Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Firmų internacionalizacijos procesai
Įvadas. Tarptautinis verslas. Tarptautinio verslo samprata. Internacionalizacijos samprata. Tradicinės ir naujosios internacionalizacijos teorijos. Firmų internacionalizacijos procesai. Įsiskverbimo į tarptautines rinkas stadijos. "ford motor" kompanija. "Ford motor" kompanijos internacionalizacija. Šiandieninė "Ford motor" kompanijos situacija. Išvados. Literatūra. Darbo objektas: Firmų internacionalizacijos procesai. Darbo problema: Internacionalizacijos procesų įtaka firmų veiklos pėtrai. Darbo tikslas: Išanalizuoti internacionalizacijos procesų įtaką organizacijų veiklai. Darbo uždaviniai. Apibrėžti tarptautinio verslo ir internacionalizacijos sampratą. Pristatyti pagrindines organizacijų internacionalizacijos teorijas. Pateikti "Ford Motor" kompanijos internacionalizacijos procesus. Atlikus literatūros apžvalgą, pateikti išvadas.
Ekonomikos Referatas (16 pus.)


Fiskalinė politika
Įžanga. Vyriausybiniai pirkimai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčiai Lietuvoje. Atskirų mokesčių reikšmė formuojant šalies mokestines įplaukas. Lietuvoje biudžetas lenkia ekonomiką. Valstybės skolos. Biudžeto reformos esmė ir prasmė. Aplinkosauga ūkinėje veikloje. Vidaus prekybos apžvalga. Atlyginimų politika ir pajamų paskirstymas. Fiskalinės politikos priemonių panaudojimas. Nediskretinė fiskalinė politika: savaiminiai stabilizatoriai. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Problemų analizė. Išvados.
Ekonomikos Kursinis darbas (37 pus.)


Forfeitingas
Įvadas. Forfeitinginiai popieriai. Forfeitingo sandorio sudarymo technika. Sandorio paruošimo etapai. Kredito grąžinimo forfeitoriui užtikrinimo būdai. Dalyvių išlaidos. Pagrindinės forfeitingo operacijų charakteristikos. Naudojama valiuta. Forfeitinginio finansavimo privalumai ir trūkumai. Forfeitinginio sandorio dalyvių rizikos ir jų valdymas. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Forfeitingas yra komercinių debitorinių įsiskolinimų pirkimas (paprastai tai yra akceptuoti vekseliai arba skolos lapeliai), kuriuos bankas laiko, kol ateina apmokėjimo terminas arba parduoda kitam bankui. Forfeitingas gali būti panaudotas kaip trumpalaikis kreditas prekėms. Jo pagrindą sudaro finansiniai įsipareigojimai ir yra būtinos tik banko garantijos. Forfeitingas naudojamas dviejuose sandorių tipuose: finansiniuose sandoriuose- su tikslu greitai realizuoti ilgalaikius finasinius įsipareigojimus; eksporto sandoriuose -organizuojant grynų pinigų pervedimą eksportuotojui, suteikusiam kreditą užsienio pirkėjui.
Ekonomikos Referatas (11 pus.)


Fundamentalūs ekonominiai ir finansiniai rodikliai, įtakojantys valiutų kursu svyravimus
Fundamentalių faktorių įtaka valiutų kursų kitimams FOREX rinkoje. Kai kurie kiti fundamentalūs ekonominiai ir finansiniai rodikliai.
Ekonomikos Konspektas (6 pus.)


Gamybinio padalinio sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Įvadas. Gamybinio padalinio charakteristika. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagrindinėms žaliavoms, medžiagoms ir atsargoms. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui. Netiesioginių išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms/medžiagoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Išlaidos energijai. Poreikis ir išlaidos technologinių procesų energijai. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Išlaidos einamajam remontui. Kitos netiesioginės išlaidos. Gamybinio padalinio pastatų apšildymo išlaidos. Einamasis gamybinio padalinio pastatų remontas. Išlaidos spec. Drabužiams ir jų skalbimui. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos sąnaudos. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Išlaidos reklamai. Taros išlaidos. Prekių nuostoliai laikant, rūšiuojant, sandėliuojant. Pelno/nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai-ekonominiai rodikliai. Darbo problema. Apskaičiuoti gamybos programą. Darbo tikslas. geriau įsisavinti verslo ekonomikos dalyko temas. praktiškai pritaikyti verslo ekonomikos dalyke įgytas žinias ir įgūdžius. Geriau pasirengti egzaminui. Ugdyti savarankiškumą, priimant sprendimus. Gebėti įmonės priimamus sprendimus pagrįsti ekonominiais skaičiavimais, įvertinant gamybos padalinio sąnaudas ir pelningumą.
Ekonomikos Kursinis darbas (37 pus.)


