pelno paskirstymo principai ir tvarka. Nekomercinių įstaigų , organizacijų (valstybinio valdymo) finansai. VISUOMENINIŲ SUSIVIENIJIMŲ FINANSAI. Bendros draudimo finansų sąvokos. Draudimo finansų ekonominė esmė. Jo objektai ir funkcijos. Draudimo rinka. Draudimo ekonominis pagrindas. Draudimo šakos. Soc. draudimo esmė ir reikšmė. Soc. draudimo panaudojimo fondai. Mediciniškas draudimas. Turto ir asmens draudimas. Valstybiniai finansai. Valstybinės pajamos, jų mobilizacijos metodai. Mokesčiai.

Puslapiai: 1 | 2 |