Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "darbo užmokestis" rezultatai: (34)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


darbo užmokestis (2)
darbo užmokestis. darbo užmokesčio minimumas. darbo apmokėjimo organizavimas. darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį ir nakties darbą. darbo apmokėjimas pagaminus produkciją, pripažįstamą broku. darbo apmokėjimas neįvykdžius išdirbio normų. Mokėjimas už prastovos laiką. darbo užmokesčio mokėjimas atleidžiant iš darbo. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas. Sumokėtų kompensacijų grąžinimo atvejai.

darbo užmokestis bei jį įtakojantys veiksniai
Įvadas. darbo rinka ir darbo ištekliai. darbo samprata. darbo rinka. darbo užmokesčio esmė ir jo organizavimas. darbo užmokestis rinkos sąlygomis. darbo užmokestis kaip pagrindinis pajamų šaltinis. darbo užmokestis tobulolos konkurencijos rinkoje. darbo užmokestis netobulos konkurencijos darbo rinkoje. darbo užmokesčio lygiai. darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. darbo užmokesčio modeliai. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo užmokestis. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. darbo tikslas: išanalizuoti darbo užmokestį, apžvelgiant jį įtakojančius veiksnius bei esamas darbo apmokėjimo sistemas, jų privalumus, trūkumus, įdiegimo problemas. darbo uždaviniai. Išnagrinėti kaip darbo užmokestis veikia rinkos sąlygomis. Aptarti darbo rinką ir darbo išteklius. Atskleisti darbo užmokesčio esmę. Išnagrinėti darbo užmokesčio organizavimo principus. Apžvelgti darbo užmokestį įtakojančius veiksnius. Išanalizuoti darbo užmokesčio formas bei jų atmainas.

darbo užmokestis
Įvadas. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Tradicinės darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. darbo užmokesčio tikslai. Išvados. Literatūra.

Verslo planas IĮ Aušrine
ĮVADAS. IĮ ,,Aušrinė” santrauka. Verslo aprašymas. Projekto idėjos apibūdinimas. SWOT, verslo tikslai ir uždaviniai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Rinkos tyrimas. Konkurencijos analizė. Vidinė aplinka. Gamybos planas. Gamybos procesas. Planuojama gamybos programa. Patalpos. Įrengimai. Inventorius. Transportas. Tiekėjai, žaliavos. Energijos poreikis ir išlaidos. Valdymo planas. Įmonės juridinis statusas. Įmonės personalas. darbo užmokestis. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir šaltiniai. Planuojamos gamybos sąnaudos. Planuojamos veiklos sąnaudos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Rizikos įvertinimas. Veiklos grafikas. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS

Planuojamos pagaminti produkcijos pelningumo prognozė
ĮVADAS. PLANUOJAMAS PAGAMINTI GAMINIŲ SKAIČIUS. MEDŽIAGŲ POREIKIS IR IŠLAIDOS PRODUKCIJAI PAGAMINTI. VIENO DARBININKO NAUDINGAS (EFEKTYVUS) darbo LAIKAS IR ĮMONĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS. PAGRINDINIŲ DARBININKŲ (VIENETININKŲ) darbo UŽMOKESTIS IR ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI. PAGAMINTOS PRODUKCIJOS IR VIENO GAMINIO TIESIOGINĖS GAMYBOS IŠLAIDOS. PAGALBINIŲ DARBININKŲ (LAIKININKŲ) darbo UŽMOKESTIS IR ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI. ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ IR ĮMONĖS BENDROJO PERSONALO darbo UŽMOKESTIS IR ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI. VIENO DARBUOTOJO IR VIENO PAGRINDINIO DARBININKO VIDUTINIS MĖNESINIS darbo UŽMOKESTIS. ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIS IR IŠLAIDOS VARIKLIAMS VARYTI. ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIS IR IŠLAIDOS PATALPOMS APŠVIESTI. ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMAS IR AMORTIZACIJA. PATALPŲ NUOMOS IŠLAIDOS. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ IŠLAIDOS ĮRENGIMŲ IR PATALPŲ PRIEŽIŪRAI. NETIESIOGINĖS GAMYBOS IŠLAIDOS. PAGAMINTOS PRODUKCIJOS IR VIENO GAMINIO GAMYBINĖ SAVIKAINA. ATSKIRŲ GAMINIŲ GAMYBINĖS SAVIKAINOS STRUKTŪRA (PROCENTAIS). PLANUOJAMOS PARDUOTI PRODUKCIJOS GAMYBINĖ SAVIKAINA. ĮMONĖS VEIKLOS SĄNAUDOS. VIENO GAMINIO KOMERCINĖ SAVIKAINA. ATSKIRŲ GAMINIŲ PELNINGUMAS. PLANUOJAMOS PARDUOTI PRODUKCIJOS APIMTIS (PARDAVIMO PAJAMOS). ĮMONĖS BENDRASIS IR GRYNASIS PELNAS. BENDRASIS IR GRYNASIS PARDAVIMŲ PELNINGUMAS. NENUOSTOLINGŲ PARDAVIMŲ MASTAS. IŠVADOS. LITERATŪRA

Mikroekonomikos konspektai
Ekonomika ir ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos pagrindinės sąvokos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos realybė ir ekonomikos teorija. Mokslo metodai ir jų ypatybės. Pozityvinė ir normatyvinė teorija. Ekonomikos politika ir jos tikslai. Išteklių ribotumas, pasirinkimas ir ekonominės problemos. Pasirinkimo problema ir gamybos galimybių kreivė. PPF ir alternatyvieji kaštai. PPF ir efektyvumas. PPF ir ekonominis augimas. Ekonominių sistemų įvairovė. pecializacija, mainai ir pinigai. Rinka ir pelnas. Valstybės vaidmuo. Prekių ir pinigų cirkuliacijos srautai. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros. Paklausa ir pasiūla. Pasiūla ir pasiūlos kreivė. Pasiūlos ir paklausos sąveika - rinkos pusiausvyra. aklausos kitimo veiksniai. Pasiūlos kitimo veiksniai. Pasiūlos ir paklausos kitimas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata. Elastingumo rūšys, jų grafinė išraiška. Atskaitos taško problema. Atskaitos taško ir ryšio tarp kreivės nuolydžio ir elastingumo problema. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumas ir jo veiksniai. aklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis naudojimas. Geometriniai elastingumo skaičiavimo metodai. Vartotojo elgsena. Poreikiai ir naudingumas. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo pusiausvyra. Ribinis naudingumas ir paklausos dėsnis. Kardinalus ir ordinarus naudingumas. Vartotojo prioritetai ir indiferentiškumo kreivės. Biudžetinis apribojimas ir biudžetinė tiesė. Vartotojo pusiausvyros analizė ir vaizdavimas indiferentiškumo kreivių metodu. Firma ir produkcijos kaštai. Kaštai. Gamybos funkcija. Trumpo laikotarpio kaštai ir mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Ilgo laikotarpio kaštai. Ilgo ir trumpo laikotarpio kaštų ryšys. Firma ir šaka tobulos konkurencijos rinkoje. Tobulos konkurencijos rinkos modelio ypatybės. Firmos pajamos tobulos konkurencijos rinkoje. Firmos pelno maksimizavimas ir nuostolių minimizavimas trumpo laikotarpio sąlygomis. Firmos pasiūlos ir šakos paklausos kreivės trumpu laikotarpiu. Firmos pelno maksimizavimas ilgo laikotarpio sąlygomis. Firmos ir šakos pusiausvyra. Monopolija ir monopsonija, rinkos galia. Grynoji monopolija. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Monopolijos kaina ir gamybos apimtis trumpo laikotarpio sąlygomis. Monopolinės galios matavimas. Daugiagamyklinė monopolija. Monopolijos pasekmės. Natūralių monopolijų reguliavimas. Monopolija ir diskriminacija kainomis. Monopsonija. Abipusė monopolija. Netobulos konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos bruožai. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpo laikotarpio sąlygomis. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra ilgo laikotarpio sąlygomis. Monopolinės konkurencijos rinka ir ekonominis efektyvumas. Reklamos vaidmuo. Oligopolija ir jos bruožai. Įėjimo į oligopolinę rinką barjerai. Oligopolinių firmų elgsenos modeliai. 1.Laužta paklausos kreivė ir nelanksti kaina. Suokalbiai dėl kainų ir gamybos apimties. Kainų lyderė. A.Cournot modelis (duopolija). takelberg modelis (duopolija). Oligopolijų kainodaros praktika. 1.Oligopolinės rinkos struktūros efektyvumas. Gamybos veiksnių rinka (Gamybos veiksnių rinkos ir pajamos). 1.Ekonominių išteklių įvertinimo kainomis reikšmė ir sudėtingumai. Ekonominių išteklių paklausa kaip išvestinė paklausa. Gamybos veiksnių ribinio produktyvumo teorija. Gamybos veiksnių rinkos paklausos kreivės pasislinkimą lemiantys veiksniai. Gamybos veiksnių paklausos elastingumas. Kelių gamybos veiksnių optimalus derinimas. Kaštų minimizavimo ir pelno maksimizavimo taisyklės. darbo užmokestis, jo veiksniai, darbo rinkos struktūros ir sąjungos. Individualaus ir visuminio darbo pasiūla. darbo užmokesčio esmė (savarankiškai). nominalusis ir realusis darbo užmokestis. darbo užmokestis kaip darbo kaina. realus darbo užmokestis ir darbo našumas. (savarankiškai) darbo užmokesčio diferenciacija ir veiksniai (kvalifikacija, darbo sąlygos, atsakomybė, monopolizacija). darbo rinkos struktūros: konkurencinė darbo rinka. monopsonija. monopolija. abipusė monopolija. darbo užmokesčio reguliavimas.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |