Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Ekonomikos augimo esmė. Augimo veiksniai
Ekonominio augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikio augimui charakteristika. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė. Teorinis ekonominio augimo modelis tobulosios konkurencijos sąlygomis. Teoriniai ekonominio augimo modeliai netobulosios konkurencijos sąlygomis. Lietuvos ekonomikos augimo proceso analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Ekonomikos koliokviumas
Kauno technologijos universiteto disciplinos Ekonomika koliokviumo paruoštukė. Ekonomikos samprata. Ekonominė terminologija. Ekonominė sistema. Efektyvumas. Gamyba ir vartojimas. Ekonominis subjektas. Gamybos veiksniai. Produktas. Paklausa ir pasiūla. Prekės vertė. Kaina, pinigai ir jų atliekamos f-jos. Mikro ir makro ekonomika. Ekonomimė teorija, ir ekonomikos tikrovė. Indukcija ir dedukcija. Teorinio tyrimo etapai, pozityvūs ir normatyvūs teiginiai. Ekonominė politka ir pagrindiniai jos uždaviniai. Rinkos mechanizmas jo charekteristika. Rinkos objektai ir subjektai. Valstybinis reguliavimas. Rinkos objektai ir subjektai. Rinkos struktūra. Rinkos infrastruktūra. Rinkos privalumai ir trūkumai. Rinkos veikimo esmė: kainų susidarymas, paklausos ir pasiūlos dėsnis. Paklausos ir pasiūlos teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumas ir vartotojo elgsenos abejingumas. Vartotojo prioritetai ir jo pasirnkimas. Naudingumo funkcija. Vartotojo abejingumo kreivės. Ribinis naudingumas ir ribinė pateikimo norma. Vartotojo elgsena maximalizuojant vartojimo naudą. Vartojimo biudžetas ir funkcija. Vartotojo naudingumo maximalizavimas. Pajamų ir pakeitimo efektas. E. Engerio dėsnis. Difeno prekės. Pajamų ir kainos vartojimo kreivės.
Ekonomikos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Ekonomikos konspektai (1)
EKONOMIKA. EKONOMINĖS SISTEMOS. RINKA. PASIULA, PAKLAUSA RINKOJE. ELASTINGUMAS. VYRIAUSYBĖS DALIVAVIMAS EKONOMIKOJE. GAMYBOS VEIKSNIAI, PAJAMOS. VERSLO ORGANIZAVIMO FORMOS. VERTYBINIAI POPIERIAI. MAKROEKONOMIKA. BNP. BNP SKAIČIAVIMO BŪDAI. VISUMINĖ PAKLAUSA, PASIULA. FISKALINĖ POLITIKA, JOS ESMĖ.
Ekonomikos Konspektas (16 pus.)


Ekonomikos konspektai (2)
Šiuolaikinės valstybės samprata. (Parlamentinė) Respublika. Prezidentinė respublika. Parlamentinė monarchija. Teritorinės struktūros. Federacija. Konfederacija. Ekonomika kaip visuma. Valstybės vaidmuo pereinamosiose ekonomikos šalyse. Ekonomikos sistema. Intervencionizmas. Dažniausiai išskiriami tokie ekonomikos tikslai... Vyriausybės poveikis ekonomikai pasireiškia per... Ekonominės politikos priemonės. Vyriausybės reguliuoja ekonomiką dėl 5 svarbiausių priežasčių... Adamas Smitas. Džonas Keynesas. Fiskalinės priemonės ir visuminė paklausa. Vyriausybės ydos. Trys Musgrave’o šakos Richard Musgrave’as, vienas iš didžiųjų viešųjų finansų ekonomistų XX a., manė, kad vyriausybė turi tris ekonomines funkcijas... Normatyvinė analizė. Čikagos mokykla. Harvardo mokykla. Vyriausybės veiklos tipai. Gerovės ekonomika. Pareto efektyvumas. Fundamentalios gerovės ekonomikos teoremos. Ekonominio efektyvumo analizė. Mainų efektyvumas susijęs su prekių pasiskirstymu. Gamybos efektyvumas. Prekių rinkinio efektyvumas. Mainų efektyvumas. Rinkos ydos. Konkurencijos yda. Viešosios prekės. Nepilnos Rinkos. Informacijos ydos. Rinkos ydų tarpusavio ryšys. Antrojo geriausio sprendimo teorija. Mokesčių našta. Laferto kreivė. Nemokestinės pajamos.
Ekonomikos Konspektas (11 pus.)


Ekonomikos konspektai (3)
Investicijų politikos analizė. Investicijų kvota. Investicijų padengimas. Amortizacinių atskaitymų kvota. Apyvartinių investicijų analizė. Įrengimų naudingumas. Atsargų laikymas. Apyvartumas. Reikalavimų galiojimo terminas. Finansavimo analizė. Kapitalo dalių analizė. Finansavimo struktūros analizė. Nuosavo kapitalo dalis. Prisitaikymo koeficientas. Įsiskolinimų koeficientas. Vertikalios finansavimo taisyklės. Rentabilumo poveikis. Tiekėjų kredito trukmė. Finansavimo trukmės analizė.
Ekonomikos Konspektas (4 pus.)


Ekonomikos konspektai (4)
EKONOMIKOS TEORIJOS ĮVADAS. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Mikroekonominis ir makroekonominis. ekonominių procesų tyrimo lygiai. Ekonominės veiklos rezultatai ir ekonomikos ištekliai. Ūkinės veiklos tipai. Ekonominė politika, jos tikslai ir priemonės. Valstybės mokesčių sistema ir mokesčių funkcijos. Istoriniai ūkio tipai ir jų raidos veiksniai. PELNAS IR GAMYBOS KAŠTAI. Pelnas – ūkinės veiklos efektyvumo kriterijus. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Trumpo laikotarpio gamybos produktas. Trumpo laikotarpio kaštai. Ilgo laikotarpio vidutiniai kaštai. RINKOS ELEMENTAI IR JOS VEIKIMAS. Rinkos samprata. Produktų, išteklių. ir pinigų apyvarta rinkos ūkyje. Rinkos struktūros. Konkurencija ir jos tipai. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos kitimą veikiantys veiksniai. Rinkos pusiausvyros kitimas kintant paklausia ir pasiūlai. Bendrasis ir ribinis produkto naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Paklausa ir ribinis naudingumas. PAGRINDINĖS RINKOS ORGANIZAVIMO FORMOS. Tobulos ir netobulos konkurencijos rinkos. Rinkos efektyvumo kriterijai. Tobulos konkurencijos rinka: prielaidos, paklausa ir pasiūla. Įmonės pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje trumpame ir ilgame laikotarpyje. Tobulos konkurencijos rinkos efektyvumas. Monopolinė rinka. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Monopolija ir efektyvumas. Natūralios monopolijos kainos reguliavimas. Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka. Samprata ir ypatybės. Konkurencija oligopolinėje rinkoje. Pagrindiniai oligopolinės rinkos kainų modeliai. Oligopolinės rinkos efektyvumas. Oligopolinės rinkos koncentracijos rodikliai. GAMYBOS VEIKSNIŲ RINKOS IR PAJAMŲ PASKIRSTYMAS. Gamybos veiksnių paklausa kaip išvestinė paklausa. Darbo rinka ir jos ypatybės. Tobulos konkurencijos darbo rinka. Netobulos konkurencijos darbo rinka. Darbo užmokesčio formos ir jo diferenciacija. Skolinamojo kapitalo rinkos ypatybės. Palūkanos. Žemės ir natūralių išteklių rinkų ypatybės. Renta. PAJAMŲ NELYGYBĖ IR KITOS RINKOS PROBLEMOS. Pajamų nelygybė, jos priežastys ir matavimas. Lorenco kreivė ir absoliučios lygybės tiesė. Skurdas ir jį mažinančios priemonės. Rinkos ribotumas ir jį lemiantys veiksniai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. MAKROEKONOMIKA. NACIONALINIS PRODUKTAS IR JO MATAVIMAS. Bendrojo nacionalinio produkto samprata. ir apskaičiavimo metodai. Nominalusis, realusis ir potencialusis BNP. Kiti nacionalinio produkto rodikliai. tema. EKONOMIKOS PUSIAUSVYRA. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Visuminės paklausos kreivė. Klasikinė visuminės pasiūlos kreivė. Keinsistinė visuminės pasiūlos kreivė. Ekonominės pusiausvyros susidarymas. Klasikinis ir keinsistinis pusiausvyros aiškinimas. PAGRINDINĖS MAKROEKONOMIKOS PROBLEMOS. (NEDARBAS. INFLIACIJA. EKONOMIKOS CIKLIŠKUMAS). Nedarbas ir jo rūšys. Visiškas užimtumas ir natūralus nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Infliacijos esmė ir atmainos (rūšys). Infliacijos priežastys. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Ūkinės veiklos cikliškumas ir jo priežastys. VALSTYBĖS BIUDŽETAS IR VYRIAUSYBĖS FISKALINĖ POLITIKA. Valstybės biudžetas ir jo sandara. Valstybės pajamos ir išlaidos. Biudžeto balansas. Biudžeto deficito finansavimas ir jo pasekmės. Valstybės skola ir jos padengimo būdai. Valstybės fiskalinė politika ir jos realizavimo priemonės. Klasikinis ir keinsistinis požiūris į fiskalinės politikos efektyvumą. ŠIUOLAIKINIAI PINIGAI IR CENTRINIO BANKO PINIGŲ POLITIKA. Pinigų prigimtis ir rūšys. Šiuolaikinių pinigų funkcijos ir jų rūšys. Pinigų kiekio apskaičiavimas. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Centrinio banko pinigų politika ir jos priemonės. Klasikinis ir keinsistinis požiūris į pinigų politikos efektyvumą. ATVIROS EKONOMIKOS ELEMENTAI. Tarptautinė prekyba ir jos prielaidos. Užsienio prekybos balansas. Tarptautinės prekybos nauda ir prieštaravimai. Valstybės užsienio prekybos politikos formos. Protekcionistinės politikos priemonės. Užsienio investicijų paskirtis, rūšys, nauda ir problemos. Grynosios užsienio investicijos. Tarptautinė valiutų sistema. Užsienio valiutos paklausa ir pasiūla. Fiksuotas ir lankstus valiutos kursas. Tarptautinės valiutų sistemos raida. Aukso standarto sistema. Bretton Woods sistema. Jamaikos valiutų sistema.
Ekonomikos Konspektas (32 pus.)


Ekonomikos konspektai (5)
Ekonomikos samprata. Ekonomikos mokslo objektas: mikro ir makro. Pagrindiniai ekonomikos tikslai, alternatyvos pasirinkimo ir racionalumo problemos: visuomenės gamybinės galimybės. Poreikiai, ištekliai, gamyba, gamybos veiksniai, gamybos galimybių kreivė. Rinka, jos samprata, funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros ir konkurencija, rinkos tipai. Tobula ir netobula konkurencija. Paklausa ir pasiūla (brėž). Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo variantai,jų grafinė išraiška. Veiksniai, lemiantys paklausos elastingumą. PS elastingumo variantai, jų grafinė išraiška. Veiksniai lemiantys PS elastingumą. Naudingumo teorija. Vartotojo elgsena. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Biudžetinė tiesė ir indeferentiškumo kreivė. Gamintojo elgsena rinkoje. Kaštai ir pelnas, tipai. Pelnas, tipai. Bendras nacionalinis produktas (BNP). Baigtinė prekė ir paslauga. Nominalusis ir realusis BNP. BNP slaičiavimo būdai. Nacionalinio produkto dinamika: visuminės PK ir PS aspektas. Cikliniai svyravimai: verslo ciklai. Fiskalinė politika. Biudžeto deficitas. Pinigai, jų kilmė, esmė ir funkcijos. Bankai, jų atsiradimas. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbas ir infliacija.
Ekonomikos Špera/ paruoštukė (4 pus.)


Ekonomikos konspektai (6)
Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos sistemos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos elgesys: racionalumo samprata ekonomikoje. Ekonominiai sprendimai įmonėje ir įmonės veiklos tikslas. Tobulosios konkurencijos rinkos bruožai ir struktūra. Netobulosios konkurencijos rinkos modeliai. Prekių ir paslaugų paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa ir įmonės prekės paklausa. Prekių ir paslaugų pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla ir įmonės pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei reguliuojant kainas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumo atvejai ir veiksniai. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumo atvejai ir veiksniai. Praktinis elastingumo teorijos taikymas. Naudingumas kaip pasirinkimo kriterijus. Naudingumo funkcija. Mažėjančio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimas. Vartotojo abejingumo kreivės - naudingumo funkcijos išraiška. Ribinė pakeitimo norma. Vartotojo biudžetas ir vartotojo naudingumo maksimizavimas. Vartotojo biudžeto ir prekių kainų kitimo įtaka vartotojo paklausai. Praktinis vartotojo biudžeto teorijos taikymas. Verslo įmonė ir jos funkcijos. Gamybos organizavimo formos. Gamybos veiksniai. Gamybos funkcija. Izokvantė ir jų kartograma. Gamybos trumpuoju laikotarpiu funkcija. Bendrasis vidutinis ir ribinis produktas bei jų tarpusavio ryšys. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Gamybos masto grąža. Gamybos veiksnių pakeičiamumas. Įmonės kaštų ir pelno samprata. Normalusis (nulinis) ir ekonominis pelnas. Įmonės trumpojo laikotarpio kaštų funkcijos: bendrieji, pastovieji ir kintamieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai ir gaminio vieneto savikaina. Savikainos struktūra ir jos mažinimo veiksniai. Ribiniai kaštai. Izokostė ir jų kartograma. Kaštų minimizavimas. Gamybos plėtros kreivė. Ilgojo laikotarpio kaštų funkcijos: bendrieji, vidutiniai ir ribiniai kaštai ir jų tarpusavio ryšys. Įmonės pajamos ir pelnas tobulosios konkurencijos rinkoje: bendrosios, vidutinės, ribinės pajamos; normalusis ir ekonominis pelnas; pelno masė ir pelno norma. Įmonės pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų modelį. Tiesinė kaštų, gamybos apimties ir pelno diagrama. Lūžio taškas. Įmonės pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribinių kaštų modelį; pelno maksimizavimo taisyklė. Įmonės pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Įmonės trumpojo ir ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivės. Pelno maksimizavimas monopolijos ir monopolinės konkurencijos sąlygomis.
Ekonomikos Konspektas (10 pus.)


Ekonomikos modeliai ir praktika
Ekonomikos sąvoka. Mikro ir makroekonomika. Ekonomikos modeliai ir praktika. Grafikai ir indeksai. Ekonomika ir ekonominis elgesys. Pozityvioji ir normuojančioji ekonomika. Rinkos subalansavimas ir kainos. Sandorio kaštai. Rinkos klaida. Tobulosios konkurencijos ekonomikos bruožai ir sandara. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Paklausa ir jos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Ekonomika –tai mokslas, padedantis iš visų ribotų išteklių panaudojimo alternatyvų pasirinkti geriausią. Pgr. ekonomikos klausimai KĄ, KAIP ir KAM gaminti. Nuo ekonomikos sistemos priklauso kokiu būdu pasirenkama viena iš ribotų išteklių panaudojimo alternatyvų. Ekonomikos sistemos skirtstomos į tipus: Papročių – ekonominės problemos sprendžiamos remiantis religiniais ir socialiniais papročiais, tradicijomis; Grynoji kapitalistinė – remiasi privačia nuosavybe, individų ekonomine laisve. Valst. institucijos ir kitos grupės visiškai nesikiša į ekonomiką (daugybė konkuruojančių firmų, kainų lygis užtikriną minimalų pelną).
Ekonomikos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje
Ištrauka iš adrbo. Ekonomikos apibrėžimų yra daug. Ekonomika tai mokslas apie turtą ir turtėjimą. Ekonomika – tai mokslas apie racionalų žmogaus elgesį verslo pasaulyje. Ekonomika – tai mokslas nagrinėjantis, kaip esant ribotiems ištekliams maksimaliai patenkinti žmonių poreikius. Galima sakyti, kad XXa. pradž. lietuviškoji ekonominės minties formavimasis prasidėjo iš esmės nuo nulio: nebuvo nei nusiklosčiusios lietuviškos ekonominės idėjos, nei vadovėlių valstybinę kalba, nei ekonomistų rengimo programų. Atkūrus Nepriklausomybę 1990m. Lietuvoje pradėtos esminės politinės ir ekonomines reformos. 1990m paskelbus Lietuvos nepriklausomybę teko kurti teisines ekonomines sąlygas, naujo tipo rinkos ekonomikos santykiams formuoti ir plėtoti. Pagrindinis vykdomų reformų tikslas pakeisti komandines ekonomikos principu organizuotą ekonomiką į pasiūlos – paklausos, t.y. rinkos principais veikiančią ekonomiką.
Ekonomikos Referatas (7 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |