Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Europos sąjungos struktūrinių fondų parama Lietuvai
Įvadas. Es struktūriniai fondai. Struktūrinių fondu principai. Europos socialinis fondas. Lietuvos galimybė gauti parama. Europos regioninės plėtros fondas. Sanglaudos fondas ir teikiama parama 2007 - 2013 m. Europos sąjungos struktūrinė parama. Pagal veiksmų programas. Strategija ir veiksmų programa. Išvados. Literatūra. Europos struktūrinė parama Lietuvai, kuri skiriama iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo bei Sanglaudos fondo, sudaro daugiau kaip 23 milijardus litų. Ši suma prilygsta vienam papildomam valstybės biudžetui.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Europs ekonomikos situacija ir atkūrimas
Vartotojų (namų ūkių) indėlis į atsigavimą. Šalies gyventojų pajamų problema. Verslo indėlis į atsigavimą. Vyriausybės išlaidų indėlis į ekonomikos atsigavimą. Eksporto indėlis į atsigavimą. Ekonominio atsigavimo ir ekonominio augimo sąsajos. Pagrindinės Lietuvos ekonomikos bėdos. Vyriausybės ekonominės politikos instrumentai. Ekonomikos valdymo instrumentai. PASIŪLOS SKATINIMO PRIEMONĖS. ES šalies vyriausybės ekonominės politikos tikslai. ES BVP pokyčiai, infliacija ir nedarbo lygis. Pagrindinės kovos su krize ES kryptys. Taigi, ES iš karto kalba apie abi perspektyvas. ES ekonominiai iššūkiai: nedarbas, biudžeto deficitai. Pagrindiniai kovos su krize momentai. Parama verslui. Finansinės sistemos pertvarka. Parama realiajai ekonomikai. Užimtumo palaikymas. Pasaulinio atsigavimo skatinimas. ES makroekonominiai kovos su krize veiksmai. Ką sako Europa prabėgus dviem metams po krizės? Kokios problemos laukia ateityje? Krizės poveikis. Ekonomikos valdymo pokyčiai. Makroekonominė aplinka palanki augimui. Naujų darbo vietų kūrimas. Pensijų sistemos reforma. Pokyčiai mokesčių srityje. Energetika. Ekonominės politikos konfliktai. Lietuvos ekonominės politikos ypatumai. Kur Lietuvoje įžvelgiamos ekonominės krizės priežastys. Išėjimo iš krizės scenarijai. A.Kubiliaus kabineto žingsniai įveikiant krizę. Fiskalinio konsolidavimo priemonių paketas. Ekonominio skatinimo priemonių paketas. Valstybės skolos ES tendencijos. Lietuvos valdžios sektoriaus bendrosios skolos (laikotarpio pabaigoje) santykis su BVP. ES valstybių pajamų šaltiniai. Apmokestinimo įtaka elgsenai. Mokesčių našta. ES ir eurozonos mokestinių pajamų struktūra. Santykinė mokesčių našta darbui. Netiesioginiai mokesčiai. Mokestinę nelygybę dar labiau gilina PVM didėjimas.
Ekonomikos Pristatymas (117 pus.)


Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas
4 VARIANTAS. SKOLOS PADENGIMAS KINTANČIAIS PAGAL GEOMETRINĘ PROGRESIJĄ PERIODINIAIS MOKĖJIMAIS Y. Teorija. Uždavinys. PADENGIMO FONDO FORMAVIMAS PASTOVIAIS MOKĖJIMAIS. Teorija. Uždavinys. Sudarome du 30000 Lt vertės obligacijų portfelius. Šie portfeliai sudaromi iš obligacijų su skirtingais parametrais. Vidutinė mokėjimų trukmė.
Ekonomikos Namų darbas (10 pus.)


Finansų bilietai
PAGRINDINĖS FINANSAVIMO TAISYKLĖS. FINANSINIS LIZINGAS KAIP VERSLO FINANSAVIMO BŪDAS. FINANSAI IR JŲ SĄVEIKA SU KITOMIS EKONOMINĖMIS KATEGORIJOMIS. KAPITALO ESMĖ IR TAUPYMAS. Pagrindinis (PT/PK) ir apyvartinis turtas (AT/AK), apyvartinio kapitalo valdymo ir finansavimo politika. Kapitalo (K) apytakos procesas. Įstatinis kapitalas (IK). Privalomas (PKRF) ir atsargos (AKRF) kapitalo rezervo fondai. Pelno rezervo fondas (PRF). Kapitalo (KR) ir finansų (FR) rinkos. Pinigų rinka (PR). Finansinių rinkų (FR) tipai. FINANSINIŲ SANDĖRIŲ TIPAI. FINANSŲ GALIMYBĖS. VALSTYBINIS REGULIAVIMAS FINANSAIS. VALSTYBĖS FINANSINĖ POLITIKA. Įm. finansn. santykiai, finansin. fondai. Fi-sų valdymo moks. pagrįstumas. Fin-sų kontrolės supratimas ir jos organizacija. F-sų valdymas. Finansins mechanizmas. Įm-ių teisinės ir organizacinės formos (privalumai ir trūkumai). Individ. įm-ė nuosavybės. Įstatinio fondo (kapitalo) pirminiai šaltiniai ir jų panaudojimas. JAV finansinio aspekto apžvalga pagrindinių priemonių vertės apytakoje. Finansinis aspektas įmonių apyvartinių lėšų apytakoj. Grynojo pelno paskirstymo principai ir tvarka. Nekomercinių įstaigų , organizacijų (valstybinio valdymo) finansai. VISUOMENINIŲ SUSIVIENIJIMŲ FINANSAI. Bendros draudimo finansų sąvokos. Draudimo finansų ekonominė esmė. Jo objektai ir funkcijos. Draudimo rinka. Draudimo ekonominis pagrindas. Draudimo šakos. Soc. draudimo esmė ir reikšmė. Soc. draudimo panaudojimo fondai. Mediciniškas draudimas. Turto ir asmens draudimas. Valstybiniai finansai. Valstybinės pajamos, jų mobilizacijos metodai. Mokesčiai.
Ekonomikos Konspektas (35 pus.)


Finansų konspektai
Finansinė atskaitomybė. Finansinės ataskaitos. Finansinės analizės šaltiniai. Įmonės kūrimas Lietuvos ir užsienio sąlygomis. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai. Santykinė analizė. Finansų valdymas.
Ekonomikos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Finansų matematika
Procentai ir promilės. Pagrindiniai procentų uždaviniai. Pagrindinės sąvokos. Paprastosios palūkanos. Sudėtinės palūkanos. Kapitalo dvigubėjimas. Nominalioji ir veiksmingoji palūkanų normos. Palūkanų nuolatinis skaičiavimas. Diskontas. Funkcinė lygtis. Finansinė renta. Finansinės rentos dabartinė vertė. Amžinoji renta. Infliacija. Trumpalaikis kreditas. Laipsniškas kredito gražinimas. Kredito grąžinimo fondas. Vartotojiškasis kreditas. Lengvatinis kreditas. Kredito konversija. Grynoji dabartinė vertė. Vidinė pajamų norma. Pelningumo indeksas.
Ekonomikos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Finansų planavimas ir prognozavimas AB "Lietuvos dujos"
Finansų planavimas ir prognozavimas AB "Lietuvos dujos" Įvadas. Finansinio prognozavimo ir planavimo procesas. Prognozavimo ir planavimo ryšys. Finansų planavimas. Finansų planavimo reikšmė ir priklausomybė nuo įmonės dydžio. Finansų prognozavimas. Pardavimų prognozavimo metodai. Prognozuojamo pelno ataskaita. Balanso sudarymas. Piniginių srautų sudarymas. Įmonės chakteristika. Įmonės veikla. Įmonės vizija ir misija. Ab "Lietuvos dujos" prognozuojamos ataskaitos. Prognozuojama ab "Lietuvos dujos" pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojama ab "Lietuvos dujos" balanso ataskaita. Išvados. Naudota literatūra. Ši tema yra aktuali, nes įmonės veiklos planavimas ir finansinių ataskaitų prognozavimas leidžia numatyti pajamas, kurios vienaip ar kitaip paveikus veiklą, bus gaunamos ateityje. Darbo objektas - ab ,Lietuvos dujos" finansinių ataskaitų prognozavimas. Darbo tikslas - išnagrinėti įmonių finansų planavimą ir prognozavimą. Tikslas -apžvelgti komercinių bankų finansinius išteklius ir jų valdymą. Uždaviniai - paanalizuoti kokie yra finansiniai ištekliai, sužinoti kaip valdomi finansiniai ištekliai. Tyrimo objektas - Komercinių bankų finansiniai ištekliai ir jų valdymas.
Ekonomikos Kursinis darbas (17 pus.)


Finansų valdymas
Finansų valdymo funkcijos. Finansų valdymo uždaviniai ir tikslas. Finansų valdymo ir analizės bendra aplinka. Pinigų srautų ataskaita. Pelno ir nuostolio ataskaita. Teigiamas veiklos rezultatas (pelnas). Balansas (įsispareigojimai ir savininkų nuosavybė). Pelno paskirstyo ataskaita. Trumpalaikės ar ilgalaikės paskolos didina pinigų srautą. Finansinė analizės tikslas. Finansinių rodiklių grupės. Likvidumo rodikliai. Pinigų srauto (gaunamo iš bendrovės ūkinės veiklos) rodikliai. Turto valdymo efektyvumo rodikliai. Veiklos rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Nuosavo kapitalo ir turto santykis. Skolų- nuosavo kapitalo santykis. Įmonės mokumas. Augimo rodikliai. Verslo svertas. Rinkos rodikliai. Fiksuorų pajamų vertybiniai popieriai. Paprastųjų obligacijų vertės nustatyamas. Obligacijų peningumas (yield). Obligacijos terminas ir pelningumas. Akcijų/bendrovės vertės nustatymas. Grynasis pinigų srautas. Laukiamas augimas. Modelio parinkimas. Dividendų diskontavimo modelis. Akcininkų kapitalo vertinimo modelis – FCFE. Bendrovės vertinimo modelis. Dividendų diskontavimo modelis. Rizika ir pelningumas. Vidurkio variacijos metodas. Rizika ir pelningumas. Vidurkio – variacijos metodas. Kapitalo vertinimo modelis. Investavimo sprendimai. Tarpusavyje nesuderinami ir nepriklausomi projektai. Kapitalo kaina. Akcinio kapitalo kaina. Paskolinio kapitalo kaina. Kapitalo struktūra. Skolintas ir nuosavas kapitalas: privalumai ir trūkumai. Sprendimų “lankstumo” praradimas. Tradicinė teorija. MODIGLIANI – MILLER (MM) be mokesčių (1958). MM su mokesčiais. Trys požiūriai į dividendų politiką. Nuosaikus požiūris į dividendų politiką.
Ekonomikos Špera/ paruoštukė (5 pus.)


Finansų valdymo strategija
ĮVADAS. FINANSŲ VALDYMO ESMĖ. BIUDŽETO FORMAVIMAS. KAPITALO VALDYMAS. Apyvartinio kapitalo valdymas. Sąnaudų valdymas. Atsargų valdymas. FINANSAVIMO STRATEGIJA. UAB „X “ FINANSINĖ ANALIZĖ. IŠVADOS. LITERATŪRA
Ekonomikos Kursinis darbas (27 pus.)


Firmos rentabilumas. Kapitalo poreikio ir panaudojimo efektyvumo įvertinimas
Firmos rentabilumas. Rentabilumo rodiklių sistema. Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis. Įsiskolinimų procento padengimo rodiklis. Pelno kitimo rodiklis. Ilgalaikių įsipareigojimų įtaka pagrindiniam kapitalui. Kapitalo poreikio ir panaudojimo efektyvumo įvertinimas.
Ekonomikos Konspektas (10 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |