Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "darbu sauga" rezultatai: (35)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Darbų ir civilinė sauga
Darbų ir civilinė sauga. Saugos sąvokos ir jų apibūdinimai. Darbų saugos tikslas ir uždaviniai. Civilinės saugos tikslas ir uždaviniai. darbuotojų saugos ir sveikatos svarbiausi terminai, tikslas ir uždaviniai. Nelaimingų atsitikimų prevencija. Nelaimingų atsitikimų darbe psichologinės priežastys. darbuotojų rizika ir atsargumas. Asmeninė, darbdavių ir objektyvi rizika. Pavojų atsiradimas ir plėtra. Baimė ir sąmyšis. Sveikatos saugos pagrindai. Saugus vanduo ir maistas. Žmogaus aplinka. Žmogaus sveikata. Darbo higiena. Mikroklimatas, jo įtaka žmogaus organizmui, normavimas. Gamybinės dulkės, jų įtaka žmogaus organizmui. Kenksmingos cheminės medžiagos, jų charakteristikos ir poveikis žmogaus organizmui. Apšvietos būdai ir sistemos ir apšvietimo matavimas ir normavimas. Priešgaisrinės sauga. Gaisrų priežastys. Degimo proceso esmė, degimo sąlygos. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Evakuacija gaisro metu. Gaisrų gesinimas miškuose ir durpynuose. Elektrosauga. Apsaugos nuo elektros priemonės. Pirmoji pagalba. Galvos traumos. Žaizdų tvarstymas. Kraujavimas. Nudegimas. Nušalimas, sušalimas. Darbų saugos organizavimas. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Valstybinė ir vidinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, ir jų klasifikavimas. Darbų sauga – tai visuma profesinės rizikos mažinimo priemonių, skirtų pasiekti visapusiškai saugų žmonių darbą. Žmonių darbas gali būti laikomas saugiu, jeigu jis nekelia pavojų pačiam dirbančiąjam, bendradarbiams ir aplinkiniams žmonėms, produkcijos vartotojams, žmonių aplinkai ir gamtai, žmonių asmeniniam ir valstybės turtui, ateities kartų žmonėms. Detaliau išreiškus darbosaugos sąvoką, ją galima apibūdinti taip: darbų sauga – tai visuma profesinės rizikos mažinimo priemonių, skirtų žmonių gyvybės, sveikatos, darbingumo, turto ir aplinkos išsaugojimui darbe. Darbų saugos tikslas - visapusiškai saugus žmonių darbas. Uždaviniai – gyvybės, sveikatos, darbingumo, turto ir aplinkos išsaugojimas.

Darbų sauga ir darbo vietos įrengimas
Darbų saugos samprata. Sistemos žmogus, mašina, aplinka samprata. Darbų saugos tikslas ir uždaviniai. Darbo aplinkos profesinės rizikos veiksniai. klasifikavimas. Darbo sąlygų klasifikavimas. Normatyvinių teisinių darbų saugos aktų sistema. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. darbuotojų pareigos ir teisės. Darbo laikas. Poilsio laikas. Jaunų asmenų saugos ir sveikatos garantijos. Moterų saugos ir sveikatos darbe garantijos. Darbo sutartis. Atsakomybė. Kolektyvinės sutartys ir kolektyviniai susitarimai. Kolektyvinių ginčų reguliavimas. darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbų saugos organizavimas įmonėje. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. darbuotojų ir darbdavių mokymas darbų saugos klausimais. darbuotojų mokymas. darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas. Nelaimingi atsitikimai ir jų tyrimas. Profesinės ligos ir jų tyrimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir pl draudimas ir socialinės išmokos. Gamybinė sanitarija. Gamybinės dulkės. Apsauga nuo cheminių medžiagų. Nuodingų cheminės medžiagų koncentracijos mažinimo gamyboje tyrimai. Agresyvios cheminės medžiagos. Pirmoji pagalba apsinuodijus chemikalais. Gamybinių patalpų vėdinimas. Gamybinis apšvietimas. Apsauga nuo triukšmo. Apsauga nuo virpesių. Apsauga nuo kenksmingo spinduliavimo. Darbo vietų organizavimas. Nelaimingų atsitikimų ir susirgimų darbe psichologinės priežastys.

Darbų sauga
Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Atsakomybe už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Saugos mokymas įmonėje, žinių tikrinimas, dokumentacija. Traumatizmo rodikliai. Elektrinės traumos. Kintamos ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Pirmoji pag. nukentėjus nuo el. sr. El. sr. Nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. El izoliacija, jos normavimas. Periodinė ir nuolatinė izoliacijos kontrolė. Pagrindiniai apsaugos nuo el būdai. Įžeminimas. Įžemintuvų instrukcijos, tipai. Įžeminimo taikymo sritis. Įžeminimo varžos normavimas. Patalpų pavojingumo(elektra) klasifikacija. Įnulinimas. Talpuminių nuotėkio srovių kompensavimas. Apsauginis el tinklo išjungimas. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Elektrotechninių apsaugos priemonių išbandymas. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektomagnetinių laukų normavimas. Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų priemonės. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Apsaugos nuo lazerio spindulio priemonės. Jonizuojančių spinduliavimų rūšys. Jonizuojančių spinduliavimų vienetai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veikimas. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Šiluminė aplinka. Oro užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Virpesių šaltiniai pramonėje. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Virpesių normavimas. Virpesių mažinimo budai. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai ir darbingumui. Apšvietimo rodikliai. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Apšviestumo normavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Saugi gamyba. Ergonomikos metodai. Rizikos vertinimas. Medžiagų užsidegimo sąlygos, ribinės koncentracijos. Gamybinių patalpų gaisro pavojaus įvertinimas. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos valdymas Lietuvoje.

Darbų sauga (2)
Darbų saugos reikšmė. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbo saugos normatyvinių dokumentų rengimo tvarka. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos kontrolės formos. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų traktavimas. Nelaimingų atsitikimų analizė, metodai ir įvertinimo koeficientai. Profesinės ligos, jų tipai. Darbo ir poilsio laikas.

AB SEBRA SUKIMOSI KŪNŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIO PROCESO ANALIZĖ IR TOBULINIMAS
ĮVADAS. SUKIMOSI KŪNŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIO PROCESO ANALIZĖ. AB “Sebra” įmonė, jos veikla, gaminama produkcija, bei apdirbime naudojamos staklės ir įrankiai. AB „Sebra“ darbų sauga, bei gamybos ekologija. AB “Sebra” gaminamų sukimosi kūnų pasirinkimas analizei. Detalės EI76736F gamybos technologinio proceso analizė. Detalės EI76736F gamybos technologinio proceso siūlymai tobulinimui. TECHNOLOGINIO PROCESO PROJEKTAVIMAS BEI LYGINIMAS SU ALTERNATYVIAIS TECHNOLOGINIAIS PROCESAIS. AB “Sebra” esamo gamybos technologinio proceso projektavimo eiga. Siūlomo gamybos technologijos proceso projektavimas. Šių procesų lyginimas, įvertinimas jų privalumų ir trūkumų.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS. PRIEDAI

Žemaitės gatvės rekonstrukcijos projektas
Bendra žvyrkelių situacija. Žvyrkelių rekonstrukciją įtakojantys faktoriai. Žvyrkelių techninės būklės įvertinimas. Gatvės rekonstrukcijos sąlygos. Esama padėtis. Žemaitės gatvė. Kelio atkarpa nuo rajoninio kelio Nr. 4751 iki Žemaitės gatvės. Klimatas. Reljefas ir vietovės gruntai. Rekonstruojamo kelio techniniai sprendimai. Techninė užduotis ir pagrindiniai darbai. Kelio techniniai rodikliai. Žemaitės gatvė. Parengiamieji darbai. Gatvės važiuojamoji dalis. Šaligatviai. Nuovažos. Automobilių stovėjimo aikštelė. Vandens nuleidimas. saugaus eismo organizavimas. Kelio atkarpa nuo rajoninio kelio Nr. 4751 iki Žemaitės gatvės. Parengiamieji darbai. Kelio trasa. Išilginis profilis. Žemės sankasa. Vandens nuleidimas. Kelio danga. Nuovažos. Elektros tinklai. saugaus eismo organizavimas. Rekonstrukcijos pagrindimas. Kelio išilginis profilis. Pagrindiniai reikalavimai. Kelio išilginio profilio rekonstravimas. Žemės sankasos įrengimas. Pakelės krūmų pašalinimo darbų kiekiai. Žemės sankasos tankinimas. Vandens nuleidimas. Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas. Šlaitų sutvirtinimas. Šaligatvių bei salelės dangos konstrukcijos. Šaligatvių dangos konstrukcija. Salelės dangos konstrukcija. Kelio dangos konstrukcija. Kelio dangos konstrukcijos parinkimas. Krovininio eismo rodiklio skaičiavimas. Kelio dangos konstrukcijos parinkimas. Pagrindo sluoksnių įrengimas. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. Dangos pagrindas. Asfaltbetonio dangos sluoksnis. Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. Eismo saugumas ir reguliavimas. Matomumas. Kelio ženklai ir kelių ženklinimas. Signaliniai stulpeliai. Darbų sauga. Bendrieji darbo apsaugos klausimai. Saugus darbas atliekant žemės darbus. Buldozerio mašinisto saugos ir sveikatos instrukcija. Saugus ekskavatorių darbas. Darbo vietų kelyje statybos, remonto metu aptvėrimas ir eismo reguliavimas. Aplinkos apsauga. Darbų kiekių suvestinė. Pridedamų brėžinių sąrašas

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |