Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų steigimo svarba (2)
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Lietuvos respublikos saugomų teritorijų sistema. Saugomų teritorijų steigimas. Saugomų teritotijų paskirtis. Savivaldybių draustinių steigimo bendrieji nuostatai. Saugomų teritorijų problemos ir tendencijos. Išvados. Naudota literatūra. Teritorijų saugojimas garantuoja gamtinių ir kultūros paveldo kompleksų bei objektų apsaugą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, biologinę įvairovę ir genetinį fondą, gamtos išteklių atkūrimą, sudaro sąlygas pažintinei rekreacijai, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoja gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą.
Geodezijos Referatas (14 pus.)


Lietuvos respublikos žemės fondo sudėtis, struktūra ir naudojimas
Įvadas. Lietuvos žemės fondas. Lietuvos respublikos žemės fondo pasiskirstymas. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio paskirties žemių pasiskirstymas. Žemės ūkio naudmenos. Žemės ūkio naudmenų struktūra ir sudėtis. Žemės ūkio naudmenų kaita Lietuvos miestuose. Išvados. Literatūra. Darbo objektas: Lietuvos Respublikos žemės fondas. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti Lietuvos žemės fondą. Išanalizuoti žemės ūkio paskirties žemių pasiskirstymą. Apibūdinti žemės ūkio naudmenų sudėtį.
Geodezijos Referatas (22 pus.)


Masiniai miškų ir durpynų gaisrai
Įvadas. Gaisrų rūšys ir priežastys. Gaisro susidarimas. Gaisro keliami pavojai. Gaisrai gamtoje. Durpynų gaisrai. Miškų gaisrai. Gaisrų gesinimas. Gaisro gesinimo būdai ir priemonės. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Darbo objektas: Miškų ir durpynu gaisrai. Darbo tikslas: Išnagrinėti masinius miškų ir durpynų gaisrus. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti gaisrų keliamą pavojų. Išanalizuoti miškų ir durpynų gaisrus. Gaisrų gesinimas.
Geodezijos Referatas (12 pus.)


Namų valdos formavimas
Įvadas. Teritorijos apibūdinimas. Inžinerinės komunikacijos. Gretimybės. Žemės naudojimo sąlygos ir apribojimai. Servitutai. Sklype esantys statiniai ir jų apibūdinimas. Išvados. Literatūra. Darbe aprašomas žemės sklypas yra Vilniaus apskrityje, Vilniaus miesto savivaldybėje, pačiame Vilniaus mieste. Referate aprašoma žemės sklypo teritorija, inžinerinės komunikacijos, gretimybės (kaip orientuotas žemės sklypas ir su kokiais sklypais ribojasi), žemės naudojimo sąlygos ir apribojimai (pateikiami apribojimai, esamoms inžinerinėms komunikacijoms), apibūdinami sklype esantys statiniai (nurodoma statinių paskirtis, statybos pradžia ir pabaiga, baigtumas, medžiagos, naudojamos vidaus ir išorės apdailos medžiagos). Pateikiamos išvados bei literatūra.
Geodezijos Referatas (12 pus.)


Ortofotografinio žemėlapio sudarymas skaitmenine fotogrametrine sistema DDPS
Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Pradiniai duomenys. Naujo projekto sukūrimas. Vaizdinės medžiagos ( aerofotonuotraukų ) užkrovimas. Dviejų aerofotonuotraukų (stereoporos) vidinis orientavimas (inner orientation). Dviejų aerofotonuotraukų išorinis orientavimas (exterior orientation). Reliatyvusis (tarpusavio) orientavimas (relative orientation). Absoliutusis orientavimas (absolute orientation). Epipolinių vaizdų generavimas (epipolar images generation). Vaizdų sugretinimas (matching). Skaitmeninio vietovės reljefo modelio sudarymas. (digital elevation model). Ortofotogrametrinio žemėlapio sudarymas. Vietovės fragmento aerofotonuotraukoje objektų vektorizavimas. Išvados. Naudota literatūra. .
Geodezijos Kursinis darbas (38 pus.)


Praktikos ataskaita: geodezinius darbus atliekančioje įmonėje
Įvadas. Darbovietės apibūdinimas. Darbovietės atliekamų darbų apibūdinimas. Naudojami prietaisai. Paruošiamieji darbai. Darbas su žemės paviršiaus reljefu. Topografinė nuotrauka. Skaitmeniniai žemėlapiai (planai). Skaitmeninių topografinių planų braižymas. Konkretaus atvėjo analizė. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Išvados. Darbo dienoraštis. Gamybinės baigiamosios praktikos uždaviniai. Susipažinti su įmone, institutu ar organizacija, kurioje studentas atlieka praktiką. Įmonės instituto, organizacijos struktūra ir valdyba. Institucijos atliekama veikla. Pirminės apskaitos dokumentais. Įmonės marketingo modeliu. Savarankiškai padirbėti įvairiose darbo vietose: prie geodezinių ir žemės sklypų kadastrinių matavimų; žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų; topografinių planų, požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų sudarymo; statinių(pastatų, patalpų), inžinerinių įrenginių kadastrinių matavimų; kartografinės medžiagos parengimo; prie geoinformacinės sistemos duomenų kaupimo, tvarkymo, modeliavimo ir pateikimo, bei išanalizuoti šių darbų organizavimą. Surinkti medžiagą baigiamąjam darbui. Atlikti analitinio pobudžio taikomąjį tyrimą. Laikytis gamybinės baigiamosios praktikos alikmo grafiko ir vesti darbo dienoraštį. Parašyti gamybinės baigiamosios praktikos ataskaitą, panaudojant vaizdinę ir grafinę medžiagą. Pristatyti gamybinės praktikos ataskaitą praktikos vadovui.
Geodezijos Ataskaita (21 pus.)


Skaitmeninio topografinio plano M1:500 sudarymas
Įvadas. Geoinformacinės sistemos sąvoka ir jų taikymas. Koordinačių sistemos naudojamos GIS. LKS 94 Taškų koordinačių skaičiavimas ir jų importavimas. Duomenų modeliai. Rastrinis duomenų modelis. Vektorinis duomenų modelis. Programinio paketo ArcView trumpas aprašymas. Vektorizavimo tvarka programiniame pakete ArcView. Atributiniai duomenys. Atributinių lentelių pildymas ir aprašymas. Duomenų paieška ir atranka. Skaitmeninio žemėlapio parengimas spausdinimui. Išvados. Literatūra.
Geodezijos Kursinis darbas (30 pus.)


Skaitmeninio topografinio plano sudarymas (2)
Skaitmeninio topografinio plano M1:500 sudarymas. Įvadas. Koordinačių sistemos naudojamos GIS. Geoinformacinių sistemų duomenų šaltiniai. Geografinės informacinės sistemos. Duomenų modeliai (vektorinis, rastrinis). PP „ARCVIEW“ trumpas aprašymas. Atributinės lentelės. Išvados. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Šiuolaikinė kartografija pereina į naują technologiją, paremtą geografinėmis informacinėmis sistemomis (toliau vadinama GIS) su skaitmeninėmis duomenų bazėmis. Geografinės informacinės sistemos kartografinis pagrindas dažniausiai yra vieno ar kito mastelio skaitmeninis žemėlapis, kurio sudarymas, t. y. darbų kompleksas, priklauso nuo žemėlapio turinio, formavimo technologijos, kartografinių ypatybių. Skaitmeninio žemėlapio sudarymo procesas apima šiuos etapus: matematinio pagrindo parengimas, kartografinių ir kitų duomenų šaltinių parengimas ir apdorojimas, duomenų kaupimas, visų žemėlapio turinio elementų formavimas, atliktų darbų kontrolė.
Geodezijos Kursinis darbas (14 pus.)


Skaitmeninio topografinio plano sudarymas (3)
Įvadas. Koordinačių sistemos naudojamos GIS. Geoinformacinių sistemų duomenų šaltiniai. Geografinės informacinės sistemos. Duomenų modeliai (vektorinis, rastrinis). PP „ARCVIEW“ trumpas aprašymas. Atributinės lentelės. Duomenų paieška. Išvados. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Šiame kursiniame darbe supažindinama su GIS duomenų bazės modeliu (vektoriniu ir rastriniu modeliu). Aptariama vektorizavimo tvarka naudojant ArcView GIS programą. Taipogi supažindinama su geografinėm informacinėm sistemom, geoinformacinių sistemų duomenų šaltiniais.
Geodezijos Kursinis darbas (16 pus.)


Skaitmeninio topografinio plano sudarymas. GIS projektas
ĮVADAS. Pagrindinės GIS naudojimo sritys. Koordinačių sistemos naudojamos GIS. Duomenų modeliai (vektorinis, rastrinis). Atributiniai duomenys. PP "ARCVIEW" aprašymas. Vektorizavimo tvarka PP "ARCVIEW". Atributinių lentelių pildymas ir aprašymas. Duomenų paieška. IŠVADOS. LITERATŪRA. GIS 2 KURSINIO PROJEKTAS SKAITMENINIO TOPOGRAFINIO PLANO M 1:500 SUDARYMAS. Pradiniai duomenys. Topografinio plano rastrinis vaizdas. Užduotis. Sukurti rastrinio vaizdo pagrindu taškinę, linijinę ir poligoninę temas. Užpildyti naujų temų atributinės lenteles.
Geodezijos Kursinis darbas (17 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 |