Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 |  32 | 33 | 34 | 

Verslo apskaitos standarto "Finansinė atskaitomybė"
1-OJO VERSLO APSKAITOS STANDARTO "FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ". BENDROSIOS NUOSTATOS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TIKSLAS. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDĖTIS. FINANSINIŲATASKAITŲELEMENTAI. FINANSINIŲ ATASKAITŲ ELEMENTŲ ĮVERTINIMAS. PAGRINDINIAI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMAI. APSKAITOS POLITIKA. BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI. INFORMACIJOS REIKŠMINGUMAS. TARPUSAVIO UŽSKAITA. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IDENTIFIKAVIMAS. BALANSAS. PELNO (NUOTOLIŲ) ATASKAITA. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA. AIŠKINAMASIS RAŠTAS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. Literatūra.
Ekonomikos Ataskaita (17 pus.)


Verslo draudimas Lietuvoje
Įvadas. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas. Transporto priemonių savininkų civilinės atsakomybės draudimas išvykstant į užsienį. Transporto priemonių draudimas. Turto draudimas. Statybos darbų draudimas. Krovinių draudimas. Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimas. Elektroninės įrangos draudimas. Įmonės darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Gyvybės draudimas. Pensinis draudimas.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Verslo ekonomika (1)
MARKETINGAS, JO SAMPRATA, ORGANIZAVIMO PRINCIPAI, FUNKCIJOS, TIPAI IR FORMOS. MARKETINGO ORGANIZAVIMAS ĮMONĖSE. MARKETINGO PADALINYS ĮMONĖJE, JO EVOLIUCIJA. MARKETINGO APLINKA: IŠORINĖ IR VIDINĖ. RINKOS TYRIMAS. RINKOS SEGMENTAVIMAS. RINKOS APRĖPIMO BŪDAI. KONKURENCIJA IR KONKURENTAI. POZICIONAVIMS RINKOJE. KONKURENTINIO PRANAŠUMO STRATEGIJOS. KONKURENTŲ ANALIZĖ. SWOT ANALIZĖ. MARKETINGO PRIEMONIŲ KOMPLEKSAS. MARKETINGAS „MIX 4P“. PREKĖS GYVAVIMO CIKLAS IR KONKURENTINIO PRANAŠUMO STRATEGIJOS. KAINŲ NUSTATYMO METODAI. KAINŲ STRATEGIJOS. PAGRINDINIAI KAINŲ FORMAVIMO KRITERIJAI. STRATEGINIS VALDYMAS: SAMPRATA, LYGIAI. STRATEGINIO VALDYMO CIKLAS. STRATEGIJOS RŪŠYS. INFORMACIJOS VAIDMUO VERSLE. VERSLO INFORMACIJOS TIPAI.
Ekonomikos Konspektas (18 pus.)


Verslo ekonomika (2)
PRATARMĖ. VERSLAS IR JO APLINKA. Verslo samprata, tikslai ir funkcijos. Verslo rūšys. Pagrindinės verslo plėtros sąlygos. Verslo aplinka. Ekonominės informacijos reikšmė verslo plėtrai. Lietuvos ūkio ekonominė bei socialinė raida ir prioritetinės plėtros kryptys. VERSLO ĮMONĖS IR JŲ VEIKLOS YPATUMAI. Įmonės apibrėžimas, pagrindiniai jos bruožai. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonė. Įmonės steigimas. Kitos verslo kūrimo formos. Smulkusis ir vidutinis verslas. Įmonių sąjungos ir susivienijimai. Gamybos įmonės veikla. Gamybos procesas, jo elementai, rūšys ir fazės. Gamybos tipai. Gamybos ciklas. Įmonės gamybos struktūra. Produkcijos nomenklatūros ir asortimento samprata ir formavimas. Produkcijos pardavimo ir gamybos apimčių suderinimas. Produkcijos gamybos apimties pagrindimas gamybos pajėgumu. Gamybos pajėgumo samprata. Gamybos pajėgumo apskaičiavimas. Prekybos įmonės veikla. Paslaugų verslo organizavimo ypatumai. VERSLO ĮMONĖS TURTAS. Turtas ir jo rūšys. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas. Turto vertės pasikeitimo funkcija. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija). Turto naudojimo rodikliai. Trumpalaikis turtas, jo sudėtis. Atsargų įkainojimo samprata. Trumpalaikio turto apyvartumas, jo rodikliai. Įmonės kapitalas, jo sudėtis. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ POREIKIO SKAIČIAVIMAS. Materialinių išteklių sąvoka ir klasifikavimas. Medžiagų sunaudojimo normos. Medžiagų panaudojimo efektyvumo rodikliai. Medžiagų poreikio skaičiavimas. Elektros energijos poreikio skaičiavimas. Tiekimo organizavimas ir tiekėjų parinkimas. Materialinių išteklių atsargų paskirtis. Atsargų rūšys. Grafinis atsargų kitimo vaizdavimas. Optimalus užsakymo dydis. DARBO IŠTEKLIAI. Įmonės darbuotojų klasifikavimas. Darbuotojų poreikio apskaičiavimas. Darbo našumas (produktyvumas). LITERATŪRA
Ekonomikos Konspektas (82 pus.)


Verslo ekonomika (3)
Užduotis. Įvadas. Atskirų gaminių gamybos masto per metus apskaičiavimas. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičiavimas. Pagrindinių darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičiaus nustatymas. Tiesioginių išlaidų medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui skaičiavimas. Medžiagų poreikio visų gaminių metinei gamybos programai skaičiavima. Išlaidų metinei gamybos programai skaičiavimas. Einamųjų atsargų skaičiavimas. Draustinių atsargų skaičiavimas. Gautinų medžiagų kiekio per metus skaičiavimas. Gautinų medžiagų vertės litais per metus skaičiavimas. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginių gamybos išlaidų skaičiavimas. Visų gaminių tiesioginių gamybos išlaidų skaičiavimas. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertės skaičiavimas. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinių nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas. Reikalingo elektros energijos kiekio įrengimų varikliams skaičiavimas. Patalpų apšvietimui reikalingo elektros energijos kiekio skaičiavimas. Įrengimų varikliams ir patalpų apšvietimui reikalingos elektros energijos vertės skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio skaičiavimas. Administracijos darbo užmokesčio skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų bei administracijos įmokų socialiniam draudimui skaičiavimas. Administracinių, buitinių ir sandėliavimo patalpų šildymo išlaidų skaičiavimas. Gamybinių patalpų šildymo išlaidų skaičiavimas. Išlaidų sunaudotam vandeniui skaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų skaičiavimas. Vienam gaminiui priskiriamų netiesioginių gamybos išlaidų sumos ir vieno gaminio pagaminimo savikainos apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Vieno gaminio pilnosios savikainos apskaičiavimas. Vienos dirbtinės odos kuprinės pardavimo kainos apskaičiavimas. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertės per metus apskaičiavimas. Įmonės bendrojo ir grynojo pelno sumų apskaičiavimas. Įmonės pardavimų pelningumo ir ilgalaikio turto efektyvaus panaudojimo rodiklių apskaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas ir kiti šaltiniai.
Ekonomikos Kursinis darbas (39 pus.)


Verslo ekonomika (5)
Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų išlaidos vienam produkcijos vienetui pagaminti. Medžiagų poreikis atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Medžiagų išlaidos atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Pagrindinių medžiagų kiekis ir šių medžiagų pirkimo išlaidos. Pagrindinių darbininkų (vietininkų) darbo užmokestis ir įmoka socialiniam draudimui. Atskirų gaminių, visos planuojamos produkcijos ir kiekvieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokesčiai, įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis darbo našumas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Apšildymo išlaidos (pagal atskiras patalpas ir iš viso). Pagalbinių medžiagų išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai (pagal atskiras patalpas ir iš viso). Netiesioginės gamybos išlaidos ( lentelė). Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir kiekvieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (pardavimo savikaina). Įmonės veiklos sąnaudos. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis, veiklos ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pelningumai. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos Kursinis darbas (30 pus.)


Verslo ekonomikos konspektas
Verslo sistema ir jos aplinka. Verslo samprata. Verslo funkcijos visuomenėje ir nacionalinėje ekonomikoje. Verslo etapai. Ekonominiai verslo principai. Verslo aplinka. Įmonės įvaizdis. Verslo rizika. Verslo įmonių formos. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Juridiniai įmonių tipai. Individualios (personalinės) įmonės. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Įmonės tikslai. Verslo sėkmė. Įmonės įregistravimas. Įmonės likvidavimas. Verslo įmonės veiklos veiksniai. Gamybos proceso samprata. Kapitalas. Pagrindinis kapitalas. Pagrindinių fondų įkainojimas. Pagrindini fondų nusidėvėjimas. Pagrindiniai fondų naudojimo rodikliai. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinių lėšų apyvartos ciklas. Materialinių išteklių poreikio skaičiavimas. Poreikio sudėtis ir skaičiavimo metodai. Pagalbinių medžiagų poreikio skaičiavimas. Elektros energijos poreikis. Įrengimų poreikis. Kapitalo formavimas. Darbo išteklių ekonominis įvertinimas. Įmonės personalas. Personalo parinkimas. Darbuotojų skaičiaus nustatymo būdai. Faktinio darbuotojų skaičiaus statistiniai rodikliai. Darbuotojų skaičiaus planavimas. Darbo vertinimas. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio formos. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Verslo įmonės veiklos kaštai. Kaštų rūšys. Ryšiai tarp kaštų ir gamybos apimties. Strateginė kaštų analizė. Gamybos kaštų apskaita. Gamybos apimties ir išlaidų rūšys. Produkcijos išlaidų kalkuliavimas. Įmonės veiklos vertinimas. Įmonės veiklos analizės reikšmė. Pelnas ir pelningumas. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodiklai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Įmonės finansinių rodiklių grupės ir rodiklių reikšmės. Įmonės veiklos vertinimo sistemos. Verslo plėtra.
Ekonomikos Konspektas (53 pus.)


Verslo ekonomikos verslo planas IĮ Greitis
Verslo idėja. Produktas ir paslauga. Rinka ir konkurencija. Marketingo planas. Valdymas ir darbuotojai. Plano įgyvendinimo grafikas. Verslo finansavimo poreikio nustatymas (Finansų planas). Išvados. Literatūros sąrašas.Šiame verslo plane yra aprašomas Gedimino Juškos Individualios Įmonės įkūrimas ir veiklos organizavimas. Verslui įkurti pasirinkta IĮ verslo organizavimo forma. IĮ pasirinkau todėl, kad: už įmonės veiklą savininkas atsako visu savo turtu. Nes įstatymiškai patvirtinta, kad individuali (personalinė) įmonė nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui ar keliems asmenims bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Individuali įmonė neturi juridinio asmens teisių, jos turtas neatskiriamas nuo įmonininko turto.
Ekonomikos Kursinis darbas (17 pus.)


Verslo planas: Auto remonto įmonė, autodalys
Verslo aprašymas. Verslo srities ir verslo idėjos aprašymas. Įmonės verslo tikslai. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika, strategijos. Pardavimo strategijos. Reklama ir rėmimas. Paslaugų teikimas. Vietos aprašymas. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Vadyba. Įmonės savininkai ir darbuotojai. Organizacinė valdymo struktūra. Rinkos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos. Pardavimų prognozė. Savikainos prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Prognozuojamas balansas. Ši įmonė susideda iš automobilių remonto dirbtuvių bei automobilių dalių parduotuvės, taigi jos teikiamų paslaugų bei prekių asortimentas bus įvairus ir platus. Pagrindinis bendrovės aspektas — aukšto lygio kokybė. Šiam tikslui pasiekti naudosime įvairias priemones, tarp jų ir tik aukštos kvalifikacijos darbuotojų samdymą.
Ekonomikos Kursinis darbas (26 pus.)


Verslo planas: kelionių agentūra UAB "Kelionės tau"
Įvadas. Turizmo įmonės kūrimas. Turizmo rinka lietuvoje. Išorinė ir vidinė įmonės aplinkos. Įmonės verslo planas. Finansavimas. Lietuvos regionų turizmo ištekliai. Nacionaliniai parkai. Kurortai. Turizmo informacijos centrai. Turizmo paslaugų paketai. Kelionės po lietuvą. Kiti maršrutai. Organizacinė struktūra. Atlyginimų sistema įmonėje. Darbo išteklių valdymas. Išvados. Turizmo verslas ypatingas tuo, jog pradiniame etape nereikalingos didelės investicijos, todėl juo užsiimti gali vidutiniai verslo sluoksniai. Skirtingai nuo kitų pramonės rūšių, turizmo versle suderinami stambių, vidutinių ir smulkių įmonių interesai...
Ekonomikos Kursinis darbas (27 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 |  32 | 33 | 34 |