Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Mašinų techninio aptarnavimo veiklos vadyba UAB "Kemi"
ĮVADAS. ĮMONĖS VADYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ. Verslo srities aprašymas. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos vertinimas. ĮMONĖS VEIKLOS PLĖTROS PROJEKTAS. ĮMONĖS INVESTICINIO PROJEKTO ĮVERTINIMAS. Finansinių rodiklių skaičiavimo prielaidos. Pardavimo prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Gamybos nenuostolingumo taško analizė. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA.
Vadybos Kursinis darbas (31 pus.)


Kompiuterizuotos informacinės sistemos projektas: UAB "Video nuoma"
Organizacijos veiklos aprašas. Veiklos proceso modeliai (DFD modelių hierarchija). Reikalavimų specifikavimo dokumentas. DB projektas. Normalizavimas (NF). ER diagrama. DB lentelės (Access). Vartotojo sąsajos projektas. Formos. Užklausos. Ataskaitos. Duomenų kontrolės logika. Pagrindiniai IS vartotojo sąsajos langai. Bandomosios eksploatacijos rezultatų aprašymas (vartotojo pastabos ir pastebėtų klaidų aprašymas). Išvados. Literatūra. Priedai.
Informatikos Kursinis darbas (31 pus.)


"Sos vaikų" kaimo paramos projektas
Įvadas. Teorinė dalis. Projektų rengimas. Projektų rengimo etapai. Projekto paraiškos struktūra. Paraiškų pateikimas. Praktinė dalis. Sos vaikų kaimo organizacijos aprašymas. Projekto aprašymas. Projekto įgyvendinimo vieta. Projekto įgyvendinimo laikas. Projekto santrauka. Projekto aktualumas, tikslai ir uždaviniai. Projekto veiklos ir vadybos aprašymas. Laukiami projekto rezultatai ir pasekmės. Projekto tęstinumas. Marketingo elemento rėmimas teorinė dalis. Marketingo elemento rėmimas praktinė dalis. Išvados. Literatūra. .
Marketingo Kursinis darbas (23 pus.)


"vilnelės" darželio vadovo asmenybės savybės ir jų įtaka vadovavimo stiliui
Įvadas. Vadovo ir vadovavimo savokų sampratos. Vadovo samprata. Vadovavimo samprata. Pagrindinės asmenybės savybės. Asmenybės samprata. Pagrindiniės asmenybės savybės. Vadovavimo stilių ypatumai. Atukratinis vadovavimo stilius. Liberalusis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūra. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti mokslinę literatųrą. Išsiaiškinti Vadovo asmenybės savybes. Išsiaiškinti darbuotojų požiūrį į jų vadovo vadovavimo stilių. Apibūdinti asmenybės savybes. Apibūdinti vadovavimo stilius.
Pedagogikos Kursinis darbas (24 pus.)


12 metų futbolininkų koordinacinių gebėjimų analizė
Įvadas. Jaunųjų futbolininkų fizinio rengimo ypatumai. Jaunųjų futbolininkų psichofiziologiniai organizmo vystymosi ypatumai. Futbolininkų fizinis rengimas. Jaunųjų futbolininkų koordinacinių gebėjimų lavinimo aspektai pedagoginiu požiūriu. Koordinacinių gebėjimų teorinė samprata ir jų charakteristika. Savarankiški koordinaciniai gebėjimai. Jaunųjų futbolininkų koordinacinių gebėjimų lavinimas. Tyrimo organizavimas ir metodai. Dvylikos metų berniukų koordinacinių gebėjimų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Koordinaciniams gebėjimams, kaip svarbiai psichomotorinei ypatybei, lavinti reikia ypatingo dėmesio ir žinių. Dvylikos metų jaunųjų futbolininkų koordinaciniams gebėjimams lavinti yra skiriama nepakankamas dėmesys. Darbo tikslas: išanalizuoti jaunųjų futbolininkų koordinacinių gebėjimus. Darbo uždaviniai. Pateikti koordinacinių gebėjimų sampratą, jų charakteristiką. Nustatyti dvylikos metų futbolininkų koordinacinių gebėjimų kaitą. Įvertinti dvylikos metų futbolininkų koordinacinių gebėjimų lygį.
Sporto Kursinis darbas (34 pus.)


16 metų futbolininkų šoklumo nustatymas taikant skirtingas matavimo metodikas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Fiziologinė paauglių charakteristika. Pagrindinės futbolininkų fizinės ypatybės. Greitumas ir jo požymiai. Jėga ir jos požymiai. Greitumo jėga ir jos požymiai. Šoklumo (greitumo jėgos) lavinimas ir nustatymo metodikos. Šoklumo (greitumo jėgos) apibūdinimas. Šoklumo (greitumo jėgos) lavinimo fiziologiniai pagrindai. Šoklumo (greitumo jėgos) rodiklių nustatymo metodikos. Tyrimo metodologija ir organizavimas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūra. Priedai
Sporto Kursinis darbas (33 pus.)


5-7 metų vaikų kalbos raidos ypatumai
Pratarmė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos problemos. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai. Kalbos lavinimo galimybės. Konstatuojamo tyrimo metodika ir organizavimas. Apklausos organizavimas. Kalbos tyrimo metodas. Tyrimų rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūra. Vaiko mąstymo raida susijusi su jo kalbos tobulėjimu. Kaip plytą būtų sunku padaryti, neturint formos, taip ir mintį sunku išreikšti, neturint atitinkamų žodžių ir gramatikos priemonių. Kalba yra minties reiškimo forma. Tik tada, kai mintis išreikšta žodžiu, ji yra aiški ir tampa realybe kalbančiam ir kitiems – klausantiems.
Vadybos Kursinis darbas (22 pus.)


50 vietų restorano sąnaudų ir ekonominių rodiklių įvertinimas.
Įvadas. Trumpa projektuojamo oblejto charakteristika ekonominių- finansinių rodiklių suvestinė ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms (ipag.m). Netiesioginės darbo išlaidos. Išlaidos energijai. Išlaidų elektrai apskaičiavimas. Išlaidų vandeniui apskaičiavimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Kitos netiesioginės išlaidos. Išlaidų spec.rūbams apskaičiavimas. Išlaidų skalbimui apskaičiavimas. Gamybos išlaidų suvestinė. Veiklos išlaidų apskaičiavimas. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Reklama ir pardavimų skatinimas. Indų dūžis. Taros išlaidos. Prekių nuostolių ir trūkumų išlaidos. Mokesčiai. Įmonės garantinis fondas. Žemės mokestis. Pelno / nuostolių ataskaita. Ekonominių finansinių rodiklių apskaičiavimas. Išvados. Darbo uždaviniai. įvertinti gamybos padalinio ilgalaikį turtą ir jo nusidėvėjimo sumą. nustatyti gamybos apimtį. įvertinti įmonės sąnaudas. apskaičiuoti pelną, ekonominius - finansinius rodiklius ir padaryti atitinkamas išvadas.
Ekonomikos Kursinis darbas (32 pus.)


a-Si:H sluoksnių gamyba karštos vielos metodu
Įvadas. Literatūros apžvalga. Amorfiniai puslaidininkiai. H – įtaka a-Si savybėms. Dydžiai, apibūdinantys kokybines sluoksnių savybes. A-Si:H sluoksnių gamybos technologijos. Dulkinimo metodas. Cheminio nusodinimo metodai. Rusenantis išlydis. Karštos vielos metodas. A-Si:H formavimo įrenginiai. Išvados. Literatūra.
Fizikos Kursinis darbas (15 pus.)


A. Maslow teorija ir jos taikymas šiuolaikinėse organizacijose
ĮVADAS. A. Maslow‘as – garsus psichologas. Poreikiai – pažinimo ir motyvavimo pagrindas. A. Maslow‘o poreikių hierarchija. Banko Nord/lb motyvacija. Įmonės apibūdinimas. Banko personalas. Darbuotojų motyvacija. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Vadybos Kursinis darbas (16 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |