Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

Elektros tinklai
Imonių elektros tinklai. Apkrovų charakteristikos ir grafikai. Spindulinio elektros tinklo projektavimas. Uždaro elektros tinklo režimo apskaičiavimas. Trumpieji jungimai (T.j.) elektros sistemose. Trifazių trumpųjų junginių srovių ir įtampų apskaičiavimas vardiniais vienetais. Trifazių trumpųjų junginių srovių ir įtampų apskaičiavimas santykiniais vienetais. Nesimetrinių trumpųjų junginių srovių ir įtampų skaičiavimas. Tiesioginės, atvirkštinės ir nulinės sekų atstojamosios schemos. Elektros tinklų apsaugų veikimo principai ir reikalavimai. Max srovės apsaugų MSA veikimo principai ir schemos. MSA suveikimo srovės ir laiko apskaičiavimas. Srovės atkirtų (SA) veikimo principas, schemos. Kryptinės apsaugos. Distancinės apsaugos. Diferencinės apsaugos. Aukšto dažnio apsaugos. Apsaugos nuo įžemėjimų. Apsaugos nuo viršįtampių. Žemos įtampos tinklų apsaugos. Automatinis rezervo jungimas. Automatinis kartotinis jungimas AKJ/AKS.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Elektros tinklo projektavimas
ĮVADAS. DARBO ANOTACIJA. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA. ANALITINĖ DALIS. Objekto aprašymas. Elektros tinklo analizės kriterijai. Oro linijų ir pastočių konstruktyvinis išpildymas. PROJEKTINĖ DALIS. Preliminarinė galios srautų pasiskirstymo skaičiuotės elektros linijose. Pastotės transformatorių galios ir skirstyklų schemų parinkimas. Tinklo oro linijų laidininkų skerspjūvių parinkimas. Tinklo pastotės Nr. 4 redukuotųjų ir skaičiuojamųjų apkrovų nustatymas. Galios srautų pasiskirstymo, įvertinant galios nuostolius tinkle, oro linijose nustatymas PK pagalba maksimalios, minimalios apkrovos metu ir sunkiausiame povariniame režime. Įtampų lygių pastočių aukščiausios įtampos šynose skaičiavimas maksimalios, minimalios apkrovos metu ir sunkiausiame povariniame režime. Galios transformatorių atšakų parinkimas ir įtampos nustatymas10 kv šynose. Linijos į pastotę Nr. 4 laidų mechaniniai skaičiavimai. Vieno transformatoriaus atjungimo galimybės nustatymas. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS. Projekto gautų rezultatų analizės ir pagrindiniai techniniai ekonominiai rodikliai. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS. DARBE NAUDOTŲ INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS. DARBO PRIEDAI. Remianti visais išvardintais rodikliais yra Įvertinamas elektros linkio bei jų elementų patikimumas ir ekonomiškumas. Atliekant tinklo analizę tyrinio metu tikrinama ar transformatoriai, linijų laidai, vartotojų, pastočių schemos atitinka šiuolaikiškus reikalavimus, apskaičiuojami galios srautų, įtampos pasiskirstymai, patikimumo rodikliai, nustatomas nepateiktos elektros energijos kiekis, sudaromos patikimumo loginės schemos.
Elektronikos Kursinis darbas (41 pus.)


Elektros tinklo projektavimas
Elektros tinklą charakterizuoja techniniai ir ekonominiai rodikliai. Techniniai rodikliai dar gali būti skirstomi į elektrinius ir statybinius. Ekonominiai rodikliai – kapitalinės investicijos, eksploatacinės išlaidos, projekto atsipirkimo trukmė. Remiantis visais išvardintais rodikliais įvertinamas elektros tinklo bei jo elementų patikimumas ir ekonomiškumas. Atliekant tinklo analizę tyrimo metu tikrinama ar transformatoriai, linijų laidai, vartotojų, pastočių schemos atitinka šiuolaikiškus reikalavimus, apskaičiuojami galios srautų, įtampos pasisikirstymai, patikimumo rodikliai, nustatomas nepateiktos elektros energijos kiekis, sudaromos patikimumo loginės schemos – tokia analizė leidžia optimizuoti tinklą.
Elektronikos Kursinis darbas (31 pus.)


Elektros tinklo rekonstrukcija
ĮVADAS. ANALITINIS SKYRIUS. Užduoties analizė. Elektros vartotojų analizė. Esamų transformatorinių tinkamumo 10 kV tinklo kabeliavimui analizė. Projektuojamos rekonstrukcijos paraiška ir tecninės sąlygos. Projektuojamojo tinklo schemos parinkimas. Projektuojamojo 10 kV tinklo skaičiuojamųjų apkrovų nustatymas. Projektuojamų kabelių trasų parinkimas. Kabelių skerspjūvio ir markės parinkimas. Parinktų kabelių patikrinimas pagal leistinus įtampos nuostolius. Transformatorių arba jų schemų keitimas, pritaikant jas kabelių prijungimui. Trumpo jungimo srovių skaičiavimas. Galios skyriklių prijungimui transformatorinėse parinkimas. 10 kV narvelių, jungtuvų ir srovės transformatorių parinkimas. Viršįtampių ribotuvų parinkimas. Įžeminimo įrenginių skaičiavimas. DARBO SAUGOS IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS. Darbo sauga. Aplinkos apsaugos skyrius. EKONOMINIO PAGRINDIMO SKYRIUS. Elektromontavimo organizacijos marketingas. Dalyvavimo konkursuose tvarka pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Medžiagų ir įrenginių žiniaraštis. Pagalbinių medžiagų poreikis. Elektros įrenginių ir montavimo darbų laiko sąnaudos. Elektros įrenginių ir montavimo darbų sąmata. Montavimo darbų trukmė. Montavimo darbų kalendorinis grafikas. Personalas ir skatinimas. Ekonominiai ir eksploataciniai projekto rodikliai. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Ištrauka iš darbo. Šio projekto tikslas elektros energijos tiekimo 10 kV rekonstravimas. Šiame projekte rekonstruosime 10kV pasenusias oro linijas 10kV kabeliniu tinklu, siekiant užtikrinti kuo kokybiškesnį elektros energijos perdavimą, bei kuo mažesnius elektros tinklo nuostolius. Projektuojamas objektas – Meškuičių miestelio 10 kV elektros tinklas. Meškuičių gyvenvietės 10/0.4 transformatorinių pastočių tinklą sudaro 10 pastočių
Elektronikos Kursinis darbas (41 pus.)


Elektrotechnika
Sinusinio dydžio vidutinė vertė. Sinusinio dydžio efektinė vertė. Aktyvioji varža sinusinės srovės grandinėje. Induktyvumas sinusinės srovės grandinėje. Talpa sinusinės srovės grandinėje. Momentinė galia. Aktyvioji galia. Reaktyvioji galia. Kompleksinė galia. Galių trikampis. Įtampų rezonansas. Srovių rezonansas. Nuoseklusis ričių su abipusiu induktyvumu jungimas (suderintojo jungimo atvejis). Nuoseklusis ričių, su abipusiu induktyvumu jungimas (priešinio jungimo atvejis). Žvaigžde sujungtos simetrinės trifazės grandinės skaičiavimas. Trikampiu sujungtos simetrinės trifazės grandinės skaičiavimas.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Elektrotechnikos konspektas
Pagrindiniai elektrinės grandinės dėsniai. Elementarioji elektrinė grandinė. Omo dėsnis. Kirchhofo dėsniai. Energija ir galia; galios balansas. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Tuščioji eiga. Vardinis (nominalusis) režimas. Trumpojo jungimo režimas. Suderintasis režimas. Nuosekliai arba lygiagrečiai sujungtų elementų grandinės. Nuosekliai sujungti imtuvai. Lygiagrečiai sujungti imtuvai. Paprastųjų elektrinių grandinių tyrimas. Mišriai sujungti imtuvai. Srovės ir įtampos reguliavimas. Srovės reguliavimas reostatu. Įtampos reguliavimas potenciometru. Sudėtingųjų elektrinių grandinių tyrimas. Kirchofo dėsnių metodas. Superpozicijos principas ir metodas. Netiesiniai elementai. Statinė ir diferencinė varža. Charakteristikų sukirtimo metodas. Charakteristikų sumavimo metodas. Kintamosios srovės grandinių imtuvai. Idealių imtuvų savybės. Magnetinės grandinės ir jų elementai. Magnetinis laukas. Magnetinės medžiagos. Magnetinių grandinių klasifikacija. Nuolatinio magnetinio srauto magnetinių grandinių dėsniai. Magnetinės grandinės atstojamoji schema. Kirchhofo dėsniai. Nuolatinio magnetinio srauto grandinių tyrimas. Energijos nuostoliai magnetolaidyje ir jų mažinimo būdai. Svarbiausios elektrinių matavimų sąvokos, metodai ir priemonės. Ypatumai ir metodai. Matavimo priemonės. Prietaiso tikslumo klasė. Matavimo paklaidos. Matavimo paklaidos ir prietaisų charakteristikos. Prietaisų charakteristikos ir ženklai skalėse. Tiesioginės atskaitos prietaisų momentai ir bendrieji mazgai. Mechaniniai momentai; skalės lygtis. Bendrieji mazgai ir elementai. Tiesioginės atskaitos prietaisų matuokliai. Magnetoelektrinis matuoklis. Elektromagnetinis matuoklis. Elektrodinaminis ir ferodinaminis matuoklis. Elektroniniai matavimo prietaisai. Lygintuviniai prietaisai. Elektroninis voltmetras. Elektroninis oscilografas. Skaitmeninis voltmetras. Srovės ir įtampos matavimas. Srovės matavimas. Įtampos matavimas. Galios ir energijos matavimas. Vatmetras; vienfazės grandinės galios matavimas. Trifazės grandinės aktyviosios galios matavimas. Reaktyviosios galios matavimas. Energijos matavimas. Elektrinių parametrų matavimas. Varžos matavimas ommetru. Varžos matavimas megommetru. Varžos matavimas ampermetru ir voltmetru. Varžos matavimas tilteliu. Neelektrinių dydžių elektriniai matavimai. Matavimo principai; keitikliai. Matuokliai su generatoriniais keitikliais. Matuokliai su parametriniais keitikliais. Magnetovaros jėgos. Laidininkas magnetiniame lauke.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (9 pus.)


Elektrotechnikos paruoštukė
Kas yra elektrotechnika ir pagrindiniai jos atradimai. Omo dėsnis. Omo dėsnis grandinės daliai be elektrovaros šaltinio. Omo dėsnis grandinės daliai su elektrovaros šaltiniais. Kirchhofo dėsniai. Elektrovaros šaltinio darbo rėžimai. Įtampos šaltinis. Elektros srovės šaltinis. Elektrovaros ir srovės šaltinių ekvivalentiškumas. Kirchhofo lygčių metodas. Mazgų potencialų metodas. Kontūrų srovių metodas. Galių balansas. Apgręžiamumo savybė. Superpozicijos principas ir metodas. Kompensacijos teorema. Varžų jungimo žvaigžde keitimas. Lygiagrečių šakų su šaltiniais keitimas viena ekvivalentine šaka. Šakos su idealiu elektrovaros šaltiniu pakeitimas. Srovės šaltinio, įjungto tarp skirtingų šakų mazgų, pakeitimas. Aktyviojo dvipolio (ekvivalentinio šaltinio) teorema. Ekvivalentinio šaltinio metodas. Eksperimentinis ekvivalentinio šaltinio parametrų radimas. Energijos tiekimas iš aktyviojo dvipolio į pasyvųjį.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Elektrotechninių medžiagų teorinis kursas
Bendros žinios apie medžiagas. Medžiagos ir lauko struktūra. Planetinė atomo ir medžiagos sandara. Nepolinės ir polinės medžiagos dalelės. Medžiagų skirstymas zoninės teorijos požiūriu. Reiškiniai, vykstantys elektriniame lauke esančiose medžiagose. Medžiagų elektrinis laidumas. Medžiagų poliarizacija. Medžiagų jonizacija. Dielektrikai ir jų savybės. Dujinių dielektrikų dielektrinė skvarba. Skystųjų dielektrikų dielektrinė skvarba. Kietųjų dielektrikų dielektrinė skvarba. Dielektrikų elektrinis laidumas. Dielektriko laidumo vertinimas. Dujų elektrinis laidumas. Skysčių elektrinis laidumas. Kietųjų dielektrikų elektrinis laidumas. Kietųjų dielektrikų paviršinis laidumas. Energijos nuostoliai dielektrike. Dielektrinių nuostolių rūšys. Dielektrikų pramušimas. Dujų elektrinis pramušimas. Skystųjų dielektrikų elektrinis pramušimas. Kietųjų dielektrikų pramušimas. Dielektrikų elektrocheminis pramušimas. Fizikinės cheminės ir mechaninės dielektrikų savybės. Šiluminės dielektrinių medžiagų savybė. Izoliacinės medžiagos. Izoliaciniai skysčiai, jų klasifikacija ir naudojimas elektrotechnikoje. Naftos alyvų senėjimas, jų džiovinimas, valymas ir regeneravimas. Sintetiniai izoliaciniai skysčiai. Organinės izoliacinės medžiagos. Dervos. Izoliaciniai lakai. Kompaundai. Plastikai. Elastomerai. Pluoštinės izoliacinės medžiagos. Mediena, popierius, kartonas, fibra. Neorganinės izoliacinės medžiagos. Stiklai. Stiklų gamyba. Stiklų savybių priklausomybė nuo jų cheminės sudėties. Stiklų klasifikacija. Sitalai. Neorganinės dielektrinės ir izoliacinės plėvelės. Žėrutis ir žėrutinės izoliacinės medžiagos. Žėrutinai ir žėrutiniai plastikai. Keraminės izoliacinės medžiagos. Dažniausiai naudojamos keraminės medžiagos. Stikliniai aukštosios įtampos izoliatoriai. Elektros mašinų ir aparatų izoliacija. Pagrindiniai duomenys medžiagų, naudojamų elektros mašinų ir aparatų gamyboje. Laidžiosios medžiagos. Laidžiosios medžiagos. Superlaidininkai. Kriolaidininkai ir superjoniniai laidininkai. Superlaidininkų ir kriolaidininkų savybės ir jų panaudojimas energetikoje. Laidininkų savybės. Temperatūrinis varžos koeficientas. Termoelektrovara. Didelio laidumo medžiagos. Didelės varžos lydiniai, jų savybės ir naudojimas. Apvijiniai laidai su emale, popierine bei emaline ir pluoštine izoliacija. Elektrinių kontaktų medžiagos, jų sudėtis ir savybės. Puslaidininkinės medžiagos. Puslaidininkinių medžiagų požymiai. Puslaidininkių laidumo fizika. n ir p priemaišinių puslaidininkių laidumo fizika. Savitojo elektrinio laidžio priklausomybė nuo temperatūros. Savitojo laidžio priklausomybė nuo elektrinio lauko stiprio. Šviesos poveikis puslaidininkiams. Deformacijos įtaka puslaidininkių savitajam elektriniam laidžiui. Krūvininkų difuzija puslaidininkyje. Galvanomagnetiniai reiškiniai. Termoelektriniai reiškiniai. Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo elektrinio lauko stiprio panaudojimas. Puslaidininkiniai elementai. Puslaidininkiniai cheminiai junginiai ir medžiagos iš jų. Amorfinės puslaidininkinės medžiagos. Organinės puslaidininkinės medžiagos. Magnetinės medžiagos. Reiškiniai, kuriuos medžiagose sukelia magnetinis laukas. Medžiagų magnetinės savybės ir jų vertinimas. Energijos nuostoliai magnetinėse medžiagose. Minkštamagnetės medžiagos. Specialiosios paskirties magnetinės medžiagos. Kietamagnetės medžiagos.
Elektronikos Konspektas (40 pus.)


Ferorezonansinių reiškinių tyrimas
Užduotis: Sudaryti ferorezonansinės grandinės elementų voltamperines charakteristikas. Sudaryti nuoseklios ferorezonansinės grandinės atsojamają voltamperinę charakteristiką. Sudaryti lygiagrečios ferorezonansinės grandinės atsojamają voltamperinę charakteristiką.
Elektronikos Laboratorinis (3 pus.)


Filtrų tyrimas
GRANDINIŲ TEORIJOS LABORATORINIS DARBAS NR.4
Elektronikos Laboratorinis (4 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |