Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Biudžeto sistemos reforma
ĮVADAS. Nacionalinio biudžeto vaidmuo ir sudarymo principai. LR nacionalinio biudžeto funkcionavimas. Nacionalinio biudžeto sudėtis. Biudžeto kokybė – mokesčių naštos mažinimo prielaida. 2006 m. biudžete ryški socialinė orientacija. NB pajamų surinkimo duomenys 2004-2005 m. ES biudžeto principų įgyvendinimas. Nacionalinis biudžetas – ekonominių piniginių santykių visuma, kurių dėka sudaromi ir naudojami pinigų fondai, skirti valstybės funkcijų ir uždavinių įgyvendinimui finansuoti. Siaurąją reikšme tai – valstybės einamųjų metų pajamų ir išlaidų planas, tvirtinamas Seimo ir turintis įstatymo galią. Biudžetas yra pagrindinių tarpusavyje sąveikaujančių finansinių kategorijų – mokesčių, valstybės išlaidų, valstybinio kredito – visuma. Per nacionalinį biudžetą sukaupiamos įvairių nuosavybės formų įmonių ir gyventojų pajamos. Jos panaudojamos šalies ūkiui finansuoti, socialinėms – kultūrinėms reikmėms tenkinti, šalies vidaus ir užsienio saugumui stiprinti, valstybinio valdymo organams išlaikyti, valstybės skolai administruoti, valstybės rezervams sudaryti ir pan.
Ekonomikos Kursinis darbas (18 pus.)


D. Rikardas apie darbo užmokestį veikale "Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai"
Įvadas. D. Rikardas apie darbo užmokestį veikale "Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai". Darbo užmokestis ir pragyvenimo sąlygos. Darbo užmokestis ir kapitalas. Darbo užmokestis ir pinigų vertė. Darbo užmokestis ir įstatymai. Darbo užmokesčio reguliavimas. Darbo užmokestis ir renta. Darbo užmokestis ir auksas. Darbo užmokestis ir įstatymai. D. Rikardo darbo užmokesčio teorijos ryšys su kitomis koncepcijomis. Išvados. Darbo jėga, kaip visi kiti daiktai, kuriuos galima nupirkti ir parduoti, ir kurių kiekis gali būti padidintas ar sumažintas, turi savo natūralią ir savo rinkos kainą. Natūrali darbo kaina, yra tokia kaina, kuri yra būtina, kad darbininkai galėtų, egzistuoti ir įamžinti savo giminę be jos padidėjimo ar sumažėjimo...
Ekonomikos Kursinis darbas (18 pus.)


D.Cesevičius – vienas žymesnių Lietuvos ekonomistų teoretikų
ĮVADAS. LAIKMETIS, SUDARĘS SĄLYGAS D.CESEVIČIAUS ASMENYBĖS IR JO, KAIP EKONOMISTO KELIO FORMAVIMUISI. Krašto padėtis atkūrus nepriklausomybę (1918m.). Ekonominės politikos formavimasis. Kai kurie žymesni Lietuvos ekonomistai. ŽYMUS LIETUVOS TARPUKARIO LIETUVOS EKONOMISTAS IR VEIKLOS ŽMOGUS. D.Cesevičiaus veikla. D.Cesevičiaus darbų tematika. TRIJŲ D.CESEVIČIAUS DARBŲ APŽVALGA. D.Cesevičiaus darbas “Ekonomikos teorija ir ūkio praktika”. D.Cesevičiaus straipsnis “Valstybė ir ūkis”. D.Cesevičiaus straipsnis “Kalbos apie biudžetą”. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Ekonomikos Kursinis darbas (11 pus.)


Danijos ekonomikos pokyčiai
Įvadas. Danija ir Europos Sąjunga. Eksportas ir importas. Finansai. Žemės ūkis. Pramonė. Transportas. Energetika. Danija ir Lietuva. Esminiai Danijos skirtumai, lyginat su kitomis ES šalimis. Išvados. Infromacijos šaltinių sąrašas.
Ekonomikos Referatas (19 pus.)


Darbas. Darbo apmokėjimo rūšys
Įvadas. Darbas. Darbo jėga. Darbo jėgos šaltinis – gyventojai. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo užmokestis. Darbo apmokėjimas. 2007 m. biudžetas. Vidutinis pageidaujamas atlyginimas. Vokelių ekonomika. Mokesčiai. Reguliavimas. Biurokratija. Vokelių kaina. Vokelių padariniai. Išvados. Ištrauka iš darbo. Žmogus savo darbu sukuria produktą, atlieka paslaugas, atranda naujus, tobulina esamus gamybos procesus. Be darbo nebūtų ir žmogaus, kuriančio savo gyvenimo sąlygas. Per žmonijos gyvavimo istoriją keitėsi darbo pobūdis ir sąlygos. Kylant mokslo ir technikos pažangai, žmogaus darbas darosi sudėtingas, lengvėja, tačiau reikalauja geresnių specialybinių žinių. Senovėje žmonių darbas buvo primityvus, dabar - dažniausiai mechanizuotas ir automatizuotas.
Ekonomikos Referatas (17 pus.)


Darbo ekonomika
Įvadas. Darbo ekonomikos disciplina. Darbo ekonomikos mokslo uždaviniai. Tyrimo metodai. Straipsnio "Europinis nedarbas Lietuvoje - ar to išvengsime? analizė. Gyventojų užimtumo didinimas, naujų darbo vietų kūrimas ir nedarbo mažinimas yra viena svarbiausių ekonominių ir socialinių problemų. Šių klausimų sprendimas susijęs su šalies ekonomikos išsivystymo lygiu ir gamybos augimu. Gyventojų užimtumo, nedarbo problemos ypač aktualios tapo po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.
Ekonomikos Referatas (18 pus.)


Darbo jėgos rinka
Įvadas. Darbo jėgos rinka. Darbuotojų kvalifikacija. Lietuvos darbo jėgos rinka. Išvados. Literatūra. Darbas kuria prekes arba paslaugas. Vienu metu tik darbas, sunaudotas prekėms pagaminti, buvo laikomas gamybiniu, o darbas, kuriuo buvo teikiamos paslaugos, buvo traktuojamas, kaip negamybinis.
Ekonomikos Referatas (3 pus.)


Darbo našumas
Įvadas. Darbo našumo - efektyvumo samprata. Darbo našumo - efektyvumo didinimo būdai. Darbo intensyvumo įtaka darbo našumo didinimui. Techniniai ir organizaciniai veiksniai, didinantis darbo efektyvumą. Mokslo ir technikos pažangos veiksniai. Efektyvus darbo laiko panaudojimas. Veiksniai, keliantys darbo efektyvumą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos Referatas (12 pus.)


Darbo rinka Lietuvoje
Įvadas. Darbo rinkos samprata. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Darbo rinkos modeliai. Pagrindinės darbo rinkos charakteristikos 2000 - 2010 metais. Demografinės tendencijos. Užimtumo tendencijos. Užimtumo lygis pagal amžių. Užimtumas pagal ekonomines veiklas. Nedarbo lygis. Vyrų ir moterų nedarbas. Nedarbas skirtingose amžiaus grupėse. Nedarbas pagal apskritis. Bedarbiai pagal išsilavinimą. Lietuvos darbo rinka per paskutinius du metus. Darbo jėgos pasiūlos dinamika. Darbo jėgos paklausos dinamika. Lietuvos darbo rinkos prognozė metams. Nedarbo lygis euro zonoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos Referatas (20 pus.)


Darbo užmokesčio skaičiavimai transporto įmonėje x
Įvadas-pagrindiniai transporto įmonės dirbančiųjų darbo užmokesčio apskaičiavimo aspektai. Darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Mokesčiai susiję su darbo užmokesčiu. Išvados. Darbo užmokesčio apskaita, sudarius darbo sutartį, prasideda nuo faktiškai darbuotojo dirbto laiko apskaitos. Siekiant teisingai pagal galiojančius įstatymus sumokėti darbuotojui už atliktą darbą įmonės naudai, įvertinant darbą kenksmingomis, pavojingomis sąlygomis, darbą naktį, švenčių ir poilsio dienomis, darbuotojo neatvykimus į darbą, būtina dokumentuose užfiksuoti, kada ir kokiomis sąlygomis darbuotojas dirbo.
Ekonomikos Kursinis darbas (19 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |