Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 

Darbo apmokėjimo, darbuotojų skatinimo tvarka, dokumentai ir apskaita
Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Pelenės sapnas" apskaitos politika. Bendrosios nuostatos. Buhalterinio darbo organizavimas. Informacijos atskleidimas ir komercinių paslapčių išsaugojimas. Asmenų, atsakingų už numeruotų apskaitos. Dokumentų įsigijimą ir naudojimą, paskyrimas. Asmenų, įpareigotų ir turinčių teisę surašyt ir. Pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, įgaliojimų,. Sąrašo, parašų pavyzdžių patvirtinimas. Drausminė darbuotojų atsakomybė. Materialinė darbuotojų atsakomybė. Kasos ir banko operacijų organizavimas. Atsargų apskaitos organizavimas. Darbo užmokesčio sistema. Normos ir normatyvai. Buhalterijos kontrolės sistema. Apskaitos darbuotojų profesinė etika. Darbo užmokesčio esmė ir funkcijos. Darbo apmokėjimo rūšys, formos, sistemos. Darbo užmokesčio lygis ir jį lemiantys veiksniai. Darbo laiko apskaita ir laikinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vienetininkų išdirbio dokumentai ir vienetinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Darbo apmokėjimo sistema ir organizavimas. Vidutinis darbo užmokestis ir jo skaičiavimas. Atlyginimo už kasmetines atostogas ir kito papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su darbinės veiklos ypatumais. Darbo užmokesčio už mėnesį apskaičiavimas. (darbo užmokesčio žiniaraštis). Ligos pašalpos dydis ir jų skaičiavimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas ir mokėjimas. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų registravimas sąskaitose ir apskaitos registruose. Atlyginimų analitinė apskaita, jų registravimas ir sąnaudų paskirstymas. Darbuotojų sudėties ir darbo užmokesčio fondo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Apskaitos Kursinis darbas (52 pus.)


Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita
Įvadas. Darbo užmokesčio formos, sistemos ir rūšys. Darbo užmokesčio modeliai ir lygiai. Darbo užmokesčio modeliai. Nominalusis, realusis ir nacionalinis darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Mokesčiai susiję su darbo užmokesčiu. Darbo užmokesčio apskaita. Išvados. Šiame darbe aš pateikiau teorinę medžiagą apie darbo užmokesčio modelius, lygius, formas bei sistemas, trumpai apžvelgiau darbo apmokėjimo apskaičiavimo bei apskaitos metodiką. Visgi daugiausia dėmesio skyriau dabartinei darbo užmokesčio apskaitai, apžvelgiau svarbiausius darbo užmokesčio pagrindimo kriterijus.
Apskaitos Kursinis darbas (45 pus.)


Darbo užmokesčio apskaika UAB ,,Kortuva"
Įvadas. Darbo užmokesčio sąvoka ir struktūra. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio apskaičiavimo formos. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės. Gyventojų pajamųmokestis. Įmokos socialiniam draudimui. Minimalus darbo užmokestis. UAB "Kortuva" darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių pildymas. UAB "Kortuva" darbo laiko apskaita. UAB "Kortuva" darbo žiniaraščio pildymas. UAB "Kortuva" darbo užmokesčio apskaita. Kiti išskaitymai iš darbo užmokesčio. Išvados. Informacinių šaltinių sarašas.
Apskaitos Kursinis darbas (21 pus.)


Darbo užmokesčio apskaita (2)
Įvadas. Socialinė-ekonominė bei teisinė darbo apmokėjimo. Samprata rinkos ekonomikos sąlygomis. Darbo apmokėjimo sąvoka ir struktūra. Darbo apmokėjimo sistemos. Darbo laiko ir išdirbio apskaita. Imperatyvusis darbo apmokėjimo reguliavimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su ypatumais darbe. Apmokėjimas už ne visą ir sutrumpintą darbo laiką. Apmokėjimas už viršvalandinį ir naktinį darbą. Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Apmokėjimas esant nukrypimų nuo norminių darbo sąlygų. Kompensacijos už darbą, kuris susijęs su važinėjimu. Sezoninių darbų apmokėjimas. Atlyginimo už kasmetines atostogas ir kito papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinis darbo užmokestis. Socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas, mokėjimas, naudojimas. Apdraustųjų įskaita. Valstybinio socialinio draudimo įmokų objektas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas. Ligos ir socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimas ir mokėjimas. Darbo užmokesčio skaičiavimo pavyzdys. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų registravimas sąskaitose ir apskaitos registruose. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos Diplominis darbas (32 pus.)


Darbo užmokesčio apskaita prekybos įmonėse
Įvadas. Literatūros apžvalga. UAB "Play" apibūdinimas. Darbo užmokesčio apskaita. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Žengiant į XXI amžių, keičiasi ekonominiai ir organizaciniai verslo ir atitinkamai darbo apmokėjimo pagrindai. Darbo apmokėjimas orientuojamas į socialinę partnerystę darbe, kai svarbus ne tik darbo apmokėjimas, bet ir jo organizavimas tokiu lygiu, kuris užtikrintų darbuotojo ir jo šeimos gyvybines reikmes tam tikroje gamtinėje aplinkoje tai pagrindinis veiksnys, skatinantis kiekvienos šalies žmonių personalą našiai ir pelningai dirbti.
Apskaitos Kursinis darbas (16 pus.)


Darbo užmokesčio ir mokesčių, susijusių su darbo apmokėjimu, apskaita
Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio mokėjimo sistemos ir rūšys. Darbo užmokesčio priskaitymas, išmokėjimas ir dokumentavimas. Darbo pajamų apmokestinimas. Pajamų mokesčio subjektų kategorijos. Atostogų suteikimo tvarka ir vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo ypatumai. Darbo užmokestčio apskaita ir apmokestinimas. Darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio sąnaudų apskaita. Atsiskaitymas su darbuotojais prekėmis, skirtomis perparduoti. Atsiskaitymas su darbuotojais įmonės pagaminta produkcija. Atostogų apmokėjimo apskaita. Darbo tikslai: Mokėti naudotis darbo apmokėjimą ir su juo susijusių mokesčių reglamentuojančiais įstatymais ir norminiais aktais, apskaičiuoti ir apskaityti darbo užmokestį bei su juo susijusius mokesčius įmonėje.
Apskaitos Referatas (30 pus.)


Darbo užmokesčio reguliavimas
Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Išvados. Literatūra
Apskaitos Kursinis darbas (19 pus.)


Finansinė apskaita
Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata, jo klasifikavimas ir įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Imt nusidėvėjimo. Imt nusidėvėjimo metodų klasifikavimas. Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaitos metodas. Metų skaičiaus metodas. Dvigubai mažėjančios vertės būdas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis. Imt turto nurašymas. Įstaigos apibūdinimas. Nusidėvėjimo procesas įstaigoje. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Darbo tikslas. išanalizuoti informacijos šaltinius, susijusius su ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. išanalizuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitą UAB "Medvėgalis". Darbo uždaviniai. sugebėti apskaitoje taikyti nusidėvėjimo metodus. pateikti UAB "Medvėgalis" nusidėvėjimo apskaitą.
Apskaitos Referatas (21 pus.)


Finansinės analizės
Balanso horizantalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybė tyrimas. Išvados. Priedai.
Apskaitos Referatas (18 pus.)


Finansinių rodiklių analizė ir prognozavimas
Įvadas. Finansinės analizės esmė ir reikšmė. Finansinės analizės apibrėžimas, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai ir jų ryšys. Finansinės analizės būdai. Finansinių rodiklių prognozavimo teoriniai aspektai. Prognozavimo apibrėžimas. Prognozavimo etapai ir metodai. Prognozinių ataskaitų parengimo tikslai ir būdai. UAB "Viešbučių grupė" finansinių rodiklių analizė. Dinamikos ir struktūros analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. UAB "viešbučių grupė" veiklos rezultatų prognozavimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.
Apskaitos Diplominis darbas (79 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 |