Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 

Skaitmeninio žemėlapio sudarymas modelinėje teritorijoje
Įvadas. Geoinformacinė sistema ir realaus pasaulio modeliavimas. Skaitmeninio žemėlapio bei duomenų bazės maketo sudarymas. Skaitmeninio žemėlapio geoobjektų kodai. Geoobjektų metoduomenys. Geometrinės duomenų bazės formavimas. Atributinės duomenų bazės formavimas. Skaitmeninio žemėlapio duomenų grupavimas sluoksniuose. Rastriniai, vektoriniai, bei TIN duomenų modeliai. Vektorinio skaitmeninio žemėlapio sudarymas. Skaitmeninio žemėlapio pagrindiniai redagavimo principai. Skaitmeninio žemėlapio kokybės charakteristikos. Skaitmeniniai teminiai žemėlapiai ir jų sudarymas. Duomenų analizės galimybės. Skaitmeninio žemėlapio vizualizavimas bei spausdinimas. Išvados. Literatūra. ArcGIS 9 programa sudaromas skaitmeninis žemėlapis, bei jo duomenų bazės paketas duotai teritorijai. Formuojamos geometrinės, bei atributinės duomenų bazės. Nagrinėjami rastriniai, vektoriniai, bei TIN duomenų modeliai. Analizuojami skaitmeninių žemėlapių sudarymo principai, redagavimo, vizualizavimo, bei spausdinimo būdai. Nagrinėjamos duomenų analizės galimybės.
Geodezijos Kursinis darbas (65 pus.)


Skridimo - fotgrafavimo žemėlapio projektavimas ir sudėtingų objektų uždaviniai erdviniuose brėžiniuose
Įvadas. Projektiniai skaičiavimai. Rezultatų pagrindimas. Išvados. Naudota literatūra. Savarankiško darbo tikslas. Suprojektuoti ir išanalizuoti skridimo - fotografavimo žemėlapio projektavimo darbus, įvertinti fotovaizdo iškraipymus. Savarankiško darbo uždaviniai. Suskaičiuoti skridimo fotografavimo žemėlapio sudarymui reikalingus aerofotonuotraukų parametrus ir juos suprojektuoti duotame žemėlapyje. . Įvertinti skridimo - fotografavimo žemėlapio projektavimui gautų duomenų skaičiavimų rezultatus. Įvardinti ojektų aerofotonuotraukoje ar kosminių fotonuotraukų iškraipymo priežastis.
Geodezijos Referatas (16 pus.)


Teodolitai, jų tikrinimas, reguliavimas
Teodolito geometrinių sąlygų tikrinimas. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Teodolito paruošimas darbui.
Geodezijos Pristatymas (15 pus.)


Teodolitas ir jo dalys
Teodolitas ir jo dalys. Teodolitas. Vertikalusis teodolito skritulys. Teodolitų limbai ir atskaičiavimai. Žiūronas. Mikroskopas. Gulsčiukai. Teodolito pastatymas matuoti. Teodolitų tipai.
Geodezijos Konspektas (8 pus.)


Topografijos praktikos ataskaita
Įvadas. Linijų gairiavimas. Į save. Nuo savęs. Gairiavimas per kalvą. Gairiavimas per daubą. Linijų matavimas ir matavimo tikslumo nustatymas. Metaline juosta. Žingsnio teorinio ir praktinio ilgio nustatymas. Ekeris ir ekerinė nuotrauka. Magistraliniu būdu. Trikampiu būdu. Busolė ir busolinė nuotrauka. Apėjimo būdas. Polinis būdas. Užkirtimo būdas. Akinė nuotrauka. Lauko praktikos metu naudojami prietaisai. Išvados. Panaudota literatūra. Nuotraukos iš praktikos.
Geodezijos Ataskaita (22 pus.)


Topografinės nuotraukos geodezinio pagrindo projektas
Turinys. Įvadas. Pradinės medžiagos analizė. Žemėlapio charakteristikos. Vietovės ir darbų objekto fizinės bei geografinės sąlygos. LKS stačiakampių koordinačių tinklo braižymas ir planų lapų nomenklatūros nustatymas. Esamo valstybinio geodezinio pagrindo analizė. Trianguliacijos punktų ženklų brėžiniai. Topografinės nuotraukos geodezinio pagrindo techniniai reikalavimai. -os eilės poligonometrija. Horizontaliojo geodezinio pagrindo projektas ir jo numatomo tikslumo skaičiavimas. Grafinis poligonometrinių ėjimų projektas. Ilgiausio poligonometrinio ėjimo numatomo tikslumo skaičiavimas. Poligonometrinio ėjimo formos nustatymas. Linijų ilgių matavimo paklaidų veikimo analizė. Elektroninio tacheometro charakteristika. Kampų matavimo paklaidų veikimo analizė. Aerofotonuotraukos projektas, geodezinių atramos taškų išdėstymas. Aerofotografinė nuotrauka. Aerofotonuotraukos projektas. Aerofotogrametrinių nuotraukų technologijų ypatumai. Aerofotonuotraukų koordinavimas. Koordinavimo paskirtis. Kontūrženklių parinkimas ir ženklinimas. Geodezinių atramos taškų koordinavimo projektas ir koordinačių tikslumo skaičiavimas. Kontūrženklių koordinačių nustatymas. Planinių aukščių kontūrženklių koordinačių numatomo tikslumo skaičiavimas. Planinių aukščių kontūrženklių niveliavimo projektas ir aukščių numatomo tikslumo skaičiavimas. Kursinio projekto programa apima geodezinių darbų komplekso analizę. Kursinis projektas susideda iš keletos dalių: pradinės medžiagos analizės:žemėlapio charakteristikos ir vietovės ir darbų objekto fizinių ir geografinių sąlygų; LKS stačiakampių koordinačių tinklo braižymo ir planų lapų nomenklatūros nustatymo; valstybinio geodezinio pagrindo analizės; valstybinio horizontaliojo ir aukščių pagrindo sutankinimo (GPS ar poligonometrijos būdais; niveliacija); aerofotonuotraukos projektavimo; geodezinių atramos taškų (kontūrženklių) išdėstymo, jų koordinavimo.
Geodezijos Kursinis darbas (23 pus.)


Topografinės nuotraukos sudarymo gps trimble r6 prietaisu ir elektroniniu tacheometru nikon npl-632 palyginamoji analizė
Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Tyrimo metodika. Teorinė ir analitinė dalis. Lietuvos Respublikos valstybinis geodezinis pagrindas. Lietuvos valstybinis GPS tinklas. GPS imtuvai. Matavimų GPS imtuvais privalumai ir trūkumai. GPS imtuvas Trimble R. Duomenų topografinei nuotraukai sudaryti rinkimas GPS imtuvu Trimble R. Elektroninis tacheometras NIKON NPL-632. Matavimų elektroniniu tacheometru NIKON NPL- privalumai ir trūkumai. Duomenų topografinei nuotraukai sudaryti rinkimas elektroniniu tacheometru. NIKON NPL-632. Duomenų nukrovimas, apdorojimas ir topografinio plano sudarymas GeoMap. programine įranga. Trimble R6 ir NIKON NPL-632 panaudojimo topografinės nuotraukos. sudarymui privalumai ir trūkumai. Ekonominė dalis. Rezultatai ir jų aptarimas. Brėžiniai. Išvados.
Geodezijos Kursinis darbas (10 pus.)


Trumpai apie GPS
GPS sandara. Trumpai apie GPS. Padėties nustatymo metodika. Ištrauka iš darbo. Šiuo metu naudojami kosminės geodezijos metodai užtikrina aukščiausią padėties nustatymo tikslumą per santykinai trumpą lauko darbų trukmę ir žemą kainą. Tam tikslui atliekami fotografiniai, fotoelektriniai, lazeriniai ir radiotechniniai dirbtinių Žemės palydovų (DŽP) stebėjimai. Matavimai kosminės geodezijos priemonėmis dažniausiai nesusieti su vertikale, t.y. statmeniu į geoido paviršių, tad geodezijos uždavinius spręsti yra paprasčiau. Kosminės geodezijos metodais galima nustatyti koordinates bendrojoje geocentrinėje koordinačių sistemoje, susietoje su Žemės masės centru ir jos sukimosi ašimi.
Geodezijos Konspektas (3 pus.)


Utenos rajono reljefo ir kraštovaizdžio tyrimas
Utenos krašto geologinė ir geomorfologinė sandara, jos aprasymas, tyrimas. Isvados. naudota literatura Įžanga. Utenos krašto naudingos iškasenos. Geologinė-praeitis. Utenos seniūnijos. Didžiosios upės ir ežerai. Reljefas. Saugomos teritorijos. Žemės paviršius. Žemės gelmės. Dirvožemis. Išvados. Utenos krašto žemės gelmės nėra labai turtingos mineralinėmis žaliavomis, vyrauja devono periodo dolomitai, moliai, smėliai, smiltainiai, žvyras, gipsas. Pagrindinė naudinga iškasena eksploatuojama Šiaurės Rytų Lietuvoje yra birios kvartero sistemos nuogulos. Jos naudojamos vietiniams poreikiams.
Geodezijos Kursinis darbas (14 pus.)


Vilniaus miesto kartografija ir kartografinių leidinių saugyklos
Šio referato tema - kartografiniai leidiniai, kuriuose minima bei žemėlapyje pažymima Lietuvos sostinė Vilnius. Peržvelgiama Lietuvos kartografinių leidinių istorija, detaliau panagrinėjamas Vilniaus skaitmeninis žemėlapis, kuris traktuojamas kaip naujosios kartografijos būdas. Aptariami Vilniuje vykdytas GIS bazinis skaitmeninis žemėlapis ir jo ypatumai. Plačiai apžvelgiamas Vilniaus bendrasis planas – nurodomi vidiniai, išoriniai ir esami veiksniai, skatinatys sostinės teritorijos plėtrą. Taip pat išsamiai aprašomos garsiausios Vilniuje esančios kartografinių leidinių saugyklos – Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos mokslo akademijos biblioteka, Lietuvos Nacionalinis muziejus ir profesoriaus Kazio Varnelio asmeninė kolekcija. ĮŽANGA. Vilniaus kartografija. Kartografijos istorijos apžvalga. Vilnius istoriniuose žemėlapiuose. Naujausių laikų Vilniaus kartografija. Vilniaus planas. Kartografinių leidinių saugyklos. Vilniaus universiteto bibliotekos kartografijos rinkinys. Atlasai. Žemėlapiai. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos kartografijos rinkinys. Lietuvos nacionalinio muziejaus kartografinis rinkinys. Kazio Varnelio žemėlapių rinkinys. Išvados. Naudota literatūra.
Geodezijos Referatas (26 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 |