Gamybinio padalinio sąnaudų, pelno ir pelningumo paskaičiavimas
Įvadas. Trumpa projektuojamo padalinio charakteristika. Gamybinio padalinio ekonominiai – finansiniai rodikliai. Metinės gamybos paskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės paskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų paskaičiavimas. Išlaidos pagrindinėms žaliavoms ir medžiagoms. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui. Netiesioginių gamybos išlaidų paskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms ir medžiagoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Išlaidos energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Kitos netiesioginės išlaidos. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Pelno – nuostolio ataskaita. Finansiniai ekonominiai rodikliai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos Kursinis darbas (32 pus.)


Gyvybės draudimas
Įvadas. Gyvybės draudimo rinka. Gyvybės draudimas ir jo rūšys. Tradicinis kaupiamasis gyvybės draudimas. Investicinis gyvybės draudimas. VB gyvybės draudimas. VB investicinis gyvybės draudimas. Išvados. Literatūros sąšas. Ištrauka iš darbo. Gyvybės draudimas, tai tokia draudimo rūšis, kai draudžiantysis stengiasi pasirūpinti savo artimaisiais, kad po jo netikėtos mirties mirties jiems be artimojo netekties nereikėtų kęsti dar ir nepritekliaus. Juk dažnai šeimą išlaiko pagrindinis maitintojas, kuriam netikėtai pasitraukus iš gyvenimo šeimą ištinka ne vien psichologinė , bet ir finansinė krizė. Žvelgiant kitu aspektu, kartais gyvybės draudimu gali netinkamai pasinaudoti pralobti siekiantys žmonės, tad draudimo įmonės šiam tikslui yra sukūrusios daugybę taisyklių ir atlieka kruopštų patikrinimą ištikus draudiminiam atvejui. Žinoma ši situacija artimesnė kino filmų scenarijams, bet tai pasitaiko ir realiame gyvenime.
Ekonomikos Referatas (17 pus.)


Gyvybės draudimas (2)
Aprašomas gyvybės draudimas Draudimo istorija. Gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo rūšys. Kaupiamasis gyvybės draudimas. Investicinis gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo funkcijos. Kokią draudimo sumą pasirinkti? draudimo įmokos dydis. Išmokos. Papildomos sąlygos. Draudimo kompanijos. Išvados.
Ekonomikos Pristatymas (19 pus.)


Globalizacija
Įvadas. Globalizacijos teorija ir praktika. Globalizacijos parametrai. Globalizacija ir uždarumas. Globalizacija ir integracija. Išvados. Naudota literatūra. Nėra didelių nesutarimų, kad globalizacija yra fundamentalus procesas, keičiantis pasaulio politikos, ekonomikos ir visuomenių struktūrą. Kita vertus, šio žodžio vartojimas tebelieka iki galo neaiškus, ir dažnai "globalizacija" yra veikiau klišė, negu griežtai apibrėžtas terminas. Pradėtas vartoti penktojo dešimtmečio viduryje , žodis "globalizacija" naudojamas apibrėžti įvairiausius informacijos, ekonomikos ir kitus procesus, turint galvoje didėjančią ūkių ir visuomenių integraciją bei intensyvėjančius savitarpio ryšius.
Ekonomikos Referatas (12 pus.)


Globalizacijos samprata. Konkurencingumas. Tarptautinio verslo rizikos ir jų sprendimo būdai
Įvadas. Globalizacija. Globalizacijos formos. Globalizacija ir konkurencingumas. Tarptautinis verslas. Tarptautinio verslo rizikos. Rizikos rūšys ir jų analizė. Tarptautinio verslo rizikos sprendimo būdai. Išvados. Šiame darbe mano tikslas yra išanalizuoti "globalizacijos" komponentus, paaiškinti tarptautinio verslo svarbą, jo įtaką mūsų šiandieniniame gyvenime.
Ekonomikos Referatas (16 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |