Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 

Pridėtinės vertės mokesčio analizė tarptautiniu mastu
Įvadas. PVM vystymasis Lietuvoje. PVM objektas. PVM mokėtojas. Privalomasis registravimasis PVM mokėtoju. PVM tarifai. PVM mokesčio analizė Lietuvoje. PVM mokesčio sistema. PVM skaičiavimas. Pridėtinės vertės mokesčio ekonominiai padariniai. Lietuvos finansų ministerijos metų statistika. Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta spalio mėn. PVM trūkumai. Pridėtinės Vertės Mokestis Europos Sąjungos Valstybėse. Pridėtinės vertės mokesčio tarifai Europos sąjungos valstybėse. Sumažinto Pridėtinės vertės mokesčio eksperimentas ES šalyse. PVM ir importas. Mokesčių sistemos seniausiose ES valstybėse. Išvados. Literatūra. Priedai.
Apskaitos Referatas (24 pus.)


Profesinės veiklos praktikos ataskaita: prekyba miško gėrybėmis UAB "Arčia"
Įvadas. UAB "Arčia" apibūdinima. Apskaitos organizavimas UAB "Arčia". Pinigų, paskolų ir finansinio turto apskaita. Pinigų apskaita. Pinigų apskaita banko sąskaitose. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita. Įmonės mokami mokesčiai. Atsargos. Ilgalaikio turto apskaita. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Produkcijos, darbų ir paslaugų pardavimų apskaita. Nuosavo kapitalo ir pelno paskirstymo apskaita. Dotacijų ir finansavimo apskaita. Periodinė atskaitomybė. Išvados.
Apskaitos Ataskaita (28 pus.)


Sąnaudų apskaita
Įvadas. Sąnaudų apskaitos politika. Verslo apskaitos standartai. Sąnaudų pripažinimas ir įvertinimas. Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Uždaviniai. Testas. Išvados. Darbo tikslas - išanalizuoti viešojo sektoriaus subjektų sąnaudų apskaitą. Darbo uždaviniai: išanalizuoti sąnaudų pripažinimą. Išanalizuoti informacijos pateikimą aiškinamąjame rašte. Išanalizuoti kas yra sąnaudos. Darbo objektas - viešojo sektoriaus subjektų sąnaudų apskaita.
Apskaitos Namų darbas (13 pus.)


Socialinis draudimas
Įvadas. Socialinis draudimas Lietuvoje - 1926-1940 metais. Socialinis draudimas sovietiniu laikotarpiu. Socialinis draudimas Lietuvoje skaičiuoja šešioliktus metus. Socialinio draudimo rūšys. Socialinio draudimo išmokos. Valstybinės socialinio draudimo pensijos. Valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos. Valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos. Valstybinės socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensijos. Išankstinės senatvės pensijos. Valstybinio socialinio draudimo pašalpos. Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpos. Motinystės pašalpa. Savanoriškasis socialinis draudimas ligos ir motinystės pašalpoms. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Periodinė ir vienkartinė draudimo išmokos apdraustajam mirus. Nedarbo socialinis draudimas. Išvados. Literatūra.
Apskaitos Kursinis darbas (22 pus.)


Socialinis draudimas ir jo apskaita
Sąntrauka. Turinys. Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo kūrimasis 2001-2007 metais. Socialinio draudimo sistemos formavimasis. Soclialinio draudimo mokestis. Socialinio draudimo apskaita ir atskaitomybė. Informacija, kurią draudėjas teikia "Sodrai". Kas turi mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas? Kaip skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos? Kur ir kada turi būti sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos? Išvados ir siūlymai. Darbo tikslas –išanalizuoti socialinio draudimo apskaitą. Darbo uždaviniai. išanalizuoti mokslinę bei kitą literatūrą analizuojama tema. apibendrinti ir padaryti išvadas
Apskaitos Kursinis darbas (21 pus.)


Standartizacija
Standartizacijos atsiradimas, tarptautinės organizacijas raidos istorija. Standartizacijos tikslai ir uždaviniai. Standartizacijos principai. Standartizacijos terminai ir apibrėžimai. Standartų kategorijos. Standartų rūšys. Nacionalinė standartizacijos sistema. Standartizacijos tarnybos ir jų funkcijos. Lietuvos standartizacijos informacijos sistema. Standartizacijos darbų planavimas. Nacionalinės standartizacijos politika ir teisinis reguliavimas. Standartų klasifikacija. Standartų parengimas, tikrinimas, peržiūrėjimas, panaikinimas standartų nurodymo būdai. Užsienio valstybių standartų taikymas Lietuvoje. Metrologija. Svarbiausi metrologijos uždaviniai. Svarbesni metrologijos terminai ir apibrėžimai. Sertifikacija. Sertifikacijos sistemos organizacinė struktūra. Atitikties įvertinimo sistema. Prekių ir paslaugų ženklai. Kokybės vadyba ir ISO 9000 serijos standartai. Maisto produktų kokybės kontrolė. Kokybes vadybos ISO 9000 serijos standartai. Valstybinė kokybės inspekcija. STANDARTIZACIJOS ATSIRADIMAS, TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJAS RAIDOS ISTORIJA. Nėra vienos nuomonės dėl standartizacijos kilmės. Kai kas mano, kad standartizacija apima tik techniką. Bet tai klaidinga. Stichinė standartizacija atsirado jau pirmykštėje bendruomenėje kaip žmonių bendravimo tarpininkė. Garsai, gestai, mimika, vėliau kalba, bet kokie matavimo vienetai buvo standartizacijos pasireiškimai. Buvo nuomonių, kad standartizaciją žmogus pasiskolino iš gamtos. Mat gamta yra tobuliausia standartizuotoja. Metų, mėnesių, parų skaičiavimas, ilgio ir kai kurie kili matavimo vienetai buvo perimti iš gamtos. Standartizacijos sąvoka reiškia nustatytų taisyklių, normų ir pan. taikymą, tad galima lupti, kad ji atsirado gilioje senovėje. Pramonės standartizacijos pradžia reikėtų laikyti praeito šimtmečio vidurį, kai buvo standartizuoti sriegiai. Vokietijoje buvo standartizuotas geležinkelio bėgių plotis, bei nustatyti vienodi plytos matmenys.
Apskaitos Konspektas (13 pus.)


Tarptautinio audito standartai
Įvadas. Audito apibrėžimas, reikšmė, tikslai. Audito rūšys. Audito klasifikavimas pagal funkcinį požymį. Audito klasifikavimas pagal apimtį ir atlikėjus. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautinai audito standartai. Audito įmonės. Tarptautinio audito įmonės Lietuvoje. Išvados. Litratūra. Lietuvos Respublikos vyriausybė 1991 m. gruodžio 17 d. Priėmė nutarimą "Dėl auditorių veiklos organizavimo". Siekdama garantuoti įmonių, įstaigų ir organizacijų finansinės informacijos patikimumą, ūkinių komercinių sandorių teisėtumą ir sudaryti įmonių savininkams sąlygas naudotis auditorių paslaugomis, Lietuvos Respublikoje nuostatus bei komisiją auditorių kvalifikacijai suteikti.
Apskaitos Referatas (18 pus.)


Trumpalaikių įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita
Įvadas. Trumpalaikių įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai. Prekybos skolos. Finansinės skolos. Skolos tiekėjams. Gauti išankstiniai apmokėjimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Mokėtinas darbo užmokestis. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos. Mokėtinos garantinio fondo įmokos. Kitos išmokos dirbantiesiems. Atostoginių kaupimai. Atidėjimai. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Mokėtini dividendai. Sukauptos sąnaudos. Mokėtinas PVM mokestis. Praktinė dalis. Išvados. Naudoti literatūros šaltiniai.
Apskaitos Kursinis darbas (21 pus.)


UAB „ Calypsė“ finansinės būklės analizė 1999 – 2004 m
Įvadas. Finansinės ir veiklos analizės teoriniai aspektai finansų analizės reikšmė, uždaviniai, vartotojai, rūšys. Finansinių analizės šaltiniai ir jų ryšys. Finansų analizės būdai. Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. Finansų analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Finansų rezultatų analizės uždaviniai. Finansų rezultatų analizė ir atskirų veiksnių įtaka jų dydžiui bei dinamikai. UAB "Calypsė" finansinės būklės analizė 1999-2004 m. Finansų analizės reikšmė, uždaviniai, vartotojai, rūšys. UAB "Calypsė" ekonominės veiklos finansinių rodiklių analizė. UAB "Calypsė" pelningumo rodiklių analizė. Įmonės mokumo problemų tyrimai. Įmonės turto apyvartumo rodiklių analizė. Įmonės pinigų srautų analizė. Piniginių srautų ataskaita. Įmonės pinigų srautų planavimas. Finansinių operacijų efektyvumo įvertinimas. Finansinė rizika. Ir jos rūšys. Išvados ir siūlymai. Literatūra.
Apskaitos Kursinis darbas (45 pus.)


UAB "vakaras" 2010 m. mokestinė atskaitomybė
Įvadas. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Mokėtinas į biudžetą pvm. Pvm deklaracija. Nekilnojamo turto mokestis. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija. Pelno mokestis. Pelno mokesčio deklaracija. Išvados. Literatūra. Kursinio darbo tikslas - parengti UAB "vakaras" mokestinę atskaitomybę. Darbo uždaviniai. Apskaičiuoti pvm. Apskaičiuoti nekilnojamojo turto mokestį. Apskaičiuoti mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. Apskaičiuoti pelno mokestį. Užpildyti reikiamas deklaracijas.
Apskaitos Kursinis darbas (27 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 |