Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 

Nekilnijamo turto mokestis
Įvadas. Nekilnojamo turto mokesčio 1923 – 1999 m. istorija. Nekilnojamo turto mokesčio raida nuo 1923 – 1939 m. Laikotarpiu. Nekilnojamo turto mokesčio raida po nepriklausomybės atkūrimo. Nekilnojamo turto mokestis. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio mokestinis laikotarpis. Mokesčio tarifai. Mokesčio lengvatos. Nekilnojamo turto mokestinė vertė. Nekilnojamo turto vertinimas. Skundai ir prašymai dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Mokesčio mokėjimas. Duomenų, reikalingų mokesčiui apskaičiuoti, pateikimas. Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas. Atsakomybė. Mokesčio įskaitymas. Nekilnojamo turto mokestis užsienio šalyse. Išvados. Literatūra. Priedai. Šio darbo tikslas yra plačiau susipažinti ir išanalizuoti nekilnojamo turto mokestį, kurį reglamentuoja Lietuvos Respublikos Nekilnojamo turto mokesčio įstatymas.
Apskaitos Kursinis darbas (20 pus.)


Pajamų apskaita
Įvadas. Pajamų apskaita. Pajamų sąvoka. Pajamų dydžio nustatymas ir pripažinimo tvarka. Prekių priėmimo ir perdavimo įforminimas. Pardavimo pajamų dokumentavimas. PVM sąskaita faktūra. Sąskaita faktūra. Pardavimų skolon ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Pardavimų už grynuosius pinigus apskaita. Prekybos nuolaidų apskaita. Parduotų prekių grąžinimų ir nukainojimų apskaita. Parduotų prekių savikainos apskaičiavimas ir registravimas parduotų prekių savikainos žurnale. Komisinės prekybos ypatumai. Veiklos nuomos apskaita. Kiti pardavimų apskaitos dokumentai. Kasos aparato kvitas. Kasos pajamų orderis. Išvados. Literatūra. Įmonės pajamos yra labai svarbus jos veiklos rodiklis. Pajamos didina įmonės turtą, o jų perviršis, palyginus su atitinkamomis sąnaudomis, sudaro pelną. Taigi pajamų didinimas yra reikšmingas įmonės turto gausinimo ir jos pelno didinimo veiksnys. Todėl įmonės pajamos yra labai svarbus finansinės apskaitos objektas...
Apskaitos Kursinis darbas (33 pus.)


Pajamų pripažinimo apskaitoje tvarka. Prekių pardavimo ir paslaugų teikimo pajamų pripažinimas
ĮVADAS. PAJAMŲ PRIPAŽINIMAS APSKAITOJE. KAI KURIE PAJAMŲ PRIPAŽINIMO ATVEJAI. PAJAMŲ DYDŽIO NUSTATYMAS. PREKIŲ PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO PAJAMOS PAGAL 10-ąjį VAS “PARDAVIMO PAJAMOS”. PREKIŲ PARDAVIMO PAJAMŲ PRIPAŽINIMAS. PASLAUGŲ TEIKIMO PAJAMŲ PRIPAŽINIMAS. IŠVADOS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. Kaip žinome, finansinė apskaita privalo parodyti savininkų interesus. Įmonės tikslas yra atskleisti realų finansinį rezultatą – grynąjį ataskaitinių metų pelną arba nuostolį, kuris įregistruojamas pelno(nuostolio) ataskaitoje. Elementariausia pelno skaičiavimo formulė: PELNAS (NUOSTOLIS)= PAJAMOS – SĄNAUDOS. Kai pajamos didesnės už sąnaudas, gaunamas pelnas, ir atvirkščiai, kai pajamos mažesnės už sąnaudas, yra nuostolis.
Apskaitos Referatas (13 pus.)


Pajamų rūšys ir jų pripažinimo apskaitoje tvarka
ĮVADAS. PAJAMŲ PRIPAŽINIMĄ APSKAITOJE REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Verslo apskaitos standartai susiję su pajamų pripažinimo tvarka. PAJAMŲ RŪŠYS. PAJAMŲ PRIPAŽINIMO APSKAITOJE TVARKA. PARDAVIMŲ IR KITŲ PAJAMŲ APSKAITA. Pardavimų – pirkimų sutartys. Prekių priėmimo ir perdavimo įforminimas. Pardavimų ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Pardavimų pagal konsignacines sutartis ir išsimokėtinų pardavimų apskaita. IŠVADOS. LITERATŪRA IR ŠALTINIAI. Ištrauka iš darbo. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, ekonominė integracija ir vis įvairesnis kapitalo tiekimas sukūrė naujų sunkumų apmokestinant kapitalo pajamas. Įsigaliojus Verslo apskaitos standartams, naujajam Mokesčių administravimo įstatymui bei laipsniškai keičiant susijusius poįstatyminius aktus, daugelio įmonių buhalteriams teko pertvarkyti finansinės apskaitos politiką, juolab kad tai verčia daryti „Valstybės žiniose“ paskelbti nauji apskaitos reglamentai. Pertvarkant apskaitą, būtina atsižvelgti į naujuosius reikalavimus. Tai procesas, kuriam reikia didelio teorinio pasirengimo, naujų žinių. Jau virš aštuonerių metų dirbu įmonėje vyriausia finansininke, o finansininko tikslas – užtikrinti, kad įmonės finansinė veikla atitiktų mokesčių įstatymus bei padidinti kompanijos rinkos vertę didinant įmonės kapitalo uždirbamas pajamas.
Apskaitos Kursinis darbas (21 pus.)


Pardavimo pajamų apskaita
Įvadas. Pardavimo pajamos. Pajamų samprata ir reglamentavimas. Pardavimo pajamų apskaitos ypatumai. Palyginimo principo taikymas parduodant prekes ir teikiant paslaugas. Kaupimo principas. Pajamų įforminimas. Pardavimo pajamų grupavimas. Prekių pardavimas. Paslaugų teikimas. Pardavimo pajamų pripažinimas. Pajamų pripažinimo momentai. Pajamų pripažinimo sąlygos. Pajamų pripažinimo atvejai. Pajamų dydis. Pardavimų skolon ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Pardavimų už grynuosius pinigus apskaita. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos Kursinis darbas (27 pus.)


Pardavimų apskaita
Įvadas. Prekybinės veiklos esmė. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Atsargų apskaitos modeliai. Pardavimų - pirkimų sutartys. Pardavimų apskaita. Pardavimo pajamų dokumentavimas. Pardavimų skolon ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Pardavimų už grynuosius pinigus apskaita. Ypatingi pardavimų atvejai. Pardavimų diskontai. Prekių grąžinimas ir nukainojimas. Išankstiniai mokėjimai parduodant. Valiutų kurso pasikeitimo įtaka pardavimams. Pardavimų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pardavimo pajamų auditas. Išlaidų ir sąnaudų auditas. Sąnaudų pripažinimo auditas. Sąnaudų dydžio nustatymas. Pardavimo savikaina. Paslaugų teikimo sąnaudos. Parduotos produkcijos savikaina. Perparduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Išvados. Šio darbo tikslas - išsiaiškinti pardavimų apskaitos ir audito esmę, reikšmę, būtinumą, tikslus. Keliami tokie uždaviniai. Aptarti pardavimo proceso metu vykstančias operacijas. Aptarti atvejus kai pirkėjas už prekes atsiskaito iš karto bei kai tai padaro vėliau. Aptarti atvejus kai pirkėjui pardavėjas taiko nuolaidas. Išsiaiškinti kaip vykdoma apskaita esant grąžinimams ir nukainojimams. Išsiaiškinti kaip valiutos pasikeitimai daro įtaką pardavimų apskaitai. Pristatyti pagrindines pardavimų audito operacijas. Aptarti pagrindinius pardavimo pajamų pripažinimo apskaitoje atvejus. Išsiaiškinti esminius pardavimo išlaidų ir sąnaudų sąvokų skirtumus. Aptarti pagrindinius pardavimo sąnaudų pripažinimo apskaitoje atvejus. Išanalizuoti parduotų prekių savikainos apskaičiavimo audito esmę.
Apskaitos Kursinis darbas (47 pus.)


Pelno paskirstymas
Pelno paskirstymas. Pelno (nuostolio) paskirstymo pavyzdžiai. Privalomojo rezervo apskaita. Kitų rezervų apskaita. Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) apskaita. Akcininkų visuotinis susirinkimas ir dokumentavimas. Susirinkimui vadovaujančių ir jo eigą fiksuojančių asmenų rinkimas. Balsavimo būdai. Sprendimų priėmimas. Susirinkimo protokolas. Išvados. Naudota literatūra. Darbo tikslas - išanalizuoti pelno paskirstymą, jo apmokestinimą ir dokumentavimą. Darbo objektas - pelno paskirstymas. Darbo uždaviniai. išnagrinėti pelno paskirstymą. pateikti pelno (nuostolio) paskirstymo pavyzdžius. išanalizuoti privalomojo rezervo apskaitą. išnagrinėti akcinio visuotinio susirinkimo sąvoką ir dokumentavimą.
Apskaitos Kursinis darbas (26 pus.)


Pelno paskirstymas ir jo apskaita
Įvadas. Pelno ir pelningumo analizė. Pelnas ir ekonominė pelno reikšmė. Pelningumo analizė. Gaminių asortimento įtaka pelnui. Pelningumo rodiklių analizė. Kapitalo ir turto grąža. Veiklos efektyvumo rodikliai. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita ir jos rodiklių paaškinimai. Pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių paaiškinimai. Pelno paskirstymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Schemos. Įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos turinys, sandara ir sudarymo periodiškumas priklauso nuo to, kam ši ataskaita skiriama. Įmonės valdymo darbuotojams skirtoje, t.y. vidaus ataskaitoje, pateikiami palyginti detalūs pajamų ir sąnaudų rodikliai.
Apskaitos Kursinis darbas (30 pus.)


Praktikos ataskaita: UAB "Remtis"
Aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje pateikiami bendrieji duomenys apie bendrovę ir apie joje taikomą apskaitos politiką. Aiškinamojo rašto pastabose pateikiami reikšmingos finansinės atskaitomybės straipsnius paaiškinančios lentelės (lentelės ne visos, pateikiau tik keletą iš jų kaip pavyzdį), tekstinė informacija.
Apskaitos Ataskaita (26 pus.)


Prekybos apskaita UAB "Ginaura"
Įmonės apibūdinimas. Pirminiai prekybos apskaitos dokumentai. Prekių priėmimo ir perdavimo įforminimas. Pardavimų - pirkimų sutartys. Sintetinė ir analitinė prekybos apskaita. Pardavimo kaina UAB "Ginaura". Pardavimų skolon ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Abejotinų pirkėjų skolų apkaita. Pardavimų už grynuosius pinigus apskaita. Parduotų prekių savikainos apskaičiavimas ir registravimas parduotų prekių savikainos žurnale. Išsimokėtinų pardavimų apskaita. Išvados. Pagrindinės pajamos gaunamos parduotų prekių. Iš pardavimų gautos pajamos padengia sąnaudas ir duoda finansinį rezultatą pelną. . Prekių pardavimas įforminamas pagal dokumentus, t.y. PVM sąskaitomis faktūromis, Krovinio važtaraščiais, Kasos pajamų orderiais. Juose pažymima, kaip keičiasi įmonės turtas.
Apskaitos Kursinis darbas (20 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 |