Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 |  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Lizingas
Darbe tiriamas lizingas kaip alternatyvus finansavimo šaltinis. Ši darbo tema pasirinkta neatsitiktinai. Šiandieninės ekonominėmis sąlygomis daugelis įmonių sprendžia finansines problemas, kylančias dėl pinigų stokos. Plečiant įmonės veiklą, vadovams reikia rinktis iš kokių šaltinių finansuoti naujus projektus. Neišsivysčiusiose užsienio šalių kapitalo rinkose dažnai nėra didelio išorinių kapitalo kaupimo šaltinių pasirinkimo. Kaip alternatyva bankinėms paskoloms, išsivysčiusiose Vakarų Europos šalyse ypač paplitusi tokia finansavimo rūšis kaip lizingas.
Ekonomikos Referatas (22 pus.)


Lizingo kaip alternatyvaus finansavimo šaltinio tyrimas
ĮVADAS. Literatūros analizė. Problemos analizė. Teoriniai sprendimai. Lizingo samprata, pagrindinės charakteristikos. Padėtis pasaulinėje lizingo rinkoje. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo ypatybės atskirose šalyse. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Operatyvinis lizingas. Grąžintinas lizingas. Lizingo procedūros organizavimo etapai, sandėrio rizika bei terminų nustatymas. Lizingo įmokų skaičiavimo metodika. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Lizingo potencialiosios naudos įvertinimo metodai. Lizingo potencialiosios naudos nuomininkui įvertinimo metodai. Ekvivalentinės palūkanų normos (EIR) metodas. Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas. Lizingo potencialiosios naudos nuomotojui įvertinimo metodai. Vidinio pelningumo (IRR) metodas. Dualios pelningumo normos (DRR) metodas. Myers/Dill/Bautista modelis. Išvados. Tyrimai ir jų rezultatai. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Alternatyvių finansavimo šaltinių Lietuvoje įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Teorinėje dalyje kalbama apie pagrindines lizingo charakteristikas, rūšis, taikymo principus, su lizingo veikla susijusią riziką, lizingo teikiamus privalumus bei trūkumus sutarties šalims, supažindinama su pagrindiniais lizingo įmokų skaičiavimo bei lizingo alternatyvos įvertinimo metodais.
Ekonomikos Diplominis darbas (74 pus.)


Lizingo produktų Lietuvoje analizė
TURINYS. ĮVADAS. LIZINGO SAMPRATA, LIZINGO RINKA IR JO RŪŠYS. Lizingo samprata. Lizingo rinka Baltijos šalyse ir Lietuvoje. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Veiklos lizingas. Grįžtamasis lizingas. LIZINGO ĮFORMINIMAS IR SU LIZINGU SUSIJUSI RIZIKA. Lizingo įforminimo etapai. Paraiškos apdorojimas. Kredito informacija ir išankstinis patikrinimas. Kredito analizė. Lizingo sąlygų nustatymas. Sandorio užbaigimas. Kontrolė. Rizika. Nuosavybės teisė į turtą ir garantija. Tiekėjo rizika. Sukčiavimo rizika. Mokesčių sistema. LIZINGO PRODUKTAI IR ANALIZĖ. Auto lizingo lizingavimo analizė ir rinka. Auto lizingo teikimo sąlygos komerciniuose bankuose. Pagrindinių finansavimo sąlygų 3 komerciniuose bankuose palyginimas. Auto lizingo rinkos pokyčiai Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Komercinio transporto lizingavimo analizė ir rinka. Komercinio transporto teikimo sąlygos komerciniuose bankuose. Pagrindinių finansavimo sąlygų 3 komerciniuose bankuose palyginimas. komercinio transporto rinkos pokyčiai Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Įrengimų lizingo finansavimo analizė ir rinka. Įrengimų teikimo sąlygos komerciniuose bankuose. Pagrindinių finasavimo sąlygų 3 komerciniuose bankuose palyginimas. Įrengimų lizingo rinkos pokyčiai. Nekilnojamojo turto finansavimo analizė ir rinka. Nekilnojamojo turto teikimo sąlygos komerciniuose bankuose. Pagrindinių finansavimo sąlygų 3 komerciniuose bankuose palyginimas. Nekilnojamojo turto rinkos pokyčiai. Lizingo portfelio palyginimas 3 komerciniuose bankuose. IŠVADOS. Baigiamojo darbo tikslas buvo išanalizuoti lizingo produktų taikymo sąlygas trijuose komerciniuose bankuose. Šiam tikslui pasiekti buvo naudojama įvairi medžiaga, leidžianti nustatyti, kuriame komerciniame banke taikymo sąlygos yra palankesnės ir patrauklesnės lizingo gavėjams. Darbo pradžioje apžvelgiama lizingo rinka Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Apžvelgiant lizingo rinką, išryškėja lizingo paslaugų apimtys mūsų šalyje, kurios augo žymiai greičiau nei kaimyninėse šalyse. Trumpai apžvelgiama lizingo rizika ir įforminimo ypatumai, kokie procesai vyksta apdorojant pareiškėjo duomenis.
Ekonomikos Diplominis darbas (60 pus.)


Lobizmas
Įvadas Lobizmo esmė. Lobistų veiklos formos ir priemonės. Lobizmas Lietuvoje. Lobizmas Amerikoje: bendroji charakteristika. Lobizmas Europos Sąjungoje (ES). Lietuviškojo lobizmo Europos Sąjungoje poreikis ir perspektyvos. Išvados. Literatūra. Praktinės užduotys. Lobizmas deklaruoja savo užsakovus, jų interesus ir tam tikslui išleistas lėšas. Taigi lobizmas yra teigiamas ir skatintinas reiškinys, kadangi tokiu būdu yra sutaupomos įstatymu leidybos lėšos, nes įstatymų leidybai yra naudojamas privatus kapitalas, įstatymo projektas yra parengtas specialistų, visuomenėje vyksta diskusijos apie projekto naudą.
Ekonomikos Referatas (16 pus.)


LR mokesčiai
Įvadas. Mokesčiai mokami Lietuvos Respublikoje. Įmokos į Garantinį fondą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Valstybės rinkliava. Kelių mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Išvados. Ištrauka iš darbo. Šio darbo pagrindinis tikslas yra susipažinti su mokesčiais kuriuos moka įmonės Lietuvoje, bei penkis mokesčius apibūdinti plačiau. Šiame darbe yra apibūdinami penki mokesčiai su kuriais susiduria beveik kiekviena įmonė. Be to, kai kurie iš pasirinktų mokesčių pastaruoju metu yra vieni pagrindinių diskusijų, tarp verslo struktūrų ir valdymo institucijų, objektų. Kiti mokesčiai “tyliai” sumokami nekeliant jokių klausimų. Tad šiam kontekste kyla daugybė klausimų – kokį poveiki jie turi įmonėms, kokios šių mokesčių mokėjimo ar nemokėjimo pasekmės, kokie šių mokesčių dydžiai it t.t.
Ekonomikos Referatas (12 pus.)


LR nacionalinis biudžetas
Įvadas. Nacionalinio biudžeto esmė ir sudarymo principai.Nacionalinis biudžetas, jo funkcijos. Nacionalinio biudžeto sudarymo principai. LR nacionalinios biudžetas. LR nacionalinio biudžeto sandara, jo funkcionavimas. LR nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos. LR nacionalinio biudžeto pajamų ir išlaidų struktūra (empirinės medžiagos tyrimas). Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Maisto pramonės gaminių konkurencingumas
Įvadas. Konkurencijos įstatymo bendrosios nuostatos. Antidempingo įstatymo bendrosios nuostatos. Konkurencijos vaidmuo rinkoje. ES konkurencijos politikos prieštaravimai. Galimi konkurencijos iškraipymo atvejai. Statistiniai eksporto ir importo duomenys. Importo partneriai. Svarbiausi eksporto partneriai. Spartesnę ūkio plėtrą lems eksportas. Eksportui remti - 53 mln. Lt. Lietuvos ūkio konkurencingumo stabdys - muitų sistema. Kelio konkurencingiausios Lietuvos įmonės bei jų problemos. LKB "Daržovių centras", UAB "Vilniaus maistas". UAB "Vičiūnai". Alaus rinkos konkurencingumas. UAB "Juodeliai". Kitos organizacijos. Išvados.
Ekonomikos Referatas (24 pus.)


Maisto prekių klasifikavimas ir ekspertizė
Įvadas. Maisto prekių klasifikavimas. Klasifikavimo priešistorė. Maisto prekių klasifikavimas pagal vartojamą vertę. Principinės klasifikavimo schemos. Maisto produktų klasifikavimas pagal kilmę ir produktų apdirbimo laipsnį. Maisto prekių klasifikavimas pagal jų higroskopines savybes. Mokymo klasifikavimo sistema. Prekybos klasifikavimo sistema. Maisto prekių ekspertizė. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas. Standartai ir jų reikšmė maisto prekių ekspertizei. Maisto prekių kokybės kontrolė arba ekspertizė. Įvežamų maisto produktų kontrolė Lietuvoje. Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarka. Sertifikacija. Specialios paskirties maisto produktų higienos norma. Maisto produktų tyrimo metodai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos Kursinis darbas (30 pus.)


Makroekonomikos egzamino klausimai
Kauno technologijos universiteto Makroekonomikos egzamino klausimai. Egzamino paruoštukėEkonomikos pusiausvyros pagrindai. Bendrosios paklausos ir pasiūlos modelis. Makro ekonomikos pusiausvyros ir nepusiausvyros atvejai. Prielaidos ekonomikos pusiausvyrai tirti: vartojimas ir investicijos, jų kitimo padariniai. Vyriausybės ir tarptautinių ekonominių ryšių įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Iždo (fiskalinės) politikos teoriniai bruožai. Valstybės biudžiato deficito problema ir valstybės skola bei jos aptarnavimas. Grynojo exporto kitimų įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Pinigų paklausa ir pasiūla. Prekių rinkos pusiausvyra ir investicijų santaupų (IS) modelis. Pinigų rinkos pusiausvyra ir LM (pinigai, aktyvai) modelis. Prekių ir pinigų rinkos bendra pusiausvyra. Monetarinė politka. Monetarinės politikos (MP) esmė uždaviniai ir priemonės. Komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. MP įtaka BNP kainų lygiui ir ek ryšiams su užsieniu. MP privalumai ir trūkumai. Fiskalinės ir MP derinimo galimybės ir problemos. Keinsinės makroekonomikos teorijos alternatyvos, monetarizmas ir racionalių lūkesčių teorija. Keinsininkų ir monetaristų nesutarimai makro klausimais. Keinsininkų ir monetaritų pažiūros į fskalinę ir monetarinę politiką. Pagrindiniai racionalių lūkesčių teorijos bruožai. Monetarizmo ir RLT teorijos įnašas į šiuolaikinę makro teoriją. Nedarbo ir infliacijos sąveika, ekonomikos stabilizavimas. Kainų stabilumas ir užimtumas. Nedarbo ir infliacijos sąveika. Ekonomikos stabilizavimo politika. Tarptautinė prekyba. Kodėl šalys prekiauja. Tarptautinės prekybos ir prekybos šalies viduje. Obsoliutaus ir lyginamojo pranšumo dėsniai. Argumantai už ir prieš muitų ir kvotų naudojimą. Valiutų kursai. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo esmė, jos rodikliai ir veiksniai. Ekonomikos augimo valstybinis reguliavimas. Ekonomikos augimo teigiamos ir neigimos pasekmės
Ekonomikos Špera/ paruoštukė (3 pus.)


Makroekonomikos konspektai (1)
MAKROEKONOMIKOS MOKSLO OBJEKTAS. Makroekonomikos tyrimo objektas. Makroekonominės analizės tikslas. Ekonominė politika. Dažniausiai išskiriami šie ekonominės politikos tikslai. Ekonominės politikos tikslams keliami reikalavimai. Ekonominės politikos priemonės. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Valstybės biudžetinė politika. Valiutinė politika. Ekonominės politikos tikslai ir priemonės. Multiplikatorius. NACIONALINIŲ PAJAMŲ APSKAITA. Nacionalinių sąskaitų sistema (NSS). Bendrasis vidaus produktas (BVP). Kainų lygio poveikis. Kainų lygio kitimui apskaičiuoti. Gamybos metodas. Eksportas. Importas. Prekių ir paslaugų grynasis eksportas. Pajamų apskaitos metodas. Grynosios vidaus (nacionalinės) pajamos. Nuomos pajamos. Palūkanos. Pelnas. Netiesioginiai mokesčiai. Nusidėvėjimas. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. PUSIAUSVYROS NACIONALINIS PRODUKTAS. Vartojimo paklausa. Ribinis polinkis vartoti. Vidutinis polinkis vartoti. Veiksniai veikiantys taupymą ir vartojimą. Investicijų paklausa. Nominalioji palūkanų norma. Realioji palūkanų norma. Bendroji paklausa. Bendroji pasiūla. Pusiausvyros nacionalinis produktas. FIKSALINĖ POLITIKA. Valstybės biudžetas. Svarbiausias valstybės biudžeto pajamų šaltinis. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos: Laiko problema. Politines problemos. NEDARBAS: Nedarbas ir jo priežastys. Darbo jėga. Gyventojai, aktyvūs gyventojai. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Nedarbo tipai. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Sezoninis nedarbas. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. INFLIACIJA. Infliacijos formos. Infliacijos priežasčių nustatymas. Numatyta infliacija. Netikėta infliacija. Perskirstymo savybė. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. TARPTAUTINE PREKYBA: Palyginamasis pranašumas. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos politika vykdoma įvairiomis formomis... Laisvosios prekybos nauda. Protekcionizmas. Dempingas. Embargas. TP politikos priemonės. Muitų naudojimo priežastys. Kvota. Importo kvotų naudojimo tikslai. Eksporto kvotų naudojimo tikslai. Netarifiniai apribojimai. Eksporto subsidijos. PINIGAI IR BANKAI. Barterinė ekonomika. Turtas. Istorinė pinigų raida. Moneta. Popieriniai pinigai turi turėti šias savybes. Aukso standartas. Pinigų paklausa. Sandėrio motyvas. Atsargos (apsidraudimo motyvas). Turto motyvas. Pinigų pasiūla. Bankų atsiradimas. Bankai atlieka šias funkcijas. Bankų rūšys. Pagal nuosavybės formas bankai skirstomi į... Pagal veiklos pobūdį bankai skirstomi į... Centrinis bankas. Monetarinė politika. Atviros rinkos operacijos. Reikalavimai rezervams. Rezervų norma. VALIUTŲ RINKA. Veiksniai, keičiantys valiutos paklausą ir pasiūlą. Fiksuotas valiutos kursas. Valiutos devalvacijos pasekmės. Valiutos revalvacijos pasekmės. Plaukiojančio kurso režimas. Mokėjimų balansas. ŠALIŲ EKONOMINIO VYSTIMO YPATUMAI: Pasaulio šalys skirstomos. Žmogaus vystymosi indeksas. Šalių ekonominio vystymosi ypatumai. Gamtiniai ištekliai. Darbo ištekliai. Kapitalo kaupimas. Technikos pažanga. Socialinės ir kultūrinės kliūtys. Lietuvos ekonomikos vystymosi problemos. Privačios verslininkystės silpnumas. Infrastruktūra. Prievartinis kaupimas ir kapitaliniai įdėjimai. Socialinės problemos. Įstatymų įgyvendinimas ir tvarka.
Ekonomikos Špera/ paruoštukė (4 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 |  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |