Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Nepriklausoma tarpukario Lietuva
Istorija X klasei. Klausimai ir atsakymai. Kuo Lietuvai buvo naudingas Klaipėdos krašto prisijungimas: ekonominiu atžvilgiu ir politiniu atžvilgiu? Išreiškite savo nuomonę apie 1926m. perversmą Lietuvoje. Palyginkite A.Smetonos valdymą su Vokietijos ir Italijos diktatūromis. Kokios reikšmingiausios užsienio politikos problemos kėlė daugiausiai rūpesčių Lietuvos vyriausybėms? Pasiekimai Nepriklausomoje Lietuvoje: ekonomikoje. kultūroje, švietime.
Istorijos Konspektas (2 pus.)


Numizmatika, pagalbinis istorijos mokslas
Numizmatika tiria pinigų sistemos, apyvartos, prekybos ir ekonomikos ryšių istoriją, monetų ir medalių kaldinimo techniką bei meną. Atskiromis jos sritimis galima pavadinti kitų mokėjimo priemonių — pinigų, popierinių pinigų (bonistika), ordinų, ženkliukų (faleristika) tyrinėjimus bei kolekcionavimą, nors vis dažniau bonistika, faleristika, medalių rinkimas bei tyrimas laikomi atskiromis mokslo šakomis. Medaliai, plaketės, žetonai, ordinai jokiu būdu nėra numizmatikos paminklai, tačiau pagal savo kilmę, išorę, gaminimo būdą artimi monetoms, jų beveik visada būna tiek valstybinėse, tiek ir privačiose numizmatų kolekcijose.
Istorijos Referatas (7 pus.)


Oktavianas Augustas
Ištrauka iš darbo. OKTAVIANAS AUGUSTAS (63 m. pr. Kr.—14 m. po Kr.). Romos imperijos karvedys, imperatorius, Cezario įsūnytas brolio vaikaitis. Sudarė II triumviratą (su Antonijum ir Lepidu), nubaudė Cezario žudikus. Po pilietinio karo prieš Antonijų tapo Romos imperijos valdovu. Oficialiai išlaikė respublikos santvarkos regimybę, tačiau pagrindines pareigybes sutelkė savo rankose. Užsitikrino visišką kariuomenės paramą. Laikinai užtikrino taiką visoje Romos imperijoje. Bandė patraukti romėnus į savo pusę stiprindamas senąsias tradicijas — susilaikymą nuo prabangos, tvarkingą gyvenimą santuokoje, senųjų dievų garbinimą, — puošdamas sostinę ir pan.
Istorijos Referatas (3 pus.)


Palangos kurorto raida tarpukario Lietuvoje
Įvadas. Palanga iki pirmojo pasaulinio karo. Palangos kurorto užuomazgos xix amžiuje. Palanga tarpukario metais. Pirmasis pasaulinis karas, palanga ir Lietuvos ir latvijos sienos nustatymo. Problema. Palangos socialinė ir ekonominė raida. Kurorto vidaus tvarkos taisyklės. Palangos miesto kurortinis gyvenimas xx a. Pirmoje pusėje. Palangos miestas ir vasarotojai kurorte. Poilsio paskirties pastatai palangoje. Tarpukario susibūrimo ir komunikacijos vietos. Komerciniai pramoginiai renginiai palangoje xx a. Pirmoje pusėje. . Išvados. Šaltinių ir literatūros sąrašas. Priedai.
Istorijos Kursinis darbas (32 pus.)


Partizaninis karas Lietuvoje
Pirmasis partizaninio karo etapas: 1944 07-1946 05. Antrasis etapas: 1946.05 – 1948.11. Trečiasis etapas: 1948 11-1953 05. Ištrauka iš darbo. Raudonoji armija vėl okupuoja Lietuvą. Atkuriami sovietiniai represiniai organai (NKVD,NKGB…), formuojamas valdžios aparatas. Lietuvoje dislokuoti NKVD kariuomenės daliniai.pradėta prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją, vykdomos baudžiamosios akcijos…Tai nežadėjo nieko gero, todėl okupacijos pradžioje daug vyrų slapstėsi pavieniui. Jie nakvodavo artimiausiame miške, o pasibaigus NKVD kariuomenės siautimams bei kratoms, sugrįždavo į namus ir dirbdavo ūkio darbus. Dauguma buvo tvirtai apsisprendę neiti į okupacinę kariuomenę, o jei gaudys-priešintis ginklu, be to, stengtis išvaduoti sulaikytuosius. Tam reikėjo telktis į organizuotus būrius, kurių vadais būdavo išrenkami nepriklausomybės kovų kariškiai, mokytojai, policininkai.
Istorijos Referatas (5 pus.)


Pilietinis karas JAV
Ištrauka iš darbo. Nei mirties bausmės, nei karo padėties įvedimas kai kuriose Pietų valstijose jau nebegalėjo sustabdyti bręstančios revoliucinės krizės. Džono Brauno sukilimas buvo tik vienas iš revoliucinės krizės augimo rodiklių. 1859m. lapkričio mėn. Fermeriai ir vergai plantacijose sudegino daug sandėlių ir kitų pastatų. Kanzase sukilo fermeria ir pabėgėliai vergai, kuriems vadovavo Brauno draugas kapitonas Montogomeris. Kruvini negrų ir vergvaldžių susirėmimai įvyko Tenesyje, Alabamoje, Floridoje ir kitose valstijose.
Istorijos Referatas (9 pus.)


Pirmasis pasaulinis karas
Karo priežastys. Karo pretekstas. Karo eiga. Vakarų frontas. Rytų frontas. Modernių ginklų panaudojimas. Karo pabaiga. Karo pasekmės. Karo priežastys: pažeista pusiausvyra tarp valstybių Vienos kongrese; konfliktai Europoje dėl įtakos ir kolonijų. Rusija siekė įsivyrauti Rytų ir Vidurio Europoje, šie interesai kirtosi su Austrijos-Vengrijos siekais; Anglijos ir Prancūzijos nepasitenkinimas Vokietija; 1912-1913 m. vykę Balkanų karai; Europos tautų nacionalizmas.
Istorijos Namų darbas (18 pus.)


Planas konspektas: Vokietijos ir jos sąjungininkų pralaimėjimas Europoje
Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo (si) priemonės. Mokymo (si) metodai. Pamokos dalis. Mokytojo veikla. Mokinio veikla. Pamokos tikslai. Nurodyti Vokietijos ir jos sąjungininkų pralaimėjimo priežastis. Susipažinti su konferencijomis, turėjusiomis įtakos antihitlerinės koalicijos laimėjimui. Toliau formuoti mokinio gebėjimus dirbti su dokumentais, bei lokalizuoti įvykius erdvėje. Supažindinti su sąvokos desantas, Niurnbergo procesas reikšmėmis ir gilinti sąvokos "lendlizo programa" reikšmę. Ugdyti supratimą, kad taikos palaikymas pasaulyje yra labai svarbu. Pamokos tipas: mišri pamoka.
Istorijos Konspektas (9 pus.)


Polis Emilis Bota. Mesopotamijos atradimas
Ištrauka iš darbo. Senasis Testamentas aukštutinįjį Tarpupį vadina ,,Aram Nacharaimu” - ,,Sirija tarp upių”. Tos šalies miestus ištikusi Dievo rūstybė. Ten, Ninevijoje, ir toliau į pietus, didžiajame Babilone, viešpatavę baisūs karaliai, kurie garbinę ne tik jį, bet ir kitus dievus, todėl buvę nušluoti nuo žemės paviršiaus. Mums tas kraštas yra žinomas Mesopotamijos vardu. Šiandien jį vadiname Iraku, o jo sostinę - Bagdadu. Jo ribos šiaurėje siekia Turkiją, vakaruose Siriją ir Jordaniją, pietuose Saudo Arabiją ir rytuose Persiją - šiandieninį Iraną. Abi upės, Eufratas ir Tigras, kurių ištakos yra Turkijoje, šią šalį pavertė kultūros lopšiu (kaip Nilas Egiptą). Jos teka iš šiaurės vakarų į pietryčius, susilieja netoli šiandieninės Basros į bendrą vagą (senovėje taip nebuvo) ir įteka į Persų įlanką.
Istorijos Referatas (4 pus.)


Prezidentas Antanas Smetona – diktatorius ar Lietuvos kūrėjas
Ištrauka iš darbo. A. Smetona gimė 1874 m. rugpjūčio 10 d. Taujėnų valsčiaus Užulėnio kaimo (Uk-mergės rajonas) neturtingo valstiečio šeimoje (tėvas turėjo 20 ha žemės). Seniau jo protėviai buvo kunigaikščių Radvilų baudžiauninkai. Istorikas M. Biržiška rašo, jog ,,Smetona pasižymėjo savo lėtu būdu ir ramiu galvojimu, palinkimu į atitrauktinį bendrų klausimų nagrinėjimą, drąsa reikšti nuomones, kad ir priešingas daugelio, net daugumos nusistatymui, sugebėjimu apie save spiesti žmones, kad ir be didelės atrankos, bet pasiduodančius jo autoritetui, kitus net, dėl per didelio jo pasitikėjimo prisiartinusiais prie jo žmonėmis, vėliau tat piktam panaudojančius, svarbiose savo ar tautos valandose ne kartą pasireiškė nelauktu tvirtumu ir ryžtingumu” . Pirmas A. Smetonos konfliktas su caro valdžia įvyko 1896 m., kai jis mokėsi Mintaujos gimnazijoje. Tuo metu visi vaikai buvo versdami prieš pamokas kalbėti maldą rusiškai. Smetona ir keliolika kitų mokinių atsisakė tai daryti ir buvo pašalinti iš gimnazijos. Tada A. Smetonai teko važiuoti į Peterburgą pas Rusijos Švietimo ministrą ir prašyti leidimo baigti mokslą. Jo prašymas buvo patenkintas, ir Smetona pratęsė mokslą Peterburgo gimnazijoje.
Istorijos Referatas (12 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |