Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 

Ignalinos atominės elektrinės uždarymas ir to pasekmės
Įvadas. IAE geografinė padėtis. Trumpai apie IAE. Saugumas. Ar Lietuvai reikalinga atominė energija?. Pasiruošimas IAE uždarymui. IAE uždarymo pasekmės. Išvados. Literatūra.
Aplinkos Referatas (15 pus.)


Kauno ekologinės būklės įvertinimas
Įvadas. Gimtojoimtojo miesto bendra charakteristika. Gimtojo miesto aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemio apsauga. Atliekų tvarkymas Kauno mieste. Kraštovaizdžio apsauga. Saugomos gamtos teritorijos, ir objektai. Aplinkos apsaugos politika. Aplinka ir sveikata. Išvados. Literatūros sąrašas. TYRIMO UŽDAVINIAI: Apibūdinti gimtojo miesto gamtines, klimatines sąlygas bei pateikti socialinius statistinius duomenis. Įvertinti gimtojo miesto oro, vandens ir dirvozemio kokybę. nustatyti atliekų tvarkymo kelią gimtajame mieste. susipažinti su kraštovaizdžio apsauga gimtajame mieste. aprašyti vykdomą aplinkos apsaugos politiką gimtajame mieste. aprašyti gimtojo miesto saugomas teritorijas bei objektus, reakreacijos vietas. išanalizuoti aplinkos poveikį žmogaus sveikatai ir ištirti taikomus ekologinius veiksmus savo nuomone.
Aplinkos Kursinis darbas (89 pus.)


Kauno rajono Čekiškės kadastro vietovės žemės naudojimo analizė
Įvadas. Literatūros apžvalga. Kauno rajono Čekiškės kadasto vietovės apibūdinimas. Kauno rajono apibūdinimas. Kauno rajono Čekiškės kadastro vietovės žemės fondo sudėtis. Nuosavybės teisių atkūrimo eiga. Nuosavybės teisių atkūrimas į nekilnojamąjį turtą. Žemės reformos eiga Čekiškės kadastro vietovėje. Asmeninio ūkio žemės tvarkymas. Atlyginimas piliečiams už turėtą žemę. Laisvos žemės fondo analizė. Žemės sandoriai ir žemės sklypų teisinė regiostracija. Žemės sandoriai. Žemės sklypų nuoma ir pardavimas. Žemės sklypų teisinės registracijos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija. Literatūra.
Aplinkos Diplominis darbas (31 pus.)


Lietuvos sąvartynai
Savo darbe bandysime išsiaiškinti Lietuvos sąvartynų būklę, apžvelgsime jų kiekį šalyje. Pateiksime didesniųjų miestų sąvartynų situaciją. Pateiksime ateities planus dėl sąvartynų pertvarkymo pagal ES reikalavimus. Įvadas. Didžiausi atliekų šaltiniai ir sukeliamos problemos. Atliekų tvarkymo paslauga. Esama būklė. Pagrindiniai vietinės ir regioninės valdžios institucijų uždaviniai ir problemos. Uždaryti miesto ir rajoniniai sąvartynai, kuriuos sutvarkyti planuojama iki 2013 metų. Uždaryti ir sutvarkyti mažieji sąvartynai. Uždaryti mažieji sąvartynai, kuriuos planuojama sutvarkyti iki 2013 metų. Vilniaus miesto savartynai. Kauno miesto sąvartynai. Šiaulių sąvartynai. Panevėžio sąvartynai. Telšių apskrities sąvartynai. Šilutės miesto sąvartynai. Tarybos direktyva dėl atliekų savartynų. Darbo rezultatai ir pasiūlymai. Išvados.
Aplinkos Referatas (11 pus.)


Miško apsauga
Įvadas. Girinio takas. Krekenavos regioninis parkas. Saugomos rūšys ir bendrijos. Gamtos paveldas akmuo Rapolas. Aukštaitijos vandenys. Nuotekų valykla. Liudynės sąvartynas. Išvados ir pasiūlymai. Pažintinėje praktikoje buvome Krekenavos regioniniame parke, kuriame turėjome sužinoti ir įgauti žinių apie miškus, kaip juos išsaugoti bei plėtoti. Taip pat buvome UAB Aukštaitjos vandenys, kurioje turėjome susipažinti, kaip iš grežinių yra išgaunams geriamas vanduo. Buvome ir Nuotekų valykloje, kurioje turėjome suprasti kaip visos nuotekos yra pervalomos į švarų vandenį, mums pagelbėjo tai suprasti.
Aplinkos Referatas (10 pus.)


Oro tarša ir elektros smogas
Iki XVIII amžiaus aplinkos taršos šaltiniai buvo daugiausia nutekamieji buitiniai vandenys ir organinio kuro deginimo produktai. Išradus garo mašiną, pramonė ėmė išskirti į aplinką vis daugiau teršalų, nes reikėjo sudeginti daugiau kuro. Juodosios metalurgijos plėtra, kokso chemijos pramonė, nepaprastai sparčiai augantis transporto priemonių parkas smarkiai ėmė teršti aplinką.
Aplinkos Referatas (5 pus.)


Pagrindinės gamtos išteklių tendencijos ir dėsningumas
Įvadas. Sąlygiškai pastovūs gamtiniai ištekliai. Oras. Vanduo. Dirvožemis. Atsikuriantys gamtiniai ištekliai. Miškai ir jų ištekliai. Pasaulinio vandenyno biologiniai ištekliai. Neatsikuriantys gamtiniai ištekliai. Organiniai ištekliai. Nafta. Akmens anglis. Gamtinės dujos. Mineraliniai ištekliai. Sausumos mineraliniai ištekliai. Jūrų mineraliniai ištekliai. Gamtos išteklių naudojimo perspektyvos. Išvados. Darbo uždaviniai . Aptarti sąlygiškai pastovius gamtinius išteklius. Aptarti atsikuriančius gamtinius išteklius. Aptarti neatsikuriančius gamtinius išteklius. Aptarti gamtos ištekliams iškilusią grėsmę. Aptarti energetinių išteklių perspektyvas. Peržiūrėti galimas alternatyvas.
Aplinkos Namų darbas (13 pus.)


Poveikio aplinkai vertinimas
Įvadas. Žalingų poveikių aplinkai įvairovė. Poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Kas yra PAV? Kas koordinuoja PAV? Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarka. PAV procesas Lietuvoje. Aplinkos oro kokybės vertinimas. Ateities planai dėl aplinkos oro kokybės vertinimo. Išvados. Poveikis aplinkai turi būti vertinas darant bet kokį projektą, nepriklausomai nuo jo dydžio. Tik atliktas tikslus tyrimas ir aiškios detalės bei išsamus ataskaitos paruošimas įgalina priimti geriausią sprendimą, mažiausiai pavojingą ir kenksmingą aplinkai
Aplinkos Referatas (13 pus.)


Požeminio vandens monitoringas
Įvadas. Būtinumas užtikrinti požeminio vandens pavyzdžių ėmimo kokybę. Stebėjimo gręžinių įrengimo rekomendacijos. Požeminio vandens lygio matavimas. Vandens pavyzdžių ėmimas. Pavyzdžių ėmimo periodiškumo rekomendacijos. Pavyzdžių paruošimas, konservavimas ir saugojimas. Standartinės procedūros, užtikrinančios pavyzdžių patikimumo ir kokybės kontrolę. Laboratorinės procedūros, užtikrinančios analizės patikimumą ir duomenų kokybės kontrolę. Požeminio vandens monitoringas metais. Išvados. Literatūra.
Aplinkos Referatas (20 pus.)


Racionalus vandens išteklių panaudojimas
Įvadas. Vandens apsaugos problemos. Vandens naudojimas ir apsauga lietuvoje. Praktinė dalis. Išvados ir rekomendacijos. Darbe nagrinėjama pasaulinė vandens išteklių valdymo įmonėse praktika pagrįsta subalansuotosios plėtros principais; įvertintos alternatyvios vandens išteklių papildymo bei tausojimo pramonės įmonėse galimybės, taikant integruotas, pažangias, ekonomiškai efektyvias technologijas.
Aplinkos Kursinis darbas (14 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 |