Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 

Valdymo apskaita
TURINYS. Įvadas. ĮMONĖS VEIKLOS MODELIAVIMAS. Įmonės apibūdinimas. Vertės grandinė produktams. Procesų modelis parduodamiems produktams. Tiekėjai. Pagrindiniai veiklų centrai. Administraciniai veiklų centrai. KAŠTŲ APSKAITOS SISTEMOS MODELIAVIMAS. Kaštų objektai ir jų apskaitos tikslai. Produktų tiesioginių (kintamų) kaštų struktūra. Kaštų centrų hierarchinė schema. Ilgalaikis turtas, jo vertė ir nusidėvėjimo apskaita veikų centruose. Pastoviųjų (laikotarpio) kaštų struktūra kaštų centruose. Veikų kaštų struktūra. Veikų kaštų veiksniai. Veiklos biudžetų modeliavimas. Produktų pardavimo programa ir kainodara. Įmonės departamentų atskaitomybė ir pajėgumų derinimais. Tiesioginio darbo laiko ir kaštų planavimas produktams. Tiesioginių medžiagų poreikio, atsargų ir kaštų planavimas produktams. Kitų kintamų kaštų planavimas produktams ir kaštų centrų biudžetai. Kaštų centrų paskirstymo normų skaičiavimas. Produktų kaštai ir kontribucija. Produktų pelningumo įvertinimas.Įmonės pelno/nuostolio bazinis biudžetas.
Apskaitos Kursinis darbas (33 pus.)


Veiklos sąnaudos ir jų apskaita
Įvadas. Įmonės pristatymas. UAB “vildaiva ir ko” kokybės politika. UAB “vildaiva ir ko” apskaitos politika. Sąnaudų apskaita. Pagrindinės sąvokos. Veiklos sąnaudos. Įmonės ūkinės operacijos. Pajamų ir sąnaudų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Šiame kursiniame darbe bus aptartas ir išnagrinėtas realioje rinkoje egzistuojančios įmonės ,,Vildaiva ir Ko” kelias į pajamų uždirbimą, t. y. veiklos sąnaudos. Darbui rašyti buvo pasirinkta būtent veiklos sąnaudų ir jų apskaitos tema, nes sąnaudų patyrimas uždirbant pajamas kiekvienai ūkinę veiklą vykdančiai įmonei yra ypač aktualus dalykas.
Apskaitos Kursinis darbas (1 pus.)


Veiksniai, darantys įtaką apskaitos sistemai Lietuvoje ir Latvijoje
Įvadas. Išoriniai veiksniai. Prekyba, investicijos ir užkariavimas. Instituciniai veiksniai. Ekonominiai ir politiniai veiksniai. Teisiniai veiksniai. Mokesčių ir finansų sistema. Įmonių finansavimo sistema. Švietimo sistema. Išvados. Šiame darbe aprašomi veiksniai, įtakojantys apskaitos sistemą Lietuvoje ir Latvijoje. Visi jie suskirstyti į dvi grupes: tai išoriniai ir instituciniai veiksniai. Nagrinėjant šių veiksnių įtaką apskaitai daromas palyginimas tarp jų. Šį darbą sudaro dvi dalys, kurios yra suskirstytos pagal veiksnių pavadinimus. Palyginimui pateikiami šalių ekonominiai rodikliai. Darbą rašant buvo naudojamasi mokesčių administravimo ir kitais įstatymais, įvairia ekonomine literatūra, interneto puslapių medžiaga.
Apskaitos Kursinis darbas (20 pus.)


Vertybinių popierių apskaitos ypatumai
Įvadas. Lietuvos vertybinių popierių rinkos apskaitos sistemos apibūdinimas. Vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas. Vertybinių popierių apskaitos principai. Vertybinių popierių sąskaitos, jų atidarymas ir tvarkymas. Centrinio depozitoriumo ir sąskaitų tvarkytojų priežiūra, centrinio depozitoriumo instrukcijos ir nurodymai. Išvados. Literatūra. Šio darbo objektas yra Lietuvos vertybinių popierių apskaitos sistema. Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos vertybinių popierių apskaitos ypatumus. Darbo tikslo pasiekimui keliami šie uždaviniai. Apibūdinti VP apskaitos sistemos esmę. Apžvelgti VP sąskaitų tvarkymo ypatumus. Apibūdinti pagrindinius VP apskaitos principus. Apžvelgti Vertybinių popierių sąskaitų atidarymo ir uždarymo principus. Apibudinti Centrinio depozitoriumo ir sąskaitų tvarkytojų priežiūros taisykles.
Apskaitos Referatas (23 pus.)


Vidaus auditas
Įvadas. Audito atsiradimo istorija. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito organizavimas ir planavimas. Audito procedūros. Audito darbo dokumentai. Audito įrodymai. Finansinės informacijos patikrinimo testai. Audito įrodymų patikimumas. Audito įrodymų procedūros. Pasirengimas auditui ir audito įrodymų rinkimas. Audito rūšys. Vidaus audito reikalavimai. Vidaus audito statusas. Vidaus audito organizavimas. Vidaus audito planavimas. Vidaus audito vykdymas. Vidaus audito ataskaitos. Vidaus audito tarnybos veiklos vertinimas. Nepriklausomo audito ir vidaus audito panašumai ir skirtumai. Vidaus audito sėkmė: nepriklausomybė ir kvalifikacija. Vidaus auditorių nepriklausomybės supratimas ir įtvirtinimas. Du vidaus audito kokybės užtikrinimo lygiai. Vidaus auditorių kvalifikaciniai reikalavimai. Vidaus auditorių charakterio savybės. Kaip efektyviai atlikti auditą. Vidaus auditas ir vidaus kontrolė. Rizikos įvertinimas. Rizikos analizė. Vidaus audito standartai. Auditoriaus išvada ir ataskaita. Auditoriaus išvados turinys. Auditoriaus išvadų rūšys. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Apskaitos Kursinis darbas (52 pus.)


Vidaus audito organizavimas
Įvadas. I.vidaus audito teoriniai klausimai. Vidaus audito apibrėžimas ir vidaus audito rūšys. Vidaus auditas ir vidinė kontrolė. Vidaus audito funkcijos. Vidaus auditoriams keliami reikalavimai ir vidaus audito tarnybos darbo organizavimas. Vidaus auditoriams keliami reikalavimai. Vidaus audito tarnybos darbo organizavimas. Vidaus audito problemos. Ividaus ir nepriklausomo audito panašumai ir skirtumai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos Diplominis darbas (33 pus.)


Vidaus audito tarnybos įkūrimas ir jos darbo organizavimas įmonėje „N“
Įvadas. Vidaus audito tarnyba ir jos teisinis reglamentavimas. Vidaus audito tarnybos esmė, veiklos organizavimas ir tikslai. Vidaus audito tarnybos funkcijos. Vidaus audito tarnybos vadovui keliami reikalavimai. Vidaus auditoriams keliami reikalavimai, jų teisės ir pareigos. Vidaus audito tarnybos įkūrimas įmonėje "Argonitas". Įmonės "Argonitas" vat darbo planavimas ir vidaus audito atlikimas. Rizikų įvertinimas įmonėje. Vat planavimas įmonėje. Audito etapai. Audito programos, planai. Audito dokumentai. Vidaus audito ataskaitos parengimas ir jos pateikimas. Audito ataskaitos struktūra. Pažangos stebėjimas (veikla po audito). V. Vidaus audito tarnybos veiklos vidinis vertinimas. Išvados. Literatūra.
Apskaitos Kursinis darbas (24 pus.)


Žyminis ir konsulinis mokesčiai
TURINYS. ŽYMINIS MOKESTIS. KONSULINIS MOKESTIS. 1 UŽDUOTIS. 2 UŽDUOTIS. 3 UŽDUOTIS. 4 UŽDUOTIS. 5 UŽDUOTIS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį ligos pašalpai,mokamai už pirmas dvi sirgtas dienas iš darbdavio lėšų. Apskaičiuoti ligos pašalpą. GMP priklauso nuo šių kriterijų: Individualus NPD 365lt taikomas žemės ūkio veiklos subjektų darbuotojams,kai šių subjektų pajamos iš realizuoto žemės ūkio produkcijos per metus sudaro daugiau kaip 50proc. visų pajamų,taip pat ūkininkų, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusių ūkį, samdomiems darbuotojams. Apskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį. Apskaičiuoti paveldimo turto mokestį
Apskaitos Namų darbas (9 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 |