Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Makroekonomikos konspektai (2)
Makroekonominiai rodikliai. Makroekonomikos reikšmė. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Nacionalinių sąskaitų sistema. Nacionalinių pajamų gamyba, paskirstymas. Prekių ir paslaugų gamyba valstybės mąstu. Nacion. pajamų pasiskirstymas pagal gamybos veiksnius. Nedarbo rodikliai. Kiekybinė pinigų teorija. Infliacija. Pinigai , jų funkcijos ir formos. Pinigų išleidimo valstybes pajamos. Infliacija ir palukanu norma. Nominali palukanų norma ir pinigų paklausa. Infliacijos reguliavimas. Visuomeniniai infliacijos kaštai.
Ekonomikos Špera/ paruoštukė (4 pus.)


Makroekonomikos konspektai (3)
Makroekonomika kaip mokslas (makro ekonomikos objektas). Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. EKONOMIKOS SISTEMOS ELEMENTAI IR JŲ RYŠIAI. Bendras vidaus produktas (bvp). BVP nustatymo būdai. Gamybos būdas. Pajamų sumavimo būdas. BVP įvertinimas pajamų sumavimo būdu. Prekių ir paslaugų gamyba. Nacionalinių pajamų paskirstymas pagal gamybos veiksnius. Vartojimo ir investicijų prekių visuminė paklausa. Palukanų normos vaidmuo, reguliuojant produkto pusiausvyra. Valstybės supirkimų įtaka palūkanų normai. Inversicijų paklausos įtaka palūkanų normai. Ekonomikos plėtros esmė. Gamybos plėtros ir kapitalo kaupimo priklausomybė. Optimalus kapitalo kaupimas. Darbo jėgos ir nedarbo sąnaudos. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Infliacijos tempas, turinys, formos ir nustatymo metodai. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai.
Ekonomikos Špera/ paruoštukė (3 pus.)


Makroekonomikos konspektai (4)
Makroekonomikos objektas. Šalies ūkio struktūra. Bendrasis nacionalinis produktas ir jo rodikliai. BNP ir jo struktūra. BNP skaičiavimai. Vartojimas, kaupimas, investavimas. Valstybės investicijos. Ūkinės veiklos cikliškumas. Visuminė paklausa ir pasiūla. Krizė. Pagyvėjimas. Pakilimas. Smukimas. Ciklinių svyravimų priežastys. Valstybės biudžetas (iždas). Fiskalinė politika. Pinigai. Pinigų atsiradimas. Pinigų funkcijos. Šiuolaikinių pinigų rūšys. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų sistema. Finansiniai tarpininkai. Centrinis bankas ir jo veiklos sritys. Monetarinė politika. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo priežastys ir pasekmės. Nedarbą mažinanti valstybės politika. Nedarbo pasekmės. Infliacija. Ryšys tarp nedarbo ir infliacijos.
Ekonomikos Konspektas (20 pus.)


Makroekonomikos konspektai (5)
Pagrindiniai ekonomikos sektoriai ir nacionalinių pajamų apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP) kaip baigtinių prekių ir paslaugų kainų suma. Nominalusis ir realusis BNP. BNP kaip pajamų ir kaip išlaidų suma. Kiti nacionalinio produkto rodikliai: Bendrasis vidaus produktas (BVP), Grynasis nacionalinis produktas (GNP), nacionalinės, asmeninės bei disponuojamos pajamos. Bendrosios paklausos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Polinkis vartoti.. Taupymas. Polinkis taupyti. Taupymo funkcija. Pusiausvyros nacionalinis produktas ir jo kitimas. Multiplikatorius. Trumpojo ir ilgojo laikotarpio bendrosios pasiūlos kreive. AD ir AS pusiausvyra. Recesinis ir infliacinis tarpsnis. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms. Vyriausybės išlaidų poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Fiskalinės (iždo) politikos priemonių naudojimas. Nediskretinė fiskalinė politika: savaiminiai stabilizatoriai. Pinigų kilmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis (MI, MII, MIII). Pinigų pasiūla ir paklausa. Paklausa ir palūkanų norma. Bankų atsiradimas ir jų funkcijos. Būtino rezervo principas.Pinigų pasiūlos plėtimasmažinimas. Pinigų multiplikatorius. CB ir jo funkcijos.Pinigų pasiūlos kontroles bei reguliavimo budai. Monetarine politika:esme ir tikslai. CB teikiamos paskolos KB. Infliacija ir jos formos. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Infliacijos kaštai ir pasekmės. Infliacijos mažinimo keliai. Vyriausybės antiinfliacinė politika. Ekonomikos augimo sąvoka ir pasekmės. Ekonominio augimo veiksniai. Gamybos funkcija. Ekonominio augimo ribos ir kaštai. Verslo ciklas. Valiutų rinka. Fiksuotas ir plaukiojantis valiutų kursai. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balanso elementų kitimas.
Ekonomikos Konspektas (9 pus.)


Makroekonomikos rodikliai ir jų taikymas Lietuvoje 2008-2009 metais
Įvadas. Makroekonomika ir pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. BVP pokytis (pirmasis įvertis), mln. Lt. Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis ir patikslintas praėjusių laikotarpių rezultatas. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu. Bendrojo vidaus produkto įverčiai. PATIKSLINTI 2008 METŲ BEI 2009 METŲ ANTROJO KETVIRČIO BENDROJO VIDAUS PRODUKTO ĮVERČIAI. Infliacija. Metiniai vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai m. rugsėjo mėn. Procentais. Vartojimo prekių ir paslaugų klasės pagal COICOP, kurių kainų pokyčiai turėjo didžiausią įtaką bendrajam kainų pokyčiui per mėnesį. Bruto darbo užmokestis. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje ir jo indeksai. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio indeksai šalies ūkyje. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal sektorius ir darbuotojų lytį. Nedarbo lygis. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę. Gyventojų užimtumas. Išvados
Ekonomikos Kursinis darbas (18 pus.)


Mažmeninė prekyba
MAŽMENINĖS PREKYBOS DINAMIKA IR STRUKTŪRA. MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ TINKLAS. Stacionarūs (nuolatiniai) prekybos objektai. Prekybinės traukos zonos supratimas. Prekybos objektų pakopos, jų supratimas ir susidarymas. MAŽMENINĖS PREKYBOS APYVARTOS FORMAVIMAS. MAŽMENINĖ PREKYBA RINKOS EKONOMIKOJE. VEIKSNIAI, TURĖJĘ ĮTAKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ IR JŲ APYVARTOS RAIDAI. PRIVATIZACIJA. ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS ĮTAKA MAŽMENINEI PREKYBAI. MONETARINĖ POLITIKA. MOKESČIŲ SISTEMA. SOCIALINIAI VEIKSNIAI. POLITINIAI VEIKSNIAI IR TEISINĖ APLINKA. Mažmeninės prekybos tinklo analizė, jo atnaujinimas ir plėtotės reguliavimas. Prekybos įmonių veiklos plėtojimo problemos
Ekonomikos Kursinis darbas (16 pus.)


Mažmeninė prekyba
Mažmeninės prekybos plėtojimasis 1991-1996 metais vyko didėjant ūkio nuosmukiui, mažėjant gyventojų realiosioms pajamoms bei jų perkamajai galiai. Labai sumažėjo mažmeninės prekybos apyvartos fizinė apimtis (mūsų apytikriais skaičiavimais, 1993 m. ji sudarė tik 25-28 proc. 1990 m. lygio), savotiškai buvo vystomas prekybinis tinklas. Todėl mūsų darbo tikslas yra vertas dėmesio - įvertinti Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių bei jų apyvartos raidą, nustatyti pagrindinius veiksnius, turėjusius įtakos tokiems jų pokyčiams bei įvertinti tai pagal statistinius duomenis. MAŽMENINĖS PREKYBOS DINAMIKA IR STRUKTŪRA. MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ TINKLAS. Stacionarūs (nuolatiniai) prekybos objektai. Prekybinės traukos zonos supratimas. Prekybos objektų pakopos, jų supratimas ir susidarymas. MAŽMENINĖS PREKYBOS APYVARTOS FORMAVIMAS. MAŽMENINĖ PREKYBA RINKOS EKONOMIKOJE. VEIKSNIAI, TURĖJĘ ĮTAKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ IR JŲ APYVARTOS RAIDAI. ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS ĮTAKA MAŽMENINEI PREKYBAI. MONETARINĖ POLITIKA. MOKESČIŲ SISTEMA. SOCIALINIAI VEIKSNIAI. POLITINIAI VEIKSNIAI IR TEISINĖ APLINKA.
Ekonomikos Kursinis darbas (16 pus.)


Mažo gimstamumo Lietuvoje problema
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Pagrindinių savokų paaiškinimas. Šeimos struktūros pokyčiai. Ilgiau gyvena, bet negimdo. Emigracija. Gimstamumo tendencijos. Natūralus prieaugis. Išmokos šeimai europos sąjungos valstybėse. Tyrimo duomenų analyzė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Ekonomikos Kursinis darbas (17 pus.)


Medienos gaminių verslo šakos analizė
Įvadas. Bendroji medienos gaminių verslo šakos apžvalga. Medienos gaminių verslo šakos lyderiai. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys nagrinėjamos medienos gaminių verslo šakos įmonių veiklą. Medienos gaminių verslo šakos įtaka bendrai Lietuvos ūkio ekonominei-socialinei situacijai. Pagrindinės medienos gaminių verslo šakos problemos. Medienos gaminių verslo šakos plėtros tendencijos. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos Analizė (12 pus.)


Medienos pramonė
Įvadas. Medienos pramonė Lietuvoje. Svarbiausia medienos produkcija. Baldų pramonė Lietuvoje. Baldų eksportas. Baldų gamintojai. Baldų pramonės vystymosi perspektyvos Lietuvoje. Popieriaus pramonė Lietuvoje. Išvados. Ištrauka iš darbo. Darbo tema – Medienos, baldų ir popieriaus pramonė Lietuvoje, jos vystymosi perspektyvos. Šiame darbe analizuosim šias pramonės šakas. Specializuotos medienos produkciją gaminančios įmonės dabar priklauso trims pramonės šakoms: medienos, popieriaus ir baldų. Visos šios trys šakos pastaraisiais metais sėkmingai didina pardavimus ir eksportą, duoda kasmet dešimtadalį visos pramonės produkcijos. Visos trys medienos produkciją gaminančios pramonė šakos jau keletą metų didina gamybą sparčiau negu visa Lietuvos pramonė. Sėkmingiausiai dirba ir auga baldų pramonė.
Ekonomikos Referatas (11 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |