Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 

Auditas
Audito supratimas ir sistema. Auditinės veiklos būtinumas. Audito kilmė ir jo raidos etapai. Audito sistema. Vidaus auditas. Nepriklausomas auditas. Valstybės auditas. Tarptautiniai audito standartai ir tarptautinės organizacijos. Tarptautiniai vidaus audito standartai. Tarptautiniai nepriklausomo audito standartai ir direktyvos. Tarptautiniai valstybės audito standartai. Tarptautinės vidaus auditorių organizacijos. Tarptautinės buhalterių apskaitos ir nepriklausomo audito organizacijos. Tarptautinės valstybinės audito organizacijos. Vidaus audito ypatumai ir funkcijos. Vidaus audito nuoseklumas. Vidaus audito darbo dokumentai. Vidaus ir išorinių auditorių bendradarbiavimas. Auditinės veiklos pagrindai. Audito atranka. Tikras ir teisingas vaizdas. Nusikalstamo buhalterinės apskaitos tvarkymo supratimas. Auditoriai ir jų darbo reglamentavimas. Auditorių profesinė etika. Audito įmonės.
Apskaitos Konspektas (15 pus.)


Auditas. Audito atsiradimas, organizavimas, reikšmė ir būtinumas
Audito samprata. Audito apibrėžimas. Audito elementai. Audito raida. Audito klasifikacija. Audito organizavimas. Audito skirstymas į etapus. Audito duomenų tipai. Rizika ir klaidos. Skiriami trys pagrindiniai reikšmingumo (materialumo) lygiai. Lietuvoje galiojantys audito norminiai dokumentai. Auditoriaus teisės ir pareigos. Audito esmė ir būtinumas. Audito rinkos apžvalga 2004 m. Išvados. Auditas - tai nepriklausomas įmonės finansinės atskaitomybės ir su ja susijusios finansinės informacijos tyrimas užbaigiamas nuomonės apie ją išreiškimų.
Apskaitos Kursinis darbas (22 pus.)


Audito atsiradimas, organizavimas, reikšmė ir būtinumas
Audito samprata. Audito apibrėžimas. Audito raida. Audito klasifikacija. Audito organizavimas. Audito skirstymas į etapus. Rizika ir klaidos. Lietuvoje galiojantys audito norminiai dokumentai. Auditoriaus teisės ir pareigos. Audito esmė ir būtinumas. Audito rinkos apžvalga 2004m. Audito organizavimas labai sudėtingas procesas, susidedantis iš tam tikrų etapų; audito strategijos nustatymas, susipažinimas su audituojamos įmonės veikla, planavimo, medžiagos ir reikalingos informacojos surinkimo, tikrinimo ir išvadų parengimo...
Apskaitos Kursinis darbas (20 pus.)


Audito klasifikavimas
Įvadas. Audito apibrėžimas. Audito klasifikavimas pagal įvairius požymius. Audito klasifikavimas pagal funkcinį požymį. Audito klasifikavimas pagal apimtį ir atlikėjus. Audito klasifikavimas pagal privalomumą. Audito klasifikavimas pagal atlikimo laiką. Išvados. Naudota literatūra. Tikslas. Išanalizuoti audito klasifikacijos požymius ir išnagrinėtą medžiagą pateikti auditorijai. Uždaviniai. Iišsiaiškinti audito apibrėžimą. Išnagrinėti audito klasifikavimą pagal įvairius požymius. Išanalizuoti audito klasifikacijos teorinę medžiagą.
Apskaitos Referatas (12 pus.)


Audito samprata, tikslai ir klasifikavimas
Audito samprata, tikslai, klasifikavimas. Istorinė audito apžvalga. Audito samprata. Audito reikšmė. Būtinumas. Tikslai. Audito klasifikavimas. Audito sistemos elementai. Apskaitos ir audito ryšys. Auditas kaip savarankiška praktinės veiklos sritis ir kaip savarankiškas mokslas susiformavo tik XIX a. pabaigoje, kai susiklostė atitinkamos ekonominės sąlygos, t.y., kai kapitalu pradėjo disponuoti daugelis didelių ir mažų įmonių bei privačių asmenų. Tada, norint pritraukti akcinį kapitalą, tapo būtina patvirtinti savo įmonės finansinės atskaitomybės tikrumą ir teisingumą..
Apskaitos Konspektas (18 pus.)


Balansas ir jų rūšys
Įvadas, darbo uždaviniai ir metodai. Balanso lygybės charakteristika. Balanso rūšys. Balanso sudedamosios dalys. Balanso pokyčiai. Balanso stuktūra . Išvados. Naudota literatūra. Darbo uždaviniai. Paaiškinti balanso lygybės charakteristiką. Išskirti balanso rūšis. Apibūdinti balanso sudedamasias dalis. Išskirti balanso pokyčius.
Apskaitos Referatas (5 pus.)


Bendrieji apskaitos principai
Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS). Apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Europos sąjungos direktyvos. Verslo apskaitos standartai. Išvados. Naudota literatūra. darbo tikslai. Susipažinti su LR Buhalterinės apskaitos ir LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais,verslo apskaitos standartais. Mokėti juos taikyti praktiškai. Žinoti bendruosius apskaitos principus ir gebėti taikyti juos praktikoje. Mokėti užregistruoti sąskaitose skolas įmonei ir piniginį turtą. Žinoti nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų grupes ir mokėti jas užregistruoti sąskaitose. Suvokti buhalterinės apskaitos duomenų ir finansinės atskaitomybės ryšį. Mokėti koreguoti, uždaryti sąskaitas.
Apskaitos Referatas (12 pus.)


Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai
Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Apskaitos reglamentavimas ir jos modeliai. Apskaitos profesija. Bendrieji apskaitos principai. Finansinė atskaitomybė. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje: svarbiausios kategorijos ir esmė. Fundamentinė apskaitos lygybė. Finansinės atskaitomybės esmė jos rengimo bei skelbimo principai. Finansinės atskaitomybės turinys ir metinės finansinės atskaitomybės turinys. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Juridinio asmens teisių turinčių įmonių metinės finansinės atskaitomybės sudėtis. Metinės finansinės atskaitomybės paskelbimas. Apskaitos pradmenų svarbiausi elementai. Dokumentavimas. Inventorizacija. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Balansas. Atskaitomybė. Apskaitos procesas ir jos organizavimas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. ir dvejybinis įrašas. Dvejybinis įrašas buhalterinės. apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas. Operacijų registravimas žurnaluose. Operacijų fiksavimas sąskaitose. Sąskaitų koregavimai. Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė. Įmonių prekybinės veiklos apskaita. Pardavimo apskaita. Atsargų apskaitos modeliai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pirkimo apskaita. Parduotų prekių savikaina. Uždirbto pelno (patirto nuostolio) apskaičiavimas ir jo paskirstymas. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto reikšmė. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė. Atsargų įkainojimas. Periodinė atsargų apskaita prekybos įmonėse. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. Žaliavų ir medžiagų sąskaitos. Piniginio turto apskaita. Trumpalaikių skolų įmonei apskaita.
Apskaitos Špera/ paruoštukė (5 pus.)


Biudžeto esmė ir jo parengimas
Įžanga. Biudžeto esmė. Biudžeto parengimo tikslai, funkcijos ir sudarymo etapai. Biudžetų rūšys. Įmonės pagrindinio biudžeto parengimas. Įmonės biudžeto parengimo metodika. Įmonės pagrindinio biudžeto sudarymas. Pardavimų biudžetas. Gamybos biudžetas. Tiesioginių medžiagų įsigijimo biudžetas. Tiesioginio darbo išlaidų biudžetas. Pridėtinių, pardavimų ir administracinių išlaidų biudžetas. Pardavimo ir administracinių išlaidų biudžetas. Parduotos produkcijos savikainos biudžetas. Prognozuojama pajamų ataskaita. Finansinis biudžetas. Finansinio biudžeto parengimo metodika. Kapitalo biudžetas. Prognozinių finansinių ataskaitų parengimas. Pinigų srautų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos Kursinis darbas (47 pus.)


Buhalterinė apskaita
Apskaitinės informacijos formavimo procesas. Apskaita, jos vaidmuo ir reikšmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaita ir informacija įmonės valdymo sistemoje. Apskaitos rūšys. Apskaitoje naudojami matai. Apskaitos tarnyba įmonėje. Apskaitos reglamentavimas ir modeliai. Bendrieji apskaitos principai. Reikalavimai apskaitinei informacijai. Apskaitininko profesijos samprata. Auditas. Ūkinės veiklos ciklas ir ataskaitinis laikotarpis. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Įmonės ekonominės padėties atspindėjimas atskaitomybėje. Turto sąvoka apskaitoje. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Trumpalaikis turtas. Nuosavybės esmė apskaitoje. Ūkiniai faktai ir įvykiai. Įmonės finansinės atskaitomybės sudėtis. Metinė turto inventorizacija. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Finansinės būklės pasikeitimų fiksavimas apskaitoje. Apskaitos proceso organizavimas. Ūkinių operacijų fiksavimas dokumentuose. Dokumentų klasifikavimas. Apskaitos registrai. Dokumentų saugojimas. Operacijų fiksavimas sąskaitose. Sintetinės ir analitinės sąskaitos. Jų ryšys. Užbalansinės sąskaitos. Sąskaitų planas. Sąskaitų planas. Dvejybinis įrašas. Klaidų taisymas. Bandomasis balansas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Įmonės veiklos rezultatų nustatymas apskaitoje ir. apskaitos ciklo užbaigimas. Duomenų kaupimo ir palyginimo principų esmė. Koreguojantys įrašai apskaitoje. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Turto ir nuosavybės sąskaitų uždarymas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Pardavimų ir pirkimų apskaita. Prekybinės veiklos esmė. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Pirkimų diskontai BRUTO būdas. Pirkimų diskontai NETO būdas. Pirktų prekių grąžinimai ir nukainojimai. Pardavimų diskontų įvertinimas. Pardavimų diskontai. Parduotų prekių grąžinimai ir nukainojimai. Ypatingi pardavimo atvejai. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaita. Prekių kainų kalkuliavimas. Atsargų inventorizavimas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Atsargų apskaita. Atsargų įvertinimo metodai. Atsargų apskaitos dokumentai. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Perdirbimo įmonių apskaita. Gamybos išlaidų klasifikavimas. Produkcijos savikainos apskaičiavimas. Pagamintos produkcijos savikainos ir pajamų ataskaitų rengimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimas. Pagrindinės korespondencijos. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Nematerialaus ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikio turto remonto apskaita. Išperkamosios nuomos (lizingo) operacijų apskaita. Lizingo operacijų apskaita nuomotojo ir nuomininko įmonėje. Operacijų su vekseliais apskaita. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Pinigų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitytinų asmenų apskaita. Valiutinių operacijų apskaita. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio organizavimas, formos ir rūšys. Pagrindiniai darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo laiko apskaita. Atsiskaitymų su įmonės darbuotojais sintetinė apskaita. Darbo užmokesčio skaičiavimas nepagrindinėje darbovietėje. Vidutinio atlyginimo apskaičiavimas . Atostoginių skaičiavimas. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimas. Atidėjimai atostogoms. Darbo užmokesčio apmokestinimas įmokomis į garantinį fondą. Ligos, motinystės pašalpos. Tarnybinių komandiruočių apskaita. Darbuotojų materialinis skatinimas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Kapitalo ir finansinių operacijų apskaita. Kai kurių terminų paaiškinimai. Rezervai ir jų apskaita. Pelno paskirstymo fiksavimas apskaitoje. Sąskaitų uždarymas. Dovanotosios nuosavybės apskaita. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Įmonės skolų bei įsipareigojimų apskaita. Kontroliniai klausimai. Finansinės atskaitomybės parengimas. Pagrindiniai reikalavimai finansinės atskaitomybės sudarymui. Metinės finansinės atskaitomybės teikimas ir skelbimas. Kontroliniai klausimai. Mokesčių sistema apskaitoje. Mokesčių apskaičiavimas. ir mokėjimas. Mokesčių rūšys ir klasifikavimas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Literatūros sąrašas.
Apskaitos Konspektas (227 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |