Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Infliacija, jos poveikis ekonomikai ir priemonės jai reguliuoti lietuvoje
Įvadas. Apibrėžimas. Infliacijos tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacija Lietuvoje. Priemonės infliacijai reguliuoti. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas - išnagrinėti infliacijos atsiradimo priežastis, pasekmes bei priemones infliacijai reguliuoti Lietuvoje. Uždaviniai. Išaiškinti, kas yra infliacija. Nustatyti infliacijos atsiradimo priežastis. Susipažinti su infliacijos pasekmėmis. Išnagrinėti infliaciją Lietuvoje. Susipažinti su priemonėmis infliacijai reguliuoti.
Ekonomikos Referatas (12 pus.)


Infliacija: rūšys, priežastys ir pasekmės
Istorinis infliacijos apibūdinimas. Defliacija. Infliacija. Infliacijos formos ir rūšys. Infliacijos priežastys ir kaštai. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo keliai. Infliacijos įvertinimas. Infliacija ir euro įvedimas. Infliacija Lietuvoje. Naudoti šaltiniai. Augant infliacijai darosi vis sunkiau uždirbti pinigus. Kompanijos turi daugiau mokėti už žaliavas, daugiau kainuoja darbo jėga. Reikia mokėti didesnes palūkanas už paskolas. Nors gamintojai gali pakelti prekių ir paslaugų kainas, tačiau jos atsiliks nuo dar aukštesnių kaštų.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Infliacijos dinamika Lietuvoje
Įvadas. I. Infliacija. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Infliacijos formos. Infliacijos mažinimo būdai. Infliacijos neigiami padariniai. Infliacijos teigiami padariniai. Infliacijos poveikis. Infliacijos matavimo būdai. Infliacija Lietuvoje. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas - Susipažinti su infliacijos dinamika Lietuvoje, apibendrinti kas yra infliacija. Darbo uždaviniai. Supažindinti su infliacijos rūšimis, infliacijos priežastimis. Kaip gali pasireikšti infliacija. Kaip sumažinti infliacija. Išanalizuoti infliaciją Lietuvoje.
Ekonomikos Kursinis darbas (15 pus.)


infliacijos ir nedarbo įvertinimas socialiniu bei ekonominiu aspektu
ĮVADAS. Užimtumas. Gyventojų užimtumo kriterijai. Nelegalus užimtumas. Nedarbas. Nedarbo tipai. Natūralusis nedarbo lygis. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Racionaliųjų lūkesčių teorija ir nedarbo – infliacijos problema. Skurdo ir užimtumo problema Lietuvoje. Užimtumo politika Lietuvoje. Darbo rinkos profesinis mokymas. Viešieji darbai. Valstybės skatinimas kurti darbo vietas. Darbo biržos. 1998 metų Lietuvos darbo biržų programos. 2001 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos. Užimtumo programų finansavimas. IŠVADOS. NAUDOTA IR CITUOTA LITERATŪRA.
Ekonomikos Diplominis darbas (38 pus.)


Institucionalizmas
Institucionalizmo atsiradimas ir tradicijos. „Senasis“ bei „naujasis“ institucionizmas. T. Vebleno ekonominės pažiūros. Dž. Komonso ekonominės pažiūros. U. Mitčelo ekonominės pažiūros. Dž. K. Galbreito ekonominės pažiūros. Institucionalizmo indėlis į šiuolaikinę ekonomiką... Šios aplinkybės sudarė sąlygas visiškai naujai ekonominės teorijos krypčiai, t.y. institucionalizmui, susidaryti. Institucionalizmo atstovai visų pirma buvo monopolistinio kapitalo oponentai, antra vertus jie norėjo paruošti koncepciją, „vidutinei klasei“ apsaugoti, remdamiesi ekonomikos reformavimu.
Ekonomikos Referatas (10 pus.)


Investicijos
Turinys. Įžanga. LIETUVA PRITRAUKIA VIS DAUGIAU INVESTICIJŲ. Užsienio investicijos į Lietuvą pagal veiklas. Investicijos pagal ūkio šakas (proc.). Bendrų įmonių kūrimas. Užsienio paskolos. Lengvatos investuotojams. Investicijų skatinimo programa. KELETAS STAMBIAUSIŲ INVESTICIJŲ Į LIETUVĄ. Naftos pramonė. Jūros perkėlos, uostai. Investicijos į alaus gamybą. Investicijos į VVP. Žemės ūkis. Išvados
Ekonomikos Kursinis darbas (21 pus.)


Investicijų Lietuvoje tyrimas
Valstybės investicinio proceso skatinimo politika yra viena svarbiausių valstybės ekonominės reformos dalių. Garantuoti valstybės tolesnį ekonominį plėtojimą bei didinti ekonominį aktyvumą galima tik skatinti tiek vidaus, tiek užsienio investicijas į ekonomiką, sudarant palankesnes teisines ir ekonomines sąlygas ir laiduojant glaudų valstybės investicijų programų, nacionalinio biudžeto lėšų, skolinto kapitalo ir privačių investicijų ryšį.
Ekonomikos Kursinis darbas (27 pus.)


Investicinio potfelio valdymas Lietuvos vertybinių popierių rinkoje
ĮVADAS. SITUACIJOS ANALIZĖ. INVESTICIJŲ Į VERTYBINIUS POPIERIUS LIETUVOJE PLĖTRA. TYRIMO METODIKA. INVESTICINIO VERTYBINIŲ POPIERIŲ PORTFELIO VALDYMO ESMĖ. FUNDAMENTALIOJI ANALIZĖ. INVESTICIJŲ PORTFELIO VALDYMO MODELIAI. Ilgalaikio turto įkainojimo modelis (CAPM). Arbitražinės kainos modelis (APT). Pajamos ir rizika linijiniame modelyje. Bayesian (laukiamo naudingumo) modelis. PORTFELIO VALDYMO EFEKTYVUMO MATAVIMAS. William F. Sharpe pelno – variantiškumo koeficientas. Michael C. Jensen indeksas. INVESTICIJŲ PORTFELIO VALDYMO STRATEGIJOS. Pasyvaus investicijų portfelio valdymo strategija. Aktyvaus investicijų portfelio valdymo strategija. Laiko derinimo aktyvaus portfelio valdymo strategija. Vertybinių popierių svorių derinimo aktyvaus portfelio valdymo strategija. Sąlyginės imunizacijos aktyvaus portfelio valdymo strategija. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI. FUNDAMENTALIOJI INVESTICINIŲ INSTRUMENTŲ ANALIZĖ. Makroaplinkos analizė. Šakos analizė. Finansinės būklės analizė. INVESTICINIŲ PORTFELIŲ SUDARYMAS. Investicinio portfelio sudarymas naudojant fundamentalią analizę. Investicinio portfelio sudarymas pagal mokslininko Ignacio Velez Pareja investicinio portfelio optimizavimo metodologiją. INVESTICINIŲ PORTFELIŲ CHARAKTERISTIKŲ ĮVERTINIMAS IR LYGINAMOJI ANALIZĖ. AKTYVAUS IR PASYVAUS INVESTICINIO PORTFELIO VALDYMO ANALIZĖ. PORTFELIŲ A IR B PELNINGUMO PROGNOZĖ. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI.
Ekonomikos Diplominis darbas (78 pus.)


Inžinerinė ekonomika
KAPITALAS IR KAPITALO INVESTICIJOS. PAGRINDINIS IR APYVARTINIS KAPITALAS. TURTO NUSIDĖVĖJIMAS. AMORTIZACINIAI ATSKAITYMAI. KAPITALO INVESTICIJOS. INVESTICIJŲ PROJEKTAI. KAPITALO FINANSAVIMO ŠALTINIAI. ELEKTRINIŲ BENDRO DARBO EKONOMIKA. GAMYBOS KAŠTŲ STRUKTŪRA. GAMYBOS KAŠTŲ ŠILUMINĖJE ELEKTRINĖJE CHARAKTERISTIKA. GAMYBOS KAŠTŲ ŠILUMINĖJE ELEKTRINĖJE ANALIZĖ
Ekonomikos Konspektas (5 pus.)


Kainodara monopolinėje rinkoje
Įvadas. Monopolijos formavimosi ypatybės. Monopolinės kainodaros bruožai. Monopolinės firmos produkcijos paklausa. Monopolinė pusiausvyra ir paklausos elastingumas. Monopolinės firmos pasiūla. Monpolinės firmos pelno maksimizavimas. Maksimalios kainos nustatymas. Mokesčiai ir subsidijos. Diskriminacija kainomis. Pirmojo laipsnio diskriminacija kainomis. Antrojo laipsnio diskriminacija kainomis. Trečiojo laipsnio diskriminacija kainomis. Dviejų dalių tarifas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos Referatas (23 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |