Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Hansa bankas finansinės būklės analizė
Pagrindinis šio kursinio darbo tikslas – atlikti banko AB bankas „Hansabankas“ 2001-2004 metų finansinę analizę ir išanalizuoti Lietuvos makroekonominę aplinką per pastaruosius 4 metus. Darbe yra išskiriamos keturios dalys: 1) AB bankas „Hansabankas“ veiklos apžvalga – čia pateikiama trumpa objekto istorija, struktūra, svarbiausi finansiniai rodikliai ir trumpa teikiamų paslaugų apžvalga; 2) AB bankas „Hansabankas“ veiklos finansinė analizė. Šioje dalyje atliekama vertikali ir horizontali balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išanalizuojama svarbiausių straipsnių dinamika, jos priežastis. Taip pat atliekama svarbiausių santykinių dydžių analizė. Išanalizuojamas Lietuvos centrinio banko normatyvų vykdymas; 3) Lietuvos makroekonomikos apžvalga. Įvertinama bendra ekonominė situacija Lietuvoje, finansų rinkos tendencijos, kredito įstaigų ir tarpbankinė veikla bei prekyba VVP; 4 )UAB „Hansa investicijų valdymas“. Šioje dalyje išsamiau pateikiama banko siūlomų pensijų fondų veiklos analizė. ĮVADAS. AB BANKAS „HANSABANKAS‘‘ FINANSINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS. AB BANKAS „HANSABANKAS“ VEIKLOS APŽVALGA. AB BANKAS „HANSABANKAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APŽVALGA. AB BANKAS „HANSABANKAS“ VEIKLOS FINANSINĖ ANALIZĖ. AB BANKAS „HANSABANKAS“ PELNINGUMO ANALIZĖ IR PERSPEKTYVA. HORIZONTALI ANALIZĖ. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. VERTIKALI ANALIZĖ. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ. LIETUVOS MAKROEKONOMIKOS APŽVALGA. BENDRŲ EKONOMIKOS RODIKLIŲ APŽVALGA. FINANSINIŲ RINKŲ APŽVALGA. Bankų atsargos Lietuvos banke. Pinigų ir valiutų rinka. Indėlių bankuose rinka. Bankų paskolų rinka. Vertybinių popierių rinka. UAB „HANSA INVESTICIJŲ VALDYMAS“ SIŪLOMŲ PENSIJŲ FONDŲ VEIKLOS ANALIZĖ. PENSIJŲ FONDŲ INVESTAVIMO SRITYS. MOKESČIŲ DYDIS PENSIJŲ FONDUOSE. PENSIJŲ FONDŲ PELNINGUMAS. IŠVADOS. LITERATŪRA. INTERNETO PRIEIGOS. PRIEDAI
Ekonomikos Kursinis darbas (92 pus.)


Honkongo ekonomika
Ištrauka iš darbo. Honkongas - teritorija Kinijos pietryčiuose, prie Pietų Kinijos jūros. Jį sudaro daugiau kaip 200 salų ir dalis žemyno į rytus nuo Dzuanczian upės žiočių, besiribojančio su Guangdongo provincija. Honkongo salą Kinija užleido Didžiajai Britanijai 1841 metais. 1860 metų Pekino sutartimi prie Honkongo buvo prijungtas Dziulungo pusiasalio pietinis pakraštys ir šios teritorijos buvo atiduotos D. Britanijai amžinai valdyti. 1898 metais D. Britanija 99 metams išsinuomojo didumą likusio Dziulungo pusiasalio ir gretimas salas (vadinamos Naujosios Teritorijos).
Ekonomikos Referatas (3 pus.)


Idividualių įmonių pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo procedūrų nuoseklus aprašymas
Įvadas. Individualių įmonių pertvarkymas. Idividualių įmonių reorganizavimas. Individualių įmonių likvidavimas. Išvados. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo ir steigia vienas fizinis asmuo. Individualios įmonės steigėjas nuo įmonės įregistravimo laikomas individualios įmonės savininku. Individualios įmonės pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „individuali įmonė“ arba šių žodžių santrumpa „IĮ“. Individualios įmonės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.
Ekonomikos Referatas (5 pus.)


Įmonės finansų balansas: "Aremesta"
ĮVADAS. ĮMONĖS APRAŠYMAS. Glausta istorija. Veiklos rūšys. Įmonės parduodama produkcija. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. FINANSINĖS BŪKLĖS TYRIMO METODO PAGRINDIMAS. ĮMONĖS FINANSINĖS BŪKLĖS TYRIMAS. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, įtakojantys įmonės finansinę būklę. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. APYVARTUMO RODIKLIAI. IŠVADOS. NAUDOTI INFORMACIJOS ŠALTINIAI. Finansinė įmonės veiklos analizė susijusi su tam tikros veiklos prognozavimu, apskaita ir kontrole. Turėdami ekonominę informaciją iš įmonės bei pasitelkę finansų analizės metodus bei būdus, galime objektyviai įvertinti įmonės finansinę veiklą ir būklę, analizuoti anksčiau priimtus sprendimus bei priimti perspektyvinius valdymo sprendimus.
Ekonomikos Kursinis darbas (32 pus.)


Įmonės gamybinė ir komercinė veikla
ĮVADAS. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA. ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ. AB ,,Linų audiniai‘‘ veiklos apžvalga. Verslo aplinkos įvertinimas. Įmonės gamybinė veikla. Gamybinės patalpos. Įrengimai ir įrankiai. Transportas. Darbo ištekliai ir jų panaudojimas. Gamybos tachnologijos. Įmonės komercinė veikla. Pardavimo organizavimas. Įmonės veiklos rezultatai ir jų vertinimas. Rizika ir jos veiksnių valdymas. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS.
Ekonomikos Kursinis darbas (20 pus.)


Įmonės metinės veiklos pelno apskaičiavimas (1)
Įvadas. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir išvados. Literatūra. Įmonės veiklos planavimo kursinio darbo tikslas – apskaičiuoti įmonės veiklos metinį planą susisteminti ir pagilinti žinias, išvystyti sugebėjimą sukauptą teorinę ir praktinę patirtį taikyti įmonės veiklos planavimui.
Ekonomikos Kursinis darbas (27 pus.)


Įmonės veiklos įvertinimai (rodikliai)
Įvadas. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Išvados. Literatūra. Įmonės finansinei būklei įvertinti yra naudojama daugybė rodiklių. Rodikliai dažnai būna tarpusavyje susiję, iš kurių galima paskaičiuoti kitus rodiklius. Rodikliai skiriasi savo svarba ir panaudojimo tikslais. Kadangi rodiklių yra labai daug, jie yra klasifikuojami ir grupuojami pagal veiklos rūšis, pagal veiklos svarbumą. Rodikliai dar gali būti.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Įmonės veiklos planavimas
ĮVADAS. BENDRI KLAUSIMAI. NURODYMAI ATSKIROMS DARBO DALIMS ATLIKTI. ĮMONĖS BAZINIO PERIODO EKONOMINIŲ RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. BAZINIO PERIODO ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas. Produkcijos gamybos kaštų struktūros analizė. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Gamybinio pajėgumo panaudojimo analizė. ĮMONĖS PLANINIŲ RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planavimas. Produkcijos pardavimo ir gamybos planas. Pelno prognozė ir organizacinių-techninių priemonių planavimas. Gamybos kaštų planavimas ir gaminių savikainos apskaičiavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų planavimas. Balansas. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI
Ekonomikos Kursinis darbas (48 pus.)


Įmonių ekonomika
Kapitalas. Apyvartinių lėšų paskaičiavimas. Fizinis nusidėvėjimas. Moralinis nusidėvėjimas. Pradinė vertė . Likutinė vertė. Likvidacinė vertė. Išlaidos. Dabartiniu metu buchalterinėje apskaitoje amortizaciniai atskaitymai atliekami nematerialiam turtui... Apyvartinis kapitalas. Įmonės veiklai įvertinti naudojami pagrindiniai 5 koeficientai... Turto pelningumas, einamasis likvidumas, kritinio įvertinimo koeficientas. Turto apyvartumas, atsargų apyvartumas, apyvartumas atsargų dienomis, nuosavo kapitalo apyvartumas, debitorinio įsiskolinimo apyvartumas. Inovaciniai projektai, inovacinis idėjos formavimas, numatomos inovacijos veiklos stadijos, novacinio projekto realizavimo procesas, inovacinio projekto organizacinių elementų numatymas. Užsakovas, investitorius, projektuotojas. Inovacinių projektų valdymo tipai. Inovacinių projektų valdymo principai.
Ekonomikos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Įmonių finansavimo galimybės ir problemos Lietuvoje
ĮVADAS. TRUMPALAIKIS FINANSAVIMAS. TRUMPALAIKIS SKOLINIMASIS. Banko finansavimas. Finansavimas panaudojant vekselius. Eurovekselių (NIF) išleidimas. Lizingas. Pirkimas išsimokėtinai. Faktoringas ir sąskaitų diskontavimas. VIDUTINĖS TRUKMĖS FINANSAVIMAS. ILGALAIKIS FINANSAVIMAS. ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO FINANSAVIMO PALYGINIMAS. NAUJOS ĮMONĖS FINANSAVIMAS. IŠVADOS. LITERATŪRA, ŠALTINIAI.
Ekonomikos Kursinis darbas (15 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |