Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 

Ozono sluoksnis
ĮVADAS. LITERATŪROS APŽVALGA. ORO SUDĖTIS. OZONAS. Mišinių santykiai. Santykis tarp ozono sluoksnių ir UV radiacijos. OZONO SUSIDARYMAS. Ozono susidarymas iš formaldehido. Ozono susidarymas iš etano. OZONO SLUOKSNIO CHEMIJA. Chapmano mechanizmas. NOx ciklas. HOx ciklas. ClOx ciklas. Globalinis ozono sumažėjimas bromo poveikyje. Ciklų tarpusavio ryšiai. Fotocheminis smogas. Uždaros patalpos oro teršalai ir jų šaltiniai. OZONO SKYLĖ. IŠVADOS. LITERATŪRA
Ekologijos Referatas (28 pus.)


Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai
Šiluminė tarša. Pagrindinės ekologinės problemos. Oro tarša. Smogas. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio plonėjimas. Rūgštūs lietūs. Vandens tarša. Tekinių eutrofikacija. Vandens tarša toksinais. Litosferos tarša. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. Antropogeninis poveikis miškasm ir augalijai. Miestų problemos. Triukšmas. Vibracija. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Saulės energija. Vėjo energija. Žemės geoterminė energija. Hidroenergija. Upių tekėjimo energija. Atliekų problema. Atliekų perdirbimas. Literatūra.
Ekologijos Referatas (35 pus.)


Pesticidai aplinkoje
Pesticidų klasifikacija. Patvarūs pesticidai. Toksafenas. Senieji ir šiuolaikiniai pesticidai. Pesticidų poveikis gamtai. Pesticidai vandens telkiniuose. Pesticidai dirvožemyje. Pesticidai organizme. Pesticidų tvarkymo,detoksikavimo ir šalinimo būdai. Ilgalaikis pesticidų saugojimas. Pesticidų valymas. Kietų pesticidų deginimas. Pesticidai ateityje. Pesticidai-medžiagos,naudojamos,siekiant sunaikinti arba apriboti nepageidaujamų organizmų dauginimąsi.Jie veikia blokuodami organizmo,kuriam yra taikomi,gyvybiškai svarbius apykaitos procecus. Beveik kiekviename bute galima rasti nors vieną flakoną pesticidų,pavyzdžiui,purškiklį nuo uodų,erkių ar šunelio apsaugai nuo blusų.
Ekologijos Referatas (7 pus.)


Požeminio vandens kokybės analizė skirtingose Lietuvos agroekologinėse zonose
Įvadas. Literatūros apžvalga. Požeminio vandens kokybės svarba visuomenei. Teisinis požeminio vandens kokybės bei apsaugos reguliavimas. Esama požeminio vandens kokybė bei veiksniai įtakojantys ją. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Požeminio vandens kokybę formuojančių veiksnių teorinis nagrinėjimas. Požeminių vandenų kilmė, klasifikacija ir savybės. Veiksniai, formuojantys požeminio vandens kokybę. Procesai, formuojantys požeminio vandens kokybę. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė ir aptarimasi. Švados. Naudotos literatūros sąrašas. Šiame darbe nagrinėjama požeminio vandens kokybės dinamika skirtinguose Lietuvos regionuose: šiaurės, vidurio, pietų ir pietvakarių. Pagrindinė požeminio vandens kokybės monitoringo užduotis yra kaupti ir vertinti informaciją apie ilgalaikius požeminio vandens išteklių būklės kitimus dėl gamtinių ir antropogeninių veiksnių. Požeminio vandens kokybės analizei buvo pasirinkti karajimiškio, lančiūnavos, išdagų ir varėnos stabėjimo postų gręžiniai.
Ekologijos Diplominis darbas (66 pus.)


Praktikos ataskaita. Kelmės raj. agentūra, Šiaulių RAAD
Atliekų tvarkymas ir kontrolė. Vandenų apsauga ir valymo įrenginiai. Atmosferos apsauga. Naudingų žemės gelmių naudojimas (karjerai) ir pažeistų žemių tvarkymas. Saugomų teritorijų apsauga. Kelmės rajone esančios saugomos teritorijos. Kelmės rajone esančių parkų, skverų ir kitų želdinių, skelbtinų saugomais krašto (savivaldybės) gamtos objektais sąrašas. Biologinės įvairovės apsauga.
Ekologijos Ataskaita (8 pus.)


Simbiozė, jos formos mutualizmas, komensalizmas
Simbiozė (gr. symbiosis - sugyvenimas, gyvenimas drauge) - ilgalaikis skirtingų rūšių organizmų sugyvenimas, paprastai jiems naudingas. Erdviniu požiūriu simbiozės dalyviai (simbiontai) gali būti vienas kito ląstelėje (endosimbiozė) arba greta vienas kito (ektosimbiozė). Didesnis dalyvis vadinamas šeimininku. Simbiozės terminą 1879 metais pirmasis pavartojo vokiečių botanikas,mikologas ir fitopatologas Antonas de Baris. Jis simbiozę suprato kaip bendrą dviejų priešingų organizmų sugyvenimą.
Ekologijos Pristatymas (14 pus.)


Subalansuotos plėtros etika ir teisė
Įvadas. Ekologinės etikos filosofinės ištakos. Universalioji XX amžiaus etika. Ekologinės etikos turinio struktūra. Antropocentrizmas ir egocentrizmas. Darnaus vystymosi koncepsija. Ekologinė teisė. Ekologinės teisės samprata. Ekologinės teisės dalykas ir objektas. Valstybės ekologinė funkcija. Valstybės ekologinės funkcijos esmė. Ekologiniai reikalavimai - valstybės ekologinės funkcijos realizavimo teisinio mechanizmo pagrindas. Ekologinių teisės normų rūšys. Literatūros sąrašas.
Ekologijos Referatas (18 pus.)


Sunkieji metalai aplinkoje, jų poveikis žmogaus organizmui ir gyvajai gamtai
Įvadas. Sunkieji metalai vandenyje. Sunkieji metalai dirvožemyje. Sunkieji metalai maisto produktuose. Sunkųjų metalų poveikis žmogaus sveikatai. Sunkiųjų metalų nustatymo metodai. Atominė emisinė spektrinė analizė. Atominė absorbcinė spektrinė analizė. Išvados. Literatūra. Sunkiuosius metalus aptinkame ir augaluose. Kaupimosi intensyvumą nusako santykis tarp sunkiųjų metalų koncentracijos augaluose ir jų koncentracijos dirvožemyje. Intensyviausiai augaluose kaupiasi kadmis, vidutiniškai intensyviai, mažėjančia tvarka - cinkas, gyvsidabris, varis, švinas, o silpnai - manganas, nikelis, chromas. Intensyvų gyvsidabrio, švino, kadmio, arseno, cinko kaupimąsi galima paaiškinti tuo, kad ši grupė turi didelį panašumą su fiziologiškai augalams labai svarbiais junginiais ir gali juos išaktyvuoti.
Ekologijos Kursinis darbas (18 pus.)


Teršalų išskyrimo į atmosferą mažinimas betono gamybos metu
Įvadas. Išsami Lietuvos ir užsienio literatūros apžvalga. Aplinkosauginės - ekonominės problemos įmonėje AB "Markučiai " aktualumas. Gamtonauda. Įmonės mokėtų mokesčių skaičiavimas už gamtos išteklių naudojimą. Išvados bei rekomendacijos. Atmosferos teršalų sklaida atmosferoje. Trumpa programos "VARSA" charakteristika. Išvados. Mokesčių už atmosferos tešimą skaičiavimas. Oro valymo įrenginio parinkimas ir skaičiavimas. Oro valymo įrenginio parametrų skaičiavimas. Oro valymo įrenginio eksploatacija. Aplinkos poveikis statiniams. Ekonominiai skaičiavimai. Oro valymo įrenginio atsipirkimo laiko skaičiuotė. Galutinės išvados ir rekomendacijos. Literatūra.
Ekologijos Kursinis darbas (47 pus.)


Užterštas oras
Ištrauka iš darbo. Mūsų pačių pasigaminti nuodingi debesys jau telkiasi virš trečdalio Lietuvos teritorijos. Juose daugiausia sieros junginių. Deginant akmens anglis, mazutą, į atmosferą plaukte plaukia sieros dioksidas. Vidutiniškai vienam mūsų šalies europiečiui tenka 125 kg šių nuodų. Ant mūsų galvų iškrinta dar daugiau. Siera ne vienintelis aplinką nuodijantis produktas. Į atmosferą iš energetikos šaltinių dosniai srūva azoto oksidai, sunkieji metalai, chloro ir fluoro junginiai. Mūsų atmosfera sklinda įvairiausios sudėties kenksmingų kokteilių, kuriuos priversti kiekvieną akimirką gurkšnoti visi Žemės organizmai.
Ekologijos Referatas (7 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 |