Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 

Skaitmeninis termometras
Įvadas. Užduoties analizė. Pic procesorinių mikrovaldiklių privalumai ir trūkumai. Panašių prietaisų apžvalga. Įtaiso veikimo principas. Skaitmeninio termometro dsf18f20 (daviklio) veikimo principas. Išėjimo signalo. Mikrovaldiklio paskirtis. Elektros elementų paaiškinimas. Algoritmo sudarymas. Elementų parinkimas. Įtaiso aprūpinimas energija. Skaitmenio termometro schema. Skaitmenino termometro mikrovaldiklio programos kodas (c-kalba). Anotacija. Išvados. Literatūros sarašas.
Elektronikos Kursinis darbas (20 pus.)


Skaitmeninių signalų apdorojimas
Koks yra signalo apibrėžimas? Kam lygios diskretinio laiko signalo reikšmės tarp gretimų atskaitymų? Koks yra diskretinio laiko signalo apibrėžimas? Koks yra skaitmeninio signalo apibrėžimas? Kuo skiriasi daugiakanalis signalas nuo daugiamačio signalo? Kokiais vienetais yra matuojamas diskretinio laiko signalo santykinis dažnis? Koks turi būti diskretinio laiko sinusoidės dažnis, kad ši sinusoidė būtų periodinė? Kokią sąlygą turi tenkinti diskretinio laiko signalas, kad jis būtų periodinis? Kas tai yra periodinio signalo pagrindinis periodas? Kokios diskretinio laiko sinusoidės yra identiškos? Koks dažnių diapazonas yra vadinamas pagrindiniu diapazonu? Ką tvirtina diskretizavimo teorema? Kokia yra dažnių persiklojimo (aliasing) reiškinio esmė? Kokia yra vienetinio nuožulnumo signalo matematinė išraiška? Koks yra energijos signalo apibrėžimas? Kaip iš signalo galima išskirti lyginę ir nelyginę komponentes? Kokias operacijas reikia atlikti su signalu x(n) , kad gautume signalą x(-n+k)? Kokias operacijas reikia atlikti su signalu x(n), kad gautume signalą x(-n+k)? Kas yra diskretinio laiko sistemos pradinės sąlygos? Kokią sistemą mes vadiname statine? Kokią sistemą mes vadiname dinamine? Koks yra nekintančios laike sistemos apibrėžimas? Koks yra tiesinės sistemos apibrėžimas? Kokią sistemą mes vadiname priežastine? Kokios sistemos realaus laiko taikymuose yra fiziškai nerealizuojamos? Koks yra sistemos riboto įėjimo - riboto išėjimo stabilumo apibrėžimas? Kaip galime užrašyti diskret. laiko sign. per vienet. impulsų pasvertą sumą? Kas yra sistemos impulsinė reakcija? Kokias elementarias operacijas reikia atlikti jeigu naudodami kompoziciją norime paskaičiuoti sistemos išėjimą fiksuotu laiko momentu? Kokios yra kompozicinės savybės? Kokį signalą mes vadiname priežastiniu? Kokią sąlygą turi tenkinti impulsinė reakcija, kad sistema būtų stabili? Kokia sistema yra ribotos impulsinės reakcijos (apibrėžimas)? Kokia sistema yra neribotos impulsinės reakcijos (apibrėžimas)? Kas yra sistemos pereinamoji charakteristika (apibrėžimas)? Kaip galima paskaičiuoti sistemos išėjimą turint pereinamąją reakciją? Kokia sistema yra vadinama rėkursyvia? Kas yra sistemos natūrali reakcija? Kas yra homogeninė skirtuminė lygtis? Kas yra skirtuminės lygties charakteringas polinomas? Kaip skirtuminės lygties charakteringas polinomas yra susijęs su sistemos stabilumu? Kaip tarpusavio koreliacija išsireiškia per kompoziciją? Kam yra lygi tarpusavio koreliacija tarp sistemos išėjimo ir įėjimo signalų? Kaip išsireiškia sistemos išėjimo signalo autokoreliacija per įėjimo signalo autokoreliaciją? Koks yra z transformacijos apibrėžimas? Užrašykite signalo z transformaciją ir nurodykite jos konvergavimo sritį. Kokia yra priežastinio signalo konvergavimo sritis, kai signalas yra begalimo ilgio? Kokia yra antipriežastinio signalo konvergavimo sritis, kai signalas yra begalinio ilgio? . Kokia yra signalo konvergavimo sritis, kai jis turi priežastinę ir antipriežastinę komponentę ir yra begalinio ilgio? . Užrašykite signalo z transformaciją ir nurodykite jos konvergavimo sritį. Užrašykite signalų ir x(n - ) z transformacijas ir nurodykite jų konvergavimo sritis. Signalo x(n) z tramsformacija yra, kokia bus signalo x(-n) z transformacija? Signalo x(n) z tramsformacija yra , kokia bus signalo nx(n) z transformacija? Suraskite signalų kompozicijos z transformaciją. Užrašykite bendro pavidalo skirtumimę lygtį ir jos z transformaciją. Užrašykite bendro pavidalo skirtumimę lygtį ir jos z transformaciją per polius ir nulius. Turime z transformaciją. Koks bus signalas x(n) ir kaip jis elgsis, kai artinsime prie vienetinio apskritimo? Kas bus kai polius atsidurs ant vienetinio apskritimo? Turime z transformacijos porą. Kaip signalas elgsis, kai polius artinsime prie vienetinio apskritimo? Kas bus kai poliai atsidurs ant vienetinio apskritimo? Turime z transformacijos porą. Kaip signalas elgsis, kai polis artinsime prie vienetinio apskritimo? Kas bus kai poliai atsidurs ant vienetinio apskritimo? Kas bus kai didinsime poliaus kampą su koordinačių pradžia? Pateikite sistemos funkcijos apibrėžimą. Užrašykite bendro pavidalo sistemos funkciją. Užrašykite autoregresinės sistemos (tiesinės prognozės modelio) sistemos funkciją. Užrašykite slenkančio vidurkio sistemos funkciją. Turime dvi sistemas kokia bus sistemos funkcija jas sujungus lygiagrečiai ir nuosekliai. Užrašykite koeficientų Ak išraišką skleidžiant racionalią Z transformaciją dalinėmis trupmenomis. Užrašykite kam bus lygi nario atvirkšt. z transf., kai signalas antipriežastinis. Užrašykite kaip atrodys priežastinės sistemos impulsinė reakcija. Užrašykite vienpusės z transformacijos apibrėžimą. Kas tai yra sistemos natūrali ir priverstinė reakcijos? Kas yra sistemos pereinamoji reakcija? Kas yra sistemos pastovios būsenos reakcija? Kur turi būti sistemos funkcijos konvergavimo sritis, kad sistema, turinti priežastinę ir antipriežastinę komponentes būtų stabili? Kokią sąlygą turi tenkinti sistemos poliai, kad priežastinė sistema būtų stabili? Kokią sąlygą turi tenkinti atspindžio koeficientai, kad sistema būtų stabili? Koks yra tolydinio laiko signalo dažnių diapazonas? Koks yra diskretinio laiko signalo dažnių diapazonas? Kuo yra ypatingas periodinio signalo spektras? Kuo yra ypatingas aperiodinio signalo spektras? Kokias sąlygas turi tenkinti tolydinio laiko periodinis signalas, kad Furjė eilutė konverguotų? Užrašykite Parsevalio priklausomybę tolydinio laiko periodiniams signalams. Ką ji reiškia? Kas yra tolydinio laiko periodinio signalo galios tankio spektras? Kaip galima išskleisti tolydinio laiko periodinį signalą, jeigu signalas yra realus? Furje eilute, kurios koeficientams. Kokiomis savybėmis pasižymi tolydinio laiko periodinio signalo galios tankio spektras, jeigu signalas yra realus? Užrašykite tolydinio laiko signalo Furjė transformacijos analizės ir sintezės lygtis? Kokias sąlygas turi tenkinti tolydinio laiko aperiodinis signalas, kad Furjė transformacija konverguotų? Užrašykite Parsevalio priklausomybę tolydinio laiko apjeriodiniams signalams. Ką ji reiškia? Kas yra tolydinio laiko aperiodinio signalo energijos tankio spektras? Koks yra ryšys tarp amplitudinio spektro ir energijos tankio spektro? Kaip galima paskaičiuoti Furjė transformaciją žinant z transformaciją? Ir daugelis kitų atsakymų į klausimus.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Stabilizatoriai
Įtampos stabilizatoriai. Kintamosios srovės įtampos stabilizatoriai. Ferorezonansiniai stabilizatoriai (FRS). Nuolatinės įtampos stabilizatoriai. Kompensaciniai stabilizatoriai. Integraliniai stabilizatoriai. Impulsiniai stabilizatoriai. Literatūra. Elektroninė aparatūra dažniausiai reikalauja stabilios maitinimo įtampos, tai yra maitinimo įtampa gali keistis tik labai nedidelėse ribose. Leistini įtampos pokyčiai priklauso nuo konkrečios aparatūros, pavyzdžiui: siųstuvų generatoriaus maitinimo įtampa gali keistis vos keletą šimtųjų procentų.
Elektronikos Referatas (12 pus.)


Statistikinio technologinių procesų reguliavimo metodų tyrimas
Laboratorinis darbas Nr.3. Darbo tikslas. Susipažinti su statistikinio technologinių procesų (TP) reguliavimo metodais ir įgyti praktinių jų taikymų gamyboje įgūdžių. Darbo eiga. Išvados.
Elektronikos Laboratorinis (2 pus.)


Surištųjų kontūrų rezonansinių kreivių tyrimas
GRANDINIŲ TEORIJOS LABORATORINIS DARBAS NR.3
Elektronikos Laboratorinis (2 pus.)


Susipažinimas su laboratorijos matavimo prietaisais ir darbų atlikimo tvarka
Darbo tikslas. Susipažinti su radioelektronikos pagrindų laboratorijos darbų atlikimo tvarka, naudojamais matavimo prietaisais ir atlikti elementarius matavimus. Darbe naudoti matavimo prietaisai ir jų svarbiausios savybės. Išmatuotų virpesių įtampa. Nustatytų virpesių parametrai.
Elektronikos Laboratorinis (2 pus.)


Suvirinimo režimų apskaičiavimas
UŽDUOTIS. Apskaičiuoti: rankinio elektrolankinio suvirinimo glaistytais elektrodais ir automatinio elektrolankinio suvirinimo po fliusu režimus. Parinkti maitinimo šaltinį. Gautus rezultatus palyginti.Turinys. Maitinimo šaltinio parinkimas. Rankinio elektrolankinio suvirinimo režimai. Automatinio elektrolankinio suvirinimo po fliusu režimai. Gautų suvirinimo režimų palyginimas. Literatūra.
Elektronikos Laboratorinis (10 pus.)


Šešiolikos skilčių mikroprocesorių sistema
Mikroprocesorių laboratorija. 7-as laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Susipažinti su 16 skilčių mikroprocesorinės laboratorijos (MPL) KM1810BM86-910 struktūra, atminties laukų paskirstymu bei segmentinio adresavimo principu. Išsiaiškinti klavišinio ir displėjaus monitoriaus funkcijas. Darbo rezultatai. Klavišinio monitoriaus komandų vykdymas. Klavišo “СБРОС” paspaudimo įtakos eksperimentinio tyrimo rezultatai. Išvados.
Elektronikos Laboratorinis (2 pus.)


Taikomosios elektronikos paruoštukė
Analoginiai signalai ir jų charakteristikos. Analoginio signalo struktūros. Laikinė ir dažninė signalo aprašymo formos. Signalų šaltiniai. Signalo imtuvai. Stiprintuvo ekvivalentinė schema. Stiprintuvo parametrai. Stiprinimo koeficientai. Stiprintuvų atmainos. Stiprintuvo perdavimo (amplitudė) charakteristikos. Stiprintuvų klasifikacija pagal dažninės charakteristikos formą. Tiesiniai ir netiesiniai iškraipymai stiprintuvuose.Jų atsiradimo priežastys. Grįžtamieji ryšiai stiprintuvuose (Apibrėžimas).Stiprinimo koeficient grįžtamuoju ryšiu. . Teigiamasis ir neigiamasis grįžtamasis ryšys. Neigiamojo grįžtamojo ryšio įtaka stiprintuvo amplitudinei ir dažninei charakteristikai. Grįžtamųjų ryšių tipai pagal prijungimą prie įėjimo grandinės ir pagal prijungimą prie išėjimo grandinės. Neigiamoji grįžtamojo ryšio įtaka stiprintuvo įėjimo varžai. Neigiamoji grįžtamojo ryšio įtaka stiprintuvo išėjimo varžai. Stiprinimo pakopos. Apibrėžimas. Plačiausiai taikomos pakopos. Bendrojo emiterio pakopos skaičiav grafiniu metodu.(pakopos dinaminė charakteristika). BE pakopos tranzistoriaus darbo taško fiksavimo ir stabilizavimo būdai. BE pakopos ekvivalentinė schema kintamam signalui. BE pakopos stiprinimo koeficientas, įėjimo ir išėjimo varžos. Įtampos kartotuvas. Schema, savybės, ir (stiprinimo koeficientas, įėjimo ir išėjimo varžos.). Nuolatinio signalo stiprintuvas, savybės. Nulio dreifas. Diferencinė pakopa, jos savybės. Įėjimo signalų tipai. Diferencinės pakopos signalo stiprinimas. Operaciniai stiprintuvai ir jų taikymas. Tiesinius invertuojančius ir neinvertuojančius stiprintuvus. Neinvertuojantis (tiesioginis) OS Schema.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Televizijos pagrindai
Fiziniai pagrindai. Rega ir vaizdo pojūtis. Trikomponentė spalvų teorija. Akies sandara ir savybes. Spalvų pojūtis. Trikomponentė spalvų teorija. Monochrominio (j/b) ir spalvoto vaizdų perdavimo ir priėmimo principai. Monochrominio vaizdo perdavimas ir priėmimas. Spalvoto vaizdo perdavimas ir priėmimas. TV sistemos struktūrinė schema. TV vaizdo signalo formavimas ir siuntimas. Vaizdo signalo keitiklis VSK. Pilnutinio TV signalo (PTVS) sudėtis. Dažnių spektras. Diapazonai. PTVS signalo sudėtis. PTVS dažnio spektras. TV signalų diapazonai. Spalvotosios TV signalo formavimas. Dažnio spektras. Spalvotosios TV signalo formavimo principai. Spalvotosios TV signalų dažnių spektras. Spalvotosios TV sistemos ir standartai. NTSC sistema. PAL sistema. SEKAM sistema. TV standartai. TV vaizdo signalų priėmimas ir atkūrimas. Monochrominio j/b ir spalvoto vaizdo TV imtuvo (TVĮ) struktūra. J/B vaizdo TVĮ struktūrinė schema. Spalvoto vaizdo TV struktūrinė schema (SVTV). Pilna šiuolaikinio spalvoto vaizdo TVI konfigūracija. TV Kanalų selekcija, programų perjungimas. Spalvingumo blokai. SECAM spalvingumo kanalas. PAL spalvingumo kanalas. Radijo kanalų RK sudėtis ir veikimas. Palydovinės TV sistemos PTVS klasifikavimas ir ypatybės. PTVS priėmimo įrenginiai. Informacinės TV sistemos ITVS rūšys. Signalų perdavimas teleteksto TXT sistemoje. TXT priėmimo ir perdavimo įrenginiai. Transliacinės TV sistemos TTVS klasifikacija. Pagerintos kokybės TV sistemos PKTS. Pagerintos kokybės TV sist. PTS imtuvo struktūra. Didelės raiškos TV DRT.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (5 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 |