Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Rinkos mechanizmas ir jos taikymas
ĮVADAS. Tikslas. Pasiūlos, paklausos ir kainos svyravimas. Paklausos, pasiūlos ir kainų kitimo priežastys. Pagrindinė ekonomikos problema. Pagrindiniai ekonomikos tipai. Rinkos mechanizmo vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Su ekonomikos klausimais susiduriame kas dieną, visose gyvenimo srityse. Daugelis jų susiję su konkrečiu asmens darbu, nuo kurio priklauso ir šalies ekonominė padėtis. Ekonominės žinios turi padėti pasirinkti optimalias verslo sritis, priimti ekonominius sprendimus ir ūkininkavimo metodus. Ekonomiką reikia stengtis suvokti, kad jos mokymasis netūtų beprasmis, susidūrus su gyvenimo realijomis. Čia ne matematika ar fizika, kur uždaviniai sprendžiami pagal griežtas taisykles ir metodikas. Ekonomikos uždaviniai gali turėti daugelį sprendimų metodų, o reikia pasirinkti optimalų. Ekonomikos teorija praktiškai taikoma realiame gyvenime.
Ekonomikos Referatas (11 pus.)


Senovės ekonomikos idėjos mąstytojų darbuose
PIRMA DALIS. PIRMASIS EKONOMISTAS. ŠLOVINGASIS SERAS VILJAMAS PETIS. PJERAS DE BUAGILBERAS. DŽONAS LO. GYDYTOJAS KENĖ. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Kai pirmykštis žmogus pirmą kartą pasidarė akmeninį kirvį ir lanką, tai dar nebuvo ekonomika. Bet, turėdama kelis kirvius ir lankus, grupė medžiotojų nudobė elnią. Mėsą jie pasidalijo po lygiai. Pamažu bendruomenės gyvenimas darėsi vis sudėtingesnis. Tam tikroje raidos stadijoje atsiranda darbo produktų mainai tarp bendruomenių ir jų viduje. Tai buvo, nors ir primityvi, neišsivysčiusi, bet jau ekonomika, nes čia jau buvo ne tik žmonių santykiai su daiktais, bet ir jų savitarpio santykiai visuomenėje. Ir ne santykiai apskritai, o materialiniai santykiai, susiję su žmonėms gyventi reikalingų gėrybių gamyba ir paskirstymu. Tuos santykius Marksas pavadino gamybiniais.
Ekonomikos Referatas (10 pus.)


Skalbyklos verslo planas
Verslo tikslai ir idėjos. Konkurentabilumo lygio rinkoje ir paslaugų apžvalga. Gamyba ir valdymas. Darbo apmokėjimo kaštai. Administracijos išlaidos. Ilgalaikio turto poreikis ir nusidėvėjimas. Technologinės energijos poreikis. Trumpalaikio turto poreikis. Gamybos kaštai. Nuostolingumo taško nustatymas. Investicinio kapitalo poreikis. Grynojo pelno prognozė. Paskolos atsipirkimo periodas. Buhalterinis balansas.
Ekonomikos Kursinis darbas (9 pus.)


Smulkaus ir vidutinio verslo internacionalizacijos procesai
Įvadas. Smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) samprata, reikšmė ir ypatumai. SVĮ samprata. SVĮ reikšmė. SVĮ ypatumai. Privalumai. Trūkumai. Įmonių veiklos internacionalicija. Veiklos internacionalizacijos motyvai. Veiklos internacionalizacijos kliūtys. Veiklos internacionalizacijos teorijos. Veiklos internacionalizacijos stadijos. Skverbimosi į užsienio rinkas būdai veiklos internacionalizacijos procese ir juos lemiantys veiksniai. Skverbimosi būdai. Skverbimosi būdų pasirinkimą lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Ekonomikos Kursinis darbas (22 pus.)


Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje
Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tendencijos. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į tarptautines rinkas. Įregistravimas ir išregistravimas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sąvoka lietuvoje ir europos sąjungoje. Techninės paramos svv subjektams sistema lietuvoje.valstybės politikos svv atžvilgiu ir svv teikiamos paramos teisinis reglamentavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki m. Teisinės ir ekonominės aplinkos tobulinimas. Finansinės paramos svv subjektams gerinimas. Verslumo regionuose skatinimas. Svv konkurencingumo skatinimas. Išvados. Smulkusis ir vidutinis verslas (toliau SVV) – vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių, turintis esminį poveikį bendrai Lietuvos ūkio raidai, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui, todėl jo plėtotė yra viena iš svarbiausių Lietuvos ekonominės politikos krypčių...
Ekonomikos Kursinis darbas (18 pus.)


Smulkių įmonių steigimas Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos jurisdikcijos mažos ir vidutinės įmonės. (trumpa apžvalga). Verslo sritis. Frančaizingas (lengvatinė verslininkystė). Biznio plano sudarymas. Organizaciniai ir teisiniai aspektai. Įmonės vieta. Finansavimas. Organizacines struktūros planavimas. Įstatymas. Iv skirsnis. Įmonių steigimas ir jų veiklos nutraukimas. Išvados.Smulkus verslas yra labai įvairus ir nuolat vystosi. Išsivysčiusiose šalyse nė viena ekonomikos šaka negali apseiti be smulkaus verslo produkcijos ir paslaugų. Pirmąsyk smulkus verslas aprašytas prieš 4000 metų. Tai buvo paskolos už procentus suteikimo prašymas. Smulkus verslas klestėjo beveik visose senovės kultūrose, juo užsiminėjo arabai, babiloniečiai, egiptiečiai, judėjai, graikai, finikiečiai ir romėnai, tačiau dažniausiai jų prekės buvo nekokybiškos ir neišvaizdžios, o jie patys stengėsi apgauti ir apskaičiuoti pirkėją
Ekonomikos Referatas (20 pus.)


Smulkių ir vidutinių įmonių statybos įmonių strategijos formavimas
ĮVADAS. STATYBOS ĮMONIŲ STRATEGINIO VALDYMO SAMPRATA. Strategijos apibrėžimas. Strateginis valdymas ir jo etapai. Statybos įmonių plėtros dinamika ir strategijos. EUROPOS STATYBOS RINKA. Statybos vaidmuo Europos ūkio sistemoje. Statybos šakos ypatumai. Statybos šakos makroekonominiai rodikliai. Europos statybos rinkos charakteristika. Statybos darbų apimtis. Statybos struktūra. Statybos eksportas. Smulkių ir vidutinių statybos įmonių perspektyvos Europos statybos rinkoje. LIETUVOS SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ STATYBOS ĮMONIŲ STRATEGIJOS FORMAVIMAS. Lietuvos statybos įmonių padėtis smulkaus ir vidutinio verslo kontekste. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Lietuvos smulkaus ir vidutinio statybos verslo analizė ir problemos. Lietuvos smulkių ir vidutinių statybos įmonių plėtros strateginis modelis. Lietuvai integruojantis į globalią Europos Sąjungos statybos rinką, atsiranda naujos galimybės ir tuo pačiu kyla naujos grėsmės. Statybos sektoriuje vyraujančios MVĮ turi prisitaikyti prie aukštesnių statybos kokybei keliamų reikalavimų, didėjančios konkurencijos, teisinių, ekonominių, socialinių, technologinių pokyčių. Jos susiduria su daugeliu problemų, kurios būdingos ne tik SVV sektoriui, bet ir atgimstančiam Lietuvos statybos sektoriui.
Ekonomikos Diplominis darbas (107 pus.)


Smulkusis verslas. Indvidualios įmonės
Įvadas. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės steigimas. Individualioos įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Įmonės vieta. Įmonės, vietos reikšmė. Valstybės parama smulkiam verslui. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui priemonės Lietuvoje. Individualios įmonės privalumai. Individualios įmonės trūkumai. Išvados. Literatūros sąrašas. Smulkus ir vidutinis verslas - tai svarbi šalies ekonominio augimo sąlyga, nes būtent mažos bei vidutinės įmonės pagamina didžiąją dalį nacionalinio produkto ir sukuria daugiausia naujų darbo vietų. Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo smulkus ir vidutinis verslas tapo svarbus šalies integracijai į pasaulio ekonominę rinką, todėl tokio verslo plėtros skatinimas buvo ir toliau išlieka vienu prioritetinių Vyriausybės tikslų.
Ekonomikos Referatas (14 pus.)


STAMBIAUSI TARPTAUTINĖS VALIUTŲ RINKOS CENTRAI
Įvadas. Ekonominė Valiutų Sąjunga: praeitis ir dabartis. Tarptautinės finansų institucijos. Ekonominės Valiutų Sąjungos ištakos. Ekonominės Valiutų Sąjungos dabartis. Bankų vaidmuo EVS. Tarptautinis Valiutos Fondas. Veikla. Kapitalas ir finansinė struktūra. Nuosavi TVF ištekliai. Lietuvos dalyvavimas Tarptautiniame Valiutos Fonde. Ekonominės Valiutų Sąjungos reikšmė, trūkumai ir privalumai. Ekonominės Valiutų Sąjungos privalumai. Ekonominės Valiutų Sąjungos trūkumai. EURO poveikis atskiroms valstybėms. “Euras sparčiai užleidžia pozicijas JAV doleriui”. Išvados. Literatūra
Ekonomikos Referatas (15 pus.)


Strategijų pasrinkimas
Bostono matrica. Kryptinės politikos matrica. Įmonės stipriųjų pusių/rinkos patrauklumo matrica. SVV pozicijų rinkoje modelio trūkumai. Portfolio naudojimas. Portfolio analizės svarba. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Aptariant strateginio verslo vieneto (SVV) poziciją rinkoje, jo padėtį, lyginant su kitais konkuruojančiais SVV, naudojamas Bostono matricos modelis. Šį modelį sudarė Bostono Konsultavimo Grupė (Boston Consulting Group), todėl modelis pavadintas Bostono matrica. Modelio sudarytojai teigė, kad svarbiausi veiksniai, sąlygojantys SVV ilgo laikotarpio pelną, yra rinkos augimo tempai ir SVV užimama padėtis rinkoje [5;103]. Tai nėra statiškas modelis, kaip vėliau matysime, SVV gali keisti pozicijas matricoje, priklausomai nuo SVV pozicijos rinkoje įsitvirtinimo strategijos. Pačios įsitvirtinimo strategijos modelis nenagrinėja, o tik nurodo pagrindines kryptis, kaip konkrečioje pozicijoje elgtis. Modelyje labai akcentuojama piniginių srautų judėjimo svarba, tačiau apie kitus resursus čia neužsimenama.
Ekonomikos Referatas (19 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |