Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 |  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Lietuvos eksporto pobūdis ir struktūra dabartinėmis sąlygomis
Įvadas. Eksporto motyvai. Dabartinė Lietuvos situacija. Problemos su kuriom susiduria eksportuotojai. Naujos eksporto skatinimo formos. Orientuotos į eksportą ekonomikos plėtros modelis. Lietuvos eksporto plėtra. Eksporto strategijos parengimas. Lietuvos pramonės eksporto konkurencingumas baltijos šalių atžvilgiu. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra. Nors eksporto apimtis kasmet didėja, ji nėra pakankama, kad užtikrintų teigiamą užsienio prekybos balanso saldo. Lietuvos eksporto plėtra dar labiau komplikavosi prasidėjus finansų ir ekonomikos krizei Rusijoje, kuri - pagrindinė Lietuvos užsienio prekybos partnerė.
Ekonomikos Kursinis darbas (24 pus.)


Lietuvos gyvenimo lygis
Įvadas. Gyvenimo lygis ir skurdas. Gyventojų pajamų lygis ir dinamika. Namų ūkių paskirstymas pagal socialines – ekonomines grupes. Vartojimo išlaidos. Vidutinės vartojimo išlaidos 2002 – 2003m. Skurdo matavimas. Santykinio skurdo rodikliai. Santykinio skurdo lygis. Santykinio skurdo lygis mieste ir kaime. Išsilavinimo įtaka nelygybei. Nelygybė tarp socialinių – ekonominių grupių. Santykinio skurdo lygio priklausomybė nuo namų ūkio sudėties. Skurstančiųjų pasiskirstymas. Įvairių veiksnių įtaka nelygybei. Santykiniame skurde gyvenančių namų ūkių gyvenimo lygis. Europos sąjungos socialinės atskirties rodikliai. Ekonominė ir socialinė plėtra. Bendrasis vidaus produktas. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos. Investicijos. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos Kursinis darbas (26 pus.)


Lietuvos grūdų perdirbimo pramonė
ĮVADAS. PRAMONĖS KONKURENCINGUMAS BEI KONKURENCINIŲ PRANAŠUMŲ FORMAVIMAS. EUROPOS EKONOMINĖS INTEGRACIJOS ĮTAKA LIETUVOS PRAMONĖS KONKURENCINGUMUI. LIETUVOS GRŪDŲ PERDIRBIMO PRAMONĖS KONKURENCINGUMO TYRIMO ES KONTEKSTE METODOLOGIJA IR METODIKA. LIETUVOS GRŪDŲ PERDIRBIMO PRAMONĖS KONKURENCINGUMO ES KONTEKSTE ANALIZĖ. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS
Ekonomikos Kursinis darbas (28 pus.)


Lietuvos integracija į Europos Sąjungą
Įvadas. Stojimo į ES proceso aktualijos. ES techninė pagalba Lietuvai. Nacionalinė PHARE programa. Nacionalinė PHARE Bendradarbiavimo abipus sienos programa. PHARE Daugiašalė programa. PHARE Horizontalios programos. ES programos. Nacionalinės teisės peržiūra ("SCREENING"). Lietuvos dalyvavimas politiniame dialoge su Europos Sąjunga. Lietuvos ir Europos Sąjungos santykių apžvalga. Ekonominis bendradarbiavimas su Europos Sąjunga. Europos sutarties vykdymas. Prekyba su Europos Sąjunga.
Ekonomikos Referatas (18 pus.)


Lietuvos integravimasis į tarptautinę ekonomiką
Įvadas. Lietuvos tarptautinės prekybos politika. Lietuva - Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) narė. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą. Lietuvos integravimosi į ES strategija. Lietuvos ir ES santykiai. Lietuvos ir ES ekonominiai ryšiai ir prekybos sąlygos. Lietuvos ekonominė politika, integruojantis į Europos sąjungą. Europos sąjungos vieningosios rinkos reikšmė Lietuvos ekonomikai. Lietuvos situacija rengiantis narystei ES. Lietuvos situacija įstojus į ES. Lietuvos integracijos į ES vieningąją rinką pagrindiniai aspektai. Ekonominės integracijos skatinimas. Lietuvos ekonominės integracijos į es vieningąją. Rinką skatinimo strateginės kryptys. Prielaidų integracijai į vieningąją rinką sudarymas. Institucinių gebėjimų naujose viešojo administravimo srityse plėtra. Informacijos rinkos dalyviams teikimas. Ekonomikos konkurencingumo kėlimas. Lietuvos ekonominės integracijos į ES Vieningąją rinką skatinimo. strateginių krypčių įgyvendinimas. Lietuvos integracijos į ES Vieningąją rinką gairės 2004-2010 m. Šiame kursiniame darbe bus išdėstyta apie Lietuvos tarptautinės prekybos politiką, kurioje bus kalbama apie: Lietuva - pasaulinės prekybos organizacijos narė, integracija į Europos sąjungą, integravimosi strategija. Taip pat bus bus paliesti Lietuvos ir Europos sąjungos santykiai, ekonominiai ryšiai, integravimosi į Europos sąjungos vieningą rinką pagrindiniai aspektai, Antrame skyriuje bus išdėstyta apie Lietuvos ekonominės į Europos sąjungos vieningąją rinką skatinimo strateginės kryptys. Informacijos rinkoms dalyviams teikimas, ekonomikos konkurencingumo kėlimas.
Ekonomikos Kursinis darbas (27 pus.)


Lietuvos ir JAV tarptautiniai ekonominiai santykiai
Lietuvos tarptautinės padėties pristatymas. Pasirinktos šalies - JAV - pristatymas. JAV gyventojai, gyvenimo lygis, tradicijos. JAV ekonomikos apžvalga. JAV prekybos ir tarptautinių ryšių pristatymas. JAV tarptautiniai ryšiai su kaimynėmis ir sąryšis su Lietuva. Lietuvos ir JAV tarptautinių ekonominių santykių privalumai, trūkumai, galimybės, pavojai. Išvados. Literatūros ir informaciniai šaltiniai.
Ekonomikos Referatas (16 pus.)


Lietuvos ir Jungtinės Karalystės makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas
ĮVADAS. Trumpai apie Lietuvos Respubliką. Trumpai apie Jungtinę Karalystę. RG - BVP ir BPV sudėtis pagal pagrindines veiklos sritis. RG - BVP vienam gyventojui. RG - Mokėjimo balanso rodikliai. RG - Eksportas ir importas. RG - Biudžeto rodikliai. RG - Tiesioginės užsienio investicijos. RG - Kainų indeksai. RG - Užimtumo rodikliai. RG - Gyventojų disponuojamos pajamos. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA.
Ekonomikos Referatas (48 pus.)


Lietuvos ir rusijos prekyba
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Lietuvos ir rusijos prekybos pokyčių analizė (2004-2006). Lietuvos ir rusijos prekybos apyvarta ( 2006 m.). Lietuvos prekių eksportas į rusiją ( 2006 m.). Rusijos prekių importas į lietuvą (2006 m.). Lietuvos ir rusijos prekybos reguliavimo instrumentai. Išvados. Literatūros šaltiniai. Šio darbo tikslas - išanalizuoti Lietuvos ir Rusijos prekybos pokyčius per pastaruosius trejus metus, išsiaiškinti Rusijos vaidmenį Lietuvos užsienio prekyboje per 2006 metus bei pateikti išvadas.
Ekonomikos Namų darbas (15 pus.)


Lietuvos kredito sistema
Įvadas. Literatūros apžvalga. Kredito sistema ir jos priežiūra. Lietuvos bankų veikla. Pinigų laikymas. Indėlių priėmimas. Atsiskaitymai. Tarptautiniai atsiskaitymai. Vekseliai. Indosamentas. Kreditai. Banko kreditas. Vartotojiškas kreditas. Kita. Lizingai. Faktoringas. Forfeitingas. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra. Kreditas, kaip ekonominė kategorija, apjungianti prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimą, yra tampriai susijęs su kitomis ekonominėmis kategorijomis, pavyzdžiui pelnu, kaina, pinigais, o tarptautinis kreditas dar ir valiutos kursu, mokėjimo balansu ir visais rinkos ekonomikos dėsniais...
Ekonomikos Kursinis darbas (40 pus.)


Lietuvos nacionalinio biudžeto analizė
TURINYS. ĮVADAS. Nacionalinio biudžeto pajamos. Nacionalinio biudžeto išlaidos. Nacionalinio biudžeto balansas. Išvados. Literatūra. Valstybės biudžetas – tai valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą laikotarpį planas. Kokios pajamos ir išlaidos formuoja nacionalinį biudžetą, kuris susideda iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, ir pamėginsime išsiaiškinti.
Ekonomikos Referatas (10 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 |  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |