Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Nedarbas
Turinys. Kaip galima sumažinti natūralaus nedarbo lygį? Natūralaus nedarbo lygio mažinimo būdai. Tiesioginiai darbo užmokesčio ir kainų suvaržymai: pajamų politika. Kennedy-Johnson‘o kontroliniai rodikliai. Kodėl toks aukštas nedarbo lygis Europoje? Nedarbas Baltijos šalyse mažėja. Mažėjantis nedarbas kelia nuotaiką ministrei. Užimtumo morfologija ir kaita (Lietuva, 1989-1999). Užimtumo teorijos ir užimtumo politikos formavimosi principai. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Pagrindiniai užimtumo rodikliai 1990 – 1999 metais. Užimtumo lygis 1990-1998 metais. Užimtumas privačiame valstybiniame sektoriuje ir 1990-1998 metais. Užimtumo šalies ūkio sferose dinamika 1990-1998 metais. Užimtumas skirtingose ekonominėse veiklose. Nedarbas. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Bedarbiai pagal išsilavinimą 1993-1998. Moterų nedarbas Lietuvoje. Specifinės moterų problemos ieškant darbo (tūkst.). Naudotos literatūros sąrašas
Ekonomikos Referatas (20 pus.)


Nedarbas Lietuvoje
Įvadas. Nedarbo lygio lietuvoje apžvalga. Nedarbo lygio pokyčiai antrąjį 2010 m. ketvirtį. Įmonių sudėtis bei nedarbo lygis ir nedarbo lygis kelmės rajone. Bendros darbo rinkos tendencijos. Įsidarbinimo galimybės. Išvados. Bedarbystės plitimas sukelia daug socialinių, demografinių, kriminogeninių, psichologinių problemų. Sumažėja šeimų disponuojamų pajamų dydis, neturintys darbo patiria daug stresų, nervinės įtampos, padažnėja alkoholizmo atvejų, žmonės emigruoja į kitas šalis ieškodami darbo, mažėja gimstamumas, nes nedirbantys tėvai negali išlaikyti savo vaikų.
Ekonomikos Referatas (7 pus.)


Nedarbas Lietuvoje (2)
Įvadas. Nedarbo sąvoka ir jo rūšys. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo kaita ir lygis lietuvoje 2005-2009 metais. 2010m. Darbo rinkos prognozė. Išvados. Literatūra. Darbo objektas - Lietuvos Respublikos gyventojų nedarbo lygis. Darbo tikslas - išanalizuoti nedarbo kitimo tendencijas Lietuvoje. Darbo uždaviniai: apibūdinti nedarbo sąvoką ir jo tipus; išanalizuoti nedarbo atsiradimo priežastis; apžvelgti nedarbo kitimo tendencijas Lietuvoje 2005-2009 metais ir darbo prognozę metams. Darbe naudota metodika įvairios literatūros, periodinės ir statistinės medžiagos, analizė.
Ekonomikos Kursinis darbas (27 pus.)


Nedarbas, jo priežastys ir raida Lietuvoje
Įvadas. Nedarbas ir jo samprata. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys ir jo mažinimo būdai. Priežastys. Nedarbo mažinimas. Nedarbo mažinimo priemonės, didinančios darbo pasiūlą. Nedarbo mažinimo priemonės, didinančios darbo paklausą. Nedarbo lygis. Natūralus nedarbo lygis. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbo pasekmės. Psichologinės nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Bedarbio emocinė būsena. Nedarbo raida lietuvoje 2004-2008 metais. 2009 m. Darbo rinkos prognozė lietuvoje. Darbo tikslas - išanalizuoti nedarbą Lietuvoje 2004-2009 metais. Darbo uždaviniai. Apibūdinti nedarbo sąvoką. Išanalizuoti svarbiausius nedarbą lemiančius veiksnius. Aptarti nedarbo raidą Lietuvoje. Apibrėžti nedarbo nuostolius ir pateikti jų sprendimo būdus. Objektas - nedarbas Lietuvoje. Metodai: mokslinės literatūros ir statistinių duomenų analizė.
Ekonomikos Kursinis darbas (32 pus.)


Nedarbas, nedarbo lygio tendencijos ir dinamika Lietuvoje ir ES
Įvadas. Nedarbas. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedarbo lygio dinamika ir tendencijos Lietuvoje. Nedarbo lygio mažėjimo tendencijos Lietuvoje. Nedarbio lygio mažėjimą trikdantys veiksniai. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje. Nedarbo lygio palyginimas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Išvados. Literatūra. Nedarbas - tai rinkos ekonomikos šalimis būdingas socialinis reiškinys, kurio esmė ta, kad šalies gyventojų galinčių ir norinčių dirbti samdomąjį darbą, neturi darbo.
Ekonomikos Referatas (16 pus.)


Nedarbo raida Lietuvoje 2005 - 2009 metais
Įvadas. Darbo išteklių formavimas, prognozavimas, panaudojimo įvertinimas. Darbo išteklių formavimas. Darbo rinka ir ją atakojantys veiksniai. Darbo išteklių panaudojimo įvertinimas. Gyventojų (darbo jėgos) aktyvumo lygis. Užimtumo lygis. Nedarbo lygis. Lietuvos darbo išteklių efektyvumo vertinimas. Gyventojų skaičiaus kaita 2005-2009 m. Darbo jėgos aktyvumas lietuvoje 2005-2009 m. Užimtumas lietuvoje 2005-2009 m. Nedarbo lygio dinamika 2005 - 2009 m. Išvados. Literatūra. Darbo objektas: Lietuvos darbo išteklių prognozavimas bei įvertinimas. Darbo tikslas: Aptarti teorinį darbo išteklių formavimą, prognozavimą, įvertinimo rodiklius bei atlikti Lietuvos darbo išteklių efektyvų panaudojimą įvertinančių rodiklių analizę 2005 - 2009 m. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti autorių pateikiamas darbo išteklių sąvokas bei pateikti savąją šios sąvokos interpretaciją. Išnagrinėti darbo išteklių formavimo schemą. Išskirti veiksnius, lemiančius darbo išteklių pasiūlą, paklausą. Aptarti prognozavimo reišmę formuojant darbo išteklius. Aptarti rodiklius, kuriais remiantis įvertinamas darbo išteklių panaudojimo efektyvumas. Atlikti 2005 - 2009 metų Lietuvos darbo jėgos aktyvumo, užimtumo bei nedarbo lygio rodiklių analizę. Įvertinti Lietuvos darbo išteklių panaudojimo efektyvumą.
Ekonomikos Referatas (22 pus.)


Nuosavybės vertybinių popierių emisijos Lietuvoje
Įvadas. Pirminės vertybinių popierių rinkos struktūra ir reglamentavimas. Vertybinių popierių rinkos sukūrimas ir įstatyminė bazė. Vertybinių popierių rūšys Lietuvoje. Vertybinių popierių emisija ir emitentai. Finansinio tarpininkavimo institucijos pasaulyje ir Lietuvoje. Investuotojų samprata ir reikšmė. Vertybinių popierių rinkos kontrolės institucijos. Aptarnaujančios institucijos. Vertybinių popierių emisijos organizavimas. Vertybinių popierių emisijos ruošimas ir parametrų nustatymas. Vertybinių popierių emisijos tikslai. Vertybinių popierių emisijos rizika ir jos minimizavimas. Vertybinių popierių emisijų platinimo metodai. Emisijos sąnaudų problema. Emisijos kainos nustatymo problema ir antrinės rinkos poveikis. Vertybinių popierių emisijos registravimo procesas ir jo tikslai. Tarpininkavimas platinant vertybinius popierius. Viešosios apyvartos tarpininko pasirinkimo kriterijai ir būdai. Tarpininkavimo platinant vertybinių popierių emisijas būdai. Tarpininkų sindikatų struktūra ir tikslai. Vertybinių popierių platinimas emitento pastangomis. Vertybinių popierių platinimas akcininkams (privilegijuotas platinimas). Vertybinių popierių emisijos didinant bendrovės įstatinį kapitalą iš nuosavų lėšų. Skolos akcionavimas. Neviešas vertybinių popierių platinimas. Kapitalo rinkos naujovės ir perspektyvos Lietuvoje. Pasirašymo teisių emisijos. Depozitoriumo pakvitavimų programos Lietuvoje. Pirminės kapitalo rinkos vystymosi perspektyvos. išvados. Resume. Literatūros sąrašas. Magistro darbo tikslas – atskleisti vertybinių popierių emisijos organizavimo praktinius aspektus, apibendrinti vertybinių popierių platinimo metodus, išryškinti emisinio proceso metu kylančias problemas bei pateikti atitinkamus pasiūlymus. Magistro darbe dėmesys koncentruojamas ties nuosavybės vertybinių popierių emisijomis, dėl galimos pernelyg didelės darbo apimties, apie skolos vertybinių popierių emisijas užsimenama tik fragmentiškai. Apibendrinama užsienio šalių emitentų patirtis, kuri lyginama su situacija Lietuvos kapitalo rinkoje. Nagrinėjama pirminė Lietuvos vertybinių popierių rinka, antrinei skiriant tiek dėmesio, kiek tai būtina atskleisti jos poveikį vertybinių popierių emisijos procesui. Magistro darbe nagrinėjami Lietuvos ir JAV duomenys.
Ekonomikos Diplominis darbas (65 pus.)


Obligacijos
Įvadas. Kas yra obligacija? obligacijų skirstymas. Įmonių obligacijos. Valstybės (-ių) išleidžiamos obligacijos. Išvados. Literatūros sąrašas. Tikriausiai nė vienas kitas piniginės - kreditinės rinkos objektas nėra išnagrinėtas taip detaliai, kaip vertybiniai popieriai su fiksuotomis pajamomis. Labiausiai paplitusi vertybinių popierių su fiksuotomis pajamomis rūšis yra obligacija.
Ekonomikos Referatas (10 pus.)


Olandijos mokesčių apskaitos sistemos analizė
Trumpa olandijos ekonomikos apžvalga. Apskaitos sistemos vystymasis. Institucijos. Teisinė sistema. Verslo rūmai. Metinės ataskaitos taryba. Korporacinis valdymas. Mokesčių sistema. Korporacinė finansinė sistema. Apskaitininko profesija. Išorinė įtaka. Dabartinė apskaitos sistema. Profesionalumas prieš įstatyminę kontrolę. Pastovumas prieš lankstumą. Konservatyvumas prieš optimizmą. Slaptumas prieš skaidrumą. Apibendrinimas. Literatūra.
Ekonomikos Referatas (23 pus.)


Oligopolinė rinka
Oligopolinė rinka. Oligopolijos požymiai. Įėjimo į oligopolinę šaką barjerai. Laužta paklausos kreiv. Vyraujančios firmos modelis. Pagrindiniai rinkos elementai. Prekė. Pinigai. Išvados. Uždaviniai. Literatūra . Ištrauka iš darbo. Oligopolija – rinka, kurioje visi produktai yra identiški arba artimi pakaitalai, produkciją tiekia nedaugelis firmų, tačiau bent kelios jų palyginti didelės. Natūrali oligopolija – atsiranda tuomet, kai individualiųjų firmų vidutiniai kaštai sumažėja tiek, kad kelios tokios firmos gali pagaminti visą parduodamos produkcijos kiekį mažiausiais vidutiniais kaštais.
Ekonomikos Referatas (14 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |