Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Judėjai. Finikiečiai. Hetitai. Indocivilizacija. Senovės Kinija
Pažadėtosios žemės tauta. Finikiečiai. Hetitai. Indo civilizacija. Senovės Kinija. Ištrauka iš darbo. Judaizmo principai: Dievo Jahvės garbinimas. Laikymasis 10 Dievo įstatymų. Būtinų švenčių šventimas. Pascha - kuomet prisimenama kaip Dievas padėjęs žydams išeiti iš Egipto nelaisvės. Manymas, kad Dievas žydus pasirinkęs išrinktąja tauta; žydai turi gyventi pagal TALMUDĄ. Talmudas – tai Biblijos (ST) priedas, pamokymų rinkinys.
Istorijos Referatas (5 pus.)


Kazys Grinius
Ištrauka iš darbo. Gimė 1866 m. gruodžio 17d. Salemos Būdos kaime, Sasnavos valsčiuje (dab. Marijampolės raj.), 17 ha žemės turinčio, paprasto valstiečio šeimoje. Motina mokė poterių ir tikybos pagrindų, tėvas - rašyti ir skaityti. Vasaromis Kazys ganė kiaules, žąsis, žiemą lankė rusišką pradžios mokyklą Oškinėje, Lymarkuose, Marijampolėje. Kazio tėvas Vincas Grinius (Grinevičius) iš savo dėdės, žinomo lietuvių kultūrininko M. Akelaičio, sulaukęs paramos, buvo apsišvietęs, raštingas valstietis, kaupė bibliotekėlę. Šeima buvo gausi - 11 vaikų (7 berniukai ir 4 mergaitės), bet užaugo tik 9, dvi sesutės mirė jaunos. Kazys Grinius 1879 - 1887m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Čia jam didelę įtaką darė lietuvių kalbos mokytojas P. Arminas, o vėliau - P. Kriaučiūnas, kuris energingai ragino mokinius tautiškai susiprasti ir tvirtai laikytis lietuvybės. Jis juos ragino stengtis kalbėti tik lietuviškai, ginti savo kraštą nuo skriaudų, mylėti savo tėvų žemę ir pan. Šias ir kitas P. Kriaučiūno nuostatas Kazys dėjosi į galvą; vėliau, jau Vokietijoje 1947m. paskelbtuose atsiminimuose, šio mokytojo veiklą apibūdino kaip “apaštalavimą”.
Istorijos Referatas (3 pus.)


Kazys Grinius: daktaras, ministras pirmininkas, seimo narys, trečiasis Lietuvos prezidentas
Pratarmė. Kazys Grinius iki 1900m. Kazys grinius ir medicina. Kazys Grinius vyriausybėje. Kazys Grinius Lietuvos seimuose. Lietuvos respublikos prezidentas. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Šio darbo tikslas - pateikti sistemingą informaciją apie Lietuvai svarbų asmenį, apžvelgiant jo, kaip Seimo nario, Ministro Pirmininko bei Prezidento pozicijas. Šiam tikslui įgyvendinti keliami tokie uždaviniai. Pristatyti K. Grinių kaip asmenybę. Aptarti K. Griniaus užimtas pareigas.
Istorijos Referatas (10 pus.)


Kinijos ir Indo senųjų civilizacijų palikimas
Turinys. Įvadas. Indo Civilizacija. Du amžius statyti miestai. Vedos. Brahmanizmas. Budizmo išplitimas ir likimas. Kinijos civilizacija. Geltonosios upės civilizacija. Šano dinastija. Didžioji kinų siena. Raštas ir popierius. Fu-xi įvedė kinų rašto pagrindą. Religija. Budizmo plitimas Kinijoje. Išvados. Literatūra. Indija - išimtinė Rytų šalis, kuri ne tik sukūrė nepakartojamą senąją kultūrą, ne tik perdavė ją aplinkiniams kraštams, bet ir išlaikė ją, pati išlikdama, lig šiol. O kitos senosios kultūros, civilizacijos užleido vietą naujoms. Indijos istoriją iš esmės ir tegalima nagrinėti kaip Indo civilizacijos istoriją, nes nuo seniausių laikų Indijos plote gyveno daugybė tautų, kurias vienijo labiausiai paplitę kultūros reiškiniai.
Istorijos Kursinis darbas (24 pus.)


Klaipėdos kraštas – Mažosios Lietuvos provincija
1923 m. sukilimas. Klaipėdiškių lietuvių kova už Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos (1922 12 15 – 1923 01 24). Klaipėdos ginkluotas sukilimas. Religinis, kultūrmis, bei visuomeninis gyvenimas. Evangelikų liuteronų bažnyčios. Evangelikų reformatų (kalvinų) bažnyčia. Romos katalikių bažnyčia. Lietuvių kultūrinė veikla. Lietuviškoji spauda. Mokslo ir švietimo įstaigos. Literatūra. Ištrauka iš darbo. 1252 metais įkurtas Klaipėdos miestas – pilis beveik 700 metų buvo vokiškos kultūros ir vokiškos dvasios kupinas miestas. Tuo tarpu Klaipėdos apylinkėse gyveno daugiausia lietuviai. Tačiau Vokietijos pralaimėjimas Pirmajame pasauliniame kare pakeitė Europos situaciją. Vokietija turėjo sumokėti ne tik didžiules reparacijas šalims nugalėtojoms, bet ir neteko eilės teritorijų – Elzaso, Lotaringijos, Šlezvigo, Poznanės, Aukštutinės Silezijos ir Vakarų Prūsijos dalies – kaimyninių valstybių naudai. 1919 metų gegužės 28 d. pasirašytoje Versalio taikos sutartyje 28 ir 99 straipsniais naujai sudarytas Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos Reicho ir laikinai perduotas valstybių – nugalėtojų žinion.
Istorijos Referatas (14 pus.)


Klaipėdos krašto istorija
Klaipėdiškių lietuvių kova už Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos. Klaipėdos ginkluotas sukilimas. Ambasadorių konferencija Klaipėdos kraštą pripažįsta Lietuvai. Lietuvos ir Vokietijos varžybos dėl savo pozicijų įtvirtinimo Klaipėdos krašte. Klaipėdos krašto politinės jėgos. Vokiečių politinės partijos. Kultūrbundas. Lietuvių politinės partijos. Naudota literatūra.
Istorijos Referatas (11 pus.)


Knygnešiai ir jų veikla
Ištrauka iš darbo. Tuojau po 1863 m. sukilimo numalšinimo caro valdžia uždraudė lietuvišką spaudą, ir šis draudimas truko ligi 1904 m. Vilniaus generalgubernatorius M. Muravjovas, pasižymėjęs nepaprastu žiaurumu malšinant sukilimą, 1864 m. birželio 5 d. įsakė Vilniaus cenzūros komitetui neleisti spausdinti lietuviškų knygų lotyniškais rašmenimis, kurie lietuvių raštijoje buvo vartojami jau kelis šimtmečius. Kitas Vilniaus generaldubernatorius, K. Kaufmanas, 1865 m. rugsėjo 6 d. įsakė Vilniaus cenzūros komitetui sekti, kad visos lietuviškos knygos būtų spausdinamos tik rusišku raudynu. Taip pat buvo draudžiama lietuviškus leidinius įvežti į Lietuvą iš užsenio ir platinti.
Istorijos Referatas (2 pus.)


Kontrreformacija
Įvadas. Bažnyčios priemonės kovoje su reformacija. Atsakas į reformaciją Europos šalyse. Išvados. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Kontrreformacijos sąvoka įvedė Leopoldas fon Rankė. Kontrreformacija tai XVI a. vid. – XVII a. pab. popiežių organizuotas bažnytinis politinis judėjimas, kuriuo siekta įveikti reformaciją, susigrąžinti per ją prarastas pozicijas. Tokiam judėjimui atsirasti įtakojo keli veiksniai. Pašalinti protestantizmo kaip klaidatikystės apraiškas Bažnyčios viduje bei atgauti prarastąsias sielas ir kraštus. Daugelis katalikų valdovų norėdavo pasinaudoti katalikybe kaip ideologine vėliava savo imperinius tikslus patenkinti. Kontrreformacijos apraiškas įvairiose Europos šalyse, lėmė jų valdovų politika ir pavaldinių religinė bei politinė sąmonė.
Istorijos Referatas (5 pus.)


Kostiumo ir šokio meno istorija naujieji laikai barokas XVIIa.
Įvadas. Baroko epocha. Baroko epochos žmonių apranga. Vyrų kostiumas. Moterų kostiumas. Žodynėlis. Išvados. Literatūra. Kostiumo istorija - tai idealų ir idėjų istorija, glaudžiai susijusi su bendriausiais kultūros meno raidos dėsningumais. Taikant istorinį chronologinį metodą, kostiumo istoriją derėtų pradėti nuo seniausių civilizavijos apdarų, bet dabar susipažinsime su Baroko XVIIa. epocha.
Istorijos Referatas (10 pus.)


Kristupas Kolumbas
Ištrauka iš darbo. Didžiuliai Šiaurės Amerikos plotai prieš Kolumbui atrandant Ameriką buvo labai retai gyvenami. Ten gyveno tik dvidešimtadalis indėnų. Spalio 12-oji Jungtinėse Amerikos Valstijose yra nacionalinė šventė. Tą diena 1492 metais Kolumbas išvydo Naująjį Pasaulį. Manydamas, kad atplaukė į Indiją, vietos gyventojus praminė indios – indėnais. Pavadinimą “Amerika” naujasis kontinentas gavo gerokai vėliau – nuo keliautojo Amerigo Vespučio vardo. Kristupas Kolumbas (1451 – 1506). Jaunystėje plaukiojo su piratais ir įgijo patyrimo. Kolumbas išstudijavo daugybę žemėlapių, planų, kelionių aprašymų ir priėjo prie išvados, kad, jei Žemė apvali, plaukiant į vakarus galima pasiekti Indiją.
Istorijos Referatas (4 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |