Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "civiline teise" rezultatai: (8)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Civilinė ir darbo teisė
Civilinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio teisinio santykio sąvoka, ypatumai, subjektai, objektai. Civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Naujasis civilinis kodeksas. Civilinio teisinio santykio turinys ir formos. Civilinio teisinio santykio objektai. Civilinių teisinių šaltinių sąvoka ir rūšys. Civilinių įstatymų galiojimas laiko, erdvės ir asmenų atžvilgiu. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Jų civilinis teisnumas. Civilinio teisnumo atsiradimas ir veiksnumas. Veiksnumo sąvoka ir turinys. Veiksnumo ribojimas. Asmens pripažinimas neveiksniu. Juridiniai asmenys. Jų sąvoka ir rūšys. Juridinio asmens atsiradimo teisiniai pagrindai. Personalinė (individuali) įmonė, jos teisinė padėtis ir atsakomybė. Įmonių bankrotas. Neteisminė bankroto procedūra. Įmonės sanavimas. Taikos sutartis. Kreditorių reikalavimų patenkinimo eilė ir tvarka. Investicijų samprata. Investicijų rūšys. Investuotojų teisės ir investicijų apsauga. Sandoris. Sandorio turinys, forma. Negaliojantys sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Atstovavimas, įgaliojimas, jo rūšys. Terminai, jų civilinė ir teisinė reikšmė, jų skaičiavimas. Ieškininė senatis, jos terminų skaičiavimo tvarka, jos termino eigos pradžia ir pasibaigimo teisinės pasekmės. Ieškininės senaties termino sustabdymas, nutraukimas. Juridinių asmenų įgaliojimai. Terminai. Ieškininė senatis. Viešoji nuosavybė. Viešosios nuosavybės rūšys. Privati nuosavybė: subjektai, nuosavybės teisės įgyvendinimas ir gynimas, savininko teisės. Bendroji nuosavybė: sąvoka, subjektai, rūšys. Bešeimininkis turtas. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimas. Prievolės sąvoka ir prievolių atsiradimas. Prievolių vykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Rankpinigiai. Laidavimas. Garantija. Prievolių pasibaigimas. Pirkimas, pardavimas. Nuoma. Paskola. Ranga. Civilinės atsakomybės sąlygos. Prievolės atsirandančios dėl žalos padarymo. Darbo teisės subjektai, piliečiai, darbdaviai, profesinės sąjungos ir jų organai. Darbo teisės dalykas ir metodas. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Darbo teisės šaltiniai. Kolektyvinė sutarties samprata, šalys ir turinys. Derybos ir kolektyvinės sutarties sudarymas. Darbo sutarties sąvoka, šalys ir turinys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva ir valia. Atsiskaitymas su atleidžiamaisiais darbuotojais. Ginčai dėl darbuotojų atleidimo iš darbo ir pažeistų teisių gynimo. Teisė – socialinė norma. Skiriasi nuo moralinės normos tuo, kad yra prievartinis mechanizmas. Tiesės normos reguliuoja tam tikrus visuomeninius santykius tarp visuomenės narių. Civilinės teisės reguliavimo dalykas – tai, ką (visuomeninius santykius) reguliuoja civilinės teisės šaka.

Civilinė teisė. Atstovavimas
Civilinės teisės samprata, principai ir šaltinai. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Įstatymo ir teisės analogija. Civilinės teisės subjektai. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys. Atstovavimas. Atstovavimo sąvoka. Įgaliojimas. Atstovavimas be įgaliojimo. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Prokūra. Išvados. Literatūros sąrašas. Šio darbo įžanginėje dalyje supažindinama su civiline teise, jos principais ir šaltiniais, civilinės teisės subjektais. Dėstomojoje dalyje gilinamasi į civilinės teisės atstovavimo principus. Pateikiama atstovavimo sąvoka ir kito būtinos sąvokos, kad būtų galima suprasti apie ką eina kalba. Toliau detaliai apžvelgiami pagrindiniai atstovavimo būdai: įgaliojimas, atstovavimas be įgaliojimo, komercinis atstovavimas (prekybos agentas, prokūra).

Teisės istorijos konspektai
Antikos teisė. Pagrindiniai Atėnų teisės šaltiniai: Drakono, Solono įstatymai. Nuosavybės ir valdymo, prievolinė, santuokos ir baudžiamoji teisė. Senovės Romos teisės archainis, ikiklasikinis, klasikinis, poklasikinis laikotarpiai, pagrindiniai teisės šaltiniai, principai. Antikos teisė: Senovės Romos teisės kodifikacija: Gregoriano, Hermogeniano, Teodosijaus kodeksai. Justiniano kodofikacija: struktūra, šlatiniai; XII lentelių įstatymas:nuosavybės, prievolinė, šeimos, baudžiamoji, teismo proceso teisė. "Vulgarioji" romėnų teisė viduramžiais: Alariko "Romos vestgotų įstatymas", "Teodoriko ediktas". Romėnų teisės renesansas XI a. ir pirmieji universitetai. Glosatoriai ir konsiliatoriai. Genčių teisė. Esminiai bruožai. Salijų teisynas. Bavarų įstatymai. Saksų įstatymai. Anglosaksų gentinės teisės ypatumai. Etelberto teisynas. Inės įsatymas. Alfredo įstatymas. Etelstano įstatymas. Knuto įstatymai. Teritorinio teisės taikymo įsigalėjimas. Kanonų teisė. Krikščionybės atsiradimas ir raida viduramžiais: bažnyčios skilimas, popiežių revoliucijos raida, reformacija.Kanonų teisės atsiradimas ir raida, šaltiniai: Gratiano “Nesuderinamų kanonų harmonija”, Corpus juris canonici. Lenų ir dvarų teisė.Vasaliteto - siuzereniteto sistemos raida ir teisinis reguliavimas anglosaksų ir frankų tesėje. Feodalinė žemėvalda. Omažas. Imunitetiniai raštai. Senjoriniai teismai. Papročių teisės užrašymas. Servų sluoksnis. Miestų ir prekybos teisė. Miestų atsiradimas Vakarų Europoje ir jų kova už savarankiškumą. Miestų savivaldos institucijos. Teisės šaltiniai. Miestų teisės šeimos. LDK MAGDEBURGO MIESTO TEISĖ. PREKYBOS TEISĖS CENTRAI IR TEISĖS ŠALTINIAI. Karalių teisė. Prancūzija. Pagrindiniai teisės bruožai:nuosavybės teisė, prievolinė teisė, paveldėjimas, šeimos teisė, teismo procesas. Vokietijos imperinės teisės šaltiniai: 12-14 a. imperatorių taikos statutai, romėnų teisė, 1532 m. Karolina. Karolinos baudžiamosios teisės ir proceso pagrindiniai institutai.VOKIETIJA. VOKIETIJOS ŽEMIŲ TEISĖ:SAKSŲ,ŠVABŲ VEIDRODŽIAI. 1749m. ”PRŪSŲ ŽEMĖS TEISYNO” BRUOŽAI, 1768m.”TEREZIANA”, 1811m. AUSTRIJOS CIVILINIS KODEKSAS. ANGLIJOS TEISĖ. KONSTITUCINĖ TEISĖ. Bendrosios teisės ( anglosaksų) tradicija. Anglijos teisė. Anglijos teisės sistema XIXa. 1873-1875m. teismų santvarkos aktai, bendrosios ir teisingumo teisės susiliejimas, statutinės teisės reikšmės didėjimas, konsoliduojantys aktai. Civilinė ir prekybos teisė. Prekybos teisės aktai. Pramonės teisinis reguliavimas. Anglijos teisė. Baudžiamosios teisės modernizavimas XIX a. Teismo proceso raida. Prancūzijos konstitucinė teisė. Svarbiausi civilinės teisės principai. KONTINENTINĖS (ROMANŲ-GERMANŲ) TEISĖS TRADICIJA. Prancūzijos teisė. 1804 m. Civilinio kodekso parengimas, teisės šaltiniai, sistema. Privatinės teisės dualizmas, nuosavybės ir prievolinė teisė, pagrindinių principų raida. Darbo teisinių santykių reguliavimas kodekse ir tolesnė raida. 1804 m. Civilinio kodekso parengimas, teisės šaltiniai , sistema. Jau 1790 m. rugpjūčio 16 d. Steigiamasis susirinkimas. Privatinės teisės dualizmas, nuosavybės ir prievolinė teisė, pagrindinių principų raida. Darbo teisinių santykių reguliavimas kodekse ir tolesnė raida. Kontinentinės (romanų-germanų) teisės tradicija. Prancūzijos teisė. 1807 m. Prekybos kodeksas. Naujų principų įdiegimas baudžiamojoje teisėje. 1791 m. Baudžiamojo kodekso esminiai bruožai. VOKIETIJOS TEISĖ. KONSTITUCINĖ teise. Pirmosios vokiškos konstitucijos. 1871 m. Vokietijos imperijos konstitucija. Veimaro konstitucinių institutų likvidavimas nacistų valdymo metais. Konstitucinė pokario Vokietijos raida. Vokietijos konstitucines teises raida. 1871 Vokietijos imperijos konstitucija. CIVILINĖ TEISĖ.PARTIKULIARIOSIOS IR BENDROSIOS TEISĖS RAIDA. 1900 CIVILINIO IR PREKYBOS KODEKSŲ PRIĖMIMAS. PAGRINDINIŲ INSTITUTŲ REGLAMENTAVIMAS: NUOSAVYBĖS TEISĖ. BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS RAIDA:1872 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRUKTŪRA. GALIOJIMAS KLAIPĖDOS KRAŠTE 1923-1939M. Kontinentinės (romanų – germanų) teisės tradicija. Vokietijos teisė. Teismo proceso raida. Lietuvos teisė. Nepriklausomos Lietuvos teisinės sistemos raida 1918 – 1940 m. Konstitucinių aktų raida. Valstybinės valdžios institucijų ir įstatymų leidybos įtvirtinimas laikinosiose ir nuolatinėse konstitucijose. Civilinės teisės šaltiniai ir jų galiojimas teritorijoje. Baudžiamoji teisė: 1903 m. Carinės Rusijos baudžiamojo statuto galiojimas Lietuvoje. Papildomi baudžiamieji įstatymai. Nuosavybės teisinis reguliavimas. Lietuvos teisė 1918-1940 metais: baudžiamosios atsakomybės pagrindai, bausmių sistema, atskiros nusikaltimų rūšys. Teismų sistemos teisinio reguliavimo raida ir teismo procesas.

Teisės istorija: Prancūcija, Vokietija, JAV
PRANCŪZIJA. DIDŽIOJI PRANCŪZIJOS REVOLIUCIJA. 1789 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ DEKLARACIJA. 1791 KONSTITUCIJA. 1793 ŽM. IR PILIEČIO TEISIŲ DEKLARACIJA IR KONSTITUCIJA. KONSTITUCINĖS TEISĖS RAIDA. DIREKTORIATAS. KONSULATAS IR IMPERIJA. LEGITIMINĖ IR LIEPOS MONARCHIJOS. ANTROJI RESPUBLIKA. TREČIOJI RESPUBLIKA. KETVIRTOJI RESPUBLIKA. PENKTOJI RESPUBLIKA. NAUJŲJŲ LAIKŲ PAGR.TEISĖS PRINCIPAI. NAUJŲJŲ LAIKŲ NUOSAVYBĖS TEISĖ. ŠEIMOS IR SANTUOKOS TEISĖ. 1804 CIVILINIO KODEKSO PARENGIMAS. CK TEISĖS ŠALTINIAI. CK SISTEMA. PRIVATINĖS TEISĖS DUALIZMAS IR 1807 PREKYBOS KODEKSAS. CK NUOSAVYBĖS TEISĖ IR PRIEVOLINĖ TEISĖ. DARBO TEISINIŲ SANYKIŲ REGULIAVIMAS KODEKSE IR TOLESNĖ RAIDA. NAUJŲJŲ PRINCIPŲ ĮDIEGIMAS BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE. 1810 M. BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRUKTŪRA,PRINCIPAI, BAUSMIŲ IR NUSIKALTIMŲ SISTEMA.1806 CIVILINIO PROCESO BRUOŽAI. 1808 BAUDŽIAMOJO PROCESO BRUOŽAI. VOKIETIJOS TEISĖ. VOKIETIJOS KONSTITUCINĖS TEISĖS RAIDA. 1849 FRANKFURTO, 1850 PRŪSIJOS KONSTITUCIJOS. 1871 VOKIETIJOS IMPERIJOS KONSTITUCIJA. VEIMARO KONSTITUCIJA IR JOS DEMOKRATINIŲ PRINCIPŲ TOLESNĖ RAIDA CIVILINĖ TEISĖ.PARTIKULIARIOSIOS IR BENDROSIOS TEISĖS RAIDA. 1900 CIVILINIO IR PREKYBOS KODEKSŲ PRIĖMIMAS. PAGRINDINIŲ INSTITUTŲ REGLAMENTAVIMAS: NUOSAVYBĖS TEISĖ. SUTARČIŲ TEISĖ. ŠEIMOS TEISĖ. PAVELDĖJIMO TEISĖ. BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS RAIDA:1872 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRUKTŪRA. GALIOJIMAS KLAIPĖDOS KRAŠTE 1923-1939M. TEISMO PROCESO EIGA. JAV. 1776m.liepos 4 d. Nepriklausomybės deklaracija. Įst.leidyba. Vykdomoji valdž. Konst. Pataisos. Konstituciniai Š. Ir P. pilietinio karo padariniai. XXa. Konst raida. JAV t. sis. Ypatumai. Civilinė t. Nuosavybės t. Paveldėjimo t. Šeimos t. Baudžiamoji t. 1787m konst. draudžiama. 1977m.baudžiamasis kodeksas. Teismo procesas.

Civilinės teisės konspektai (1)
CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA. Objektyvioji ir subjektyvioji civilinė teisė. Civilinės teisė subjektyvumas. Civilinės teisės taikymo sfera. Turtiniai santykiai. Civilinės teisės funkcijos. CT atribojama nuo kitų teisės šakų pagal reguliav. dalyką ir metodą. Civiliniai teisniai santykiai ir jų rūšys. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Sutarties reikšmė. Civilinės teisės principai. Civil. santykių teisinio reglamentavimo principai. Civilinių teisių įgyvendinimo ir pareigų atlikimo principai. CT normų aiškinimo principai. UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR LR CT ISTORINĖ RAIDA. Kontinentinės teisės sistemose LR CIVILINĖS TEISĖS ŠALTINIAI. CIVILINĖS TEISĖS SISTEMA. CT sistema. Šiuolaikinės teisės tendencijos. CIVILINIŲ TEISIŲ OBJEKTAI. Daiktai. Nekilnojamieji daiktai. DAIKTŲ rūšys. PINIGAI. Vertybinis popierius. AKCIJOS. VEKSELIS. KONOSAMENTAS. INDĖLIO LIUDIJIMAS. ASMENŲ NETURTINĖS TEISĖS IR VERTYBĖS. TERMINAI. TERMINO PRADŽIA. IEŠKINIO SENATIS. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties TAIKYMAS. IEŠKINIO SENATIES termino PRADŽIA. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties termino SUSTABDYMAS. Ieškinio senaties termino NUTRAUKIMAS. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Reikalavimai, kuriems IEŠKINIO SENATIS NETAIKOMA. Ieškinio senaties taikymas PAPILDOMIEMS reikalavimams. CIVILINIŲ TEISŲ ĮGYVENDINIMAS IR GYNIMAS. Civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. Civilinių teisių ĮGYVENDINIMAS ir pareigų VYKDYMAS. Civilinių teisių GYNIMAS. SAVIGYNA. CIVILINĖ TEISINĖ ATSAKOMYBĖ. CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO SĄLYGOS. SANDORIAI. Valios išreiškimo forma. SĄLYGINIS sandoris. Sandorių sudarymo tvarka. Sandorių FORMA. Žodinė sandorių forma. Rašytinė sandorių forma. Notarinė sandorių forma. Teisinė sandorių registracija. Rašytinės formos sandorių PASIRAŠYMAS. NEGALIOJANTYS SANDORIAI. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Nuginčijamo sandorio patvirtinimas. ATSTOVAVIMAS. Atstovavimo ir įgalinimų atsiradimo pagrindai. FIZINIAI ASMENYS. Fizinių asmenų teisnumas. Civil. Teisnumo turinys. Teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Fizinio asmens, paskelbto mirusiu, atsiradimo pasekmės. Civilinės būklės aktai. Fizinio asmens gyvenamoji vieta. GLOBA IR RŪPYBA. BENDROS ŽINIOS APIE JURIDINIUS ASMENIS. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens steigimas. Juridinių asmenų teisnumas. Juridinių asmenų reorganizavimas ir likvidavimas. PROKŪRA. ATSTOVAVIMAS. Sandorių sudarymas per atstovus. Per atstovą sudaryto sandorio pasekmės. Atstovo teisių sudaryti sandorius apribojimas. Interesų konfliktas. ĮGALIOJIMAS. KOMERCINIS ATSTOVAVIMAS.

Administracinė teisė (3)
Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės mokslas (mokslo dalykas, šaltiniai). Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. ADministracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų realizavimas. Administracinių teisinių santykių sąvoka, struktūra ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių dalyviai. jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai principai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinis valdymas. Valstybinio valdymo pagrindiniai bruožai, struktūra ir sąvokos apibrėžimas. Pagrindiniai valstybinio valdymo principai. Valstybinio valdymo organai. Valstybinio valdymo organų sąvoka, teisinė padėtis ir vieta kitų valstybės organų bei administracinės teisės subjektų sistemoje. Valstybinio valdymo organų sistema. Organizacinė valstybinio valdymo organų vidaus struktūra. Teisiniai valstybinio valdymo organų formavimo pagrindai ir tvarka. Valstybinio valdymo organų klasifikavimo pagrindai. Lietuvos Respublikos vyriausybė. LRV samprata. LRV sudėtis ir formavimo tvarka. LRV kompetencija, programa, funkcijos. LRV įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. LRV vykdoma ministerijų ir kitų valstybinio valdymo institucijų veiklos kontrolė. LRV veiklos organizavimas. vyriausybės posėdžiai. LRV aktai ir jų priėmimo tvarka. LRV atsakomybė ir atskaitomybė. LRV pirmininko ir ministrų teisinė padėtis, jų neliečiamumo garantijos. LRV komisijos. LRV kanceliarija. LRV ir vietos savivaldybių santykiai. Lietubos Respublikos ministerijos ir kiti centriniai valstybinio valdymo organai. Apskrities valdymas. Valstybiniai tarnautojai. Valstybinės tarnybos sąvoka ir pagrindiniai principai. Valstybinių tarnautojų sąvoka ir jų teisinės padėties pagrindai. Valdininkų teisinis statusas. Pareigų valstybės tarnyboje ėjimo ir atleidimo iš pareigų administracinis teisinis reguliavimas. Valstybės tarnautojų teisinė atsakomybė (drausminė, administracinė, civilinė, baudžiamoji). Savivaldybių institucijos. Piliečiai. Nevalstybinės organizacijos. Valstybinio valdybo formų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo metodų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo aktai. Valstybinio valdymo akto sąvoka ir juridinė reikšmė. Valstybinių valdymo aktų ir kitų teisinių aktų ir dokumentų (teismo, prokuratūros, notariato aktų, civilinių sandorių, tarnybinių ir asmens dokumentų skirtingumas. Valstybinio valdymo aktų rūšys. Valstybinio valdymo aktams (VVA) keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo padariniai. Valstybinio valdymo aktų rengimo, svarstymo, priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Administracinė teisinė prievarta. Administracinės teisinės prievartos esmė ir jos ypatumai. Administracinių teisinių prievartos priemonių rūšys (prevencinės, kardomosios, atsakomybės priemonės). Administracinės atsakomybės sąvoka, jos ypatumai. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės ir kitų teisės atsakomybės rūšių (baudžiamosios, civilinės) skirtingumas. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka, juridinė sudėtis analizė (pažeidimo objektas, subjektas, objektyvusis ir subjektyvusis aspektai). Administracinių nuobaudų (atsakomybės priemonių) esmė ir rūšys. Pagrindinės ir papildomos nuobaudos. Organai, nustatantys administracinės teisės pažeidimus. Organai (pareigūnai), skiriantys administracines nuobaudas teisės pažeidėjams. Administracinių nuobaudų skyrimo bendrosios taisyklės: nuobaudų skyrimas padarius kelis administracinius teisės pažeidimus; nuobaudų skyrimo senaties terminai; atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Aplinkybės, šalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmuo nebuvo baustas administracine nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos (proceso) sąvoka, uždaviniai ir pagrindiniai principai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos (proceso) užtikrinimo priemonės. Asmenys, dalyvaujantys administracinio teisės pažeidimo bylos procese. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose. Administracinės teisenos pažeidimų bylų teisenos (proceso) stadijos: bylos iškėlimas, bylos nagrinėjimas, nutarimo priėmimas, nutarimo apskundimas, nutarimo vykdymas. Valstybinio valdymo teistumo užtikrinimas. Valstybinio valdymo teisėtumo užtikrinimo esmė ir būdai. KOntrolės samprata, uždaviniai, principai. Kontrolės rūšys. Konstitucinė kontrolė. Valstybinio valdymo organų vykdoma kontrolė: vyriausybės, centrinių šakinių valdymo organų, finansų ir kredito organų kontrolė. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai, organai, teisės, taikomos poveikio priemonės. Apskrities organų vykdoma kontrolė. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. LR savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas. Gyventojų pareiškimų prašymų, pasiūlymų ir skundų valstybinio valdymo organuose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose nagrinėjimas. Teisinis gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų valstybinio valdymo organuose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose nagrinėjimo reglamentavimas. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų, skundų samprata. Gyventojų pareiškimų, prašymų, pasiūlymų ir skundų pateikimo, priėmimo tvarka, terminai ir padariniai.

Puslapiai: 1 | 2 |