Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "kroviniu gabenimas" rezultatai: (7)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Paslaugų verslo organizavimas. Krovinių gabenimas
Įvadas. Paslaugų teikimo teoriniai aspektai. Paslaugų veiklos samprata: paslaugų esmė, savybės, paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų teikimo veiklos numatymas: paslaugų paketas, pajėgumai, ištekliai. Paslaugų teikimo schema. Paslaugų vartotojų aptarnavimo procesai. Metodinė dalis. Paslaugų rinkos tyrimo metodika. Tyrimo etapai. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas iš paslaugų teikėjų pozicijų. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje ypatumai. Krovinių gabenimo paslaugų teikimo tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Literatūra.

Tarptautinių krovinių gabenimas, įvertinant transporto parko paruošimo ir eksploatavimo technologinius aspektus
Įvadas. Darbe naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Analitinė dalis. Įstatymai reglamentuojantys įmonių kūrimąsi. Įmonių įstatymas. Uždarųjų akcinių bendrovių įstatymas. Įmonių registro įstatymas. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymas, organizacinė struktūra. Pagrindiniai įmonės rodikliai, jų dinamikos trumpa analizė. Personalo analizė. Maršrutų analizė. Transporto priemonės. Projektinė dalis. Suprojektuoti tarptautinių krovinių gabenimą, įvertinant transporto parko paruošimo ir eksploatavimo technologinius aspektus. Maršruto projektavimas lietuva - italija. Veiksniai, įtakojantys technologinio proceso projektavimą. Transporto priemonės technologinio paruošimo skaičiavimas. Transporto priemonės parinkimas maršrutui. Krovos darbų organizavimas ir markiravimas. Krovinių tvirtinimo principai transporto priemonėse. Maršruto technologinio proceso ypatumai. Reikalingų dokumentų parengimas. Krovinių vežimo teisinis reguliavimas. Pasirinkto maršruto eksploatacinių rodiklių skaičiavimas. Maršrutas lietuva − italija. Naujų pažangių technologijų taikymas, projektuojant krovinio vežimo procesą. Išvados. Šiame diplominiame darbe nagrinėjamas transporto parko paruošimo ir eksploatavimo technologiniai aspektai, projektuojant tarptautinį krovinių gabenimą. Įvadinėje dalyje atliekama įmonės UAB "Vivtransa" veiklos analizė, analizuojami ekonominiai ir finansiniai rodikliai. Tolimesniuose skyriuose analizuojami maršrutai, kuriais įmonė veža krovinius. Analitinėje dalyje yra pateikiama krovinių srautų analizė, maršruto analizė, vežimo tarptautiniais maršrutais organizavimo technologija. Projektinėje dalyje parenkama tinkamiausia transporto priemonė, tinkamiausias pakrovimo būdas. Siūlomas naujų pažangių technologijų taikymas, nagrinėjami šių technologijų privalumai. Pateiktos išvados ir pasiūlymai.

Krovinių gabenimas geležinkelio transportu
Įvadas. Geležinkelių transporto ekonomika. Geležinkelio transportas ir išskirtiniai jo bruožai. Geležinkelio transporto gabenimo privalumai. Geležinkelio transporto gabenimo trūkumai. Geležinkelio transportavimo kai kurių trūkumų pašalinimas. Veiksniai, turintys įtakos vežamų krovinių apimčiai. Prekinių vagonų parka sudaro universalūs ir specialūs vagonai. Gabenamų krovinių įpakavimas. Tina tinklas. Kai kurie pagrindinai faktai apie geležinkelio transportavimą, kanalus. SSGG (SWOT) analizė ir tikslai. Geležinkelių transporto pagrindiniai ilgalaikės plėtotės tikslai. Svarbiausios priemonės ir laukiami jų rezultatai. Išvados. Transporto sektorius vaidina svarbų vaidmenį šalies bei tarptautinėje ekonomikoje. Lietuvoje transportas sukuria maždaug 8 proc. šalies bendrojo vidaus produkto, šalies transporto įmonės sėkmingai pasinaudoja turimais pranašumais bei geografine šalies padėtimi. Tikėtina, jog ateityje, plėtojantis užsienio ekonominiams ryšiams, transporto bei kitų infrastruktūros sektorių vaidmuo didės. Vienas iš svarbių veiksnių, ateityje įtakosiančių Lietuvos transporto įmonių veiklą, bus Lietuvos integracija į ES, su ja susijęs rinkos liberalizavimas, reguliavimo normų bei investicinių projektų įgyvendinimas.

Transporto logistika: kelių, oro, geležinkelių, jūrų ir upių
Kelių logistika. Oro logistika. Geležinkelių logistika. Jūrų logistika. Upių logistika. Įvadas. Makroekonomikos ir mikroekonomikos teorijos taikymas transporto sektoriuje. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Paklausa ir pasiūla. Transporto paslaugų konkurencingumas. Tarptautinė logistika ir krovinių gabenimas įvairiomis transporto priemonėmis. Tarptautinės logistikos esmė. Krovinių gabenimo ypatumai ir trūkumai. Jūrų transportas. Geležinkelių transportas. Automobilių transportas. Oro transportas. Upių transportas. Formalizuotas transporto rūšies pasirinkimo būdas. Krovinių transportavimui tarptautiniais maršrutais reikalingi dokumentai. Tarptautinių krovinių sandėliavimas ir jo įtaka tarptautinei logistikai. Išvados. Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant gyventojų susisiekimo poreikius. Transportas yra būtinas atliekant vežimus tarp įmonių, rajonų, šalių. Lietuvos Respublikos Vyriausybė transporto sistemos vystymąsi laiko prioritetiniu, reikalaujančiu daug pastangų, milžiniškų investicijų ir laiko.

Transporto grandinių logistinio aprūpinimo plėtojimas
Įvadas. Tarptautinės logistikos esmė. Logistikos sąvoka. Tarptautinės logistikos sfera. Tarptautinės logistikos kanalai. Tarptautinė logistika ir krovinių gabenimas įvairiomis transporto. Priemonėmis. Krovinių gabenimo ypatumai ir trūkumai. Krovinių transportavimui tarptautiniais maršutais reikalingi. Dokumentai. Tarptautinių krovinių sandėliavimas ir jo įtaka tarptautinei logistikai. Europalečių transportavimo linijos įkurimas ir tarptautinis gabenimas. Auto transportu. Įmonės transporto pagrindinės charakteristikos. Transporto priemonės parinkimas. Transportuojamų krovinių analizė. Maršutai ir pervežimų schemos taikomos transportavimui. Praktinis pervežimo iš vakarų europos į rusiją taikymas. Išvados. Priedai. Literatūros sąrašas. Darbo tyrimo objektas - įmonė x, pervežanti krovinį iš vakarų Europos į rusiją. Pagrindinis tikslas - išanalizuoti tarptautinės logistikos raidą ir pervežimą iš Vokietijos ( Berlyno ) į Rusiją ( Maskvą ). Darbo uždaviniai. Išanalizuoti tarptautinės logistikos esmę. Išanalizuoti tarptautinės logistikos krovinių gabenimą ir jos sandėliavimą. Išanalizuoti tarptautinį pervežimą iš vakarų Europos į Rusiją.

Praktikos ataskaita: transporto įmonėje UAB "DL Logistika"
Įvadas. Trumpai apie UAB dl logistika. UAB dl logistika darbo saugos reikalavimai. Įmonės vizija,misija, tikslai ir strategijos. UAB dl logistika vertybių politika. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Įmonės tikslai. Įmonės pasiekimai. Tikslinė rinka. Krovinių gabenimas. Krovinių gabenimas žemės transportu. Baltijos šalys. Tiriamoji dalis. UAB dl logistikos mikroaplinka. Klientai. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Rizika. Makroaplinkos analizė. Lietuvos demografinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Išvados. Literatūra ir kiti šaltiniai. Uždaviniai. Susipažinti su darbo saugos reikalavimais įmonėje. Apibūdinti įmonės viziją, misiją, tikslus, strategiją. Susipažinti su įstatymais, nuostatais, įsakymais bei nutarimais. Susipažinti su įmonėje įdiegtais standartais bei jų reikalavimais. Susipažinti su įmonės valdymo organizacine struktūra, padaliniais, gaminama produkcija. Įvertinti įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, plėtros galimybes. Apibūdinti įmonės kapitalą, jo struktūrą, susipažinti su įmonės ūkiniais-finansiniais rodikliais. Pateikti savo nuomonę apie įmonės veiklos rezultatyvumą.

Puslapiai: 1 | 2 |