Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Turizmas tarptautinių ekonominių santykių vystymosi veiksnys
Įvadas. Turizmo samprata. Kelionių klasifikavimas. Socialinio turizmo sąvoka. Turizmo dalyviai ir jų vaidmuo. Europos turizmas ir darnioji plėtra. Turizmo poveikis gamtai. Kaimo turizmo indėlis į pasaulio turizmą turizmo politika. Valstybinio ir privataus. Sektorių bendradarbiavimas. Turizmas ir jo poveikis ekonomikai. Turizmą įtakojantys veiksniai Lietuvos turizmo asociacija Lietuvos turizmo departamentas. Trumpa tuniso turizmo apžvalga. Trumpa Lietuvos turizmo apžvalga. Išvados. Šaltiniai. Tikslas. Paaiškint, kas yra turizmas, kaip jis yra skirstomas ir klasifikuojamas; kokios yra turizmo formos bei rūšys; išnagrinėti turizmo poveikį ekonomikai, gamtai bei mūsų visuomenei. Suvokti turizmo santykį su darniąją plėtrą; valstybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimą; išskirti turizmą įtakojančius veiksnius.
Ekonomikos Kursinis darbas (35 pus.)


Turtingiausi pasaulio žmonės
Pagrindinis informacijos šaltinis. Kaip manote, kiek pinigų turi turtingiausias pasaulyje žmogus? Warren Buffet. Investuotojo kelyje. Carlos Slim Helu. William Gates III. Sėkmė pagal Geitsą. Lakshmi Mittal. Mukesh Ambani. Indijos "milžinas".
Ekonomikos Pristatymas (20 pus.)


UAB “Kauno hidrogeologija” finansinė veiklos analizė
Įvadas. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Analitinė dalis. Problemos pristatymas. Veiklos finansinė analizė. Detali probleminės srities analizė. Analitinės dalies išvados. Projektinė dalis. Galimų sprendimų apibūdinimas. Projektiniai finansiniai – ekonominiai apskaičiavimai. Projektinės dalies išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Finansinės būklės nagrinėjimas susidarė iš keleto. Darbe buvo ne tik analizuojami lidvidumo, apyvartumo, pelningumo rodikliai, bet taip pat buvo daroma balanso horizontali analizė, pelnas buvo nagrinėjamas, pasitelkus segmentavimo būdą. Taip pat buvo nagrinėjama firmos pelno normos tikimybė įvykti...
Ekonomikos Diplominis darbas (43 pus.)


UAB "Ąžuolas" verslo idėjos ekonominis pagrindimas
Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis gaminiams pagaminti. Pagrindinių medžiagų išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos. Visos medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Atskirų gaminių ir visos planuojamos pagaminti produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos. Produkcijos vieneto tiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių tiesioginių gamybos išlaidų struktūra. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų priežiūrai. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Produkcijos gamybinė savikaina. Produkcijos vieneto gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Produkcijos vieneto pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Kursinio darbo tikslas - įtvirtinti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių, taip pat įsisavinti įmonės veiklos ekonominių rodikliu skaičiavimo metodiką. Turime apskaičiuoti uždarosios akcinės bendrovės "Ąžuolas" busimos veiklos per pusmetį planinius ekonominius rodiklius ir prognozuoti jos veiklos rodiklius, siekiant sumažinti riziką ir išvengti neigiamų pasekmių.
Ekonomikos Kursinis darbas (37 pus.)


UAB "Bitė lietuva" strateginis auditas
Įvadas. Trumpai apie įmonę. Telekomunikacijų rinkos analizė. Produktų suvartojimas. Importas-eksportas informacinių technologijų ir telekomunikacijų sektoriuje, m. Telekomunikacijų bendrovių pagrindiniai finansiniai rodikliai. UAB "Bitė Lietuva" strategija. Investicijos į inovacijas. UAB "Bitė Lietuva" pajamos. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Politiniai, teisiniai veiksniai. Socialiniai-kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Penkių konkurencinių jėgų modelis. Klientai. Partneriai. UAB "Bitė Lietuva" vidinės aplinkos analizė. Nematerialūs ištekliai. Darbo ištekliai. Technologija. Materialūs ištekliai. SWOT analizė. Strateginės alternatyvos ir strateginės rekomendacijos.
Ekonomikos Referatas (25 pus.)


UAB "Vandenis" planuojamos gaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas
Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos produkcijai pagaminti. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis išdirbis (darbo našumas) per i pusmetį. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos gamybinių įrenginių priežiūrai. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai. Apšildymo išlaidos ir valymo paslaugų apmokėjimas. Netiesioginės gamybos išlaidos. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė (pardavimo) savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis, veiklos ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados. Literatūros sąrašas. Kursinio darbo tikslas - prognozuoti UAB "Vandenis" planuojamos pagaminti produkcijos pelningumą. Kursinio darbo uždaviniai. Nustatyti UAB "Vandenis" gamybos planą per I pusmetį. Apskaičiuoti gamybinei programai reikalingus darbo išteklius. Apskaičioti tesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidas. Nustatyti produkcijos gamybinė savikainą. Apskaičiuoti įmonės veiklos sąnaudas. Apskaičioti planuojamas pardavimo pajamas. Apskaičiuoti ir įvertinti įmonės pelną. Apskaičiuoti ir įvertinti bendrąjį ir grynąjį pardavimo pelningumą. Nustatyti nenuostolingo pardavimo mastą.
Ekonomikos Kursinis darbas (39 pus.)


UAB ir IĮ privalumai, trūkumai
Įvadas. Akcinės bendrovės - kas tai? akcinių bendrovių steigimo etapai. Akcinių bendrovių privalumai ir trūkumai. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės paveldėjimo ypatumai. Individualios įmonės pertvarkymas. Įmonių tipų panašumai ir trūkumai. Išvados. Naudota literatūra. Referato tikslas: palyginti AB ir UAB su Individualia įmone: kuo jos skiriasi viena nuo kitos ir kuo jos panašios. Išvardinti šių bendrovių privalumus ir trūkumus, įmonių steigimo etapus. Aptarti individualios įmonės paveldėjimo ypatumus ir pertvarkymo etapus. Uždaviniai: savo referatu mes siekiame parodyti, kad dažniausiai steigiamos Lietuvoje įmonės yra individualios ir akcinės bendrovės. Metodas. Lyginsime įmones, nagrinėsime kiekvieną atskirai, kad pasiektume savo referato iškeltą uždavinį ir tikslus.
Ekonomikos Kursinis darbas (20 pus.)


UAB Senukai socialinės atsakomybės analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Apie įmonę. Konkurentai. E-komercija UAB "Senukuose". Socialiai atsakingos veiklos pavyzdžiai pasirinktoje įmonėje. Suinteresuotieji asmenys ir socialinės atsakomybės strategijos. Žmogaus teisės. Darbuotojai. Skaidrumas versle. ĮmonėsUAB "Senukai" veiklos sėkmė. Išvados. Literatūra. Sociologijos žodyne nurodoma: "Socialinė atsakomybė – sąmoningai formuojamų ekonominių, politinių, teisinių, dorovinių santykių tarp organizacijos ir visuomenės, įvairių jos struktūrų forma; pasirengimas atsakyti už savo poelgius ir veiksmus, gebėjimas atlikti pareigą ir prisiimti sau visuomenės sankcijas, esant tam tikroms teisingumo arba kaltumo sąlygoms."
Ekonomikos Kursinis darbas (19 pus.)


Ukrainos ekonomika
Ukrainos BVP. Ukrainos BVP vienam gyventojui. Ekonomikos augimo tempas. Infliacija. Nedarbingumas. Prekybos balansas. Eksportas ir importas. Vidutinė gyventojų gyvenimo trukmė. Gyventojų mirtingumas.
Ekonomikos Referatas (3 pus.)


Uždarosios akcinės bendrovės "Laiko ratas" planuojamos pagaminti produkcijos pelningumo prognozė
Įvadas. Praktinė dalis. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų kiekis. Įmonės darbuotojų struktūra. Medžiagų išlaidos produkcijos vienetui. Medžiagų išlaidos atskiriems gaminiams ir visai produkcijai. Vienetiniai įkainiai, pagrindinių darbininkų darbo užmokestis bei įmoka socialiniam draudimui. Atskirų gaminių, produkcijos vieneto ir visos produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių tiesioginių gamybos išlaidų struktūra. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis bei įmoka socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Darbuotojo ir pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis išdirbis per ii pusmetį. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrenginių priežiūrai. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, produkcijos vieneto ir visos produkcijos gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Planuojamos pardavimo pajamos. Bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados. Literatūra. Kursinio darbo aktualumas - gebėti apskaičiuoti įvairius įmonės veiklos rodiklius, bei suprasti jų ekonominę prasmę. Darbo tikslas - išsiaiškinti UAB "Laiko ratas" planuojamos pagaminti produkcijos pelningumo prognozę per m. II pusmetį. Darbo struktūra - kursinis darbas susideda iš daugybės punktų kuriuose apskaičiojami įvairus UAB "Laiko ratas" veiklos rodikliai. Visi užduotis atliekami lentelėse. Po kiekviena lentele užrašoma formulė, skaičiavimo veiksmai bei duomenų šaltiniai.
Ekonomikos Kursinis darbas (42 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |