Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 

Spausdinimo formų gamybos
Įvadas. Skenavimas. Maketavimas – retušavimas. Rastravimas. Fotoformos išvedimas ir ryškinimas. Montažas. Spausdinimo formos gavimas. Kopijavimas. Ryškinimas ir džiovinimas. Literatūra.Šiame kursiniame projekte aprašysiu mūsų pagaminto nespalvoto, juodai – balto toninio originalo reprodukcinį procesą, kai iš originalo yra gaunama spaudos forma, t.y. aprašysiu ikispausdiminį procesą. Apibudinsiu spaudos formų gamybos technologiją ir įrenginius. Ikispaudiminis procesas susideda iš tokių etapų
Dailės Kursinis darbas (13 pus.)


Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia ir Dominikonų vienuolynas
Ištrauka iš darbo. Kalvarijos - tai atminimas Jėzaus Kristaus kančių kelio, kurį jis nuėjo po paskutinės vakarienės iki nukryžiavimo. Europoje jos pradėtos statyti 15a. 1661 m. iš Vilniaus pagaliau buvo išvyti paskutiniai rusų caro Aleksejaus Michailovičiaus kareiviai. 6 metus buvo niokojama sostinė. Kazokai apiplėšė bažnyčias ir vienuolynus, buvo nuimti varpai, nudraskyti vario stogai, sudeginti pastatai. Kaip padėka Dievui už krašto išvadavimą buvo nutarta pastatyti Kryžiaus kelio stotis. Vienuoliams Dominikonams buvo paskirta 7 valakų (apie 140 hektarų ) žemės.
Dailės Referatas (1 pus.)


Šv. Mikalojaus bažnyčios architektūra
Ištrauka iš darbo. Pirmieji gotikiniai pastatai pasirodė XII amžiaus viduryje Prancūzijoje. Masyvias sunkias roma-ninių pastatų sienas pakeitė lengvi karkasai, aukštą vidaus erdvę – ištakūs interjerai, rūsčias fasadų plokštumas—dinamiškai aukštyn besiveržiantys plastinio meno kūriniai. XII-XIV amžiais gotikos stilius paplito Vakarų, Pietų ir Šiaurės Europos šalyse. Šis stilius įsiga-lėjo pirmiausia tose šalyse, kuriose buvo labai išsivystę feodaliniai visuomeniniai santykiai, katali-kiškoji ideologija, sparčiai augo miestai. Po Žalgirio mūšio sustiprėjus Lietuvos ekonomikai, šalyje išplito monumentalioji statyba, atsirado naujų tipų mūrinių pastatų. Daugelis visuomeninių pastatų mūsų dienų nepasiekė. Palyginti geriau išsilaikė dauguma kulto pastatų. Kai vėlyvosios gotikos lai-kotarpiu Vidurio Europos šalyse paplito keletas halinių bažnyčių variantų, Lietuvoje statyti tik dve-jopi – trijų travėjų kvadratiniai ir keturių arba penkių travėjų stačiakampiai pastatai. Visi jie yra tri-naviai su presbiterija užsibaigiantys trisiene apsida.
Dailės Referatas (5 pus.)


šv. Onos bažnyčia
Ištrauka iš darbo. Į tą vietą, kur stovi Onos bažnyčia, subėga Tiesos, Biliūno, Švietimo gatvės ir Pilies skersgatvis. Tai vienas seniausių miesto kampelių, kurį puošia nemaža vertingų pastatų. Onos bažnyčia – visasąjunginės reikšmės architektūrinis paminklas ir gražiausias gotikinis pastatas respublikoje. Tai senas pastatas. Senuose dokumentuose minima, kad Onos bažnyčia 1500-1501 metais buvo atnaujinta; vėliau (1563) griuvo skliautai. Tik 1581 metais buvo baigtas jos remontas. Tie metai ir laikomi pagrindiniais šio pastato istorijoje. Pagaliau ir pats bažnyčios statymo būdas, jos stilius būdingas XVI amžiui – gotikos klestėjimo mūsų krašte laikotarpiui.
Dailės Referatas (4 pus.)


Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
Barokas- tai meninės, kultūrinės ekspresijos ir žmogiškosios meninės saviraiškos forma, pasireiškusi Europos architektūroje, literatūroje ir mene XVII- XVIII amžiuje. Manoma, kad pats terminas barokas yra kilęs iš portugalų kalbos frazės- perola barocca- tai netaisyklingos formos perlas. Baroko kultūra ir menas padarė įtaką žmogaus filosofiniai minčiai, mokslui, menui ir architektūrai. Barokas yra siejamas su kontreformacijos judėjimu, katalikų bažnyčios idėjų ir nuostatų perteikimu per meninę mintį, siekiant slopinti Reformacijos įtaką žmonių gyvenimui ir jų minties raidai. Barokinių bažnyčių architektūra pasižymi gausia puošyba, dekoratyvimu tiek ir interjero, tiek ir eksterjero detalėse. Lietuvą barokinė kultūra pasiekė nė kiek nepavėlavusi - XVII am. pradžioje.
Dailės Referatas (5 pus.)


The famous architects. Modern architcture.
MODERN ARCHITECTURE. Hugo Alvar Henrik Aalto. Le Corbusier. MIES VAN DER ROHE (my favorite architect). Le Corbusier and F.L.Wright. C. R. Ashbee (English architecture). F.L.Wright and Mies Van der Rohe. Lithuanian architecture. Efficiency and proficiency ( my profession). American architecture: Mario Botta. MODERN MUSEUM (Hood museum of art) Charles Moore. JAPANESE ARCHITECTURE: Kenzo Tange. F.L.Wright and Alvar Aalto. Walter Gropius. Ludwig Mies van der Rohe.
Dailės Špera/ paruoštukė (3 pus.)


Vincentas van Gogas
Ištrauka iš darbo. Vincentas van Gogas gimė 1853 kovo 30 dieną Grot Zundere {Olandija} pastoriaus Teodoro van Gogo ir Anos Kornelios Karbentus šiemoje. 1862 rasti pirmieji Vincento piešiniai. 1865 van Gogas įstoja į provilnio vadovaujamą mokyklą Zavenberge. Mokslai šiame pensione Vincento nesudomino, o jam vis viena reikėjo pasirinkti profesiją, todėl paskatintas savo dėdės Cento 1869 įstoja tarnautoju Magoje. 1873 įstoja tarnautoju į Giunpilo firmos filialą Briuselyje. Gegužės mėnesį Vincentas pakeliamas tarnyboje ir išvyksta į Londoną. Ten apsigyvena pas ponią Luaje. Vincentas įsimyli jos dukterį Ursulą. 1874 pasipirša jai, bet ši tik pasijuokia ir pasako, kad jau susižadėjusi. Žlunga visos Vincento svajonės. Nevilties apimtas jis grįžta į Olandiją. Liepos mėnesio viduryje vėl išvyksta į Londoną su savo seserimi Ana. Spalio mėnesį van Gogas siunčiamas į Paryžių, kad “išsiblaškytų”. Gruodžio mėnesį ūmai grįžta į Londoną, kur veltui bando sutikti Ursulą. 1875 Vincentas Londone tampa apsileidusiu tarnautoju, o jau gegužės menesį perkeliamas į Paryžių. Gyvena Monmarte, vis labiau bodisi tapyba.
Dailės Referatas (4 pus.)


Žymiausi Europos dailininkai
Antika. Protorenesansas (Italija). Ankstyvasis renesansas. Brandusis renesansas (Italija). Manierizmas. Šiaurės renesansas. Barokas.. Rokoko. Akademizmas (klasicizmas). Neoklasicizmas. Romantizmas. Realizmas. Impresionizmas. Neoimpresionizmas. Postimpresionizmas. Simbolizmas. Modernizmas. Fovizmas. Ekspresionizmas. Kubizmas. Futurizmas. Dadaizmas. Pop menas. Abstrakcionizmas, abstraktusis ekspresionizmas. Op Artas. Minimalizmas. Siurrealizmas. Konstruktyvizmas. DAILĖS KRYPTIS/LAIKOTAPIS/MENININKAI IR SVARBIAUSI KŪRINIAI.
Dailės Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 |