Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 |  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Lietuvos nacionalinis biudžetas
LIETUVOS BIUDŽETO STRUKTŪRA. BIUDŽETO PROCESAS. BIUDŽETO PROJEKTO SUDARYMAS. BIUDŽETO PROJEKTO SVARSTYMAS IR BIUDŽETO PRIĖMIMAS. BIUDŽETO VYKDYMAS IR KONTROLĖ. NACIONALINIO BIUDŽETO PAJAMOS. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ KLASIFIKACIJA. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ IŠLAIDOS BEI JŲ KLASIFIKACIJA. BIUDŽETO DEFICITAS IR VALSTYBĖS SKOLA. 2007 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS. APIBENDRINIMAS. Šiame darbe nagrinėjamas Lietuvos Nacionalinis biudžetas. Aptariama jo struktūra, sudarymas. Daug dėmesio tenka biudžeto pajamoms bei išlaidoms. Pateikiama jų klasifikacija, naudojimas, nauji duomenys. Taip pat žinios, kas sudaro valstybių bei savivaldybių pajamų ir išlaidų biudžetus. Paskiausiai šiame darbe pateikiamas 2007 metų Lietuvos Nacionalinio biudžeto projektas: informacija apie ES biudžeto lėšas, valstybės biudžetą, planuojamus įstatymų pakeitimus.
Ekonomikos Referatas (24 pus.)


Lietuvos nacionalinis biudžetas
Biudžetas. Biudžeto planavimas ir tvirtinimas. Patvirtintas biudžetas. Biudžeto vykdymas. ES lėšos Lietuvos biudžete. Savivaldybių biudžetai. 2009 metų devynių mėnesių valstybės biudžeto pajamos. 2010 metų biudžeto projektas pateiktas Vyriausybei. Mokestiniai pakeitimai. Valstybės biudžeto pajamų struktūra. Valstybės biudžeto išlaidų struktūra. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Referato tema Lietuvos nacionalinis biudžetas. Darbe nagrinėjama nacionalinio biudžeto sąvoka, jį sudarantys objektai, biudžeto tvirtinimas, bei vykdymas. Taip pat, pateikiami šių metų biudžeto pajamų duomenys ir 2010 metų planuojamo biudžeto projektas, kuris buvo pateiktas Lietuvos Respublikos vyriausybei.
Ekonomikos Referatas (10 pus.)


Lietuvos pensijų fondų pelningumo ir investicinės grąžos įvertinimas
Pensijų fondų veikla teoriniu aspektu. Pensijų fondų atsiradimo Lietuvoje prielaidos. Pensijų fondų samprata. Pensijų fondų klasifikavimas. II pakopos pensijų fondai. III pakopos pensijų fondai. Pensijų kaupimo pensijų fondų privalumai ir trūkumai. Pensijų fondų teisinis reglamentavimas. Dalyvavimas pensijų fonduose. Pensijų kaupimo bendrovės. Pensijų fondų mokesčiai. Pensijų fondų investavimo strategija. Konservatyvieji pensijų fondai. Mišrieji pensijų fondai. Pensijų fondai, investuojantys tik į akcijas. Fondų pelningumo, rizikos ir grąžos vertinimas. LIETUVOS PENSIJŲ FONDŲ PELNINGUMO IR INVESTICINĖS GRĄŽOS ĮVERTINIMAS. Trumpas pensijų fondų aprašymas. Danske pensijų fondai. "Finastos" pensijų fondai. Swedbank pensijų fondai. MP pensijų fondai. SEB pensijų fondai. DnB NORD pensijų fondai. Parex pensijų fondai. Lietuvos pensijos fondų apmokestinimas. II pakopos konservatyvių pensijų fondų mokesčiai. II pakopos mišraus investavimo pensijų fondų mokesčiai. II pakopos pensijų fondų, investuojančių tik į akcijas, mokesčiai. III pakopos konservatyvaus investavimo pensijų fondų mokesčiai. III pakopos mišraus investavimo pensijos fondų mokesčiai. III pakopos pensijų fondų, investuojančių tik į akcijas, mokesčiai. II pakopos pensijų fondų grynųjų aktyvų verčių įvertinimas. II pakopos konservatyvių pensijos fondų grynųjų aktyvų vertės. II pakopos mišraus investavimo pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės. II pakopos, tik į akcijas investuojančių, pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės. III pakopos pensijų fondų grynųjų aktyvų verčių įvertinimas. III pakopos konservatyvių pensijos fondų grynųjų aktyvų vertės. III pakopos mišrių pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės. III pakopos, tik į akcijas investuojančių, pensijos fondų grynųjų aktyvų vertės. II pakopos pensijų fondų pelningumų palyginimas. II pakopos konservatyvių pensijų fondų pelningumų palyginimas. II pakopos mišraus investavimo pensijų fondų pelningumų palyginimas. II pakopos, tik į akcijas investuojančių, pensijų fondų pelningumų palyginimas. III pakopos pensijų fondų pelningumų palyginimas. III pakopos konservatyvių pensijos fondų pelningumų palyginimas. III pakopos mišraus investavimo pensijų fondų pelningumų palyginimas. III pakopos pensijų fondų, investuojančių tik į akcijas, pelningumų palyginimas. Pensijų kaupimo fondų investicinės grąžos ir rizikos įvertinimas. II pakopos konservatyvių pensijų fondų grąža ir rizika. II pakopos mišrių pensijų fondų investicinė grąža ir rizika. II pakopos, tik į akcijas investuojančių, pensijų fondų investicinė grąža ir rizika. III pakopos konservatyvių pensijos fondų, investicinė grąža ir rizika. III pakopos mišraus investavimo pensijų fondų investicinė grąža ir rizika. III pakopos pensijų fondų, investuojančių tik į akcijas, investicinė grąža ir rizika. Pensijų fondų dalyvių sukauptas turtas. Dalyvių, dalyvaujančių II pakopos konservatyvaus investavimo pensijų fonduose, sukauptas turtas. Dalyvių, dalyvaujančių II pakopos mišraus investavimo pensijų fonduose, sukauptas turtas. Dalyvių, dalyvaujančių II pakopos, tik į akcijas investuojančių, pensijų fonduose, sukauptas turtas. Dalyvių, dalyvaujančių III pakopos konservatyvaus investavimo pensijų fonduose, sukauptas turtas. Dalyvių, dalyvaujančių III pakopos mišraus investavimo pensijų fonduose, sukauptas turtas. Dalyvių, dalyvaujančių III pakopos, tik į akcijas investuojančių, pensijų fonduose, sukauptas turtas. Išvados ir rekomendacijos
Ekonomikos Diplominis darbas (111 pus.)


Lietuvos respublikos pinigų politikos teisinė - ekonominė analizė
Įvadas. Lietuvos respublikos pinigų politikos tikslai, skirstymas ir įgyvendinimas. LR pinigų politikos samprata ir jos tikslai. Pinigų politikos skirstymas. LR pinigų politikos įgyvendinimas. Pinigų politikos privalumai ir trūkumai. Lietuvos banko pinigų politika krizės sąlygomis - metais. Ekonomikos padėties apžvalga krizės metu. Lietuvos banko pinigų politika - metais. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Skolinimosi galimybės Lietuvos banke. Atvirosios rinkos operacijos. Išvados.
Ekonomikos Kursinis darbas (27 pus.)


Lietuvos ūkio ekonominės būklės analizė ir ekonominės gerovės vertinimas
Įvadas. Bendra Lietuvos ūkio apžvalga. Atskirų Lietuvos ūkio dalių apžvalga. Ekonominių vertinimų rodikliai. Bendra makroekonomikos apžvalga lietuvoje. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas - atlikti Lietuvos ūkio ekonominės būklės analizę ir ekonominės gerovės vertinimą. Darbo uždaviniai. Apžvelgti Lietuvos ūkio ekonominę būklę. Atlikti atskirų Lietuvos ūkio dalių apžvalgą. Apžvelgti ekonominius vertinimo rodiklius. Atliekant ekonominės gerovės vertinimą apžvelgti makroekonominius rodiklius.
Ekonomikos Referatas (24 pus.)


Lietuvos valstybės skola
Įvadas. Valstybės skolos samprata. Lietuvos respublikos skolos valdymas. Valstybės skolos lygis ir dinamika. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiame darbe išanalizuosiu valstybės skolos sampratą, bei valstybės skolinimosi poreikį sąlygojančius veiksnius, taip pat valstybės valdymo sampratą, pagrindinius pricipus bei pamėginsiu išsiaiškinti, kaip viekia valstybės skolos valdymo sistema Lietuvoje.
Ekonomikos Analizė (16 pus.)


Lietuvos verslininkų problemos
Įvadas. Išorinės verslininkų problemos. Tarptautinės veiklos sunkumai. Lietuvos konkurencingumo palaikymas. Lietuvos investicinio klimato blogėjimas. Stiprus Valstybinis reguliavimas. Vidinės verslininkų problemos. Personalas problemos. Kapitalo trūkumas. Vadovavimo problemos. Verslo rizika. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra
Ekonomikos Referatas (16 pus.)


Lietuvos vertybinių popierių rinka
Įvadas. Lietuvos kapitalo rinkos vystimasis. Vertybinių popierių biržos atsiradimas. Kapitalo rinkos vystymasis Lietuvoje. Vertybinių popierių paskirtis, jų rūšys ir suteikiamos teisės. Lietuvos vertybinių popierių rinka. Nacionalinės Vertybinių Popierių Biržos (NVPB) atsiradimas. Nemateriali rinka, reguliuojama rinka ir užbiržinė prekyba. Vertybinių popierių rinkos įstatyminė bazė. Prekybos NVPB tendencijos ir jų rodiklių analizė. Prekybos NVPB sistema ir specifika. Prekybos nacionalinėje vertybinių popierių biržoje (NVPB) rodikliai. Indeksai. Sandoriai. Investuotojai. Finansų maklerių įmonės Lietuvoje. Finansų maklerių įmonių veikla Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvoje veikiančios FMĮ ir bankų FMĮ. Tarptautinis bendradarbiavimas. Užsienio investuotojų vaidmuo. NVPB ir Estijos bei Latvijos vertybinių popierių biržos. Nacionalinė vertybinių popierių birža Šiaurės Europos VPB narė. Vertybinių popierių rinkos plėtros problemos. Išvados.
Ekonomikos Kursinis darbas (39 pus.)


Lietuvos žemės ūkio raida ir perspektyvos
Įvadas. Lietuvos žemės ūkio raida. Ekologinis žemės ūkis. Ekologinio žemės ūkio samprata. Ekologinio žemės ūkio vystymasis lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio tikslai, principai ir reikalavimai. Ekologinio žemės ūkio prognozės. Lietuvos ūkio problemos. Nedarbas ir skurdas. Klimatinės sąlygos. Žemės ūkio tarša. Lietuvos ūkio perspektyvos. Išvados. Literatūros sąrašas. Kadangi mano pasirinkta darbo tema Lietuvos ūkio raida ir perspektyvos yra labai plati tema, dabą susiaurinau nagrinėdama Lietuvos žemės ūkio raidą ir pespektyvas. Sutelkusi visą dėmesį žemės ūkio raidai išskyriau pagrindinį tyrimo objektą - ekologinį žemės ūkį, kurį išnagrinėjau šiais aspektais: ekologinio žemės ūkio samprata, ekologinio žemės ūkio vystymasis Lietuvoje, ekologinio žemės ūkio tikslai, principai ir reikalavimai bei ekologinio žemės ūkio prognozės.
Ekonomikos Kursinis darbas (21 pus.)


Lito santykių su kitomis valiutomis tyrimas
Įvadas. Aprašomoji statistika. Individualūs indeksai. Lito santykio su kitomis valiutomis. Prognozavimas. Lito santykio su kitomis valiutomis prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodu. Lito santykio su kitomis valiutomis prognozavimas. Eksponentinio išlyginimo metodu. Lito santykio su kitomis valiutomis prognozavimas. Naudojant trendo modelius. Regresinė analizė. Lito santykio su kitomis valiutomis vienmatė. Regresinė analizė. Australijos dolerio santykio su litu priklausomybė. Nuo šveicarijos franko santykio su litu. Determinacijos koeficientas ir jo įvertinimas. Durbino-vatsono kriterijaus statistika. Šveicarijos franko santykio su litu priklausomybė. Nuo nyderlandų guldeno santykio su litu. Determinacijos koeficientas ir jo įvertinimas. Durbino-vatsono kriterijaus statistika. Nyderlandų guldeno santykio su litu priklausomybė. Nuo australijos dolerio santykio su litu. Determinacijos koeficientas ir jo įvertinimas. Durbino-vatsono kriterijaus statistika. Lito santykio su kitomis valiutomis dvimatė. Regresinė analizė. Determinacijos koeficientas ir jo įvertinimas. Multikolinearumas. Australijos dolerio santykio su litu prognozavimas. Panaudojant autoregresiją. Determinacijos koeficientas ir jo įvertinimas.
Ekonomikos Kursinis darbas (24 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 |  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |