Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "civiline sauga" rezultatai: (7)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Darbų ir civilinė sauga
Darbų ir civilinė sauga. Saugos sąvokos ir jų apibūdinimai. Darbų saugos tikslas ir uždaviniai. Civilinės saugos tikslas ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos svarbiausi terminai, tikslas ir uždaviniai. Nelaimingų atsitikimų prevencija. Nelaimingų atsitikimų darbe psichologinės priežastys. Darbuotojų rizika ir atsargumas. Asmeninė, darbdavių ir objektyvi rizika. Pavojų atsiradimas ir plėtra. Baimė ir sąmyšis. Sveikatos saugos pagrindai. Saugus vanduo ir maistas. Žmogaus aplinka. Žmogaus sveikata. Darbo higiena. Mikroklimatas, jo įtaka žmogaus organizmui, normavimas. Gamybinės dulkės, jų įtaka žmogaus organizmui. Kenksmingos cheminės medžiagos, jų charakteristikos ir poveikis žmogaus organizmui. Apšvietos būdai ir sistemos ir apšvietimo matavimas ir normavimas. Priešgaisrinės sauga. Gaisrų priežastys. Degimo proceso esmė, degimo sąlygos. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Evakuacija gaisro metu. Gaisrų gesinimas miškuose ir durpynuose. Elektrosauga. Apsaugos nuo elektros priemonės. Pirmoji pagalba. Galvos traumos. Žaizdų tvarstymas. Kraujavimas. Nudegimas. Nušalimas, sušalimas. Darbų saugos organizavimas. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Valstybinė ir vidinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, ir jų klasifikavimas. Darbų sauga – tai visuma profesinės rizikos mažinimo priemonių, skirtų pasiekti visapusiškai saugų žmonių darbą. Žmonių darbas gali būti laikomas saugiu, jeigu jis nekelia pavojų pačiam dirbančiąjam, bendradarbiams ir aplinkiniams žmonėms, produkcijos vartotojams, žmonių aplinkai ir gamtai, žmonių asmeniniam ir valstybės turtui, ateities kartų žmonėms. Detaliau išreiškus darbosaugos sąvoką, ją galima apibūdinti taip: darbų sauga – tai visuma profesinės rizikos mažinimo priemonių, skirtų žmonių gyvybės, sveikatos, darbingumo, turto ir aplinkos išsaugojimui darbe. Darbų saugos tikslas - visapusiškai saugus žmonių darbas. Uždaviniai – gyvybės, sveikatos, darbingumo, turto ir aplinkos išsaugojimas.

Civilinė sauga
Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Atsakomybe už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Saugos mokymas įmonėje, žinių tikrinimas, dokumentacija. Traumatizmo rodikliai. Elektrinės traumos. Kintamos ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Elektros izoliacija, jos normavimas. Periodinė ir nuolatinė izoliacijos kontrolė. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros būdai. Įžeminimas. Įžemintuvų instrukcijos, tipai. Įžeminimo taikymo sritis. Įžeminimo varžos normavimas. Patalpų pavojingumo (elektra) klasifikacija. Įnulinimas. Talpuminių nuotėkio srovių kompensavimas. Apsauginis el tinklo išjungimas. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Elektrotechninių apsaugos priemonių išbandymas. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektomagnetinių laukų normavimas. Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų priemonės. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Apsaugos nuo lazerio spindulio priemonės. Jonizuojančių spinduliavimų rūšys. Jonizuojančių spinduliavimų vienetai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veikimas. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Šiluminė aplinka. Oro užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Virpesių šaltiniai pramonėje. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Virpesių normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai ir darbingumui. Apšvietimo rodikliai. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Apšviestumo normavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Saugi gamyba. Ergonomikos metodai. Rizikos vertinimas. Medžiagų užsidegimo sąlygos, ribinės koncentracijos. Gamybinių patalpų gaisro pavojaus įvertinimas. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos valdymas Lietuvoje.

Europos Sąjungos kompetensijos sritys
Kaip veikia Europos Sąjunga: aiškesnis kompetencijų apibūdinimas. Tinkamo kompetencijų naudojimo pagrindas: subsidiarumo principas. Išimtinė kompetecija. Muitų sąjunga. Konkurencija. Euro zonos valstybių pinigų politika. Bendra prekybos politika. Bendra kompetencija. Vidaus rinka. Tam tikri socialinės politikos aspektai. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Žemės ūkis ir žvejyba. Aplinkosauga. Vartotojų apsauga. Transportas. Transeuropiniai tinklai. Energija. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė. Moksliniai tyrimai, ir technologijų plėtra bei kosmosas. Tam tikri bendradarbiavimo vystymosi labui ir humanitarinės pagalbos srityse aspektai. Rėmimo, koordinavimo ar papildomų veiksmų sritys. Žmonių sveikatos apsauga. Pramonė. Kultūra. Turizmas. Švietimas, jaunimas, sportas ir profesinis mokymas. Civilinė sauga. Administracinis bendradarbiavimas.

Trauktinių gamybos cechas
ĮVADAS. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA. ĮMONĖS (BARO) PROJEKTAVIMAS, REKONSTRAVIMAS. Techninis ekonominis pagrindimas. Esama padėtis įmonėje. Miesto/gyvenvietės, įmonės teritorijos statybos charajteristika. Žaliavų zonos charakteristika ir materialinio aprūpinimo pagrindimas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos pagrindimas. Technologinė dalis. Numatomos naudoti pagrindines ir pagalbines žaliavas bei jų paruošimas gamybai. Technologinio proceso medžiagų skaičiavimai. Produktų gamybos srautų diagramos, technologinio proceso aprašas ir analizė. Maisto saugos ir kokybės reikalavimai. Technologinio proceso svarbių valdymo taškų analizė ir RVSVT planas. Technologinio proceso kokybės kontrolės organizavimo aprašas. Technologinių įrengimų parinkimas – pagrindimas. Įrengimų charakteristikos, poreikio skaičiavimai ir pagrindimas. Patalpų plotų skaičiavimas. DARBO SAUGOS IR PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS. Darbo saugos organizavimo klausimai. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Rizikos faktorių aprašas. Priešgaisrinė sauga. Gaisrinė sauga įmonėje. Gamtosauga ir ekologija. Civilinė sauga. Civilinės saugos veiksmų organizavimas. FINANSINIS – EKONOMINIS PROJEKTO ĮVERTINIMAS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Darbo uždaviniai. Numatyti produkcijos asortimentą. Aprašyti žaliavas trauktinės gamybai. Atlikti technologinius skaičiavimus. Sudaryti technologinio proceso aprašą. Numatyti maisto saugos ir kokybės reikalavimus. Parinkti ir pagrįsti įrengimus. Užtikrinti maisto saugos ir kokybės reikalavimus. Atlikti patalpų plotų skaičiavimus. Numatyti darbų saugos priežiūrą. Atlikti ekonominius skaičiavimus. Parengti išvadas ir rekomendacijas gamybai.

Ruginės duonos cechas
Įvadas. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA. Gamybinio pajėgumo ir programos nustatymas. Gaminių aprašymas ir unifikuotos receptūros. Pagrindinių ir pagalbinių žaliavų aprašymas. „Ajero“ duonos technologinio proceso aprašymas. „Ajero“ duonos technologinė schema. „Marčios“ duonos gamybos technologinio proceso aprašymas. „Marčios“ duonos technologinė schema. „Kaimiškos“ duonos gamybos technologinio proceso aprašymas. „Kaimiškos“ duonos technologinė schema. „Lietuviškos” duonos gamybos technologinio proceso aprašymas. “Senolių” duonos technologinio proceso aprašymas. “Senolių” duonos technologinė schema. Išeigų skaičiavimas. Gamybinių receptūrų skaičiavimas. Gamybinės receptūros skaičiavimas „Marčios“ duonai iš 40 kg miltų. Gamybinė receptūra iš 40kg „Marčios“ duonai. Gamybinės receptūros skaičiavimas „Kaimiškai“ duonai iš 40 kg miltų. Gamybinė receptūra iš 40kg „Kaimiškai“ duonai. Gamybinės receptūros skaičiavimas „Lietuviškai” duonai iš 40 kg miltų. Gamybinė receptūra iš 40kg „Lietuviškai” duonai. Gamybinės receptūros skaičiavimas „Senolių” duonai iš 40 kg miltų. Žaliavų poreikių skaičiavimas. Įpakavimo medžiagų ir taros poreikių skaičiavimas. Maisto saugos ir kokybės reikalavimai. Įrengimų parinkimas. Patalpų plotų skaičiavimas. DARBO SAUGOS IR PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS. Rizikos faktorių aprašas. Priešgaisrinė sauga. Civilinė sauga. FINANSINIS – EKONOMINIS PROJEKTO ĮVERTINIMAS. Metinės gamybos programos nustatymas. Ilgalaikio turto vertės nustatymas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Gamybos sąnaudų suvestinė, savikainos apskaičiavimas.

Ruginės duonos cechas
Įvadas. Literatūros šaltinių apžvalga. Gamybos pajėgumo ir programos nustatymas. Techninis ekonominis pagrindimas. Esama padętis įmonėje. Miesto gyvenvietės, įmonės teritorijos sharakteristika. Žaliavų zonos charakteristika ir materialinio aprūpinimo pagrindimas. Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos pagrindimas. Technologinė dalis. Gaminių aprašymas ir unifikuotos receptūros. Pagrindinių ir pagalbinių žaliavų aprašymas. Technologinio proceso schema ir aprašymas. Išeigų skaičiavimas. Gamybinių receptūrų skaičiavimas. Žaliavų poreikių skaičiavimas. Įpakavimo medžiagų ir taros poreikių skaičiavimas. Maisto saugos ir kokybės reikalavimai. Technologinio proceso svarbių valdymo taškų analizė ir rvasvt planas. Ruginių duonų aprašymas. Įrengimų parinkimas. Patalpų plotų skaičiavimas. Darbo saugos ir priežiūros organizavimas. Darbo saugos organizavimo klausimai. Rizikos faktorių aprašas. Priešgaisrinė sauga. Civilinė sauga. Finansinis – ekonominis projekto įvertinimas. Ruginės duonos cecho finansiniai rodikliai. Metinės gamybos programos nustatymas. Ilgalaikio turto vertės nustatymas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos enerigijai. Gamybos sąnaudų suvestinė, savikainos apskaičiavimas. Veiklos sąnaudos. Pelno/ nuostolio ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Išvados.

Puslapiai: 1 | 2 |