Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 |  31 | 32 | 33 | 34 | 

Valstybės fiskalinė politika
Įvadas. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės pajamų politika. Valstybės išlaidų politika. Mokesčių sistema. Mokesčių reikšmė ir būtinumas. Mokesčių rūšys. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Ekonomikos pamoka. Išvados. Literatūros šaltiniai. Pasirinkto darbo tema - "Valstybės Fiskalinė politika". Šiame kursiniame darbe plačiau nagrinėsime fiskalinės politikos esmę, valstybės išlaidas bei pajamas, trumpai aptarsime valstybės mokesčių sistemą, pažymėsime svarbiausias mokesčių rūšis, bei valstybei iškylančias problemas įgyvendinant fiskalinę politiką. Tyrimo objektas - Valstybės Fiskalinė politika. Darbo tikslas - atskleisti fiskalinės politikos esmę bei tikslus. Darbo uždaviniai. Remiantis moksline literatūra atskleisti fiskalinės politikos esmę. Aptarti fiskalinės politikos sandarą. Išsiaiškinti problemas kylančias įgyvendinant fiskalinę politiką.
Ekonomikos Kursinis darbas (20 pus.)


Valstybės ir rinkos vaidmuo ekonomikoje
Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinka. Rinkos funkcijos ir kainų vaidmuo. Rinkos trūkumai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės funkcijos. Teisiniai rinkos ekonomikos funkcionavimo pagrindai. Makroekonominė stabilizacija. Išteklių paskirstymas (alokacija). Pajamų perskirstymas. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės išlaidos. Mokesčiai. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Literatūra.
Ekonomikos Referatas (8 pus.)


Valstybės ir vyriausybės vaidmuo ekonomikoje
Įvadas. Valstybės vaidmuo. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės funkcijos. Teisiniai rinkos ekonomikos funkcionavimo pagrindai. Makroekonominė stabilizacija. Išteklių paskirstymas (alokacija). Pajamų perskirstymas. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės išlaidos. Mokesčiai. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Literatūra. Į ekonomikos mokslą galima žiūrėti kaip į kompleksą sąvokų, su kuriomis susiduria visuomenė. Valstybės vaidmuo ekonomikoje yra svarbus, nes jos yra atliekamos tokios funkcijos kaip: Rinkos sistemos apsauga; Visuomeninių gėrybių teikimas; Visuomenės apsauga nuo kenksmingų išorinių veiksnių; Pagalba socialiems žmonėms; Pagalba specifiniams asmenims; Ekonomikos stabilizavimas.
Ekonomikos Referatas (11 pus.)


Valstybės pajamų teisinio reguliavimo mechanizmas
VALSTYBĖS PAJAMŲ SAMPRATA, RŪŠYS. VALSTYBĖS PAJAMŲ TEISINIS REGULIAVIMAS. Mokestinės pajamos. Nemokestinės pajamos. Valstybės skola. IŠVADOS. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos Namų darbas (11 pus.)


Valstybės skola
Samprata ir struktūra. Valstybės skolinimosi būdai. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Paskolų rūšys. Valstybės skolos neigiamos pasekmės. Valstybės skolos rodikliai Lietuvoje. Ištrauka iš darbo. Materialine prasme valstybės skola – bendra valstybės įsiskolinimų suma pagal nepadengtus skolos įsipareigojimus ir neišmokėtas palūkanas. Teisine prasme valstybės skola – tai valstybės įsiskolinimas valstybiniams kreditoriams. Pagal pobūdį ši skola skirstoma į kapitalinę ir einamąją valstybės skolą. Kapitalinė skola – visa valstybės įsiskolinimų suma. O einamąją valstybės skolą sudaro visos paskolos, kurių grąžinimo terminas baigiasi einamaisiais biudžetiniais metais.
Ekonomikos Konspektas (5 pus.)


Valstybinio turto privatizavimas
TURINYS. ĮVADAS. TEORINĖ PALIS. PRIVATIZACIJA. PRIVATIZACIJOS SĄVOKA. PRIVATIZACIJOS ESMĖ. VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ PRIVATIZAVIMAS. VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ PRIVATIZACIJOS METODAI. VIEŠASIS AKCIJŲ PARDAVIMO MECHANIZMAS. TIESIOGINIS AKCIJŲ PARDAVIMAS. NAUJI PRIVATŪS INDĖLIAI Į VALSTYBINIŲ. ĮMONIŲ AKTYVUS. VALSTYBINĖS ĮMONĖS PADALINIŲ. TURTO PARDAVIMAS. VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ REORGANIZAVIMAS. AKCIJŲ IŠPARDAVIMAS ĮMONĖS DIRBANTIESIEMS. NUOMOS IR VADYBOS KONTRAKTAI. PRAKTINĖ DALIS. NUO PLANO PRIE RINKOS EKONOMIKOS. VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMAS LIETUVOJE. PIRMASIS PRIVATIZAVIMO ETAPAS. ANTRASIS PRIVATIZAVIMO ETAPAS. APIBENDRINIMAS. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Ekonomikos Kursinis darbas (29 pus.)


Valstybinis kainų reguliavimas
ĮŽANGA. VALSTYBINIO KAINŲ REGULIAVIMO ESMĖ IR METODAI. RINKOS PUSIAUSVYROS PAŽEIDIMAI VYRIAUSYBEI NUSTATANT MINIMALIĄJĄ IR MAKSIMALIĄJĄ KAINAS. Minimalioji kaina ir jos taikymas. Maksimalioji kaina ir jos taikymas. UŽSIENIO ŠALIŲ VALSTYBINIO KAINŲ REGULIAVIMO RAIDA IR YPATUMAI. VALSTYBINIO KAINŲ REGULIAVIMO LIETUVOJE PROBLEMOS. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAS.
Ekonomikos Kursinis darbas (31 pus.)


Vartotojai ir jų teisės
Įžanga. Vartotojo sąvoka. Vartotojų teisių gynimo teisinė aplinka. Vartotojų teisės ir jų gynimas. Vartotojų informavimas. Vartotojų teisių gynimo institucijos ir atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus. Vartotojų teisių apsaugos ir kitų teisės normų suderinamumo problema. Baigiamoji dalis. Literaturos sąrašas. Kadangi studijoje nagrinėjamas vartotojų teisių gynimas daugiau dėl jų ekonominių interesų gynimo, nepaliečiama ir asmens duomenų apsaugos tema. Tikimės, kad studija leis apibendrintai apžvelgti vartotojų teisių padėtį sparčiai augančiame finansinių paslaugų sektoriuje bei bus naudinga finansinių paslaugų vartotojams, paslaugų teikėjams, valstybės institucijoms, užsiimančioms vartotojų teisių apsauga, bei visiems kitiems besidomintiems vartotojų teisėmis.
Ekonomikos Referatas (22 pus.)


Vartotojų elgsena rinkoje
Įvadas. Vartotojų elgsenos sąvokos, apibrėžimai. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų tipai ir pagrindiniai vartotojų elgsenos bruožai. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojų elgsenai. Grupė, jos samprata. Grupių įtaka. Šeimos narių įtaka pirkiniams. Kultūros samprata ir jos reikšmė vartotojų elgsenai. Vartotojų asmeniniai veiksniai ir jų įtaka elgsenai. Vartotojo asmenybė. Informacijos suvokimas ir pertvarkymas. Informacijos suvokimo svarba vartotojui. Informacijos priėmimo ir pertvarkymo procesas. Vartotojų elgsenos analizės taikymas praktikoje. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas - išanalizuoti vartotojų elgsenos ypatybes. Darbe pateikta teorinę ir metodinę medžiagą apie vartotojų elgsenos sampratą, vartotojų asmeninių ir aplinkos veiksnių įtaką elgsenai, sprendimo priėmimo procesą, jo etapus.
Ekonomikos Kursinis darbas (22 pus.)


Veiklos finansinė analizė. UAB "Donata"
Ištrauka iš darbo. Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus. Finansinė analizė atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus, numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius. UAB “Donanta” veiklos finansinė analizė atliekama remiantis sekančiais buhalterinės apskaitos duomenimis: balansu, pelno (nuostolio) ataskaita, pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita.
Ekonomikos Kursinis darbas (6 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 |  31 | 32 | 33 | 34 |