Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 

Fondai. Fondų apskaitos ypatumai, situacijų analizės
Įvadas. Biudžetinės įstaigos. Biudžetinių įstaigų steigimas. Fondai, jų tikslai, bruožai, ypatybės. Ilgalaikio turto fondas. Trumpalaikio materialiojo turto fondas. Finansinio turto fondas. Kiti fondai. Fondų apskaita, korespondencijų pavyzdžiai. Ilgalaikio turto fondas. Trumpalaikio materialiojo turto fondas . Finansinio turto fondas. Kiti fondai. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo objektas: Fondai. Fondų apskaitos ypatumai, situacijų analizės. Darbo tikslas: Atskleisti fondų apskaitymo ypatybes biudžetinėse įstaigose. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti fondų sampratą, jų esmę biudžetinėse įstaigose. Atskleisti fondų apskaitymo taisykles, pateikti pavyzdžių.
Apskaitos Kursinis darbas (20 pus.)


Įmonės finansų analizė: UAB "Sanitas"
AB "Sanitas". AB "Sanitas" rodiklių analizė. Procento nuo pardavimų metodas. AB "Sanitas" vertės nustatymas ir rizikos vertinimas. Diskontuotų pinigų srauto metodas. Išvados.
Apskaitos Kursinis darbas (18 pus.)


Įmonės veiklos apskaita
Apskaita, uždaviniai ir jai keliami reikalavimai. Apskaitos rūšys. Apskaitos principai. Ūkinių operacijų fiksavimas: dokumentai, registrai. Dvejybinis įrašas. Jo taikymo ypatumai skirtingoms sąskaitų klasėms. Sąskaitų planas:klasės ir jų sudėtis. Ilgalaikis turtas: sudėtis, klasifikavimo ypatumai. Nusidėvėjimo formos, normos, skaičiavimo būdai. Išlaidos ir sąnaudos: pagrindinės sąvokos, tapatumai ir skirtumai, klasifikavimo ypatumai. Atskaitomybė: rūšys, klasifikavimas ir sudėtis. Atskaitomybės pasirinkimo formos kriterijai. Ataskaitų turinys. Balanso politikos įgyvendinimo ypatumai. Vertikalioji ir horizontalioji balanso vertinimo taisyklės. Bandomojo balanso panaudojimas. Bankroto tikimybės nustatymas.
Apskaitos Konspektas (46 pus.)


Įmonių veiklos apskaita
Apskaitos administravimas. Ūkinių operacijų fiksavimas ir atpažinimas. Apskaitos registrų normos. Dvejybinis įrašas kaip sąskaitų korespondencijos taisyklė. Sąskaitų planas. Turtas ir nuosavybė. Išlaidos ir sąnaudos. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Sąnaudų minimizavimas. Išlaidų ir sąnaudų panašumai ir skirtumai. Atskaitomybė. Atskaitomybės klasifikavimas. Balanso apibūdinimas. Balanso teorijos ir politikos įgyvendinimas. Balanso politika.
Apskaitos Konspektas (61 pus.)


Inventorizacijos atlikimo tvarka ir rezultatų nustatymas
Įžanga. Inventorizacijos atlikimo tvarka. Pasirengimas inventorizacijai. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. Žaliavų, medžiagų, prekių, pagamintos produkcijos, pinigų ir kitų materialinių vertybių inventorizacija. Nebaigtos gamybos, nebaigtos statybos ir nebaigtų remonto darbų inventorizacija. Ilgalaikio nematerialiojo turto, vertybinių popierių ir skolų inventorizacija. Inventorizacijos rezultatai ir jų atspindėjimas apskaitoje. Inventorizacija – vienas svarbiausių darbų, atliekamų prieš parengiant metinę finansinę atskaitomybę. Tai įmonės ilgalaikio turto, žaliavų, medžiagų, prekių, pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos bei kitų atsargų, skolų, pinigų, vertybinių popierių ir kito turto patikrinimas ir faktiškai rastų likučių palyginimas su apskaitos duomenimis...
Apskaitos Kursinis darbas (28 pus.)


Išlaidų sąmatų vygdyno balansas, aktyvių, pasyvių sąskaitų balanso turinys ir analizė
Įvadas. LR biudžeto sudarymo ir vykdymo literatūros apžvalga. LR biudžeto sudarymas ir vykdymas. Valstybės biudžeto sudarymas. Valstybės biudžeto vykdymas. Produktyvios ir neproduktyvios valstybės išlaidos Balanso sudarymas. Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Darbo tikslas – išanalizuoti LR biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo balansą,aktyvių ir pasyvių sąskaitų balanso turinį, padaryti išvadas ir pateikti pasiūlymus
Apskaitos Kursinis darbas (37 pus.)


Kasos operacijų apskaitos dokumentai
Įvadas. Kasos operacijų apskaitos dokumentai. Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Kasos knyga. Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registracijos žurnalas. Priimtų ir išduotų pinigų apskaitos knyga. Grynųjų pinigų priėmimo kvitas. Elektroninio kasos aparato žurnalas. Grynųjų pinigų patikrinimo aktas. Pinigų kasoje inventorizacijos aktas. Išvados.
Apskaitos Ataskaita (18 pus.)


Masinio aptarnavimo sistemų projektavimas ir valdymas
Įvadas. Masinio aptarnavimo teorija. Pagrindinė dalis. Verbalinis uždavinio modelis. Matematinis uždavinio modelis. Kompiuterinis uždavinio sprendimas. Rezultatų analizė. Galimų sprendimo priėmimo situacijų nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos Kursinis darbas (13 pus.)


Mokesčiai Lietuvoje
Visi Lietuvos Respublikoje naudojami mokesčiai sudaro mokesčių sistemą, t.y. vienas su kitu susijusių mokesčių visuma. LR mokesčių sistemą sudarantys mokesčiai yra išskiriami į valstybei skirtus (mokami į valstybės biudžetą, privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą) ir vietinius mokesčius (mokami į savivaldybių biudžetą). Didžioji dauguma Lietuvoje taikomų mokesčių,išskyrus muitų ir socialinio draudimo mokesčius, yra administruojami pagal LR Mokesčių administravimo įstatymą. Šiame įstatyme yra administruojama 17 mokesčių, iš kurių darbo autorės pasirinkta įmonė moka: Pridėtinės vertės mokestį (PVM). Fizinių asmenų pajamų mokestį. Juridinių asmenų pelno mokestį. Atskaitymai nuo realizavimo pagal LR Kelių fondo įstatymą. Privalomojo sveikatos draudimo įmokas, bei socialinio draudimo mokestį.
Apskaitos Kursinis darbas (12 pus.)


N įmonės mokesčių apskaita
ĮVADAS. LITERATŪROS APŽVALGA. N ĮMONĖS MOKAMI MOKESČIAI IR JŲ TOBULINIMAS. ĮMONĖS MOKAMI MOKESČIAI VALSTYBEI. ĮMONĖS MOKAMI MOKESČIAI SAVIVALDYBEI. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Šio darbo tyrimo objektas – „N“ įmonės mokami mokesčiai. Darbo tikslas – išnagrinėti, įvertinti ir padaryti atitinkamas išvadas apie „N“ įmonės mokesčių mokėjimą, bei pateikti mokesčių trūkumus ir pasiūlymus jiems gerinti.
Apskaitos Kursinis darbas (28 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 |