Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

17 m KREPŠININKŲ VERTYBIŲ RAIŠKA KOMANDOJE
ĮVADAS. NAGRINĖJAMOS PROBLEMOS TEORINIAI ASPEKTAI. Mokinių, turinčių nežymų protinį sutrikimą, charakteristika. Nežymaus protinio atsilikimo paplitimas ir priežastys. Endogeninės sutrikimų priežastys. Egzogeninės sutrikimų priežastys. Laimėjimų įtaka tikslų įgyvendinimui žaidžiant krepšinį. Sportinė veikla kaip visuomeninės kultūros reiškinys. Sportinėje veikloje pasireiškiančios vertybės. Dorovinės vertybės krepšinio komandoje. Sutrikusio intelekto vaikų dorinis ugdymas. TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR METODAI. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ. Vertybės „Naudingumas visuomenei“ raiška komandoje. Vertybės „Bendravimas ir bendradarbiavimas su žmonėmis“ raiška komandoje. Vertybės „Turtingas kultūrinis gyvenimas“ raiška komandoje. Vertybės „Gera sveikata“ raiška komandoje. Vertybės „Gera šeima, santarvė joje“ raiška komandoje. Vertybės „Išsimokslinimas ir savęs tobulinimas“ raiška komandoje. Vertybės „Geras ir įdomus darbas“ raiška komandoje. Vertybės „Maksimalus savo galimybių realizavimas, darbinė karjera“ raiška komandoje. Vertybės „Malonus, nerūpestingas gyvenimas. Turiningas laisvalaikis“ raiška komandoje. Vertybės „Pinigai ir materialinė gerovė“ raiška komandoje. APIBENDRINIMAS. IšVADOS. Sportas yra gražus ne vien tik sportiniais rezultatais, sportinės kovos emocingumu, kilnumu, garbingumu, dramatizmu, bet ir dorovinėmis vertybėmis. Todėl treneriui reikia pažinti ir išugdyti savo auklėtinių vertybines orientacijas, pratinti, kad jie visur ir visada elgtųsi dorai.
Sporto Diplominis darbas (51 pus.)


Ab "Vilniaus baldai" ūkinės - komercinės veiklos ekonominė analizė
Ekonominės analizės teorinių aspektų apžvalga mokslinės literatūros šaltiniuose. Ekonominės analizės sąvoka. Ekonominės analizės objektas ir metodai. Ekonominės analizės objektas. Ekonominės analizės metodai. Ekonominės analizės tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai ekonominės analizės principai. Analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. AB „Vilniaus baldai“ ūkinės-komercinės veiklos rodiklių dinamika ir įvertinimas (- mm.). AB „Vilniaus baldai“ charakteristika. Trumpa įmonės istorija. Veiklos rūšis. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. Ūkinės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Įmonės pelningumo analizė. Įmonės mokumo analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Bankroto rizikos analizė. AB „Vilniaus baldai“ veiklos perspektyvos ir prognozės. Darbo tikslas – pateikti kuo išsamesnę Akcinės Bendrovės “Vilniaus baldai” 2001-2008 m. ūkinės-komercinės veiklos ekonominę analizę ir įvertinti įmonės perspektyvas
Ekonomikos Diplominis darbas (88 pus.)


AB „VST“ Šilutės-Šilalės skyriaus 10kV 0,4 kV transformatorinės pastotės projektavimas
Įvadas. Profesinių kompetencijos, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbu, sąrašas. AB "VST" Šilutės-Šilalės skyriaus 10/0,4 kv transformatorinės pastotės projektavimo apžvalgos analizė. Uždarosios transformatorinės pastotės apžvalgos analizė. Uždarosios transformatorinės pastotės remonto darbų analizė. Vidutiniosios įtampos skirstomųjų įrenginių konstrukcija. Pastočių izoliatorių, saugiklių, skyriklių, jungtuvų apžvalga. Transformatorių montavimas. Apsauginis įžeminimas. 10/0,4 kV transformatorinės pastotės projektavimo ypatumai. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Įmonės valdymo struktūros analizė. Transformatorinės pastotės priežiūros ir remonto darbų atlikimo tyrimas. Esamų ir laukiamų apkrovų nustatymas. Transformatorių skaičiaus ir galios skaičiavimas. Gatvių apšvietimui reikalingos elektrinės galios nustatymas. Elektros tinklų skaičiavimas. Leistinų įtampos nuostolių nustatymas projektuojamose linijose. Linijų laidų skerspjūvio nustatymas pagal leistinus įtampos nuostolius. Laidininkų skerspjūvio parinkimas pagal leistiną įšilimą. Uždaros mūrinės transformatorinės pastotės elektrinės principinės schemos analizė. Transformatorinių pastočių įrangos ir 0,4 kV linijų apsaugos aparatų parinkimas ir patikrinimas. Įžeminimo įrenginių skaičiavimas. Transformatorinės pastoties projektavimo ekonominis įvertinimas. Elektros energijos pardavimo kainos skaičiavimas. Įmonės darbų sauga ir ekologinis įvertinimas. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Anotacija. Le résumé. Aukštos įtampos tinkluose energija paskirsto skirstomosios pastotės, kurių pagrindinė dalis – skirstomieji įrenginiai. Juos sudaro jungiamieji aparatai, apsaugos ir matavimo prietaisai. Transformatorių pastotės transformuoja energiją, t. y. vienos įtampos kintamosios srovės energiją keičia į kitos įtampos energiją. Daugelis pastočių atlieka abu šiuos uždavinius: transformuoja ir paskirsto energiją. Tai transformatorių skirstomosios pastotės, kuriuose yra transformatorius arba transformatoriai ir įvairių įtampų skirstomieji įrenginiai. Be transformatorių ir skirstomųjų įrenginių, didesnėse pastotėse yra...
Technologijų Diplominis darbas (53 pus.)


Ab "Lietuvos draudimas" paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis
Įvadas. Veiklos sritys. Paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis teoriniai aspektai. Konkurencijos ir konkurencingumo samprata. Konkurentų analizė ir jos svarba. Pav. Konkurentų analizės etapai. Konkurencinių pranašumų įtaka siekiant įmonės paslaugų konkurencingumo. Įmonės marketingo veiklos konkurencingumas. Paslaugų konkurencingumo stiprinimas. Paslaugų marketingo priemonės, didinančios konkurencingumą. Pav. Paslaugų marketingo priemonių kompleksas. Kaina. Pav. Komunikacijos planavimas. Ab "Lietuvos draudimas" paslaugų konkurencingumo didinimas marketingo priemonėmis. Ab "Lietuvos draudimas" charakteristika. Pav. Rinkos dalys pagal pasirašytas draudimo įmokas. Ab "Lietuvos draudimas" naudojamų marketingo priemonių tyrimo metodika. Ab "Lietuvos draudimas" konkurencingumo vertinimas. Ab "Lietuvos draudimas" ssgg analizė. Ab "Lietuvos draudimas" ssgg analizė. Ab "Lietuvos draudimas" konkurentų analizė. Esant dabartinei rinkos situacijai, konkurentų ataka paslaugų įmonei yra neišvengiama. Labiausiai tiesiogiai konkuruojančios ir mažiau tiesiogiai konkuruojančios įmonės individualių vartotojų segmente. Draudimo paslaugų pagrindinių konkurentų lyginamoji analizė. Ab "Lietuvos draudimas" makro ir mikro aplinkos analizė. Pagrindinės draudimo kompanijos tauragėje. Vartotojų apklausos analizė. Rėmimo priemonių vertinimas. Interjero ir eksterjero vertinimas. Ab "Lietuvos draudimas" paslaugų konkurencingumo didinimas. Išvados ir pasiūlymai.
Marketingo Diplominis darbas (60 pus.)


Akmenynės pagrindinės mokyklos istorija
SANTRAUKA. ĮVADAS. AKMENYNĖS KAIMO ISTORIJOS APŽVALGA. AKMENYNĖS MOKYKLA 1920-1944 METAIS. Lenkų okupacija. Akmenynės pradžios mokykla. AKMENYNĖS MOKYKLOS RAIDA SOVIETMEČIU. TAUTINIS ATGIMIMAS IR AKMENYNĖS MOKYKLA. Tautinių mažumų įstatymo įgyvendinimas švietimo sistemoje. Akmenynės mokyklos raida po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. IŠVADOS. Šiame darbe tyrimo objektu yra Šalčininkų rajono Akmenynės kaimo nedidelė lenkų mokykla, nes tautinės mažumos mokyklos istorija – tai tautos istorijos dalis. Atrodo, mokykla niekuo ypatingu neišsiskiria, tačiau jos istorijoje kaip veidrodyje atsispindi žmonių gyvenimas, jų likimas, jų santykiai su valdžia, pastarosios požiūris į jaunąją kartą, į tautinių mažumų problemas. Akmenynės pagrindinė mokykla nuo pat įkūrimo 1920 metais vaidino ir vaidina svarbų vaidmenį kaimo ir apylinkės gyvenime.
Istorijos Diplominis darbas (70 pus.)


Aktyvaus poveikio metodų taikymo ypatybės pradinių klasių mokinių muzikos pamokose
ĮVADAS. AKTYVAUS POVEIKIO METODŲ TAIKYMO YPATYBĖS MUZIKOS PAMOKOSE TEORINIAI PAGRINDAI. Pradinio mokyklinio amžiaus vaikų muzikinės veiklos ypatybės. Muzikinių žaidimų reikšmė pradinių klasių mokiniams. Vaikų muzikinio ugdymo mokykloje ypatumai. Aktyvius domėjimasis muzika kaip saviraiškos būdas. Mokinių muzikinės veiklos samprata. Muzikos pamokų organizavimas pradinėse klasėse. AKTYVAUS POVEIKIO METODAI – PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MUZIKINĘ VEIKLĄ OPTIMIZUOJANTYS VEIKSNIAI. Aktyvaus poveikio metodų apibrėžtis. Aktyvaus poveikio metodų taikymo pradinių klasių mokinių muzikos pamokoje ypatumai. AKTYVAUS POVEIKIO METODŲ TAIKYMO YPATUMAI PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MUZIKOS PAMOKOJE TYRIMAS. Tyrimo imtis, metodika ir organizavimas. Pradinių klasių muzikos mokytojų požiūrio į aktyvaus poveikio metodų taikymo muzikos pamokoje tyrimas. IŠVADOS. REKOMENDACIJOS. LITERATŪRA. PRIEDAI.
Pedagogikos Diplominis darbas (63 pus.)


Aktyvių triukšmo slopinimo sistemų charakteristikų tyrimas
Įvadas. Aktyvios triukšmo slopinimo sistemos (ATS). Efektyvumo įvertinimas ir praktinė nauda. ATS sistemų tipai. Plačiajuostė tiesioginio ryšio schema. Siaurajuostė tiesioginio ryšio schema. Atgalinio ryšio schema. Adaptyvūs filtrai. Triukšmo slopinimas. Mažiausių kvadratų algoritmas. Diskretinis Kalmano filtras. Literatūros analizės apibendrinimas. Realios įrangos skleidžiamo triukšmo įrašymas ir apdorojimas. Eksperimento tikslas. Eksperimento planas. Eksperimento schema ir sąlygos. Signalų charakteristikos. Matavimų paklaidų šaltiniai bei matavimų neapibrėžtis. Eksperimento rezultatai. ATS sistemų tyrimas, panaudojant modeliavimą. Modeliavimas „Simulink“ aplinkoje, LMS filtras. Tyrimo metodika. Stacionarių signalų slopinimas. Nestacionarių signalų slopinimas. Parametrų kitimo įtaka sistemos adaptacijai. Filtro žingsnio dydžio įtaka. Filtro eilės įtaka. Pašalinio signalo stiprumo įtaka filtro darbui. Simuliavimas „Simulink“ aplinkoje, Kalmano filtras. Filtrų palyginimas. Išvados Šio darbo tikslas išanalizuoti ir palyginti ATS taikomus metodus, parinkti optimalų sprendimą pneumatinių įrankių skleidžiamų triukšmų slopinimui. Slopinimui keliama papildoma sąlyga: garsas sklindantis ne nuo triukšmo šaltinio turi būti slopinimas nežymiai, t.y. klausytoją turi pasiekti beveik nepakitęs (pvz., kalba, sirena, įspėjamieji tonai).
Elektronikos Diplominis darbas (46 pus.)


Anglų pasakų herojai
Įvadas. Grožinė vaikų literatūra ir jos skirtybės. Vaikų literatūros nagrinėjimo principai. Kūrinių vaikams kalba. Rašytojai R. Kiplingas ir A. Milnas vaikų pasakose. R. Kiplingo knyga “Džiunglės”. Pasakos herojai. A. Milno knyga “Mikė Pūkuotukas”. Pasakos herojai. Anglų rašytojų Radjano Kiplingo ir Aleno Milno kūryba. Summary. Išvados. Literatūra. Šio bakalauro darbo tikslai yra: Parodyti pasakų herojų vaidmenį vaiko pasaulyje. Parodyti, jog jėga, panaudota blogiui, praranda savo prasmę, žavesį. Parodyti, jog pasakose yra gerų ir blogų herojų.
Lietuvių kalbos Diplominis darbas (24 pus.)


Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Įvadas. Antisemitizmo ir ksenofobijos bei etninių mažumų konceptai. Antisemitizmo ir ksenofobijos samprata. Etninių mažumų samprata. Etninio nepakantumo prevencijos politika. Antisemitizmo ir ksenofobijos prevencijos politika europos sąjungoje. Politikos raida. Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras. Europos sąjungos pagrindinių teisių agentūra. Antisemitizmo ir ksenofobijos prevencijos politika Lietuvoje. Reglamentavimas. Tautinių mažumų politikos strategijos analizė. Nacionalinės antidiskriminacinės 2006 – 2008 metų programos analizė. Nacionalinės antidiskriminacinės 2009 – 2011 metų programos analizė. Lietuvos respublikos prokuratūros veiklos 2008 m. Ataskaitos analizė. Lietuvos respublikos prokuratūros specialiųjų tyrimų skyriaus parengto apibendrinimo analizė. Iv.antisemitizmo ir ksenofobijos prevencijos politika. Kokybinis tyrimo metodo taikymas. Kokybinio tyrimo imtis. Antisemitizmo ir ksenofobijos lietuvoje. Prevencijos politika: kokybinio tyrimo duomenys. Etninės mažumos. Antisemitizmas ir ksenofobija. Prevencijos politika. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Priedas. Darbe nagrinėjamos problema: tai efektyvus nelygybės ir etninio nepakantumo prevencijos politikos įgyvendinimas Lietuvoje kaip Europos Sąjungos (ES) valstybėje narėje. Lietuvos Respublikos norminiai aktai, ratifikuoti tarptautiniai teisės aktai, kurie de jure nukreipti prieš antisemitizmą ir ksenofobiją nėra de facto praktiškai efektyviai ir koordinuotai įgyvendinami.
Teisės Diplominis darbas (73 pus.)


Aptarnavimo ir apgyvendinimo paslaugų problemos kaimo turizmo sodybose
Santrauka. Annotation. Turinys. Įvadas. Aptarnavimo ir apgyvendinimo paslaugos kaimo turizmo sodybose. Kaimo turizmo sąvoka. Kaimo turizmas – tai viena iš turizmo rūšių. Kaimo turizmo vietovių samprata ir tipai. Kaimo turizmo ištekliai, paslaugos. Apgyvendinimas kaimo turizmo sodybose. Apgyvendinimo paslauga. Kas gali teikti apgyvendinimo paslaugas. Apgyvendinimo sąvoka. Kaimo sodybų apgyvendinimo įstaigų tipai. Nakvynės pasiūla kaimo turizmo sodybose. Bendrieji minimalūs reikalavimai patalpoms bei įrangai, teikiant kaimo turizmo apgyvendinimo paslaugas. Svečių apgyvendinimas. Svečių aptarnavimas sodyboje. Sodybų specializacijos. Maitinimo paslauga ir pramogos. Aptarnavimo ir apgyvendinimo paslaugų problemos Švenčionių rajono kaimo turizmo. sodybose. Švenčionių rajono pristatymas. Kaimo turizmo paslaugos Švenčionių rajone. Švenčionių rajono apgyvendinimo įstaigos. Švenčionių rajono kaimo turizmo sodybų pristatymas. Švenčionių rajono kaimo sodybos pagal vietovių tipus. Sodybos vieta. Švenčionių rajono kaimo turizmo sodybų apgyvendinimo tipai, sodybos. privalumai. Kaimo turizmo sodybų kambarių (numerių) tipai ir kainos, kambarių rezervavimas. Kaimo turizmo sodybos pagal sodybos ženklą 2007m. Informacija apie rajono sodybas kataloguose, lankstinukuose, interneto tinklapiuose. Interviu su Švenčionių rajono informacinio centro vadove Ilona Menčinskaite. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos Diplominis darbas (72 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |